Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Zmiana Koncepcji Pracy Szkoły z dnia 23.10.2014r.

Zmiana Koncepcji Pracy Szkoły z dnia 23.10.2014r.

Zmiana „Koncepcji pracy Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie na lata szkolne 2013/2014-2015/2016” uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu  23 października 2014r.
 (Uchwała Rady Pedagogicznej nr  II/XXXVIII/2014/2015 z dnia 23 października 2014r.)

 

W „Koncepcji pracy Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie na lata szkolne 2013/2014-2015/2016” uchwalonej w dniu 18 września 2013r. uchwałą nr II/XXXIV/2013/2014 i zmienionej w dniu 7 kwietnia 2014r. uchwałą nr I/LXXVIII/2013/2014 wprowadza się następujące zmiany:

 

             1)     We wstępie dodaje się zapis następującej treści:
”W roku szkolnym 2014/2015 w jednym oddziale przedszkolnym uczy się 29. dzieci, a w siedmiu oddziałach w klasach I-VI uczy się 102. dzieci.
W dniu 29 maja 2014r. szkoła złożyła wniosek o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
W roku szkolnym 2014/2015 szkoła na sprawdzianie szóstoklasisty uzyskała wynik w staninie „wyżej średnim”, a więc wyższym niż w poprzednim roku szkolnym.

             2)     W dziale I. Podstawy prawne i inne źródła opracowania koncepcji pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Ustawę – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 12 lutego 2014r., poz. 191).

             3)     W dziale I. Podstawy prawne i inne źródła opracowania koncepcji dopisuje się::
”Ponadto „Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie na lata szkolne 2013/2014-2015/2016” została zmieniona w oparciu o:
     - wnioski i rekomendacje z całościowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
     - problemy priorytetowe przyjęte do rozwiązania przez szkołę w wyniku autoewaluacji 5. standardów Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2013/2014.

             4)     W dziale V.1. Wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym wprowadza się następujące zmiany:
4.1) Pkt 3 Dbanie o pozytywny wizerunek i rozwój wychowania przedszkolnego w środowisku otrzymuje brzmienie:
- coroczne organizowanie dnia otwartego dla dzieci rozpoczynających uczęszczanie do oddziału przedszkolnego i ich rodziców;
- realizowanie własnych programów działań edukacyjno – wychowawczych;
- organizowanie gminnego festiwalu piosenki przedszkolnej ph. „A ja wolę moją
   mamę”;
- doposażenie sali oddziału przedszkolnego w zabawki i pomoce dydaktyczne;
- udostępnianie środowisku placu zabaw dla dzieci;
- promowanie w lokalnym środowisku idei wychowania przedszkolnego;
- zabieganie o utworzenie przedszkola samorządowego  przy szkole.

             5)     W dziale V.2. Praca szkoły wprowadza się następujące zmiany:
5.1) W ppkt. 1.1) dodaje się:
,, - upowszechnianie wśród uczniów zasad organizacji sprawdzianu szóstoklasisty obowiązującego od 2015r.
5.2) W ppkt 2.1)  zapis po zapisie „- kontynuowanie dotychczasowych szkolnych programów prozdrowotnych” otrzymuje brzmienie;
,, - realizowanie zewnętrznych programów prozdrowotnych: „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka” i innych;
5.3) W ppkt 2.1) dodaje się:
,,- podejmowanie działań zmniejszających hałas w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
5.4)  W ppkt 2.3) dodaje się:
,,- nawiązanie współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.
5.5) Ppkt 2.6) otrzymuje brzmienie:
,,- edukowanie uczniów w zakresie samorządności, ich samodzielności, a także odpowiedzialności;
- pozyskiwanie systematycznych informacji i opinii uczniów o pracy szkoły;
- włączenie przedstawicieli klas I-III do pracy Prezydium Sejmiku Uczniowskiego.
5.6) W ppkt 3.1) dodaje się:
,,- udzielanie stosownej pomocy uczniom z rodzin objętych „Niebieską Kartą”;
5.7) Dodaje się ppkt 3.3) w brzmieniu:
,, 3.3) doskonalenie zadań opiekuńczych szkoły:
- obejmowanie działaniami adaptacyjnymi uczniów:
     - rozpoczynających pobyt w oddziale przedszkolnym;
     - rozpoczynających naukę w klasie pierwszej;
     - przechodzących z innych zkół;
- dostosowanie działań szkoły w zakresie objęcia właściwą opieką dzieci 6. letnie w klasie pierwszej i na świetlicy szkolnej.
5.8) Ppkt 4.4 otrzymuje brzmienie:
,,-  wyposażanie sal lekcyjnych w komputer z dostępem do Internetu oraz w rzutnik i ekran;
- doposażanie sal lekcyjnych, pracowni komputerowej i sali gimnastycznej w drobne pomoce dydaktyczne.

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zmiana Koncepcji Pracy Szkoły z dnia 23.10.2014r.

Data utworzenia

2014-11-26

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2014-11-26] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2014-11-26] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

405 razy