Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym na lata szkolne 2016/2017-2018/2019

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym na lata szkolne 2016/2017-2018/2019


Koncepcja pracy
Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy
AK Cichociemnych
na lata szkolne
2016/2017- 2018/2019
(uchwalona uchwałą Rady Pedagogicznej
nr/XXVII/2016/2017 z dnia 03 listopada 2016r.)

Spis treści

I. Aktualna charakterystyka szkoły
II. Analiza mocnych i słabych stron szkoły.
III. Priorytety szkoły.
IV. Misja szkoły.
V. Wizja szkoły.
VI. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach.
VII. Model absolwenta.
VIII. Upowszechnianie koncepcji.
IX. Ewaluacja koncepcji.

I. Aktualna charakterystyka szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie jest placówką 9. oddziałową.
W roku szkolnym 2016/2017 do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszcza 54. dzieci, a do siedmiu oddziałów klas I – VI uczęszcza 93. dzieci.
Bazę lokalową stanowi budynek szkolny z 1956r. rozbudowany w 1998r. (o dwa „skrzydła” i 2007r. o budynek kotłowni). W latach 2007-2013 budynek poddany był modernizacji, która nie objęła jeszcze całości budynku. Szkoła posiada 7 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, świetlicę (pełniącą rolę też stołówki) i salę gimnastyczną mieszczącą się w jednej z sal lekcyjnych. Jedna z sal lekcyjnych wyposażona jest w tablicę multimedialną.
Oddział przedszkolny dla młodszych dzieci znajduje się w wynajętym budynku w Brzozowie Starym 21.
Szkoła dysponuje ponad 3. hektarowym obszarem na którym znajduje się „Kompleks sportowo – rekreacyjny” zbudowany w 2012r. Szkoła udostępnia go miejscowemu środowisku. Nie jest on w pełni wykorzystany. W terenie szkolnym posadzono ponad 400 krzewów, ale nie jest on w pełni zagospodarowany.
Dzieci do szkoły uczęszczają w systemie jednozmianowym z 9. okolicznych wsi. Z 7. wsi gmina dzieci dowozi wynajętym autobusem. Po skończonych zajęciach lekcyjnych dzieci mają zapewnioną opiekę świetlicową.
Szkoła na miarę możliwości zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju. Każdy uczeń traktowany jest podmiotowo, indywidualnie. W szkole obecnie uczy się troje dzieci niepełnosprawnych.
Szkoła w ostatnich 3. latach osiągnęła na sprawdzianie szóstoklasisty wyniki w strefie wyników średnich.
W 1992r. szkoła otrzymała imię „Żołnierzy AK Cichociemnych”. W 1993r. szkoła otrzymała pierwszy sztandar ufundowany przez Fundację Zdzisława i Teresy Knobel z Kanady, a w 2008r. drugi sztandar ufundowany przez bratową rtm. Mariana Jureckiego Panią Karolinę Jurecką z Londynu. W dniu 20 maja 2016r. szkoła obchodziła 25. lecie nadania imienia i 75. rocznicę zrzutu Cichociemnych ekipy „Jacket”. Szkoła od 2008r. buduje ścieżkę dydaktyczną „Szlak Pamięci Cichociemnych: Załusków – Wszeliwy – Brzozów”. Szkoła aktywnie prowadzi wychowanie patriotyczne w oparciu o wzorce Patronów Szkoły.
Od 2004r. szkoła obok wychowania patriotycznego przyjęła za zadanie priorytetowe promocję zdrowia i zdrowego stylu życia. Dzięki pracy dydaktyczno-wychowawczej w tym zakresie szkoła w 2007r. została przyjęta do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W 2008r. szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, a w 2014 roku Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie potwierdzający przynależność szkoły do Krajowej Sieci Szkól Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.
Szkoła może poszczycić się także Certyfikatem „Chronimy Dzieci” Fundacji Dzieci Niczyje potwierdzającym realizację przez szkołę polityki ochrony dzieci.
W szkole pracuje doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Zatrudnionych jest 18. nauczycieli, w tym 15. nauczycieli dyplomowanych i 3. nauczycieli mianowanych. 12. nauczycieli jest pełnozatrudnionych.
W szkole dobrze działa Rada Rodziców i Sejmik Uczniowski.
Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.
Ewaluacja całościowa zewnętrzna przeprowadzona przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 potwierdziła, że szkoła realizuje w wysokim stopniu wymagania państwa (2. wymagania w poziomie A, 9. wymagań w poziomie B i 1. wymaganie w poziomie C). Najwyższą ocenę otrzymały wymagania: „Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju” i „Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi”. Najniższą ocenę otrzymała szkoła za wymaganie „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.

II. Analiza mocnych i słabych stron szkoły
Mocne strony:
 nauka drugiego języka obcego (języka niemieckiego);
 organizacja 7. międzyszkolnych konkursów, w 4. konkursów od kilku (kilkunastu) lat;
 brak anonimowości uczniów;
 właściwy klimat i atmosfera nauki uczniów oraz pracy nauczycieli;
 własna ścieżka dydaktyczna (w budowie): „Szlak Pamięci Cichociemnych: Załusków – Wszeliwy - Brzozów Stary” ciesząca się zainteresowaniem okolicznych szkół;
 osiągnięcia w promocji zdrowia potwierdzone Krajowym Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie potwierdzającym przynależność szkoły do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie;
 osiągnięcia w profilaktyce bezpieczeństwa poprzez realizację m.in. Programu profilaktyki przemocy wobec dzieci „Chronimy Dzieci” potwierdzonego Certyfikatem „Chronimy Dzieci” czy Programu profilaktyki „B&N” czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony;
 objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkie chętne dzieci w wieku 4 i 5 lat;
 wypracowane tradycje szkoły;
 bardzo dobra współpraca z Radą Rodziców;
 szeroka współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym i licznymi partnerami szkoły;
 duża ilość własnych przedsięwzięć realizowanych przez nauczycieli;
 wydawanie szkolnej gazetki „Zyzak” nieprzerwanie od 1993r. (wielokrotnie wyróżnionej);
 własna kuchnia i stołówka szkolna;
 doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
 bardzo duża powierzchnia terenu szkolnego;
 „Kompleks sportowo-rekreacyjny” na terenie szkolnym;
 widoczne działania szkoły w zakresie wychowania patriotycznego oparte na wzorcach Patronów Szkoły;
Słabe strony:
 brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej;
 niewystarczająca ilość sal lekcyjnych;
 niewystarczająca ilość sal na zajęcia wychowania przedszkolnego;
 brak boiska wielofunkcyjnego;
 brak gabinetu logopedycznego;
 brak gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
 brak pomieszczeń na sprzęt gospodarczy;
 brak parkingu na samochody dla rodziców;
 brak psychologa i pedagoga;
 brak zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej;
 mała ilość godzin pracy szkolnej pielęgniarki;
 brak opieki stomatologicznej;
 brak pełnego zagospodarowania terenu przy wynajętym lokalu dla oddziału przedszkolnego dzieci najmłodszych;
 niewystarczająca szatnia w wynajętym lokalu dla dzieci najmłodszych;
 kosztowne utrzymanie urządzeń elektrycznych w szkolnej kuchni;
 łączenie świetlicy ze stołówką szkolną;
 niewykorzystane boisko środowiskowe;
 niewystarczające wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i programy multimedialne;
 brak zagospodarowanego miejsca odpoczynku dla dzieci w terenie szkolnym;
 wymagające remontu sale lekcyjne i korytarze (niedostosowane oświetlenie, zniszczony parkiet i boazeria, nierówne powierzchnie ścian);
 brak funkcjonującego profilu szkoły w Internecie;
 zbyt liczne oddziały przedszkolne;
 nieprzyjęte dzieci 3. letnie do oddziałów przedszkolnych;
 brak przygotowanych nauczycieli do realizacji programów profilaktycznych;
 brak laureatów w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych;
 niewystarczająca motywacja uczniów do nauki;
 duża ilość uczniów z dysfunkcjami wymagającymi pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w strefie wyników średnich (nie stanowią pełnego zadowolenia nauczycieli);
 zbyt niska frekwencja uczniów;
 spędzanie większości wolnego czasu przez uczniów z mediami elektronicznymi;
 trudności w organizacji wycieczek szkolnych (udziału 100% uczniów w tych wycieczkach).

