Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym na rok szkolny 2016/2017

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

 

PROGRAM  PROFILAKTYKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŻOŁNIERZY  AK  CICHOCIEMNYCH

W  BRZOZOWIE

NA ROK SZKOLNY

2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu
 z Radą Pedagogiczną w dniu 26 września 2016r.

           i uchwalony przez Radę Pedagogiczną
          w porozumieniu z Radą Rodziców w dniu
          28 września 2016r.

 

 

 

 

 

 

 

                                     Podstawa prawna

 

1)     § 54 ust. 2, pkt. 1, lit. b Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z dnia 21 grudnia 2015r., poz. 2156 z późniejszymi zmianami).

2)     Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015r., poz. 1249).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

 Wstęp

 1. Diagnoza wychowawcza.
 2. Diagnoza najczęściej występujących problemów w szkole (w ujęciu tabelarycznym).
 3. Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka dotycząca problemu narkomanii i zażywania dopalaczy.
 4. Cel główny.
 5. Cele szczegółowe.
 6. Plan realizacji programu profilaktyki w roku szkolnym 2016/2017.
 7. Założone osiągnięcia.
 8. Ewaluacja.
 9. Uwagi o opracowaniu i zatwierdzaniu programu.
 10. Uwagi o realizacji programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp

 

          Szkoła wspierając rozwój uczniów ma za zadanie ochronę zdrowia i stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności służących do przeciwdziałania wszystkiemu, co zagraża ich zdrowiu i bezpieczeństwu.

Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia partnerskie, oparte na zaufaniu relacje z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w szkole. Wspomaga rodziców w wychowaniu dzieci, a nie zastępuje ich w wychowaniu.

Szkolny Program Profilaktyki wskazuje na najczęściej występujące w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie czynniki ryzyka.

Zawiera formy i sposoby działań z profilaktyki pierwszorzędowej przeciwdziałające tym czynnikom ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagnoza wychowawcza

      Do Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie uczęszczają uczniowie z 9. okolicznych wsi. 54. uczniów uczęszcza do oddziałów przedszkolnych, a 94. uczniów realizuje obowiązek szkolny w kl. I – VI. Są to głównie uczniowie z rodzin utrzymujących się z rolnictwa. W grupie uczniów są uczniowie też z dawnego osiedla popegeerowskiego. Z 7. wsi są uczniowie do szkoły dowożeni. Wszyscy uczniowie dowożeni objęci są opieką świetlicową.

 

      W miesiącu wrześniu 2016r. przeprowadzono pogłębioną diagnozą najczęściej występujących problemów wychowawczych w szkole.

      Diagnozę sporządzono w oparciu o:

- wyniki badań ankietowych wśród nauczycieli (81 % aktualnie pracujących nauczycieli);

- wyniki badań ankietowych wśród rodziców kl. IV – VI (88 % rodziców);

- wnioski z debaty uczniów kl. V – VI dotyczącej problemów wychowawczych we wrześniu 2016r.;

-bieżące obserwacje i informacje od uczniów, rodziców i nauczycieli;

- wyniki ewaluacji wewnętrznej z roku szkolnego 2014/2015 i 2015/2016;

- analizę pracy wychowawczej w roku szkolnym 2015/2016;

- analizę dokumentacji pedagogicznej;

- sporządzony raport z działań szkoły w zakresie promocji zdrowia w ramach realizacji
   projektu Szkoła Promująca Zdrowie w maju 2014r;

- wnioski z debat uczniów, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców dotyczącej diagnozy w zakresie występowania czynników chroniących i czynników ryzyka w środowisku szkolnym, a dotyczącym problemu narkomanii i zażywania dopalaczy odbytych we wrześniu 2016r.

- Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

      Pogłębiona diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole pokazała pewne problemy.

Uczniowie wskazywali głównie na następujące problemy:

      - uzależnienia od komputerów, telefonów komórkowych, gier telewizyjnych, itp.;
      - zaniedbywanie obowiązków szkolnych;

- agresję słowną - wulgaryzmy;
      - agresję słowną – naśmiewanie się, przezwiska, plotki;

 

      - niebezpieczeństwa w drodze do szkoły.

Dla rodziców najważniejszymi problemami były:

- agresja słowna - wulgaryzmy;

- agresja słowna - naśmiewanie się;

      - zaniedbywanie obowiązków szkolnych;

      - stosowanie przemocy fizycznej;

      - uzależnienia od komputerów, telefonów komórkowych, gier, telewizji, itp.

Nauczyciele wskazywali, iż największe problemy występują w obszarach:

      - uzależnienia od komputerów, telefonów komórkowych, gier, telewizji, itp.;

- agresji słownej - naśmiewania się;

      - zaniedbywanie obowiązków szkolnych;

     - agresji słownej – występowania wulgaryzmów.

      Poszczególne środowiska szkolne widziały następujące działania jako działania priorytetowe:

a) uczniowie:

            - przeciwdziałanie uzależnieniom od komputerów, telefonów komórkowych, gier, telewizji, itp.;

            - walkę z wulgaryzmami uczniów;

            - przeciwdziałania nietolerancji (naśmiewania się, izolacji, itp.);

            - motywowanie uczniów do nauki i przestrzegania obowiązków szkolnych;

            - promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;

b) rodzice:

- przeciwdziałanie uzależnieniom od komputerów, telefonów komórkowych, gier, telewizji, itp.;

            - walkę z wulgaryzmami uczniów;

            - motywowanie uczniów do nauki i przestrzegania obowiązków szkolnych;

            - przeciwdziałanie nietolerancji (naśmiewania się, izolacji, itp.);

            - promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;

c) nauczyciele:

            - motywowanie uczniów do nauki i przestrzegania obowiązków szkolnych;

            - przeciwdziałanie uzależnieniom od komputerów, telefonów komórkowych, gier, telewizji, itp.;

            - promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;

            - walkę z wulgaryzmami;

            - propagowanie bezpiecznej szkoły i drogi do szkoły.

            Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wskazał na potrzebę rozwiązywania następujących problemów:

            - występowania alkoholizmu w rodzinach;

            - występowania narkotyków na terenie szkoły.

            Powyższy program zakłada działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania problemu alkoholizmu i narkomanii.

            W roku szkolnym 2015/2016 została  przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna w obszarze „Rozpoznanie problemu uzależnień dzieci uczęszczających do szkoły”. Raport z ewaluacji mówi wyraźnie o problemie uzależnienia dzieci od mediów elektronicznych.

            W roku szkolnym 2013/2014 została przeprowadzona:
- całościowa ewaluacja zewnętrzna przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

- autoewaluacja działań szkoły w zakresie 5. standardów Szkoły Promującej Zdrowie.

Powyższy program zawiera działania wynikające z:

- wniosków i rekomendacji z całościowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014;

- wniosków i zadań priorytetowych do rozwiązania z autoewaluacji działań szkoły w zakresie 5.  standardów Szkoły Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014.

            Bieżące obserwacje zachowań dzieci ponadto wskazują na:

            - występowanie agresji fizycznej i słownej w kl. III a, III b i VI ze strony chłopców w w/w klasach (w każdej klasie przez jednego chłopca);

            - występowanie poczucia niskiej odpowiedzialności dzieci za swoje czyny.

Problemem jest też mało wystarczająca współpraca rodziców ze szkołą z rodzin mających różnorodne problemy i  niezaradnych życiowo. Wg szacunków do szkoły uczęszcza 30. uczniów z tych rodzin, tj.:

- 2. uczniów półsieroty naturalne;

- 15. uczniów samotnie wychowywanych przez matki;

- 2. uczniów z rodzin niezaradnych życiowo;

- 11. uczniów z rodzin z różnymi problemami.

            Nie ma w szkole rodzin z Niebieską Kartą.

2. Diagnoza najczęściej występujących problemów w szkole (w ujęciu
    tabelarycznym)

Lp.

Problemy do

zdiagnozowania

Metody diagnozy, sposoby uzyskania danych

1

Naśmiewanie się

1. Wyniki obserwacji i informacje od nauczycieli.

2. Wyniki badań ankietowych.

3. Informacje uczniów i rodziców

2

Agresja słowna - wulgaryzmy

1. Wyniki obserwacji i informacje od nauczycieli.

2. Wyniki badań ankietowych.

3. Informacje  uczniów.

3

Zaniedbywanie obowiązków szkolnych

 1. Dane  nauczycieli (wyniki w nauce nieadekwatne do możliwości danego ucznia).
 2. Dane dotyczące frekwencji.
 3. Analiza dzienników lekcyjnych i sprawozdań wychowawców klas.
 4. Dokumentacja z badań PPP.
 5. Informacje rodziców.

4

Uzależnienia od komputerów, telefonów komórkowych, itp.

1. Informacje rodziców.

2. Wyniki badań ankietowych.

3. Wyniki ewaluacji wewnętrznej z roku szkolnego 2015/2016.

5

Stosowanie przemocy fizycznej (popychanki, poszturchiwania, itp.)

 1. Obserwacje i informacje nauczycieli.
 2. Zgłoszenia rodziców i uczniów.
 3. Wyniki badań ankietowych.

4. Dokumentacja z badań PPP.

6

Niezadawalająca frekwencja, wagary (pozostawienie dzieci w domu bez uzasadnionej przyczyny)

1. Analiza dokumentacji szkolnej.

2. Informacje  uczniów.

3. Informacje  rodziców.

4. Informacje wychowawców klas.

7

Nietolerancja (izolowanie się od koleżanek, kolegów)

1. Wyniki badań ankietowych.

2. Informacje uczniów.

3. Informacje rodziców.

4. Informacje nauczycieli.

8

Niebezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły.

1.Obserwacje i informacje uczniów, nauczycieli,

   rodziców i innych osób (policji, władz samorządowych,

   itp.).

2.Wyniki badań ankietowych.

9

Patologia w rodzinach

1. Informacje  rodziców.

2. Obserwacje nauczycieli.

3. Informacje szkolnej pielęgniarki.

4. Informacje GOPS w Iłowie lub innych instytucji wspomagających rodzinę.

10

Nieprzestrzeganie higieny osobistej

1.Informacje szkolnej pielęgniarki.

2. Informacje  rodziców.

3. Informacje  uczniów.

4. Informacje  nauczycieli.

11

Stosowanie używek (palenie papierosów, picie alkoholu, używanie dopalaczy, narkotyków)

1. Obserwacje i informacje nauczycieli.

2. Zgłoszenia rodziców i uczniów.

3. Informacje GOPS w Iłowie, Komisariatu Policji
    w Iłowie oraz innych instytucji lub osób.

12

Cybreprzemoc (występująca na prywatnych profilach Facebooku)

1. Informacje uczniów.

2. Informacje rodziców.

3. Informacje nauczycieli.

3. Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka dotycząca problemu     
              narkomanii i zażywaniu dopalaczy w środowisku szkolnym Szkoły Podstawowej

              im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie

 

            Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka w środowisku szkolnym dotycząca problemu narkomanii i zażywaniu dopalaczy została dokonana na podstawie debaty przeprowadzonej wśród przedstawicieli uczniów, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Dyskusje odbyły się w dniu 09.09.2016r. – Sejmik Uczniowski; 22.09.2016 r. – Rada Rodziców i 26.09.2016r. Rada Pedagogiczna.

Wnioski,  jakie wyłoniły się z wszystkich trzech debat były spójne.

 Czynniki chroniące w naszym środowisku szkolnym to:

          1)  Małe, zintegrowane środowisko wiejskie, gdzie wszyscy się znają.

          2)   Brak dużych zbiorowisk ludzkich typu blokowiska, zabudowania wiejskie są raczej

                     rozproszone.

