Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej na lata szkolne 2013/2014 - 2015/2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej na lata szkolne 2013/2014 - 2015/2016

 

 

 

 

 

Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej 

im. Żołnierzy

 AK Cichociemnych

na lata szkolne

2013/2014- 2015/2016

uchwalona przez Radę Pedagogiczną

w dniu 18 września 2013r.

(Nr uchwały II/XXXIV/2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 1. Podstawy prawne i inne źródła opracowania koncepcji.
 2. Wizja szkoły.
 3. Misja szkoły.
 4. Model absolwenta:

1) oddziału przedszkolnego;

2) szkoły.

 1. Priorytety pracy szkoły:

1) oddziału przedszkolnego;

2)  szkoły.

VI. Realizacja wymagań wobec:

1) oddziału przedszkolnego;

2) szkoły.

VII. Upowszechnianie koncepcji.

VIII. Ewaluacja koncepcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp

Szkoła dzisiaj

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie mieści się w budynku (z roku 1956 i dobudowanych skrzydeł w 1998 roku mieszczącym się w Brzozowie Starym 67). Budynek został zmodernizowany w 2007r., a następnie w latach 2011-2013. W roku 2012 oddano do użytku na terenie szkolnym ,,Kompleks sportowo – rekreacyjny w Brzozowie Starym” ze środowiskowym boiskiem i placem zabaw.

            Do brzozowskiej szkoły uczęszczają dzieci z 9. okolicznych wsi. Są to głownie dzieci rodziców utrzymujących się z rolnictwa. W grupie uczniów są też uczniowie z dawnego osiedla popegeerowskiego. Z 7. wsi dzieci dowożone są autobusem przez gminę. Przy szkole działa: świetlica szkolna, biblioteka szkolno- publiczna, kuchnia i stołówka. Szkolna kuchnia przygotowuje posiłki również dla uczniów Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach i Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kapturach.

            Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie od 2008r. należy do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a od 7 października 2009r. posiada wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie nadany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

            Organem prowadzącym jest Gmina Iłów, a organem nadzorującym Mazowiecki Kurator Oświaty.

            W roku 1992 szkole nadano imię ,,Żołnierzy AK Cichociemnych”. W roku 1993 szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Fundację Teresy i Zdzisława  Knobel z Kanady, a w roku 2008 nowy sztandar ufundowany przez Karolinę Jurecką z Londynu.

            W roku szkolnym 2013/2014 w dwóch oddziałach przedszkolnych uczy się 45 dzieci, a w sześciu oddziałach w klasach I-VI uczy się 90 dzieci.

Mocne strony szkoły to:

 1. Bardzo dobra praca wychowawcza szkoły w zakresie:

a)      promocji zdrowia;

b)      kultywowania wartości patriotycznych w oparciu o wzorce Patronów Szkoły;

c)      edukacji ekologicznej.

 1. Objęcie dużej grupy dzieci wychowaniem przedszkolnym (czterolatków).
 2. Nauka drugiego języka obcego.
 3. Bogata oferta programów działań edukacyjno, wychowawczo, opiekuńczych.
 4. Szeroka współpraca ze środowiskiem.
 5. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 6. Własna kuchnia i stołówka.
 7. Duży teren szkolny z ,,Kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Brzozowie Starym”.

 

Słabe strony szkoły to:

 1. Słabe wyniki dydaktyczne na sprawdzianie szóstoklasistów.
 2. Mała samodzielność uczniów w inicjatywach służących ich rozwojowi i rozwojowi szkoły.
 3. Duża ilość uczniów w klasach z dysfunkcjami, którzy wymagają pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Brak sali gimnastycznej.
 5. Brak dostatecznej ilości sal lekcyjnych i boiska szkolnego dla młodszych dzieci.
 6. Nie w pełni dostosowane warunki dla dzieci najmłodszych w salach lekcyjnych, świetlicy, łazienkach.
 7. Niewystarczające wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt informatyczny i multimedialny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. I.                  Podstawy prawne i inne źródła opracowania koncepcji.

 

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
 2. Ustawę – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia1982r. (Dz. U. z 2006r. , nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami);
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012r., poz. 977);
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz. 1324 z późniejszymi zmianami);
 5. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
 6. Statut Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie.
 7. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych

w Brzozowie.

 1. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych

 w Brzozowie.