III. Priorytety:
 uzyskanie statusu 8. letniej szkoły podstawowej (po podjęciu decyzji o reformie oświaty);
 wdrożenie w pełni wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 6 lat;
 poprawa wyników nauczania;
 budowa sali gimnastycznej z zapleczem;
 promocja zdrowia i zdrowego stylu życia;
 wychowanie patriotyczne w oparciu o wzorce Patronów Szkoły;
 bezpieczeństwo uczniów.

IV. Misja szkoły
Nasze motto pedagogiczne:
„Szkoła w Brzozowie fundamentem mojej dalszej edukacji”
Nasza szkoła jest placówką, w której:
1) oferujemy uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym mogą zdobywać wiedzę i umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej edukacji;
2) zapewniamy harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia, by przygotować go do życia w otaczającym świecie;
3) zapewniamy przyjazny klimat;
4) uczymy metod i technik umożliwiających nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi;
5) wychowujemy w oparciu o chrześcijański system wartości będący zasadami uniwersalnymi oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia;
6) promujemy zdrowie i zdrowy styl życia;
7) kultywujemy tradycje naszych Patronów Szkoły – Żołnierzy AK Cichociemnych;
8) wspieramy lokalne środowisko;
9) uczymy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
10) uczniowie utożsamiają się z jej osiągnięciami, ale też i porażkami, starają się kształtować jej niepowtarzalny wizerunek.

V. Wizja szkoły
Nasze motto pedagogiczne:
„Zdrowe, uśmiechnięte dziecko naszym wspólnym celem”
Nasza szkoła:
1) jest wspólnotą uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców dążącą do uzyskania solidnych podstaw edukacyjnych uczniów przy zachowaniu zdrowia i uśmiechu na ich dziecięcych twarzach;
2) tworzy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju uczniów zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami;
3) tworzy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające, że opuszczają ją absolwenci legitymujący się wiadomościami, umiejętnościami i postawą, a których mowa w rozdziale VII;
4) jest znana w środowisku jako szkoła oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia oraz wychowanie patriotyczne w oparciu o wzorce Patronów Szkoły;
5) ściśle współpracuje z rodzicami;
6) jest przyjazna i bezpieczna;
7) prowadzi systematyczną ewaluację wewnętrzną, a uzyskane wyniki wykorzystuje do stałego doskonalenia funkcjonowania szkoły we wszystkich obszarach jej działalności;
8) aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska lokalnego;
9) zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę;
10) pomoże każdemu uczniowi i jego rodzicowi w rozwiązywaniu problemów.

VI. Koncepcja pracy i rozwoju

1. Zarządzanie i organizacja pracy szkoły:
 zabieganie o utworzenie 8. klasowej szkoły podstawowej (jeśli zapowiadana reforma edukacji będzie wdrożona);
 zabieganie o budowę sali gimnastycznej;
 monitorowanie i aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;
 publikowanie dokumentacji szkolnej na stronie internetowej, zapewnienie rodzicom dostępu do aktualnych informacji;
 motywowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych i nowatorskich;
 motywowanie wszystkich pracowników szkoły do wspólnej realizacji wyznaczonych zadań;
 organizowanie i wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły;
 utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych;
 stała i efektywna współpraca z Radą Rodziców;
 zatrudnienie psychologa i pedagoga szkolnego (na część etatu);
 doposażenie sal lekcyjnych w dostęp do Internetu i tablice multimedialne;
 wzbogacenie księgozbioru bibliotecznego;
 systematyczne wzbogacanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy;
 zabieganie o środki finansowe na realizację bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci;
 zwiększenie efektywności pracy zespołów nauczycielskich;
 dbanie o środowisko społeczne i fizyczne szkoły, by sprzyjało zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników;
 inspirowanie nauczycieli do udziału w różnego rodzaju projektach organizacyjnych;

2. działania dydaktyczne:
 rozwijanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności uczniów poprzez realizację programów nauczania obejmujących pełną podstawę programową z dostosowaniem do możliwości i potrzeb uczniów;
 stosowanie nowatorskich, aktywizujących metod i form pracy na lekcjach;
 stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu poprzez udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych;
 diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 wdrażanie w życie wniosków wynikających z diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów z oceną efektywności ich realizacji;
 wzbogacanie oferty edukacyjnej dla uczniów zdolnych;
 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w nauce;
 stworzenie profesjonalnej pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 rozwijanie nawyków i potrzeby stałego kontaktu dzieci z kulturą poprzez czynne uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalnych, np. w koncertach muzycznych, w spektaklach teatralnych, itp.;
 organizowanie wycieczek edukacyjnych, w tym z zajęciami edukacyjnymi;
 propagowanie oceniania kształtującego;
 promowanie czytelnictwa;
 promowanie umiejętności informatycznych, w tym programowania;
 promowanie „uczenia się przez całe życie”;
 kształcenie umiejętności posługiwania się dwoma językami obcymi (jęz. angielskim, jęz. niemieckim);
 budowanie ścieżki dydaktycznej „Szlak Pamięci Cichociemnych: Załusków – Wszeliwy – Brzozów Stary”;
 organizowanie szkolnych konkursów i zawodów sportowych;
 rozwijanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sochaczewie w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych uczniów.

3. Działalność wychowawcza
 podejmowanie działań wychowawczych mających na celu wzmacnianie właściwych zachowań oraz eliminowanie zagrożeń, ocenianie ich skuteczności oraz modyfikowanie w razie potrzeb;
 przestrzeganie spójności klasowych planów wychowawczych i profilaktycznych ze szkolnym programem wychowawczym i szkolnym programem profilaktyki;
 rozwijanie demokracji i samorządności w szkole poprzez wspomaganie działań samorządowych na wszystkich poziomach szkoły i wykorzystywanie inicjatyw i pomysłów uczniowskich do uatrakcyjnienia życia szkolnego;
 podejmowanie działań dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i pracowników oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;
 kształtowanie postaw patriotycznych w oparciu o wzorce Patronów Szkoły;
 kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych (m.in. poprzez organizowanie szkolnych przedsięwzięć, udział w przedsięwzięciach środowiska);
 oferowanie dzieciom zajęć edukacyjno – wychowawczych w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (zajęć świetlicowych, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, festynów, itp.);
 realizowanie własnych programów, działań i przedsięwzięć o charakterze edukacyjno – wychowawczym;
 uczestniczenie w realizacji zewnętrznych programów edukacyjno - wychowawczych;
 podejmowanie działań z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa;
 podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym głównie od mediów elektronicznych;
 podejmowanie działań z zakresu ekologii;
 podejmowanie działań w zakresie edukacji kulturalnej;
 wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci poprzez udzielanie rad i wskazówek, wskazywanie instytucji i organizacji wspomagających rodziców.

4. Działalność opiekuńcza:
 organizowanie i przestrzeganie dyżurów nauczycielskich;
 organizowanie opieki świetlicowej zgodnie z potrzebami szkoły i rodziców;
 organizowanie opieki w czasie dowozu uczniów do szkoły i ze szkoły;
 organizowanie zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
 organizowanie zajęć przedszkolnych w ferie zimowe i miesiąc wakacji;
 organizowanie wypoczynku letniego dla uczniów;
 organizowanie pomocy materialnej dla uczniów.

5. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.
 wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz rozwoju szkoły (współpracowanie z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w środowisku wpływającymi na rozwój uczniów);
 włączanie się szkoły w lokalne działania o charakterze patriotycznym, prozdrowotnym, ekologicznym i kulturalnym;
 promowanie wartości edukacji (prezentowanie informacji o ofercie edukacyjnej i osiągnięciach szkoły oraz promowanie uczenia się), by szkoła była pozytywnie spostrzegana w środowisku;
 wykorzystanie informacji o losach absolwentów (współpracowanie z absolwentami);
 uznanie rodziców za partnerów szkoły (szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy i wspiera rodziców w wychowaniu dzieci oraz rodzice współdecydują i uczestniczą w podejmowanych działaniach);
 współpracowanie w ramach programów: wychowawczego i profilaktyki z: Urzędem Gminy w Iłowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iłowie, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Brzozowie Starym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sochaczewie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Andrzeja Apostoła w Brzozowie, itd.;
 współpracowanie w ramach promocji zdrowia i zdrowego stylu życia z: Urzędem Gminy w Iłowie, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Brzozowie Starym, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie, Grupą Producentów Idealsad Sp. z o.o. w Kamieńszczyźnie, Fundacją Szkoła na Widelcu, itd.;
 współpracowanie w ramach wychowania patriotycznego w oparciu o wzorce Patronów Szkoły z: Zarządem Głównym Związku Polskich Spadochroniarzy i jego I Oddziałem w Warszawie, Fundacją im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie, Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej „Mazowsze” w Płocku;
 współpracowanie w zakresie bezpieczeństwa dzieci, pracowników i obiektu szkolnego ze służbami i strażami: Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie i Posterunkiem Policji w Iłowie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Brzozowie i Ostrowcach, itd.;
 nawiązanie współpracy z nowymi instytucjami i organizacjami wspomagającymi pracę edukacyjno – wychowawczą szkoły, np. Instytutem Pamięci Narodowej, Stowarzyszeniem Rodzin Cichociemnych, itd.;
 nawiązanie współpracy z urzędami i instytucjami centralnymi np. Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Rzecznikiem Praw Dziecka, itd.;
 współpracowanie z różnymi instytucjami, organizacjami i osobami w zakresie działań wychowawczych podejmowanych w szkole (poza priorytetowymi działaniami) np. z sołtysami, Bankiem Spółdzielczym w Iłowie, itd.;
 współpracowanie z innymi szkołami np. w promocji zdrowia, w organizacji wspólnych wycieczek i innych przedsięwzięć;
 udostępnianie „Kompleksu rekreacyjno – sportowego” dla miejscowego środowiska;
 udostępnianie zbiorów bibliotecznych dla miejscowego środowiska;
 opiekowanie się grobami żołnierskimi na cmentarzu parafialnym w Brzozowie Starym (grobami Cichociemnych i grobami Żołnierzy Września 1939r.);
 organizowanie lekcji historyczno – patriotycznych w terenie na „Szlaku Cichociemnych: Załusków – Wszeliwy – Brzozów Stary”;
 opiekowanie się „Skwerem im. Żołnierzy AK Cichociemnych” w Brzozowie Starym;
 przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach i Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kapturach;
 udostępnianie samochodu dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Iłów;
 tworzenie związków społecznych z rodzinami uczniów oraz osobami i grupami najbliższej społeczności wspierającymi działania szkoły w promocji zdrowia i zdrowego stylu życia (współpracowanie i konsultowanie planowanych działań, poszukiwanie sojuszników i wsparcia);
 współpracowanie z pracownikami medycznymi sprawującymi opiekę nad uczniami (szkolna pielęgniarką) i pracownikami (lekarzem medycyny pracy)
 organizowanie międzyszkolnych konkursów o zasięgu gminnym i ponadgminnym;
 prowadzenie ciekawej strony internetowej szkoły (profilu szkoły) i wydawanie szkolnej gazetki „Zygzak”.

VII. Model absolwenta

VII. 1 Model absolwenta oddziału przedszkolnego
Absolwent naszego oddziału przedszkolnego to dziecko, które dba o swój rozwój w każdej sferze – uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej, poznawczej i twórczej, przestrzegając podstawowych norm społecznych, zasad zdrowego, efektywnego i bezpiecznego stylu życia prezentowanego wobec siebie i najbliższego otoczenia.
Dziecko kończące nasz oddział przedszkolny i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wykazuje:
 otwartość i serdeczność wobec ludzi;
 motywację do poznawania czegoś nowego;
 umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości;
 zainteresowanie czytaniem i pisaniem;
 umiejętności koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość;
 umiejętność radzenia sobie z trudnościami;
 umiejętność współpracy w grupie;
 tolerancję i akceptację dla odmienności ludzi;
 samodzielność;
 chęć uczenia się;
 odporność na stres.

2) posiada:
 zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób;
 wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia;
 podstawową wiedzę o świecie;

3) umie:
 cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania;
 posługuje się zdobyczami techniki.

4) rozumie, zna:
 swoje mocne strony, wie jak rekompensować swoje słabości;
 prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi;
 zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;
 zasady kultury współżycia i postępowania;
 kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe;
 potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
 drukowane małe i wielkie litery (bez dwuznaków i zmiękczeń);
 podstawy edukacji matematycznej.

5) nie obawia się:
 występować publicznie;
 reprezentować grupę;
 chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi;
 wykazywać inicjatywę w działaniu;
 wyrażania swoich uczuć;
 bronić słabszych.

6) działa:
 kreatywnie;
 z pomysłem;
 cierpliwością;
 zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.

7) współpracuje:
 zgodnie z poznanymi i akceptowanymi przez wszystkich zasadami i normami współżycia w grupie.

8) poszukuje:
 nowej wiedzy;
 doświadczeń;
 inspiracji do twórczej pracy;
 ciekawych zainteresowań.

VII. 2 Model absolwenta szkoły
Szkoła nasza będzie miejscem wychowania i nauczania, która przygotowuje uczniów do potrzeby uczenia się przez całe życie, rozwoju i odpowiedzialności za siebie i innych. Zdobyta wiedza, umiejętności, ukształtowane postawy będą fundamentem sukcesów w dalszych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym.
Absolwent szkoły:
1) umie komunikować się w języku polskim (w mowie i w piśmie);
2) zna historię szkoły od chwili powstania;
3) zna wybitnych absolwentów swojej szkoły i wie, że mogą być dla niego wzorem do naśladowania;
4) zna historię Patronów Szkoły – Żołnierzy AK Cichociemnych i ich wartości ideowe;
5) zna najbliższą okolicę i jej historię, nie wstydzi się wiejskiego pochodzenia;
6) ma poczucie tożsamości narodowej i europejskiej;
7) umie szukać dobra, posługuje się prawdą, w działaniu przestrzega zasad sprawiedliwości i uczciwości;
8) ma odpowiedni zasób wiedzy, umiejętności, umożliwiający mu naukę w szkole wyższego szczebla;
9) prezentuje właściwe postawy umożliwiające kontynuację nauki na kolejnych etapach edukacyjnych;
10) potrafi korzystać z różnych źródeł informacji;
11) zna podstawy dwóch języków obcych;
12) posiada umiejętności podejmowania inicjatyw służących rozwojowi siebie samego, szkoły i środowiska lokalnego;
13) zdobył umiejętności pracy w zespole, rozwiązuje problemy w twórczy sposób;
14) planuje i organizuje chętnie własne uczenie się;
15) posiada wiarę we własne siły i w zdolności pokonywania wartościowych trudnych celów;
16) dokonuje samooceny;
17) umie współżyć z innymi ludźmi;
18) jest odpowiedzialny, aktywny, chętny do współpracy;
19) dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
20) szanuje środowisko naturalne;
21) dba o swoje zdrowie i nie ulega nałogom;
22) jest pogodny, uśmiechnięty, ale skromny;
23) potrafi aktywnie, w pożyteczny sposób spędzać czas wolny.