                3) Młoda grupa wiekowa, wśród której rodzice mają jeszcze duży autorytet i posłuch.

Czynniki ryzyka to:

                 1) Niegraniczony dostęp do Internetu, który jest źródłem wszelkich informacji.

           2) Starsze rodzeństwo, koledzy, którzy uczęszczają do szkół wyższego szczebla, gdzie w/w  problemy występują.

            3) Wolny dostęp dzieci do sprzedaży leków bez recepty w aptekach i innych sklepach.

            4) Funkcjonowanie w Brzozowie Starym punktu aptecznego.

W naszej szkole dotychczas problem narkomanii i dopalaczy nie został zanotowany. Jednak ryzyko zawsze istnieje, więc należy uważnie obserwować środowisko szkolne.

 

4. Cel główny:

 

Celem głównym szkolnego programu profilaktyki jest profilaktyka I stopnia obejmująca:

-     kształcenie zasad bezpieczeństwa;

-         kształtowanie umiejętności społecznych;

-         zainteresowanie nauką;

-         promowanie zdrowego stylu życia.

 

5. Cele szczegółowe:

 

Cel główny będziemy realizować poprzez:

 • wzmacnianie czynników chroniących, z których najważniejszymi są:

-     przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, Statutu i regulaminów w szkole;

-         silna więź z rodzicami;

-         zainteresowanie nauką szkolną;

-         regularne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne;

-         poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych;

-         przynależność do pozytywnej grupy;

-         wyposażenie w odpowiednie umiejętności psychologiczne i społeczne;

-         przestrzeganie chrześcijańskiego systemu wartości.

 

 • eliminację lub redukcję czynników sprzyjających powstawaniu zachowań ryzykownych;

6. Plan realizacji programu profilaktyki  w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp.

Obszar działań

Formy działań

Prowadzący działanie

Adresat

Cel

Termin

1

2

3

4

5

6

7

1

Przeciwdziałanie nietoleran-cji (naśmiewaniu się, izolacji, itp.)

Zajęcia z wychowawcą nt. akceptacji i tolerancji

wych. klas.

uczniowie

Budowanie przyjaznych relacji interpersonal-nych na płaszczyźnie uczeń- uczeń

cały rok

Rozmowa z uczniem. Terapia indywidualna.

wych. klas, psycholog

PPP w Sochaczewie,

PCCPR w Sochaczewie

uczniowie, uczniowie z rodzicami

Rozpoznanie indywidualnych mechanizmów i przyczyn zachowań problemowych, a nawet agresywnych. Terapia tych zachowań.

cały rok wg potrzeb

Edukacja

wych. klas, nauczyciele edukacji wczesnoszkol-nej, nauczyciel historii i społeczeństwa, dyrektor szkoły

uczniowie

Dostarczanie uczniom wiedzy nt. akceptacji i tolerancji wobec drugiego człowieka

cały rok

Konsultacje dla rodziców i stały z nimi kontakt

wych. klas, dyr. szkoły

uczniowie

Dostarczanie rodzicom aktualnej informacji o przejawach nietolerancji ich dzieci. Przeciwdziała-nie tym zachowaniom

cały rok wg potrzeb

2

Walka z wulgaryzma-mi uczniów

Realizacja „Programu zwalczania agresji słownej” - VII edycja

M.Świerczyńska

uczniowie

Dostarczanie uczniom wiedzy nt. posługiwania się piękną polszczyzną.

cały rok

Edukacja

Nauczyciele wych. przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego

uczniowie

Dostarczanie uczniom wiedzy nt. posługiwania się piękną polszczyzną.

cały rok

Rozmowa z uczniem. Terapia indywidualna.

wych. klas

uczniowie, uczniowie z rodzicami

Rozpoznanie indywidualnych mechanizmów i przyczyn używania wulgarnych słów. Terapia tych zachowań.

cały rok

wg potrzeb

Konsultacje dla rodziców i stały z nimi  kontakt

wych. klas, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, dyr. szkoły

rodzice uczniów

Dostarczanie rodzicom aktualnych informacji o używaniu wulgarnych słów przez ich dzieci. Przeciwdziałanie tym zachowaniom.

cały rok

wg potrzeb

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motywowanie uczniów do nauki i przestrzegania obowiązków szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja

nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych,

uczniowie

Dostarczenie wiedzy nt. dlaczego warto i trzeba się uczyć.

cały rok

Edukacja

wych. klas, nauczyciele zgodnie z planem pracy szkoły

rodzice

Dostarczenie wiedzy nt. motywowania uczniów do nauki i przestrzegania obowiązków szkolnych.

cały rok

Pomoc uczniom z trudnościami dydaktycznymi (zajęcia specjali-styczne, praca indywidualna, itp.)

dyrektor szkoły, nauczyciele zajęć specjalis-

tycznych

uczniowie z trudnościami dydakty-cznymi

Udzielenie pomocy w przezwycięż-

aniu trudności dydaktycznych.

cały rok

Rozwój zainteresowań uczniów(zajęcia pozalekcyjne, konkursy)

dyr. szkoły, nauczyciele, w tym zajęć pozalek-

cyjnych.

uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań uczniów, pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów.

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Nagradzanie uczniów

 

nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych, wych. klas, dyr. szkoły

uczniowie

 

 

 

 

 

Podniesienie wyników nauczania.

cały rok

 

 

 

4

Przeciw-

działanie uzależnieniom od komputerów, telefonów komórko-wych, gier, telewizji

Edukacja

nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki;

wych. klas

uczniowie

Dostarczenie wiedzy nt. bezpiecznego użytkowania komputerów,  telefonów komórkowych, gier i oglądania telewizji.

cały rok

Edukacja

wych. klas, koordynator ds. SzPZ

uczniowie

Dostarczenie wiedzy nt. aktywnych, pożądanych form spędzania czasu wolnego.

cały rok

Edukacja

Nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki, wych. klas

rodzice

Dostarczenie wiedzy nt. bezpiecznego użytkowania przez dzieci komputerów, telefonów komórkowych, gier i bezpiecznego oglądania telewizji.

cały rok

Rozmowa z uczniem. Terapia indywidualna

wych. klas

uczniowie, uczniowie z rodzicami

Rozpoznanie indywidualnych mechanizmów i przyczyn uzależnień. Terapia uzależnień.

cały rok

wg potrzeb

5

 

Minimalizo-wanie przejawów agresji fizycznej i przemocy (popychanki, poszturchi-wania, itp.)