 1.  Koncepcję pracy dyrektora szkoły przedstawioną na konkursie dyrektora szkoły

w dniu 17 grudnia 2008r.;

 1.  Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie na lata szkolne 2010/2011 – 2012/2013 uchwaloną 3 marca 2011r. z późniejszymi zmianami.

 

 

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych

w Brzozowie została opracowana po analizie opinii, wniosków i przedstawionych spostrzeżeń, przez:

- Radę Pedagogiczną;

- Radę Rodziców;

- Sejmik Uczniowski;

- pracowników niepedagogicznych;

 - organ prowadzący;

- instytucje i organizacje współdziałające ze szkołą z miejscowego środowiska;

- absolwentów szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

,,Dziecko chce być dobre,

       Jeśli nie umie – naucz,

             Jeśli nie wie – wytłumacz

                  Jeśli nie może – pomóż”

                                               Janusz Korczak

 

 

 1. II.               Wizja szkoły

Nasze motto pedagogiczne:

            „Zdrowe, uśmiechnięte dziecko naszym wspólnym celem”

Nasza szkoła:

1)         jest wspólnotą uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców dążącą do uzyskania solidnych podstaw edukacyjnych uczniów przy zachowaniu zdrowia i uśmiechu na ich dziecięcych twarzach;

2)         tworzy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju uczniów zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami;

3)         tworzy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające, że opuszczają ją absolwenci legitymujący się wiadomościami, umiejętnościami i postawą, a których mowa w rozdziale IV;

4)         jest znana w środowisku jako szkoła oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia oraz wychowanie patriotyczne w oparciu o wzorce Patronów Szkoły;

5)         ściśle współpracuje z rodzicami;

6)         jest przyjazna i bezpieczna;

7)         prowadzi systematyczną ewaluację wewnętrzną, a uzyskane wyniki wykorzystuje do stałego doskonalenia funkcjonowania szkoły we wszystkich obszarach jej działalności;

8)         aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska lokalnego;

9)         zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę;

10)     pomoże każdemu uczniowi i jego rodzicowi w rozwiązywaniu problemów.

 

 1. III.           Misja szkoły

            Nasze motto pedagogiczne:

 „Szkoła w Brzozowie fundamentem mojej dalszej edukacji”

       Nasza szkoła jest placówką, w której:

1)         oferujemy uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym mogą zdobywać wiedzę i umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w gimnazjum i w dalszej edukacji;

2)         zapewniamy harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia, by przygotować go do życia w otaczającym świecie;

3)         zapewniamy przyjazny klimat;

4)         uczymy metod i technik umożliwiających nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi;

5)         wychowujemy w oparciu o chrześcijański system wartości będący zasadami uniwersalnymi oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia;

6)         promujemy zdrowie i zdrowy styl życia;

7)         kultywujemy tradycje naszych Patronów Szkoły – Żołnierzy AK Cichociemnych;

8)         wspieramy lokalne środowisko;

9)         uczymy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

10)     uczniowie utożsamiają się z jej osiągnięciami, ale też i porażkami, starają się kształtować jej niepowtarzalny wizerunek.

 

 1. IV.           Model absolwenta

 

IV. 1 Model absolwenta oddziału przedszkolnego

Absolwent naszego oddziału przedszkolnego to dziecko, które dba o swój rozwój w każdej sferze – uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej, poznawczej i twórczej, przestrzegając podstawowych norm społecznych, zasad zdrowego, efektywnego i bezpiecznego stylu życia prezentowanego wobec siebie i najbliższego otoczenia.

Dziecko kończące nasz oddział przedszkolny i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1)      wykazuje:

-        otwartość i serdeczność wobec ludzi;

-        motywację do poznawania czegoś nowego;

-        umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości;

-        umiejętności koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość;

-        umiejętność radzenia sobie z trudnościami;

-        umiejętność współpracy w grupie;

-        tolerancję i akceptację dla odmienności ludzi;

-        samodzielność;

-        chęć uczenia się;

-        odporność na stres.

2)      posiada:

-        zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób;

-        wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia;

-        podstawową wiedzę o świecie;

3)      umie:

-        cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania;

-        posługuje się zdobyczami techniki.

4)      rozumie, zna:

-        swoje mocne strony, wie jak rekompensować swoje słabości;

-        prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi;

-        zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;

-        zasady kultury współżycia i postępowania;

-        kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe;

-        potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

5)      nie obawia się:

-        występować publicznie;

-        reprezentować grupę;

-        chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi;

-        wykazywać inicjatywę w działaniu;

-        wyrażania swoich uczuć;

-        bronić słabszych.