VIII. Upowszechnianie koncepcji

Koncepcja pracy szkoły będzie upowszechniona w szkole i najbliższym środowisku poprzez:
1) zamieszczenie na stronie internetowej szkoły (www.spbrzozow.szkolnastrona.pl);
2) udostępnienie w bibliotece szkolno-publicznej;
3) informacje wychowawców klas skierowane do uczniów i rodziców;
4) informacje dyrektora szkoły skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i środowiska;
5) zawieranie kontaktów na poziomie oddziałów;
6) informacje i dekoracje wykonane w salach lekcyjnych i szkolnych korytarzach;
7) inne informacje przekazywane przez szkołę.
IX. Ewaluacja koncepcji
Ewaluacja koncepcji pracy szkoły będzie odbywała się na podstawie:
 opinii uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
 wniosków Sejmiku Uczniowskiego, Rady Rodziców, Zespołów Rady Pedagogicznej i Rady Pedagogicznej;
 wniosków z prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego;
 rekomendacji z przeprowadzonych w każdym roku szkolnym ewaluacji wewnętrznych;
 zaleceń, rekomendacji, wniosków sformułowanych w czasie kontroli pracy szkoły;
 wniosków organu prowadzącego;
 wniosków partnerów szkoły;
 zmian w prawie oświatowym;
Koncepcja pracy szkoły będzie podlegać ciągłemu monitorowaniu.
Ewaluacja koncepcji pracy szkoły będzie odbywać się obowiązkowo po pierwszym i drugim roku jej funkcjonowania.
Ewaluacja koncepcji pracy szkoły może też nastąpić w każdym czasie w miarę potrzeb.
Za jej monitorowanie i przygotowanie projektu zmian odpowiedzialny jest Zespół Rady Pedagogicznej ds. opracowania projektu koncepcji pracy szkoły powołany przez Radę Pedagogiczną na zebraniu w dniu 17 czerwca 2016r.
Zmiany w koncepcji mogą być wprowadzane w takim samym trybie, jak jej uchwalenie.

,,Dziecko chce być dobre,
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie nie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”
Janusz Korczak

I. Wizja szkoły

II. Model absolwenta

V. Priorytety pracy:

V.1 Priorytety pracy oddziału przedszkolnego:
1) stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci;
2) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
3) dbanie o pozytywny wizerunek i rozwój wychowania przedszkolnego w środowisku.
V.2 Priorytety pracy szkoły:
1) w zakresie dydaktyki:
1.1) praca nad uzyskaniem wyższego od ubiegłorocznego wyniku na sprawdzianie szóstoklasisty (utrzymanie ubiegłorocznego wyniku, jeśli byłby w strefie wyników wysokich);
1.2) praca w zakresie zwiększania szans edukacyjnych uczniów;
2) w zakresie wychowania:
2.1) praca w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;
2.2) praca w zakresie promocji wartości nauki i uczenia się przez całe życie;
2.3) praca w zakresie wychowania patriotycznego;
2.4) praca w zakresie edukacji ekologicznej;
2.5) doskonalenie współpracy z rodzicami;
3) w zakresie opieki:
3.1) profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa;
3.2) pomoc uczniom z rodzin mających różnorodne problemy;
4) w zakresie organizacji i wyposażenia:
4.1) doskonalenie organizacji pracy szkoły;
4.2) doskonalenie współpracy ze środowiskiem;
4.3) poprawa warunków nauczania i pracy;
4.4) poprawa wyposażenia szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
4.5) oszczędne gospodarowanie budżetem szkoły.
5) w zakresie zwiększania kompetencji zawodowych nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych:
5.1) doskonalenie w zakresie poprawy wyników nauczania;
5.2) doskonalenie w zakresie promocji zdrowia;
5.3) doskonalenie w zakresie wychowania i opieki.

V.1 Wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym

1. Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci:
 organizowanie okresu adaptacyjnego dla dzieci;
 wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi
predyspozycjami;
 tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej,
językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej;
 organizowanie oddziałowych konkursów: plastycznych, technicznych, muzycznych i
innych;
 prowadzenie zajęć teatralnych;
 kontynuowanie nauki języka angielskiego;
 organizowanie oddziałowych imprez i uroczystości;
 organizowanie wycieczek dydaktycznych.

2. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej:
 organizowanie diagnozy przedszkolnej;
 realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dającej solidne
przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 wspieranie dzieci mających trudności edukacyjne i społeczne;
 zorganizowanie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się;
 uczestniczenie w życiu szkoły;
 włączenie się w przedsięwzięcia realizowane przez szkołę.

3. Dbanie o pozytywny wizerunek i rozwój wychowania przedszkolnego w środowisku:
 coroczne organizowanie dnia otwartego dla dzieci rozpoczynających uczęszczanie
do oddziału przedszkolnego i ich rodziców;
 realizowanie własnych programów działań edukacyjno- wychowawczych;
 organizowanie gminnego festiwalu piosenki przedszkolnej ph. „ A ja wolę moją
mamę”;
 doposażenie sali oddziału przedszkolnego w zabawki i pomoce dydaktyczne;
 nawiązanie współpracy z Prywatnym Przedszkolem ,,Danielowy Raj” w Brzozowie Starym;
 udostępnianie środowisku placu zabaw dla dzieci;
 zabieganie o przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkole samorządowe.