 

Zajęcia z wychowawcą  nt. budowania przyjaznych relacji inter-personalnych

 

 

 

wych. klas

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowanie przyjaznych relacji inter- personalnych na płaszczyźnie: uczeń-uczeń, uczeń-naucz., uczeń- wych.

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z wychowawcą  nt. przeciwdziałania agresji i przemocy

 

wych. klas

 

 

 

 

uczniowie

 

 

 

 

 

Przeciwdziała-nie przejawom agresji i przemocy.

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

Rozmowa z uczniem. Terapia indywidualna.

wych. klas, psycholog PPP w Sochaczewie, PCPR w Sochaczewie

uczniowie, uczniowie z rodzicami

Rozpoznanie indywidua-alnych mechanizmów i przyczyn zachowań problemowych i agresywnych. Terapia tych zachowań.

cały rok

wg potrzeb

Konsultacje dla rodziców i stały z nimi kontakt.

wych. klas, nauczyciele poszcze-gólnych zajęć edukacyjnych, dyr. szkoły

rodzice uczniów agresywnych

Dostarczenie rodzicom aktualnych informacji o zachowaniu uczniów, konsultowanie metod wychowa-wczych, ujednolicenie oddziaływań wychowa-wczych, dostarczenie informacji o placówkach, w których można szukać pomocy.

cały rok

Edukacja

wych. klas, dyr. szkoły

uczniowie

Kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, panowania nad emocjami, itp.

cały rok

Edukacja

psycholog, dyr. szkoły, nauczyciele zgodnie z planem pracy szkoły i planem doskonalenia

rodzice i nauczyciele

Dostarczenie wiedzy o przyczynach powstawania zachowań agresywnych, zjawiskach przemocy, metodach przeciw-

działania. Przekazanie podstawowych informacji z zakresu prawa.

cały rok

Kontakt z placówkami specjalis-

tycznymi.

wych. klas,

dyr. szkoły

rodzice, uczniowie

Przekaz informacji o możliwościach skorzystania z pomocy specjalis-tycznej.

cały rok

Realizacja Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

dyr.. szkoły, wych. klas, przedstawiciele odpowiednich instytucji

uczniowie

Poprawa klimatu bezpieczeństwa w szkole.

cały rok

Realizacja „Programu profilaktyki przemocy wobec dzieci „Chronimy Dzieci”

dyr. szkoły, wszyscy nauczyciele, pracownicy nie-pedagogiczni, praktykanci, stażyści

uczniowie, rodzice

Realizowanie w szkole „Polityki ochrony dzieci”, tj. minimalizowanie przemocy wobec dzieci

 

Stała kontrola zachowań.

wszyscy nauczyciele i pracownicy admini-

stacyjno-

obsługowi

uczniowie

Poprawa dyscypliny uczniów

cały rok

Samoobserwacja zachowań

pod kierunkiem nauczycieli, a w szczególności wychowawców klas

uczniowie

Poprawa dyscypliny uczniów

cały rok

6

Poprawa frekwencji, zapobieganie pozostawianiu dzieci w domu przez rodziców (wagarom).

Kontrola frekwencji.

Nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych, wych. klas, dyr. szkoły

uczniowie

Podniesienie frekwencji uczniów.

cały rok

Konsultacje z rodzicami.

 

wych. klas, dyr. szkoły

rodzice

Podniesienie frekwencji uczniów.

cały rok

Edukacja

nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych, wych. klas, dyr. szkoły

uczniowie

Dostosowanie wiedzy nt. wpływu frekwencji na wyniki w nauce.

cały rok

Nagradzanie uczniów

dyr. szkoły,

wych. klas

uczniowie

Podniesienie frekwencji uczniów.

cały rok

Interwencje dyrektora szkoły (wychowawców klas) w GOPS w Iłowie, u kuratora sądowego

dyr. szkoły

uczniowie

Podniesienie frekwencji uczniów

cały rok

7

Propagowanie bezpiecznej szkoły i drogi do szkoły.

 

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i ciągłe ich przypominanie

Wychowawcy klas, wychowawca świetlicy, dyrektor szkoły, policja

uczniowie

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.

cały rok

Zorganizowanie egzaminu na kartę rowerową.

nauczyciel techniki

uczniowie kl. V

Uzyskanie karty rowerowej.

V.2017r.

Mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach poświęconych bezpieczeństwu na drogach

 

nauczyciel techniki, wych. klas

uczniowie

Pogłębianie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

cały rok

Zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy.

dyr. szkoły

uczniowie

Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

w uzgo-dnionym terminie z PWSZ w Ciechano-wie

 

Realizacja projektu „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony” Komendy Wojewódzkiej Policji  z siedzibą w Radomiu

dyr. szkoły, nauczyciel zajęć technicznych

uczniowie

pogłębianie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

Zgodnie z harmono-gramem projektu

Realizacja VIII edycji Ogólnopolskiego programu  edukacyjnego„Klub Bezpiecznego Puchatka”

wych. klasy I

uczniowie
 kl. I

Pogłębianie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

cały rok

Otoczenie szczególną opieką miejsc najmniej bezpiecznych w szkole

nauczyciele dyżurujący

uczniowie

Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole.

cały rok

Stałe monitorowanie miejsc w szkole, które są najmniej bezpieczne

dyrektor szkoły

uczniowie

Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole.

cały rok

8

Pomoc rodzinom (patologi-cznym, niewydolnym społecznie i wychowa-wczo, bezrobotnym, niepełnym, itp.)