6)      działa:

-        kreatywnie;

-        z pomysłem;

-        cierpliwością;

-        zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.

7)      współpracuje:

-        zgodnie z poznanymi i akceptowanymi przez wszystkich zasadami i normami współżycia w grupie.

8)      poszukuje:

-        nowej wiedzy;

-        doświadczeń;

-        inspiracji do twórczej pracy;

-        ciekawych zainteresowań.

 

 

IV. 2 Model absolwenta szkoły

 

Szkoła nasza będzie miejscem wychowania i nauczania, która przygotowuje uczniów do potrzeby uczenia się przez całe życie, rozwoju i odpowiedzialności za siebie i innych. Zdobyta wiedza, umiejętności, ukształtowane postawy będą fundamentem sukcesów w dalszych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym.

      Absolwent szkoły:

1)      umie komunikować się w języku polskim (w mowie i w piśmie);

2)      zna historię szkoły od chwili powstania;

3)      zna wybitnych absolwentów swojej szkoły i wie, że mogą być dla niego wzorem do naśladowania;

4)      zna historię Patronów Szkoły – Żołnierzy AK Cichociemnych i ich wartości ideowe;

5)      zna najbliższą okolicę i jej historię, nie wstydzi się wiejskiego pochodzenia;

6)      ma poczucie tożsamości narodowej i europejskiej;

7)      umie szukać dobra, posługuje się prawdą, w działaniu przestrzega zasad sprawiedliwości i uczciwości;

8)      ma odpowiedni zasób wiedzy, umiejętności, umożliwiający mu naukę w gimnazjum;

9)      prezentuje właściwe postawy umożliwiające kontynuację nauki na kolejnych etapach edukacyjnych;

10)  potrafi korzystać z różnych źródeł informacji;

11)   zna podstawy jednego języka obcego;

12)  posiada umiejętności podejmowania inicjatyw służących rozwojowi siebie samego, szkoły i środowiska lokalnego;

13)  zdobył umiejętności pracy w zespole, rozwiązuje problemy w twórczy sposób;

14)  planuje i organizuje chętnie własne uczenie się;

15)  posiada wiarę we własne siły  i w zdolności pokonywania wartościowych trudnych celów;

16)  dokonuje samooceny;

17)  umie współżyć z innymi ludźmi;

18)  jest odpowiedzialny, aktywny, chętny do współpracy;

19)  dba o bezpieczeństwo swoje i innych;

20)  szanuje środowisko naturalne;

21)  dba o swoje zdrowie i nie ulega nałogom;

22)  jest pogodny, uśmiechnięty, ale skromny;

23)  potrafi aktywnie, w pożyteczny sposób spędzać czas wolny.

 

      V. Priorytety pracy:

 

V.1 Priorytety pracy oddziału przedszkolnego:

1)      stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci;

2)      przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

3)      dbanie o pozytywny wizerunek i rozwój wychowania przedszkolnego w środowisku.

V.2 Priorytety pracy szkoły:

1)      w  zakresie dydaktyki:

1.1)            praca nad uzyskaniem wyższego od ubiegłorocznego wyniku na sprawdzianie szóstoklasisty (utrzymanie ubiegłorocznego wyniku, jeśli byłby w strefie wyników wysokich);

1.2)            praca w zakresie zwiększania szans edukacyjnych uczniów;

2)      w zakresie wychowania:

2.1)            praca w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;

2.2)            praca w zakresie promocji wartości nauki i uczenia się przez całe życie;

2.3)            praca w zakresie wychowania patriotycznego;

2.4)            praca w zakresie edukacji ekologicznej;

2.5)            doskonalenie współpracy z rodzicami;

3)      w zakresie opieki:

3.1)            profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa;

3.2)            pomoc uczniom z rodzin mających różnorodne problemy;

4)      w zakresie organizacji i wyposażenia:

4.1)            doskonalenie organizacji pracy szkoły;

4.2)            doskonalenie współpracy ze środowiskiem;

4.3)            poprawa warunków nauczania i pracy;

4.4)            poprawa wyposażenia szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

5)      w zakresie zwiększania kompetencji zawodowych nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych:

5.1) doskonalenie w zakresie poprawy wyników nauczania;

5.2) doskonalenie w zakresie promocji zdrowia;

5.3) doskonalenie w zakresie wychowania i opieki.