V.2 Praca szkoły

1. Praca szkoły w zakresie dydaktyki:
1.1) praca nad uzyskaniem wyższego od ubiegłorocznego wyniku na sprawdzianie szóstoklasisty (utrzymania ubiegłorocznego wyniku, jeśli byłby w strefie wyników wysokich):
 realizowanie i monitorowanie realizacji podstawy programowej pod kątem uzyskiwanych efektów dydaktycznych;
 realizowanie „Programu poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie w latach szkolnych 2013/2014 – 2015/2016”;
 ukierunkowanie pracy szkoły na wszechstronny rozwój ucznia, aby każde dziecko mogło efektywnie zdobywać wiedzę i umiejętności;
 organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka polskiego i matematyki;
 wyrabiane u uczniów pozytywnego myślenia typu „mogę się tego nauczyć”, „potrafię to zrobić”, itp.;
1.2) praca w zakresie zwiększania szans edukacyjnych uczniów:
 prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych zgodnie z zainteresowaniami uczniów oraz potrzebami i możliwościami szkoły;
 prowadzenie zajęć specjalistycznych (zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć logopedycznych, itp.);
 organizowanie wycieczek dydaktycznych (do teatru, kina, muzeum, galerii, na koncert, itp.);
 organizowanie zajęć lekcyjnych poza szkołą w terenie, a w szczególności z edukacji przyrodniczej i przyrody;
 organizowanie różnego rodzaju pomocy uczniom (indywidualne konsultacje, pomoc koleżeńska, itp.);
 indywidualizowanie procesu nauczania;
 organizowanie dotychczasowych międzyszkolnych konkursów;
 zachęcanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych i udzielanie im pomocy w przygotowaniach do konkursów;
 organizowanie w szkole dla uczniów występów artystycznych, koncertów, spotkań literackich, itp.;
 organizowanie pomocy materialnej dla uczniów;
 współpracowanie z instytucjami i organizacjami wspierającymi materialnie, pedagogicznie i psychologicznie uczniów i ich rodziców;
 stosowanie w procesie nauczania technologii informacyjnej i komunikacji.
2. Praca szkoły w zakresie wychowania:
2.1) praca w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia:
 kontynuowanie dotychczasowych szkolnych programów prozdrowotnych;
 realizowanie zewnętrznych programów prozdrowotnych: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka” i innych;
 kontynuowanie zadań prozdrowotnych w ramach Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie;
 podjęcie działań prozdrowotnych pozwalających szkole o ubieganie się do wejścia szkoły do Krajowej Sieci Szkól Promujących Zdrowie;
 kontynuowanie i rozwijanie współpracy z miejscową służbą zdrowia oraz instytucjami i organizacjami promującymi zdrowie i zdrowy styl życia;
 organizowanie szkolnych zawodów sportowych i zajęć rekreacyjno-sportowych;
 zachęcanie uczniów do udziału w pozaszkolnych zawodach sportowych i zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz udzielanie im pomocy w przygotowaniach do zawodów i zajęć;
 utrzymywanie czystości w szkole na co dzień;
 organizowanie imprez rekreacyjnych w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych;
 organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci (realizowanie programu edukacyjno-wychowawczego „Wesołe wakacje”);
2.2) praca w zakresie promocji wartości nauk i uczenia się przez całe życie:
 organizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców, których dzieci będą uczęszczały do klasy pierwszej;
 upowszechnianie informacji o uczniach osiągających wysokie wyniki w nauce, sukcesy w konkursach pozaszkolnych;
 przyznawanie stypendium uczniom za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;
 promowanie absolwentów, którzy osiągnęli sukces w życiu (w szkołach wyższego szczebla, w pracy zawodowej i w życiu społecznym);
 uświadamianie rodziców o wartości nauki w życiu na każdym stanowisku pracy;
 kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się;
 kształcenie wartości uczenia się przez całe życie;
2.3) praca w zakresie wychowania patriotycznego:
 kontynuowanie realizacji programu działań historyczno-patriotycznego „Śladami Cichociemnych”;
 kontynuowanie budowy ścieżki dydaktycznej ph. „Szlak Pamięci Cichociemnych Załusków – Wszeliwy – Brzozów Stary”;
 opiekowanie się miejscami pamięci Cichociemnych i żołnierzy Września 1939r.;
 kształtowanie szacunku do symboli narodowych;
 organizowanie apeli i akademii z okazji świąt narodowych i ważnych rocznic państwowych;
 udział pocztu sztandarowego w lokalnych uroczystościach patriotycznych;
 wybór hymnu i logo szkoły;
 aktywne uczestniczenie szkoły w życiu środowiska lokalnego;
 kontynuowanie i rozwijanie współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami reprezentującymi tradycje Patronów Szkoły i wartości patriotyczne;
 organizowanie wycieczek dydaktycznych do miejsc historycznych w najbliższej okolicy i w kraju;
2.4) praca w zakresie edukacji ekologicznej:
 współpracowanie z Gminą Iłów w zakresie edukacji ekologicznej i utrzymania czystości w gminie;
 włączanie się w akcje ,,Sprzątanie Świata”;
 współpracowanie ze służbami w zakresie edukacji ekologicznej: policją, strażą, sanepidem;
 prowadzenie edukacji ekologicznej w szkole (zajęcia, spotkania, konkursy, wystawy, wycieczki, itp.);
 opiekowanie się terenami zielonymi przy szkole;
 wzbogacanie terenów zielonych o nowe nasadzenia.
2.5) doskonalenie współpracy z rodzicami:
 współudział w decydowaniu o tym, co się dzieje w szkole;
 utrzymywanie i rozszerzanie współpracy z rodzicami w zakresie pracy szkoły, w tym współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych;
 włączanie rodziców do realizacji niniejszej koncepcji pracy szkoły;
 włączanie rodziców do realizacji „Programu poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie w latach 2013/2014 – 2015/2016”;
 udzielanie wsparcia rodzicom z rodzin mało zaradnych, patologicznych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
3. Praca szkoły w zakresie opieki:
3.1) profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa:
 organizowanie i przestrzeganie dyżurów nauczycielskich zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 organizowanie opieki w czasie dowozu uczniów do szkoły;
 organizowanie opieki na zajęciach świetlicowych;
 realizowanie własnych programów edukacyjno-wychowawczych poświęconych bezpieczeństwu dzieci;
 realizowanie zewnętrznych programów z zakresu bezpieczeństwa;
 kontynuowanie i rozwijanie współpracy w zakresie edukacji bezpieczeństwa z policją i strażą pożarną;
 kontynuowanie realizacji pogadanek i spotkań z uczniami nt. bezpieczeństwa;
 szybkie reagowanie na każdy wypadek w szkole i podejmowanie działań przeciwdziałających tym zdarzeniom;
 organizowanie corocznych próbnych ewakuacji osób z budynku szkolnego;
 organizowanie zajęć i udzielanie pierwszej pomocy np. z udziałem pielęgniarki, strażaków;
 powołanie szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa;
 zabieganie o poprawę bezpieczeństwa na drogach do szkoły w Brzozowie Starym (m. in. zabieganie o budowę chodników, budowę skrzyżowania).
3.2) pomoc uczniom z rodzin mających różnorodne problemy:
 udzielanie pomocy materialnej uczniom poprzez realizację rządowych i samorządowych programów wspierających uczniów i ich rodziców;
 organizowanie akcji charytatywnych na rzecz naszych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 kontynuowanie i rozwijanie współpracy z PPP w Sochaczewie, GOPS w Iłowie, GKRPA w Iłowie, Zespołem Interdyscyplinarnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Iłów, asystentem rodziny, kuratorami sądowymi, policją w ramach udzielania wszechstronnej pomocy uczniom i ich rodzinom;
 nawiązywanie współpracy z PCPR w Sochaczewie i POIK w Sochaczewie w ramach rozwiązywania sytuacji kryzysowych uczniów i ich rodzin;
 udzielanie stosownej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, którzy takiej pomocy potrzebują.
4. Praca szkoły w zakresie organizacji i wyposażenia:
4.1) doskonalenie organizacji pracy szkoły:
 upowszechnianie prawa wewnątrzszkolnego wśród społeczności szkolnej;
 zorganizowanie na co najmniej dotychczasowym poziomie:
- zajęć lekcyjnych;
- zajęć pozalekcyjnych, w tym opieki świetlicowej;
- dowozu uczniów;
- dożywiania uczniów.
 rozpoczęcie starań o włączenie szkoły do prestiżowego klubu szkół np. Klubu Przodujących Szkół;
 doskonalenie pracy zespołowej nauczycieli;
4.2) współpraca ze środowiskiem:
 kontynuowanie i rozwijanie współpracy z lokalnym samorządem;
 utrzymywanie współpracy z miejscowym środowiskiem na tym samym poziomie;
 pozyskiwanie do współpracy ze szkołą nowych instytucji i organizacji ze środowiska lokalnego;
 zapraszanie absolwentów na szkolne uroczystości, spotkania z uczniami, którzy mogą być dla nich wzorem;
 powołanie do życia Klubu Absolwentów;
 rozbudowywanie szkolnej strony internetowej jako komunikacji szkoły ze środowiskiem;
 promowanie szkoły w środowisku poprzez udział szkoły w lokalnych uroczystościach oraz poprzez lokalne media;
4.3) poprawa warunków nauczania i pracy:
 rozbudowa i doposażenie ,,Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Brzozowie Starym przy szkole;
 rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przez samorząd gminny;
 bieżące prowadzenie remontów pomieszczeń szkolnych na miarę posiadanych środków finansowych;
 zakup nowych mebli do sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego;
4.4) poprawa wyposażenia szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne (na miarę uzyskiwanych środków finansowych):
 zabieganie o objęcie szkoły programem informatyzacji gminy;
 wyposażenie sal lekcyjnych w komputer z dostępem do Internetu oraz w rzutnik i ekran;
 zakup tablic interaktywnych;
 doposażenie sal lekcyjnych, pracowni komputerowej i sali gimnastycznej w drobne pomoce dydaktyczne.
5. Praca szkoły w zakresie zwiększania kompetencji zawodowych nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych:
5.1 a) doskonalenie w zakresie poprawy wyników nauczania:
 warsztaty dla Rady Pedagogicznej;
 warsztaty, szkolenia, konferencje dla nauczycieli;
 narady dla nauczycieli.
5.2) doskonalenie w zakresie promocji zdrowia:
 warsztaty dla Rady Pedagogicznej;
 warsztaty, szkolenia, konferencje dla nauczycieli;
 narady dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
5.3) doskonalenie w zakresie wychowania i opieki:
 warsztaty dla Rady Pedagogicznej;
 warsztaty, szkolenia, konferencje dla nauczycieli;
 narady dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