Stałe monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach patologicznych

wych. klas, dyr. szkoły

rodzice

Zapobieganie sytuacjom traumatycznym dzieci.

cały rok

Przedstawienie informacji o możliwości skorzystania przez rodziny z instytucjonalnej pomocy (GOPS, GKRPA, Komisji interdyscyplinarnej przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Iłowie, PCPR, Policja, PPP, Sąd Rodzinny)

wych. klas, dyr. szkoły

rodzice

Dostarczenie informacji rodzicom nt. możliwości skorzystania z różnych form pomocy.

cały rok

Analiza sytuacji materialnej uczniów. Złożenie wniosków do GOPS w Iłowie.

J. Banasiak, dyr. szkoły

uczniowie

Zaspokajanie potrzeb w zakresie dożywiania.

IX.2016r. a potem w razie potrzeby

Przeprowadzenie akcji charytatywnej na rzecz potrzebujących (w zależności od potrzeb i możliwości po analizie

I. Grzywacz,

A. Słowińska

uczniowie

Zaspokajanie najpilniejszych potrzeb materialnych.

cały rok

Udział szkoły w projekcie „Szlachetna paczka”

I. Grzywacz

Rodziny uczniów

Zaspokajanie najpilniejszych potrzeb materialnych

zgodnie z harmonogramem

Konsultacje dla rodziców i stały z nimi kontakt

wych. klas, wych. świetlicy, dyr. szkoły

rodzice

Dostarczanie informacji dla rodziców w sytuacjach dla nich trudnych.

cały rok

Współpraca szkoły z instytucjami wspomagającymi rodziny

wych. klas, dyr. szkoły

rodzice

Pomaganie rodzinom w  opiece i wychowaniu ich dzieci.

cały rok

Realizacja procedury „Niebieska Karta” w koniecznych, kryzysowych sytuacjach

dyrektor szkoły,

wychowawcy klas

wszyscy uczniowie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

cały rok

9

Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia. Przestrzeganie higieny osobistej.

Edukacja

Zespół  ds. promocji zdrowia; nauczyciele zajęć edukacyjnych, w tym głównie wf i przyrody, wych. klas pielęgniarka szkolna.

całe klasy uczniów

Dostarczenie wiedzy na temat funkcjono-

wania organizmu człowieka oraz zachowań prozdrowo-

tnych, form spędzania wolnego czasu, itp.

cały rok

Edukacja

Zespół ds. promocji zdrowia, pielęgniarka szkolna, wych. klas

rodzice

Dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania organizmu człowieka oraz zachowań prozdrowo-tnych form spędzania wolnego czasu, itp.

cały rok

Edukacja

Wych klas, pielęgniarka szkolna

uczniowie

Dostosowanie wiedzy nt. zasad przestrzegania codziennej higieny.

cały rok

Edukacja

Zespół ds. promocji zdrowia, pielęgniarka szkolna, wych. klas

rodzice

Dostarczenie wiedzy nt. zasad przestrzegania codziennej higieny uczniów.

cały rok

Realizacja planu realizacji zadań SzPz

A. Grabarek

wyznaczeni koordynatorzy

uczniowie

Dostarczenie wiedzy i kształcenie umiejętności właściwych postaw z zakresu zachowań prozdrowo-

tnych.

cały rok

Realizacja programu „Żyjemy mądrze i zdrowo bo owocowo”

- XIII edycji

 

A.Grabarek

uczniowie, rodzice

Dostarczenie wiedzy i kształcenie umiejętności właściwego odżywiania.

 

cały rok

Realizacja

programu „Wesołe wakacje”

- XIV edycji

A.Słowińska

H.Jeznach

O.Skierska

uczniowie

Dostarczenie wiedzy o szkodliwości używek (alkoholu, tytoniu, dopalaczy,

narkotyków). Kształcenie umiejętności aktywnego, pożytecznego spędzania wolnego czasu.

cały rok

Realizowanie programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”

J. Banasiak

H. Jeznach

uczniowie

Kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów

w ustalo-nym terminie

Realizacja programu działań edukacyjno-wychowawczych „Nie krzycz! Mów” – III edycji

Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia,

A. Turbiarz

uczniowie

Dostarczenie wiedzy nt szkodliwości hałasu i kształcenie umiejętności przebywania w ciszy

cały rok

Realizowanie programów profilaktycznych oferowanych przez instytucje zewnętrzne.

nauczyciele prowadzący zajęcia profilaktyczne

uczniowie

Dostarczanie wiedzy i kształcenie umiejętności właściwych postaw i zachowań uczniów.

cały rok

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie właściwych form spędzania czasu wolnego.

nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne, wych. świetlicy

uczniowie

Utrwalenie nawyków, rozbudzanie zainteresowań.

cały rok

Organizowanie zajęć ruchowych w czasie lekcyjnym i pozalekcyjnym

Nauczyciele wych. przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wych.fizycznego

uczniowie

Utrwalanie nawyków codziennego ruchu, w tym ruchu na świeżym powietrzu.

cały rok

Realizacja programu „Owoce i warzywa w szkole”

wychowawcy: oddziału przedszkolnego realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i  klas I – III, dyrektor szkoły

uczniowie oddziału przedszkol-nego realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i kl. I - III

Utrwalanie nawyków prawidłowego odżywiania się.

w okresie trwania programu

Realizacja programu „Mleko w szkole”

 

wychowawcy: oddziału przedszkolnego realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i  klas I – VI

uczniowie OPa, kl. I - VI

Utrwalanie nawyków prawidłowego odżywiania się.

w okresie trwania programu

Realizacja programu „Dzieciństwo bez próchnicy

wych. oddziałów przedszkolnych

uczniowie oddziałów przedszkol-nych

Utrwalenie nawyków utrzymania higieny jamy ustnej

w okresie trwania programu

Wdrażanie w życie zasad zdrowego odżywiania w szkole (poprzez przestrzeganie zasad prawidłowego odżywiania w żywieniu zbiorowym i edukację)

dyrektor szkoły,

A. Durmaj

uczniowie

promowanie zasad zdrowego odżywiania na co dzień

cały rok

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapobieganie nałogom: palenia papierosów, picia alkoholu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja pogadanek profilaktycznych nt. szkodliwości picia alkoholu

H. Jeznach z nauczycielami:

- O. Skierska

- A. Słowińska

- I. Grzywacz

- dyr. szkoły

uczniowie uczestni-czący w wakacyjnym wypoczynku

Dostarczenie uczniom wiedzy nt. szkodliwości picia alkoholu
 

VII-VIII.