 

 

     V.1 Wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym

 

 1. Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci:

-        organizowanie okresu adaptacyjnego dla dzieci;

-        wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi

predyspozycjami;

-         tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, 

językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej;

-        organizowanie oddziałowych konkursów: plastycznych, technicznych, muzycznych i

innych;

-        prowadzenie zajęć teatralnych;

-        kontynuowanie nauki języka angielskiego;

-        organizowanie oddziałowych imprez i uroczystości;

-        organizowanie wycieczek dydaktycznych.

 

 1. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej:

-        organizowanie diagnozy przedszkolnej;

-        realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dającej solidne 

  przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

-        wspieranie dzieci mających trudności edukacyjne i społeczne;

-        zorganizowanie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się;

-        uczestniczenie w życiu szkoły;

-        włączenie się w przedsięwzięcia realizowane przez szkołę.

 

 1. Dbanie o pozytywny wizerunek i rozwój wychowania przedszkolnego w środowisku:

-        coroczne organizowanie dnia otwartego dla dzieci rozpoczynających uczęszczanie 

do oddziału przedszkolnego i ich rodziców;

-         realizowanie własnych programów działań edukacyjno- wychowawczych;

-        organizowanie gminnego festiwalu piosenki przedszkolnej ph. „ A ja wolę moją

 mamę”;

-        doposażenie sali oddziału przedszkolnego w zabawki i pomoce dydaktyczne;

-        nawiązanie współpracy z Prywatnym Przedszkolem ,,Danielowy Raj” w Brzozowie Starym;

-        udostępnianie środowisku placu zabaw dla dzieci;

-        zabieganie o przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkole samorządowe.

 

     V.2 Praca szkoły

 

 1. Praca szkoły w zakresie dydaktyki:

1.1)            praca nad uzyskaniem wyższego od ubiegłorocznego wyniku na sprawdzianie szóstoklasisty (utrzymania ubiegłorocznego wyniku, jeśli byłby w strefie wyników wysokich):

-     realizowanie i monitorowanie realizacji podstawy programowej pod kątem uzyskiwanych efektów dydaktycznych;

-     realizowanie „Programu poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej im.  Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie w latach szkolnych 2013/2014 – 2015/2016”;

-     ukierunkowanie pracy szkoły na wszechstronny rozwój ucznia, aby każde dziecko mogło efektywnie zdobywać wiedzę i umiejętności;

-     organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka polskiego i matematyki;

-     wyrabiane u uczniów pozytywnego myślenia typu „mogę się tego nauczyć”,   „potrafię to zrobić”, itp.;

1.2)            praca w zakresie zwiększania szans edukacyjnych uczniów:

-        prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych zgodnie z   zainteresowaniami uczniów oraz potrzebami i możliwościami szkoły;

-        prowadzenie zajęć specjalistycznych (zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  zajęć rewalidacyjnych, zajęć logopedycznych, itp.);

-        organizowanie wycieczek dydaktycznych (do teatru, kina, muzeum, galerii, na  koncert, itp.);

-        organizowanie zajęć lekcyjnych poza szkołą w terenie, a w szczególności z   edukacji przyrodniczej i przyrody;

-        organizowanie różnego rodzaju pomocy uczniom (indywidualne konsultacje, pomoc koleżeńska, itp.);

-        indywidualizowanie procesu nauczania;

-        organizowanie dotychczasowych  międzyszkolnych konkursów;

-        zachęcanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych i udzielanie im pomocy w przygotowaniach do konkursów;

-        organizowanie w szkole dla uczniów występów artystycznych, koncertów, spotkań literackich, itp.;

-        organizowanie pomocy materialnej dla uczniów;

-        współpracowanie z instytucjami i organizacjami wspierającymi materialnie,  pedagogicznie i psychologicznie uczniów i ich rodziców;

-        stosowanie w procesie nauczania technologii informacyjnej.