VI. Realizacja wymagań

VI. 1. Realizacja wymagań wobec oddziału przedszkolnego

1. Oddział przedszkolny realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie jest włączony w strukturę szkoły. Zapisy koncepcji dotyczące oddziału przedszkolnego ukierunkowane są na rozwój dzieci. Koncepcja pracy powinna być znana i akceptowana przez nauczycieli i rodziców. Jej opracowanie, modyfikowanie i realizowanie powinno odbywać się z udziałem rodziców.
Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:
 Wspólnie z całą społecznością szkoły (uczniami, rodzicami, nauczycielami) określanie głównych założeń, wartości i celów działania oddziału przedszkolnego oraz sposobów ich osiągnięcia (partycypacja uczniów i rodziców w tworzeniu koncepcji).
 Systemowe i przemyślane podejmowanie refleksji nad koncepcją w perspektywie całości działań prowadzonych w szkole, a także działań indywidualnych, czyli dyskusja nad aktualnością koncepcji pracy oddziału przedszkolnego – uwzględniająca głos uczniów, rodziców i pracowników szkoły (partycypacja uczniów i rodziców w modyfikacjach koncepcji).
 Realizacja koncepcji we współpracy ze wszystkimi podmiotami a szczególnie rodzicami, których udział powinien być aktywny.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Procesy wspomagania nie tylko mają być zorganizowane, ale powinny przynosić efekt w postaci przyrostu wiedzy u dzieci. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych będą podejmować nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.
Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:
 Wszystko, co się dzieje w oddziale przedszkolnym, powinno służyć rozwojowi dziecka. Są temu podporządkowane składniki wymagania – planowanie, metody i formy pracy, indywidualne podejście, atmosfera, motywowanie, znajomość celów zajęć i oczekiwań stawianych dzieciom, przekazywanie informacji zwrotnej (ważne jest, aby te działania były systematyczne i adekwatne – dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia i oddziału).
 Diagnoza potrzeb i możliwości dzieci, która pozwoli na właściwe zaplanowanie procesu – to właśnie od niej wszystko w procesie rozwojowi powinno się zaczynać (powszechność diagnozy).
 Dostosowanie elementów procesu dydaktycznego do wyników diagnozy.
 Motywowanie i wspieranie dzieci (powszechność działań motywujących i wspierających).
 Nowatorstwo w pracy z dziećmi w odniesieniu do ich potrzeb.
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Dzieci powinny nabywać wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W oddziale przedszkolnym diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrażane wnioski, a także modyfikowany program, nowatorskie rozwiązania w pracy z dziećmi przyczyniają się do rozwoju dzieci.
Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:
 Odnoszenie się w codziennej pracy z dziećmi do elementów podstawy programowej i ujmowanie w tym procesie wszystkich części podstawy: zadań, celów ogólnych, treści, zalecanych warunków i sposobów realizacji (spójność procesów z podstawą, szczególnie z warunkami realizacji podstawy programowej).
 Powszechność monitorowania realizacji podstawy programowej.
 Powszechność monitorowania i diagnozowania osiągnięć uczniów.
 Trafność wniosków wyciągniętych z monitorowania podstawy i skuteczność podjętych działań dydaktycznych (sukcesy dzieci).
 Znajomość podstawy programowej następnych etapów kształcenia.
4. Dzieci są aktywne
Dzieci nie tylko są zaangażowane w prowadzone zajęcia i chętnie w nich uczestniczą, ale inicjatywy, realizują działania na rzecz własnego rozwoju i społeczności lokalnej. Działania powyższe powinni umożliwiać nauczyciele oddziału przedszkolnego we współpracy z rodzicami.
Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:
 Powszechność zaangażowania dzieci w zajęcia dydaktyczne.
 Różnorodne inicjatywy dzieci.
 Angażowanie innych w różnorodne przedsięwzięcia.
 Aktywność nakierowana na proces rozwoju.
 Wpływ dzieci na organizację procesu dydaktycznego.
5. Respektowane są normy społeczne
Najważniejszym zadaniem oddziału przedszkolnego będzie tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu rozwoju dzieci poprzez zabawę.
Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:
 Poczucie bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego) w oddziale przedszkolnym.
 Odpowiedzialność dzieci w działaniach i w relacjach społecznych.
 Wspólne z rodzicami analizowanie i ocenianie oraz modyfikowanie działań wychowawczych .
6. Oddział przedszkolny wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
Działania podejmowane przez oddział przedszkolny będą poprzedzone diagnozą. Zostaną dostosowane do potrzeb każdego dziecka. Wsparcie otrzymywane w oddziale przedszkolnym powinno odpowiadać potrzebom dzieci i uzyskać pozytywną opinię rodziców
Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:
 Rozpoznanie potrzeb każdego z dzieci i ustalenie w dialogu z jego rodzicami/opiekunami celów rozwojowych w krótszej i dłuższej perspektywie.
 Uwzględnienie w pracy nauczyciela i wychowawcy zróżnicowanych potrzeb rozwojowych dzieci.
 Różnicowanie celów zajęć, metod, zadań itp. w taki sposób, aby każde dziecko mogło dokonywać postępów na miarę swoich możliwości.
 Tworzenie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji.
 Tworzenie warunków do wyrównywania braków i zaległości; pomoc w specyficznych trudnościach w nauce.
 Współpraca z placówkami poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.
 Troska o dziecko i pośrednio jego rodzinę w sytuacji, gdy środowisko domowe nie zapewnia mu dostatecznego wsparcia emocjonalnego i intelektualnego.
 Przeciwdziałanie wykluczeniu z uwagi na status społeczny i ekonomiczny.
 Pozytywna opinia rodziców potwierdzająca, że otrzymywane wsparcie odpowiada potrzebom ich dzieci.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
Nauczyciele oddziałów przedszkolnych będą współpracować ze sobą rozwiązując problemy, ucząc się od siebie nawzajem. Będą aktywnie współpracować z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Ich praca ma służyć głownie rozwojowi dzieci
Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:
 Wspólne ustalenia dotyczące organizacji procesów edukacyjnych, planowania tych procesów oraz realizacji, szczególnie jeżeli chodzi o wychowanie przedszkolne na poziomie jednego oddziału i szkoły.
 Wymiana doświadczeń między nauczycielami – rozwiązywanie problemów, doskonalenie metod, wzajemne wsparcie, analizowanie swojej pracy, dokonywanie modyfikacji, propagowanie dobrych praktyk.
 Współpraca nauczycieli jako widoczny wzór współpracy dla dzieci.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego
Oddział przedszkolny będzie promował wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym i będzie pozytywnie postrzegany w tym środowisku.
Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:
 Budowanie klimatu i rozwoju dziecka poprzez wychowanie przedszkolne.
 W kontekście promowania wartości wychowania przedszkolnego obserwowanie losów absolwentów, ukazywanie ich sukcesów.
 Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności dziadków, rodziców w wychowaniu dzieci w oddziałach przedszkolnych.
 Prezentowanie wytworów uczniów – zwłaszcza takich, które pokazują rozwój i sukcesy uczniów.
 Świętowanie sukcesów, zapewnienie każdemu uczniowi możliwości sukcesu.
 Promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku poprzez różne działania.
9. Rodzice są partnerami oddziału przedszkolnego
Rodzice będą partnerami oddziału przedszkolnego w podejmowaniu decyzji, będą uczestniczyć w działaniach realizowanych przez oddział przedszkolny. W oddziale przedszkolnym będzie realizować się wszystkie inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci zgodnie z możliwościami szkoły.
Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:
 Aktywne zaangażowanie rodziców w procesy edukacyjno – wychowawcze i podejmowanie decyzji dotyczących tego, co się w oddziale przedszkolnym dzieje.
 Współpraca z rodzicami, współdecydowanie, współodpowiedzialność za to, co się dzieje w oddziale przedszkolnym – partycypacja rodziców.
 Tworzenie w oddziale przedszkolnym przestrzeni do zaangażowania rodziców, działania, jakie podejmuje oddział przedszkolny i szkoła, by dzielić się odpowiedzialnością za proces dydaktyczny – systemowość zbierania i uwzględniania opinii rodziców.
 Realizacja inicjatyw rodziców – służących rozwojowi dzieci.
10. Wykorzystywane są zasoby oddziału przedszkolnego i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
Współpraca oddziału przedszkolnego ze środowiskiem lokalnym powinna wpływać na wzajemny rozwój, a w szczególności korzystnie na rozwój dzieci.
Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:
 Znajomość zasobów i potrzeb środowiska oddziału przedszkolnego.
 Właściwe wykorzystanie potencjału środowiska dla dobra obu stron.
 Systematyczność i celowość współpracy.
 Korzystny wpływ współpracy ze środowiskiem na rozwój dzieci.
11. Oddział przedszkolny w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych
W oddziale przedszkolnym wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi badanie wewnętrzne zgodnie z potrzebami, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne. Badania losów absolwentów oddziału przedszkolnego będą wykorzystane w planowaniu dalszych działań oddziału przedszkolnego.
Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:
 Dokonywanie celowych analiz i wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, wyników badań osiągnięć dzieci z zastosowaniem różnorodnych metod.
 Znajomość wniosków z tych analiz.
 Planowanie i wdrażanie nowych działań na podstawie tych analiz albo modyfikacja działań już podjętych.
 Monitorowanie działań prowadzonych w oddziale przedszkolnym.
 Promowanie wewnętrznych badań osiągnięć dzieci i zadowolenia rodziców.
12. Zarządzanie oddziałem przedszkolnym służy jego rozwojowi
Oddział przedszkolny włączony jest w strukturę Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie i podlega dyrektorowi szkoły. Zarządzanie szkołą będzie prowadzić do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów na poziomie oddziału przedszkolnego. Umożliwiać będzie rodzicom współdecydowanie w zakresie działań służących rozwojowi dzieci. Zarządzanie szkoła będzie służyło rozwojowi wychowania przedszkolnego w ramach szkoły i w lokalnym środowisku.
Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:
 Kreowanie wychowania przedszkolnego (przestrzeni, wyposażenia) w perspektywie potrzeb i rozwoju szkoły oraz środowiska lokalnego.
 Celowy rozwój oddziału przedszkolnego, w którym istotną rolę odgrywają różne podmioty życia szkolnego.
 Tworzenie warunków do realizacji wszystkich pozostałych wymagań w zakresie wychowania przedszkolnego.