2017r.

Realizacja własnego programu edukacyjno-wychowawczego
”Wesołe wakacje”- XIV edycji

H. Jeznach z nauczycielami:

- O. Skierska

- A. Słowińska

- I. Grzywacz

- dyr. szkoły

 

uczniowie uczestni-czący w wakacyjnym wypoczynku

Praktyczne kształcenie umiejętności pożytecznego spędzania czasu wolnego

VII-VIII. 2017r.

Realizacja pogadanek nt. promocji zachowań pozytywnych

dyr. szkoły, organizatorzy miedzy szkol-nych konkursów

uczniowie uczestni-czący w międzyszkolnych konkursach i pozostali uczestnicy uroczystych podsumowań tych konkursów

Dostarczenie uczniom wiedzy nt. szkodliwości picia alkoholu.

Praktyczne kształcenie umiejętności pożytecznego spędzania czasu wolnego i spożywania zdrowej żywności

cały rok

Zagospodarowanie czasu wolnego uczniom poprzez organizację:

- zajęć świetlicowych;

- konkursów;

- wycieczek;

- wyjazdów na

   basen, do teatru,
   itp.

- spotkań
   integracyjnych;

 

dyr. szkoły, nauczyciele odpowiedzialni zgodnie z „Planem pracy szkoły”

wszyscy uczniowie

dostarczenie uczniom wiedzy, kształcenie praktycznych umiejętności, jak można spędzać pożytecznie popołudniowy czas wolny oraz czas w czasie weekendów, ferii i wakacji.

cały rok

Zagospodarowanie czasu wolnego uczniom poprzez udostępnianie środowiskowego boiska i placu zabaw dla uczniów (popołudnia i dni wolne od nauki)

dyr. szkoły, odpowiedzialni pracownicy

wszyscy uczniowie

dostarczenie uczniom wiedzy, kształcenie praktycznych umiejętności, jak można spędzać pożytecznie popołudniowy czas wolny oraz czas w czasie weekendów, ferii i wakacji.

cały rok

Zajęcia  z wychowawcą nt. szkodliwości używek

Dyr. szkoły, wych. świetlicy, nauczyciele wychowawcy, pielęgniarka szkolna

uczniowie kl. IV-VI

Dostarczenie uczniom wiedzy nt. szkodliwości używek.

Cały rok

Stała kontrola zachowań

wszyscy nauczyciele i pracownicy administra-cyjno-obsług.

wszyscy uczniowie

Zapobieganie stosowania używek.

cały rok

11

Zapobieganie narkomanii i stosowania dopalaczy

Realizacja pogadanek profilaktycznych nt. szkodliwości stosowania narkotyków i dopalaczy

H. Jeznach z nauczycielami:

- O. Skierska;

- A. Słowińska;

I. Grzywacz

- dyr. szkoły

uczniowie uczestniczący w wakacyjnym wypoczynku

Dostarczenie uczniom wiedzy nt. szkodliwości stosowania narkotyków i dopalaczy

VII-VIII.

2017r.

Realizacja własnego programu edukacyjno-wychowawczego „Wesołe wakacje” – XIV edycji

H. Jeznach z nauczycielami:

- O. Skierska;

- A. Słowińska;

- I. Grzywacz

- dyr. szkoły

uczniowie uczestniczący w wakacyjnym wypoczynku

Praktyczne kształcenie umiejętności pożytecznego spędzania czasu wolnego

VII-VIII. 2017r.

Oferowanie uczniom zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia (koła zainteresowań, zajęcia świetlicowe, wycieczki)

wszyscy nauczyciele, dyrektor szkoły

wszyscy uczniowie

Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, m.in. podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej

cały rok

Realizowanie zajęć edukacyjnych kształtujących i wzmacniających normy przeciwne używaniu środków i substancji (narkotyków i dopalaczy przez uczniów

wszyscy nauczyciele

wszyscy uczniowie

Dostarczanie uczniom wiedzy i kształtowanie postaw przeciwnych używaniu narkotyków i dopalaczy

 

Doskonalenie zawodowe nauczyciel

dyrektor szkoły

wszyscy nauczyciele

1)Dostarczanie nauczycielom wiedzy w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych;

2)Przygotowa-nie nauczycieli do realizacji wybranych rekomendowa-nych programów profilaktyk-cznych.

 

Współpracowanie z Gminą Iłów i  PCPR w Sochaczewie oraz innymi podmiotami w realizacji zadań przeciwdziałających stosowaniu  narkotyków i dopalaczy

dyrektor szkoły, wych. klas

wszyscy uczniowie, rodzice nauczyciele

1)Pomoc w diagnozowaniu w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka w zakresie narkomanii.