 1. Praca szkoły w zakresie wychowania:

2.1)            praca w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia:

-        kontynuowanie dotychczasowych szkolnych programów prozdrowotnych;

-        realizowanie zewnętrznych programów prozdrowotnych: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka” i innych;

-        kontynuowanie zadań prozdrowotnych w ramach Mazowieckiej Sieci Szkół   Promujących Zdrowie; 

-        podjęcie działań prozdrowotnych pozwalających szkole o ubieganie się do wejścia szkoły do Krajowej Sieci Szkól Promujących Zdrowie;

-        kontynuowanie i rozwijanie współpracy z miejscową służbą zdrowia oraz instytucjami i organizacjami promującymi zdrowie i zdrowy styl życia;

-        organizowanie szkolnych zawodów sportowych i zajęć rekreacyjno-sportowych;

-        zachęcanie uczniów do udziału w pozaszkolnych zawodach sportowych i zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz udzielanie im pomocy w przygotowaniach do zawodów i zajęć;

-        utrzymywanie czystości w szkole na co dzień;

-        organizowanie imprez rekreacyjnych w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych;

-        organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci;

2.2)            praca w zakresie promocji wartości nauk i uczenia się przez całe życie:

-        organizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców, których dzieci będą uczęszczały do klasy pierwszej;

-        upowszechnianie informacji o uczniach osiągających wysokie wyniki w  nauce, sukcesy w konkursach pozaszkolnych;

-        przyznawanie stypendium uczniom za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;

-        promowanie absolwentów, którzy osiągnęli sukces w życiu (w szkołach wyższego szczebla, w pracy zawodowej i w życiu społecznym);

-        uświadamianie rodziców o wartości nauki w życiu na każdym stanowisku pracy;

-        kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się;

-        kształcenie wartości uczenia się przez całe życie;

2.3)            praca w zakresie wychowania patriotycznego:

-        kontynuowanie realizacji programu działań historyczno-patriotycznego „Śladami Cichociemnych”;

-        kontynuowanie budowy ścieżki dydaktycznej ph. „Szlak Pamięci  Cichociemnych Załusków – Wszeliwy – Brzozów Stary”;

-        opiekowanie się miejscami pamięci Cichociemnych i żołnierzy Września 1939r.;

-        kształtowanie szacunku do symboli narodowych;

-        organizowanie apeli i akademii z okazji świąt narodowych i ważnych rocznic  państwowych;

-        udział pocztu sztandarowego w lokalnych uroczystościach patriotycznych;

-        wybór hymnu i logo szkoły;

-        aktywne uczestniczenie szkoły w życiu środowiska lokalnego;

-        kontynuowanie i rozwijanie współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami reprezentującymi tradycje Patronów Szkoły i wartości patriotyczne;

-     organizowanie wycieczek dydaktycznych do miejsc historycznych w najbliższej  okolicy i w kraju;

2.4)            praca w zakresie edukacji ekologicznej:

-        współpracowanie z Gminą Iłów w zakresie edukacji ekologicznej i utrzymania czystości w gminie;

-        włączanie się w akcje ,,Sprzątanie Świata”;

-        współpracowanie ze służbami w zakresie edukacji ekologicznej: policją, strażą, sanepidem;

-        prowadzenie edukacji ekologicznej w szkole (zajęcia, spotkania, konkursy, wystawy, wycieczki, itp.);

-        opiekowanie się terenami zielonymi przy szkole;

-        wzbogacanie terenów zielonych o nowe nasadzenia.

2.5)            doskonalenie współpracy z rodzicami:

-          współudział w decydowaniu o tym, co się dzieje w szkole;

-        utrzymywanie i rozszerzanie współpracy z rodzicami w zakresie pracy szkoły, w tym współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych;

-        włączanie rodziców do realizacji niniejszej koncepcji pracy szkoły;

-        włączanie rodziców do realizacji „Programu poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie w latach 2013/2014 – 2015/2016”;

-          udzielanie wsparcia rodzicom z rodzin mało zaradnych, patologicznych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 1. Praca szkoły w zakresie opieki:

3.1)            profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa:

-        organizowanie i przestrzeganie dyżurów nauczycielskich zgodnie z ustalonym harmonogramem;

-        organizowanie opieki w czasie dowozu uczniów do szkoły;

-        organizowanie opieki na zajęciach świetlicowych;

-        realizowanie własnych programów działań edukacyjno-wychowawczych  poświęconych bezpieczeństwu dzieci;

-        realizowanie zewnętrznych programów z zakresu bezpieczeństwa;

-        kontynuowanie i rozwijanie współpracy w zakresie edukacji bezpieczeństwa z policją i strażą pożarną;

-        kontynuowanie realizacji pogadanek i spotkań z uczniami nt. bezpieczeństwa;

-        szybkie reagowanie na każdy wypadek w szkole i podejmowanie działań przeciwdziałających tym zdarzeniom;

-        organizowanie corocznych próbnych ewakuacji osób z budynku szkolnego;

-        organizowanie zajęć z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej np. z udziałem pielęgniarki, strażaków;

-        powołanie szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa;

-     zabieganie o poprawę bezpieczeństwa na drogach do szkoły w Brzozowie  Starym (m. in. zabieganie o budowę chodników, budowę  bezpiecznego skrzyżowania).