VI. 2. Realizacja wymagań wobec szkoły

1. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
Edukacja w naszej szkole jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia założeń, priorytetów określenia celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Koncepcja pracy naszej szkoły powinna być zgodna z potrzebami rozwojowymi ucznia, specyfiką szkoły oraz potrzebami środowiska. Powinna być znana i akceptowana przez nauczycieli, uczniów i rodziców.
Dla szkoły ważne będzie:
 Wspólnie z całą społecznością szkoły (uczniami, rodzicami, nauczycielami) określanie głównych założeń, wartości i celów działania szkoły oraz sposobów ich osiągnięcia (partycypacja uczniów i rodziców w tworzeniu koncepcji).
 Systemowe i przemyślane podejmowanie refleksji nad koncepcją w perspektywie całości działań prowadzonych w szkole, a także działań indywidualnych, czyli dyskusja nad aktualnością koncepcji pracy szkoły – uwzględniająca głos uczniów, rodziców i pracowników szkoły (partycypacja uczniów i rodziców w modyfikacjach koncepcji).
 Realizacja koncepcji we współpracy ze wszystkimi podmiotami (uczniami, rodzicami) ( partycypacja uczniów i rodziców w działaniach realizujących koncepcję, ale działania te muszą wykraczać poza wyznaczone prawem minimum).
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Chcemy w szkole by ,,nauczanie” zastąpione zostało ,,uczeniem się”. Uczeń powinien być systematycznie wdrażany do uczenia siebie, a w tym wysiłku wspierany przez nauczycieli. Wsparcie polegać ma na pomocy w wykształceniu umiejętności uczenia, w planowaniu i organizacji uczenia się, a także pomocy w sytuacjach trudnych oraz wsparciu w budowaniu motywacji do uczenia się.
Dla szkoły ważne będzie:
 Wszystko, co się dzieje w szkole, powinno służyć uczeniu się. Są temu podporządkowane składniki wymagania – planowanie, metody i formy pracy, indywidualne podejście, atmosfera, motywowanie, znajomość celów zajęć i oczekiwań stawianych uczniom, przekazywanie informacji zwrotnej (ważne jest, aby te działania były systematyczne i adekwatne – dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia i klasy).
 Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów, która pozwoli na właściwe zaplanowanie procesu – to właśnie od niej wszystko w procesie uczenia powinno się zaczynać (powszechność diagnozy).
 Dostosowanie elementów procesu uczenia do wyników diagnozy.
 Znajomość wśród uczniów celów i oczekiwań stawianych na każdej lekcji (powszechność znajomości celów i oczekiwań).
 Przekazywanie informacji zwrotnej w procesie uczenia się (poprawność i powszechność tej informacji).
 Motywowanie i wspieranie uczniów (powszechność działań motywujących i wspierających).
 Powszechność współpracy uczniów w uczeniu się.
 Nowatorstwo w pracy z uczniami w odniesieniu do ich potrzeb.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Uczniowie powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Nauczyciele monitorują proces edukacyjny, wykorzystują informację o osiągnięciach z poprzedniego etapu. Podstawa programowa jest najważniejszym dokumentem organizującym pracę nauczycieli, wyznaczającym zadania szkole, opisującym wiedzę, umiejętności i postawy, w jakie nauczyciele powinni wyposażyć uczniów naszej szkoły.
Dla szkoły ważne będzie:
 Odnoszenie się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy programowej i ujmowanie w tym procesie wszystkich części podstawy: zadań szkoły, celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji (spójność procesów z podstawą, szczególnie z warunkami realizacji podstawy programowej).
 Powszechność monitorowania realizacji podstawy programowej.
 Powszechność monitorowania i diagnozowania osiągnięć uczniów.
 Trafność wniosków wyciągniętych z monitorowania podstawy i skuteczność podjętych działań dydaktycznych (sukcesy uczniów).
 Znajomość podstawy programowej poprzednich i następnych etapów kształcenia i nabudowywanie na istniejących już fundamentach wiedzy i umiejętności.
 Odpowiedzialność zespołu nauczycieli uczących w szkole za realizację całości podstawy.
4. Uczniowie są aktywni
Aktywność uczniów powinna wiązać się różnorodnymi działaniami szkoły, szczególnie z procesem uczenia się. Ważnym elementem pracy szkoły będzie wspieranie uczniów w podejmowaniu przez nich samodzielnych inicjatyw mających wpływ na ich rozwój, rozwój szkoły i środowiska lokalnego.
Dla szkoły ważne będzie:
 Powszechność zaangażowania uczniów w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
 Różnorodne inicjatywy uczniów.
 Angażowanie innych w różnorodne przedsięwzięcia.
 Aktywność:
 nakierowana na proces uczenia się.
 związana z koncepcją pracy szkoły i skłaniająca uczniów do przejmowania odpowiedzialności za własne działania i rozwój.
 Wpływ uczniów na organizację procesu uczenia się.
5. Respektowane są normy społeczne
Ważnym zadaniem szkoły będzie tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. Szkoła będzie kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.
Dla szkoły ważne będzie:
 Poczucie bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego) w szkole, w różnych sytuacjach na lekcjach, na przerwach, na szkolnym boisku.
 Budowanie społeczeństwa demokratycznego, wskazane uczniom istniejących w demokracji mechanizmów umożliwiających aktywne funkcjonowanie samorządu uczniowskiego i wspólne uzgadnianie norm.
 Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych.
 Wspólne z rodzicami analizowanie i ocenianie działań wychowawczych .
6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację
Działania podejmowane przez szkołę będą poprzedzone diagnozą. Zostaną dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. Nauczyciele organizując procesy edukacyjne będą indywidualizować nauczanie, wspierać uczniów, przeciwdziałać dyskryminacji.
Dla szkoły ważne będzie:
 Rozpoznanie potrzeb każdego z uczniów i ustalenie w dialogu z nim i/lub jego opiekunami celów rozwojowych w krótszej i dłuższej perspektywie.
 Uwzględnienie w pracy nauczyciela i wychowawcy zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów.