2)Dostarczanie wiedzy, kształtowanie postaw przeciwnych używaniu  narkotyków i dopalaczy

 

Stała kontrola zachowań

wszyscy nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi

wszyscy uczniowie

Zapobieganie stosowaniu narkotyków i dopalaczy

cały rok

12

Przeciwdzia-łanie cyber-przemocy

Zajęcia  z  wychowawcą nt. zasad bezpiecznego korzystania z Internetu (dostosowanie do wieku i potrzeb)

Rozmowa z uczniem. Terapia indywidualna

 

 

 

Edukacja

 

 

 

 

 

 

Konsultacje dla rodziców i stały z uczniami kontakt

wych. klas O-Pa,b, kl I-VI

 

 

 

 

 

wych. klas

 

 

 

 

wych. klas, dyr. szkoły, nauczyciele zajęć komputerowych

 

 

wych. klas

uczniowie

 

 

 

 

 

 

uczniowie, uczniowie z rodzicami

 

 

uczniowie, rodzice

 

 

 

 

 

rodzice uczniów

Nauka bezpiecznego korzystania z Internetu

 

 

 

Rozpoznanie powstałego problemu. Terapia tych zachowań

Dostarczenie uczniom i  rodzicom wiedzy nt. zasad  bezpiecznego korzystania z Internetu

Dostarczenie rodzicom aktualnych informacji o występującej przemocy w Internecie. Przeciwdziała-nie tej przemocy

cały rok wg potrzeb

 

 

 

 

cały rok wg potrzeb

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok wg potrzeb

 

 

 

We wszystkich obszarach działań dyrektor szkoły i Rada Rodziców będą wspierać w/w formy pracy poprzez organizację spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym w miarę posiadanych środków finansowych.

 

Priorytetowymi obszarami działań, które obowiązkowo powinny znaleźć się w klasowych programach profilaktyki są:

1)      przeciwdziałanie uzależnieniom od komputerów, telefonów komórkowych, gier, telewizji, itp.

2)      motywowanie uczniów do nauki i przestrzegania obowiązków szkolnych;

3)      walka z wulgaryzmami;

4)      promowania zdrowia i zdrowego stylu życia;

5)      przeciwdziałanie nietolerancji (naśmiewania się, izolacji, itp.);

6)      propagowanie bezpiecznej szkoły i drogi do szkoły.

Pozostałe działania wychowawcy klas mogą wybrać wg własnego uznania zgodnie z potrzebami uczniów i niniejszym programem ze zwróceniem uwagi w kl. V i VI na działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania problemowi alkoholizmu i narkomanii oraz używaniu dopalaczy.

 

7. Założone osiągnięcia:

 

Uczeń:

 • ma silną więź z rodzicami;
 • utożsamia się ze szkołą;
 • stara się uzyskać optymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
 • realizuje obowiązek szkolny;
 • ma świadomość wartości nauki i potrzeby uczenia się przez całe życie;
 • ma świadomość, że nie „wszyscy” młodzi ludzie w jego wieku podejmują zachowania ryzykowne;
 • wie, że wielu jego rówieśników (a także innych znaczących ludzi) prowadzi atrakcyjny tryb życia bez podejmowania zachowań ryzykownych i on także może dołączyć do tej pozytywnej i zarazem atrakcyjnej grupy;
 • potrafi atrakcyjnie i pożytecznie spędzać czas wolny bez mediów elektronicznych;
 • potrafi bezpiecznie posługiwać się Internetem;
 • posiada rzetelne, rzeczowe informacje dotyczące ryzyka, związanego z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, papierosy, dopalacze, narkotyki, leki, substancje wziewne);
 • zna pozytywne i bezpieczne sposoby zaspokajania potrzeb psychologicznych oraz osiągnięcia przyjemnych stanów emocjonalnych;
 • ma motywację do zaangażowania się w akceptowaną społecznie działalność, która da mu satysfakcję i będzie sprzyjać rozwojowi;
 • wie, dokąd może się zwrócić, poszukując pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów;
 • wśród umiejętności psychologicznych posiada:

-         zdolność automotywacji;

-         umiejętność wyznaczania celów życiowych oraz wytrwałość w dążeniu do celu;

-         umiejętność panowania nad popędami i odkładania na później ich zaspokojenia;

-         umiejętność regulowania nastroju (poprzez rozum) i nie poddawania się emocjom upośledzającym zdolność myślenia;

-         umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych emocji;

-         umiejętność empatii – odczytywania nastrojów i emocji innych osób (poprzez ich „mowę ciała”);

-         umiejętność podejmowania decyzji;

-         umiejętność adekwatnej samooceny;

-         umiejętność radzenia sobie ze stresem;

-         zdolność zachowania optymizmu na przyszłość.

 • wśród umiejętności społecznych posiada:

-         umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z presją mediów i rówieśników (rozumienie mechanizmów nacisku społecznego);

-         asertywność;

-         umiejętność rozwiązywania konfliktów;

-         umiejętność dobrego komunikowania się z innymi;

-         umiejętność tworzenia sojuszy (poszukiwania i udzielania wsparcia i pomocy);

-         umiejętność akceptacji i tolerancji wobec innych osób.

 

Rodzice:

 • mają świadomość, iż silna ich więź emocjonalna z dzieckiem stanowi najważniejszy czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi u dzieci (natomiast zerwanie i osłabienie tej więzi staje się głównym czynnikiem ryzyka, torującym drogę poważnym zaburzeniom);
 • mają świadomość wartości nauki i potrzeby uczenia się przez całe życie oraz wartości własnej roli w kształtowaniu tej świadomości u swojego dziecka;
 • znają ryzyko palenia papierosów i picia alkoholu oraz najważniejsze powody, dla których dziecko sięga po te używki;
 • znają ryzyko, związane ze stosowaniem środków psychoaktywnych, znają najważniejsze powody, dla których dziecko sięga po te środki oraz potrafią rozpoznać objawy, świadczące o ich stosowaniu;
 • znają ryzyko związane ze stosowaniem przemocy psychicznej i fizycznej, brakiem tolerancji wobec innych osób;
 • znają ryzyko uzależnienia od komputerów, Internetu, telefonów komórkowych, gier i telewizji;
 • znają ryzyko niebezpieczeństw związanych z korzystaniem przez dziecko z Internetu (z portali społecznościowych, pornograficznych stron internetowych, itp.);
 • mają świadomość, że stanowią wzorzec zachowań dla własnych dzieci;
 • znają postawy efektywnej komunikacji z dzieckiem;
 • mają świadomość wagi, jaką posiada stawianie dzieciom granic, przekazywanie reguł zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz ustalanie właściwego stopnia kontroli i dyscypliny;
 • mają motywację do podnoszenia swoich kompetencji wychowawczych;
 • chcą współpracować ze szkołą w zakresie realizacji szkolnego programu profilaktyki;
 • dbają o obowiązek uczęszczania swoich dzieci do szkoły.