3.2)            pomoc uczniom z rodzin mających różnorodne problemy:

-        udzielanie pomocy materialnej uczniom poprzez realizację rządowych i  samorządowych programów wspierających uczniów i ich rodziców;

-        organizowanie akcji charytatywnych na rzecz naszych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

-        kontynuowanie i rozwijanie współpracy z PPP w Sochaczewie, GOPS w Iłowie, GKRPA w Iłowie, Zespołem Interdyscyplinarnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Iłów, asystentem rodziny, kuratorami sądowymi, policją w ramach udzielania wszechstronnej pomocy uczniom i ich rodzinom;

-        nawiązywanie współpracy z PCPR w Sochaczewie i POIK w Sochaczewie w ramach rozwiązywania sytuacji kryzysowych uczniów i ich rodzin;

-          udzielanie stosownej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, którzy takiej pomocy potrzebują.

 1. Praca szkoły w zakresie organizacji i wyposażenia:

4.1)            doskonalenie organizacji pracy szkoły:

-          upowszechnianie prawa wewnątrzszkolnego wśród społeczności szkolnej;

-          organizowanie na co najmniej dotychczasowym poziomie:

                 - zajęć lekcyjnych;

                 - zajęć pozalekcyjnych, w tym opieki świetlicowej;

                 - dowozu uczniów;

                 - dożywiania uczniów.

-          rozpoczęcie starań o włączenie szkoły do prestiżowego klubu szkół np. Klubu Przodujących Szkół;

-          doskonalenie pracy zespołowej nauczycieli;

4.2)            współpraca ze środowiskiem:

-          kontynuowanie i rozwijanie współpracy z lokalnym samorządem;

-          utrzymywanie współpracy z miejscowym środowiskiem na tym samym poziomie;

-          pozyskiwanie do współpracy ze szkołą nowych instytucji i organizacji ze środowiska lokalnego;

-        zapraszanie absolwentów na szkolne uroczystości, spotkania z uczniami,  którzy mogą być dla nich wzorem;

-        powołanie do życia Klubu Absolwentów;

-        rozbudowywanie szkolnej strony internetowej jako komunikacji szkoły ze środowiskiem;

-        promowanie szkoły w środowisku poprzez udział szkoły w lokalnych uroczystościach oraz poprzez lokalne media;

4.3)            poprawa warunków nauczania i pracy:

-     rozbudowa i doposażenie ,,Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Brzozowie Starym” przy szkole;

-     rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przez samorząd gminny;

-     bieżące prowadzenie remontów pomieszczeń szkolnych na miarę posiadanych środków finansowych;

-     zakup nowych mebli do sal lekcyjnych;

4.4)            poprawa wyposażenia szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne (na miarę uzyskiwanych środków finansowych):

-     zabieganie o objęcie szkoły programem informatyzacji gminy;

-     wyposażenie sal lekcyjnych w komputer z dostępem do Internetu oraz w rzutnik i ekran;

-     zakup tablic interaktywnych;

-     doposażenie sal lekcyjnych, pracowni komputerowej i sali gimnastycznej w drobne pomoce dydaktyczne.

 1. Praca szkoły w zakresie zwiększania kompetencji zawodowych nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych:

5.1 a) doskonalenie w zakresie poprawy wyników nauczania:

-        warsztaty dla Rady Pedagogicznej;

-        warsztaty, szkolenia, konferencje dla nauczycieli;

-        narady dla nauczycieli.