 Różnicowanie celów zajęć, metod uczenia się/nauczania, zadań itp. w taki sposób, aby każdy z uczniów mógł dokonywać postępów na miarę swoich możliwości.
 Tworzenie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji.
 Tworzenie warunków do wyrównywania braków i zaległości; pomoc w specyficznych trudnościach w nauce.
 Współpraca z placówkami poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.
 Troska o ucznia i pośrednio i jego rodzinę w sytuacji, gdy środowisko domowe nie zapewnia mu dostatecznego wsparcia emocjonalnego i intelektualnego.
 Przeciwdziałanie wykluczeniu z uwagi na status społeczny i ekonomiczny.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
Nauczyciele będą pracować zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy, prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Ich praca ma służyć głównie podniesieniu jakości procesu uczenia się uczniów.
Dla szkoły ważne będzie:
 Wspólne ustalenia dotyczące organizacji procesów edukacyjnych, planowania tych procesów oraz realizacji, szczególnie jeżeli chodzi o nauczanie w jednym oddziale.
 Wymiana doświadczeń między nauczycielami – rozwiązywanie problemów, doskonalenie metod, wzajemne wsparcie, analizowanie swojej pracy, lekcje koleżeńskie, propagowanie dobrych praktyk.
 Współpraca nauczycieli jako widoczny wzór współpracy dla uczniów.
8. Promowana jest wartość edukacji
Priorytetem pracy szkoły będzie promocja uczenia się przez całe życie. Szkoła będzie budować klimat sprzyjający rozumieniu tej potrzeby przez uczniów i ich rodziców.
Dla szkoły ważne będzie:
 Budowanie klimatu i rangi uczenia się.
 W kontekście promowania wartości edukacji obserwowanie losów absolwentów, ukazywanie ich sukcesów.
 Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności dziadków, rodziców w kształceniu uczniów i odwrotnie.
 Prezentowanie wytworów uczniów – zwłaszcza takich, które pokazują rozwój i sukcesy uczniów.
 Świętowanie sukcesów, zapewnienie każdemu uczniowi możliwości sukcesu.
 Promowanie wartości edukacji i wartości uczenia się przez całe życie w środowisku.
9. Rodzice są partnerami szkoły
Szkoła będzie włączać rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów swojej pracy oraz w proces realizowanych różnorodnych działań.
Dla szkoły ważne będzie:
 Aktywne zaangażowanie w procesy edukacyjno – wychowawcze i podejmowanie decyzji dotyczących tego, co się w szkole dzieje.
 Współpraca z rodzicami, współdecydowanie, współodpowiedzialność za to, co się dzieje w szkole – partycypacja rodziców.
 Tworzenie w szkole przestrzeni do zaangażowania rodziców, działania, jakie podejmuje szkoła, by dzielić się odpowiedzialnością za proces uczenia – systemowość zbierania i uwzględniania opinii rodziców.
 Realizacja inicjatyw rodziców – użyteczność inicjatyw.
10. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Szkoła będzie starać się być instytucją wpływającą na rozwój potencjału społecznego środowiska lokalnego, w tym głównie w zakresie promocji zdrowia, wartości patriotycznych i edukacji ekologicznej. Będzie korzystać z zasobów środowiska służących rozwojowi ucznia i wzbogacaniu warunków podstawowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Dla szkoły ważne będzie:
 Znajomość zasobów i potrzeb środowiska szkoły.
 Właściwe wykorzystanie potencjału środowiska dla dobra obu stron.
 Systematyczność i celowość współpracy.
 Korzyści ze współpracy dla szkoły i rozwoju uczniów.
11. Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględniać będzie wnioski i analizy wyników sprawdzianu szóstoklasisty i innych badań zewnętrznych np. OBUT oraz badań wewnętrznych np. sprawdzianów dyrektora szkoły. Wykorzystane będą przez szkołę wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Dla szkoły ważne będzie:
 Dokonywanie celowych analiz sprawdzianu szóstoklasisty i wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 Znajomość wniosków z tych analiz.
 Planowanie i wdrażanie nowych działań na podstawie tych analiz albo modyfikacja działań już podjętych.
 Monitorowanie działań prowadzonych w szkole.
 Promowanie wewnętrznych badań prowadzonych w szkole.
12. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi
Zarządzanie szkołą będzie koncentrować się na stwarzaniu optymalnych warunków do nauczania i uczenia się, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły będą służyły rozwojowi szkoły.
Dla szkoły ważne będzie:
 Budowanie potencjału rady pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych dzięki sprawnie prowadzonej polityce kadrowej.
 Kreowanie rzeczywistości szkolnej (przestrzeni, wyposażenia) w perspektywie wyzwań przyszłości.
 Celowy rozwój szkoły, w którym istotną rolę odgrywają różne podmioty życia szkolnego.
 Tworzenie warunków do realizacji wszystkich pozostałych wymagań.

VII. Upowszechnianie koncepcji
Koncepcja pracy szkoły będzie upowszechniona w szkole i najbliższym środowisku poprzez:
1) zamieszczenie na stronie internetowej szkoły (www.szkolnastrona.pl);
2) możliwość zapoznania się w bibliotece szkolno – publicznej;
3) informacje wychowawców klas dla uczniów i rodziców;
4) informacje dyrektora szkoły dla uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i środowiska;
5) ulotki dla uczniów i rodziców;
6) zawieranie kontraktów na poziomie oddziałów;
7) inne informacje przekazywane przez szkołę.

VIII. Ewaluacja koncepcji

Koncepcja pracy szkoły będzie podlegać ciągłemu monitorowaniu i w miarę potrzeb ewaluowaniu.
Za jej monitorowanie i przygotowanie projektu zmian odpowiedzialny jest Zespół Rady Pedagogicznej ds. opracowania projektu koncepcji pracy szkoły powołany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 11 marca 2013r.
Zmiany w koncepcji mogą być wprowadzane w takim samym trybie, jak jej uchwalenie.

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym na lata szkolne 2016/2017-2018/2019

Data utworzenia

2017-02-10

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2017-02-10] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2017-02-10] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

540 razy