 

Nauczyciele:

 • mają świadomość,  że stanowią wzorzec zachowań dla wszystkich dzieci szkolnych;
 • mają świadomość swojej roli w kształtowaniu u dzieci świadomości wartości nauki i potrzeby uczenia się przez całe życie;
 • ugruntowali wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej (znają prawidłowości rozwojowe i główne problemy na różnych etapach rozwoju dziecka);
 • posiadają wiedzę na temat występowania i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci (w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej);
 • pogłębiają swoje umiejętności profesjonalne wychowawcy, takie jak:

-         umiejętności rozumienia, obejmujące: słuchanie, prowadzenie, odzwierciedlanie,

podsumowanie, konfrontowanie, interpretowanie i informowanie;

-         umiejętności zapewniania komfortu i postępowania w sytuacji kryzysu,

obejmujące: wspieranie, interweniowanie w kryzysie, skupianie się i kierowanie;

-         umiejętności pozytywnego działania, obejmujące: rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji oraz zmienianie zachowania wychowanka;

 • świadomie budują zespół wychowawczy w  atmosferze wzajemnego wsparcia, zaufania, otwartości, pomocy, akceptacji i tolerancji;
 • dbają o rozwój uczniów;
 • przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci w szkole.

 

8. Ewaluacja

Program podlega ciągłemu monitorowaniu i ewaluacji, w tym obowiązkowej ewaluacji po I okresie.

Ewaluacja celów będzie się odbywać przez:

 • widoczne efekty wychowawcze (osiągnięcia, sukcesy lub porażki);
 • obserwację lekcji i zajęć pozalekcyjnych;
 • analizę dokumentacji wychowawców klas;
 • sprawozdanie z przeprowadzonych programów profilaktycznych;
 • ankiety, sondaże kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

 

9. Uwagi o opracowaniu i zatwierdzaniu programu

 

1)      sposoby diagnozowania:

Diagnozę czynników ryzyka przeprowadza dyrektor szkoły we współpracy z Zespołem Wychowawczym i wychowawcami klas.

Diagnozę przeprowadza się w środowisku:

-         uczniów;

-         rodziców;

-         nauczycieli;

-         pracowników szkoły;

-         lokalnym, w tym samorządzie gminnym;

-         instytucji współpracujących ze szkołą.

Sposoby diagnozowania:

-         obserwacje;

-         rozmowy;

-         wywiady;

-         analiza danych;

-         analiza dokumentacji;

-         ankietowanie;

-         prowadzenie sondażu.

2)      sposoby opracowania i zatwierdzania programu:

            Projekt programu profilaktyki opracował dyrektor szkoły we współpracy z Zespołem Wychowawczym i przedstawicielami Rady Rodziców w oparciu o przeprowadzoną diagnozę czynników ryzyka. Zaopiniował powyższy projekt Sejmik Uczniowski.

           Program profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu Radą Pedagogiczną.

            Zmiany w programie profilaktyki występować mogą po jego ewaluacji wg tych samych procedur co jego uchwalenie.

 

10. Uwagi o realizacji programu

 

 1. Działanie:

Program profilaktyki uzupełnia Program Wychowawczy.

            Program profilaktyki realizowany będzie na dwóch poziomach:

                        - ogólnoszkolnym;

                        - klasowym i w świetlicy szkolnej.

            Program profilaktyki realizowany będzie na wszystkich zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

            Program profilaktyki realizowany będzie w oparciu o roczne plany wychowawcze uwzględniające zadania niniejszego programu.

            Reagowanie w sytuacjach krytycznych odbywać się będzie wg określonych procedur obowiązujących w szkole.

 

2. Dokumentowanie i zatwierdzanie :

            Zadania wynikające z Programu profilaktyki opracowują w postaci załączników do:

                 - projektu planu wychowawczego oddziału - wychowawca klasy I-VI;

                 - planu pracy świetlicy - wychowawca świetlicy.

            Mogą mieć one dowolną strukturę, ale powinny zawierać diagnozę wychowawcy klasy i uwzględniać:

              - adresatów;

              - czynniki ryzyka;

              - sposób realizacji;

              - osoby realizujące;

              - termin realizacji;

              - sposób monitorowania.

            Zadania wynikające z Programu profilaktyki ujęte w załączniku do planu wychowawczego oddziału na rok szkolny uchwala Rada Oddziałowa w porozumieniu z wychowawcą klasy.

            Zadania wynikające z Programu profilaktyki i ujęte w planie pracy świetlicy na dany rok szkolny ustala wych. świetlicy.

            Zmiany w planach dokonywane są zgodnie z procedurami ustalonymi do ich uchwalenia.

3. Zmiana programu:

W przypadku niskiej skuteczności niniejszego programu dyrektor szkoły we współpracy z Zespołem Wychowawczym dokonuje oceny przyczyn i przedstawia je Radzie Pedagogicznej. Jednocześnie przedstawia projekt programu alternatywnego, szczególnie w zakresie działań. Projekt programu alternatywnego wymaga porozumienia z Radą Rodziców i zaopiniowania przez Sejmik Uczniowski.

Program alternatywny uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców.

Wszystkie zmiany w szkolnym programie profilaktyki następować mogą po jego ewaluacji wg tych samych procedur co jego uchwalenie.

           

 

 

 

 

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym na rok szkolny 2016/2017

Data utworzenia

2017-02-10

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2017-02-10] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2017-02-10] Utworzenie dokumentu przez Admin
 • [2013-09-20] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2013-09-20] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

720 razy