Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Zmiana Koncepcji Pracy Szkoły

Zmiana Koncepcji Pracy Szkoły

Zmiana „Koncepcji pracy Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie na lata szkolne 2013/2014 – 2015/2016” uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 7 kwietnia 2014r. (Uchwała Rady Pedagogicznej nr  I/LXXVIII/2013/2014)

 

W „Koncepcji pracy Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie na lata szkolne 2013/2014 – 2015/2016” uchwalonej w dniu 18 września 2013r. uchwałą nr II/XXXIV/2013/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) We wstępie dodaje się zapis następującej treści:

31 października 2013r. Mazowiecki Kurator Oświaty z Kuratorium Oświaty w Warszawie przedstawił szkole „Raport z ewaluacji całościowej” opracowany w oparciu o badania ewaluacyjne przeprowadzone w dniach 26-27 września 2013r. i 7 – 9 października 2013r.

Szkoła przeprowadziła w miesiącu styczniu i lutym 2014r. autoewaluację swoich działań w zakresie spełniania pięciu standardów Szkoły Promującej Zdrowie.

Wyniki ewaluacji zewnętrznej i autoewaluacji w zakresie spełniania pięciu standardów Szkoły Promującej Zdrowie są źródłem zmian w niniejszej koncepcji.

2) W dziale V. 2 Praca szkoły wprowadza się następujące zmiany:

2.1) W pkt 1 Praca szkoły w zakresie dydaktyki, ppkt 1.1) praca nad uzyskaniem wyższego od ubiegłorocznego wyniku na sprawdzianie szóstoklasisty dodaje się:

            ,,- doskonalenie systemu diagnozowania uczniów na poziomie I i IV klasy oraz wykorzystanie tych diagnoz w pracy dydaktycznej;

2.2) W pkt 2 Praca szkoły w zakresie wychowania, ppkt 2.1) praca w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia otrzymuje brzmienie:

- upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia;

- wypracowanie umiejętności dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu;

- kontynuowanie dotychczasowych szkolnych programów prozdrowotnych;

- realizowanie zewnętrznych programów prozdrowotnych: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka” i innych;

- kontynuowanie zadań prozdrowotnych w ramach Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie;

- podjęcie działań prozdrowotnych pozwalających szkole o ubieganie się do wejścia szkoły do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie;

- kontynuowanie i rozwijanie współpracy z miejscową służbą zdrowia, szkołami oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę w działaniach związanych z promocją zdrowia i zdrowego stylu życia;

- promowanie zasad zdrowego odżywiania, w tym głównie spożywania 5 razy dziennie owoców i warzyw;

- budowanie właściwych relacji społecznych w społeczności szkolnej (uczeń – uczeń, uczeń – rodzic, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic);

- zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej – organizowanie szkolnych zawodów sportowych, udzielanie pomocy w przygotowaniu do zawodów międzyszkolnych;

- przygotowanie uczniów do wartościowego przeżywania czasu wolnego, zachęcanie do aktywnego wypoczynku – organizowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci, wycieczek w dni wolne od zajęć lekcyjnych, imprez rekreacyjno – sportowych;

- promowanie idei wolontariatu – podejmowanie praktycznych działań na rzecz innych ludzi (WOŚP, szkolna akcja „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem, odwiedziny w DPS);

- promowanie zdrowia duchowego;

- utrzymywanie czystości w szkole na co dzień;

- rozwijanie świadomości proekologicznej wśród społeczności szkolnej i lokalnej;

- angażowanie rodziców w edukację zdrowotną;

- promowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie w środowisku lokalnym

2.3) W pkt 2 Praca szkoły w zakresie wychowania, ppkt 2.2) praca w zakresie promocji wartości nauki i uczenia się przez całe życie dodaje się:

            „- dążenie do powszechnego udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych;

2.4) W pkt 2 Praca szkoły w zakresie wychowania, ppkt 2.4) praca w zakresie edukacji ekologicznej otrzymuje brzmienie:

- włączenie się w akcje związane z ochroną środowiska (Sprzątanie Świata, zbiórkę zużytego sprzętu AGD i RTV, baterii, makulatury i puszek aluminiowych, itp);

- korzystanie z kontaktów z władzami samorządowymi – łączenie edukacji szkolnej z porządkowaniem gospodarki odpadami na terenie gminy;

- uczestniczenie w krajowych projektach edukacji ekologicznej;

- opracowanie i realizacja własnego projektu edukacji ekologicznej;

- zaangażowanie instytucji i służb (policji, straży, sanepidu) w akcje, happeningi związane
z ochroną środowiska naturalnego;

- prowadzenie edukacji ekologicznej w szkole (zajęcia, spotkania, konkursy, wystawy, wycieczki, itp.);

- zachęcanie do członkostwa i pracy w kole LOP;

- opiekowanie się terenami zielonymi przy szkole; wzbogacanie terenów zielonych o nowe nasadzenia.

2.5) W pkt 2 Praca szkoły w zakresie wychowania , ppkt 2.5) doskonalenie współpracy z rodzicami dodaje się:

            „ - pozyskiwanie systematycznych informacji i opinii rodziców o pracy szkoły;

            „ - angażowanie rodziców w edukację zdrowotną

2.6) W pkt 2 Praca szkoły w zakresie wychowania dodaje się ppkt 2.6 w brzmieniu;

„2.6) rozszerzanie samorządności, samodzielności i odpowiedzialności uczniów:

- edukowanie uczniów w zakresie samorządności, ich samodzielności, a także odpowiedzialności;

- pozyskiwanie systematycznych informacji i opinii uczniów o pracy szkoły;

- powołanie „Małego Samorządu” w kl. I-III.

2.7) W pkt. 3 Praca szkoły w zakresie opieki, w ppkt 3.1) profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa dodaje się:

            „- zapewnienie bezpieczeństwa uczniów oczekujących po lekcjach na rodziców, rodzeństwo czy zajęcia pozalekcyjne, a nie objętych opieką świetlicową;

2.8) W pkt 4 Praca szkoły w zakresie organizacji i wyposażenia, w ppkt. 4.2) współpraca ze środowiskiem dodaje się:

            „- zachęcanie uczniów do działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej;

            - nawiązanie współpracy z ministerstwem lub urzędem centralnym w zakresie doskonalenia realizacji priorytetowych zadań szkoły;

            - upowszechnianie działań szkoły w banku dobrych praktyk;

2.9) W pkt 5 Praca szkoły w zakresie zwiększania kompetencji zawodowych nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych dodaje się ppkt 5.4)

            „5.4) doskonalenie w zakresie podejmowania działań nowatorskich i innowacyjnych:

            - warsztaty dla Rady Pedagogicznej;
            - warsztaty, szkolenia, konferencje dla nauczycieli;
            - narady dla nauczycieli;

            - lekcje otwarte.

3) W dziale VII. Upowszechnianie koncepcji dodaje się ppkt 8) i 9) w brzmieniu

            „8) prezentacje wizualne na szkolnych korytarzach i w salach lekcyjnych;

            „9) szkolną gazetkę „Zygzak” i „Zygzak Najmłodszych”.

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zmiana Koncepcji Pracy Szkoły

Data utworzenia

2014-06-23

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2014-06-23] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

493 razy