5.2) doskonalenie w zakresie promocji zdrowia:

-        warsztaty dla Rady Pedagogicznej;

-        warsztaty, szkolenia, konferencje dla nauczycieli;

-        narady dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

5.3) doskonalenie w zakresie wychowania i opieki:

-        warsztaty dla Rady Pedagogicznej;

-        warsztaty, szkolenia, konferencje dla nauczycieli;

-        narady dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

 

VI. Realizacja wymagań

 

VI. 1. Realizacja wymagań wobec oddziału przedszkolnego

 

1. Oddział przedszkolny realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

            Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie jest włączony w strukturę szkoły. Zapisy koncepcji dotyczące oddziału przedszkolnego ukierunkowane są na rozwój dzieci. Koncepcja pracy powinna być znana i akceptowana przez nauczycieli i rodziców. Jej opracowanie, modyfikowanie i realizowanie powinno odbywać się z udziałem rodziców.

            Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:

-        Wspólnie z całą społecznością szkoły (uczniami, rodzicami, nauczycielami) określanie głównych założeń, wartości i celów działania oddziału przedszkolnego oraz sposobów ich osiągnięcia (partycypacja uczniów i rodziców w tworzeniu koncepcji).

-        Systemowe i przemyślane podejmowanie refleksji nad koncepcją w perspektywie całości działań prowadzonych w szkole, a także działań indywidualnych, czyli dyskusja nad aktualnością koncepcji pracy oddziału przedszkolnego – uwzględniająca głos uczniów, rodziców i pracowników szkoły (partycypacja uczniów i rodziców w modyfikacjach koncepcji).

-        Realizacja koncepcji we współpracy ze wszystkimi podmiotami a szczególnie rodzicami, których udział powinien być aktywny.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

            Procesy wspomagania nie tylko mają być zorganizowane, ale powinny przynosić efekt w postaci przyrostu wiedzy u dzieci. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych będą podejmować nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:

-        Wszystko, co się dzieje w oddziale przedszkolnym, powinno służyć rozwojowi dziecka. Są temu podporządkowane składniki wymagania – planowanie, metody i formy pracy, indywidualne podejście, atmosfera, motywowanie, znajomość celów zajęć i oczekiwań stawianych dzieciom, przekazywanie informacji zwrotnej (ważne jest, aby te działania były systematyczne i adekwatne – dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i oddziału).

-        Diagnoza potrzeb i możliwości dzieci, która pozwoli na właściwe zaplanowanie procesu – to właśnie od niej wszystko w procesie rozwoju powinno się zaczynać (powszechność diagnozy).

-        Dostosowanie elementów procesu dydaktycznego do wyników diagnozy.

-        Motywowanie i wspieranie dzieci (powszechność działań motywujących i wspierających).

-        Nowatorstwo w pracy z dziećmi w odniesieniu do ich potrzeb.

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

            Dzieci powinny nabywać wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W oddziale przedszkolnym diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrażane wnioski, a także modyfikowany program, nowatorskie rozwiązania w pracy z dziećmi przyczyniają się do rozwoju dzieci.

Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:

-        Odnoszenie się w codziennej pracy z dziećmi do elementów podstawy programowej i ujmowanie w tym procesie wszystkich części podstawy: zadań, celów ogólnych, treści, zalecanych warunków i sposobów realizacji (spójność procesów z podstawą, szczególnie z warunkami realizacji podstawy programowej).

-        Powszechność monitorowania realizacji podstawy programowej.

-        Powszechność monitorowania i diagnozowania osiągnięć uczniów.

-        Trafność wniosków wyciągniętych z monitorowania podstawy i skuteczność podjętych działań dydaktycznych (sukcesy dzieci).

-        Znajomość podstawy programowej następnych etapów kształcenia.

4. Dzieci są aktywne

Dzieci nie tylko są zaangażowane w prowadzone zajęcia i chętnie w nich uczestniczą, ale inicjują, realizują działania na rzecz własnego rozwoju i społeczności lokalnej. Działania powyższe powinni umożliwiać nauczyciele oddziału przedszkolnego we współpracy z rodzicami.

Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:

-        Powszechność zaangażowania dzieci w zajęcia dydaktyczne.

-        Różnorodne inicjatywy dzieci.

-        Angażowanie innych w różnorodne przedsięwzięcia.

-        Aktywność nakierowana na proces rozwoju.

-        Wpływ dzieci na organizację procesu dydaktycznego.

5. Respektowane są normy społeczne

            Najważniejszym zadaniem oddziału przedszkolnego będzie tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu rozwoju dzieci poprzez zabawę.

Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:

-        Poczucie bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego) w oddziale przedszkolnym.

-        Odpowiedzialność dzieci w działaniach i w relacjach społecznych.

-        Wspólne z rodzicami analizowanie i ocenianie oraz modyfikowanie działań wychowawczych .

6. Oddział przedszkolny wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

            Działania podejmowane przez oddział przedszkolny będą poprzedzone diagnozą. Zostaną dostosowane do potrzeb każdego dziecka. Wsparcie otrzymywane w oddziale przedszkolnym powinno odpowiadać potrzebom dzieci i uzyskać pozytywną opinię rodziców.

Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:

-        Rozpoznanie potrzeb każdego z dzieci i ustalenie w dialogu z jego rodzicami/opiekunami celów rozwojowych w krótszej i dłuższej perspektywie.

-        Uwzględnienie w pracy nauczyciela i wychowawcy zróżnicowanych potrzeb rozwojowych dzieci.

-        Różnicowanie celów zajęć, metod, zadań itp. w taki sposób, aby każde dziecko mogło dokonywać postępów na miarę swoich możliwości.

-        Tworzenie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji.

-        Tworzenie warunków do wyrównywania braków i zaległości; pomoc w specyficznych trudnościach w nauce.

-        Współpraca z placówkami poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.

-        Troska o dziecko i pośrednio  jego rodzinę w sytuacji, gdy środowisko domowe nie zapewnia mu dostatecznego wsparcia emocjonalnego i intelektualnego.

-        Przeciwdziałanie wykluczeniu z uwagi na status społeczny i ekonomiczny.

-        Pozytywna opinia rodziców potwierdzająca, że otrzymywane wsparcie odpowiada potrzebom ich dzieci.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

            Nauczyciele oddziałów przedszkolnych będą współpracować ze sobą rozwiązując problemy, ucząc się od siebie nawzajem. Będą aktywnie współpracować z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Ich praca ma służyć głównie rozwojowi dzieci

Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:

-        Wspólne ustalenia dotyczące organizacji procesów edukacyjnych, planowania tych procesów oraz realizacji, szczególnie jeżeli chodzi o  wychowanie przedszkolne na poziomie jednego oddziału i szkoły.

-        Wymiana doświadczeń między nauczycielami – rozwiązywanie problemów, doskonalenie metod, wzajemne wsparcie, analizowanie swojej pracy, dokonywanie modyfikacji, propagowanie dobrych praktyk.

-        Współpraca nauczycieli jako widoczny wzór współpracy dla dzieci.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

            Oddział przedszkolny będzie promował wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym i będzie pozytywnie postrzegany w tym środowisku.

Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:

-        Budowanie klimatu i rozwoju dziecka poprzez wychowanie przedszkolne.

-        W kontekście promowania wartości wychowania przedszkolnego obserwowanie losów absolwentów, ukazywanie ich sukcesów.

-        Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności dziadków, rodziców w wychowaniu dzieci w oddziałach przedszkolnych.

-        Prezentowanie wytworów dzieci – zwłaszcza takich, które pokazują rozwój i sukcesy uczniów.

-        Świętowanie sukcesów, zapewnienie każdemu dziecku możliwości sukcesu.

-        Promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku poprzez różne  działania.

9. Rodzice są partnerami oddziału przedszkolnego

            Rodzice będą partnerami oddziału przedszkolnego w podejmowaniu decyzji, będą uczestniczyć w działaniach realizowanych przez oddział przedszkolny. W oddziale przedszkolnym będzie realizować się wszystkie inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci zgodnie z możliwościami szkoły.

Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:

-        Aktywne zaangażowanie rodziców w procesy edukacyjno – wychowawcze i podejmowanie decyzji dotyczących tego, co się w oddziale przedszkolnym dzieje.

-        Współpraca z rodzicami, współdecydowanie, współodpowiedzialność za to, co się dzieje w oddziale przedszkolnym – partycypacja rodziców.

-        Tworzenie w oddziale przedszkolnym przestrzeni do zaangażowania rodziców, działania, jakie podejmuje oddział przedszkolny i szkoła, by dzielić się odpowiedzialnością za proces dydaktyczny – systemowość zbierania i uwzględniania opinii rodziców.

-        Realizacja inicjatyw rodziców – służących rozwojowi dzieci.

10. Wykorzystywane są zasoby oddziału przedszkolnego i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

            Współpraca oddziału przedszkolnego ze środowiskiem lokalnym powinna wpływać na wzajemny rozwój, a w szczególności  korzystnie na rozwój dzieci.

Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:

-        Znajomość zasobów i potrzeb środowiska oddziału przedszkolnego.

-        Właściwe wykorzystanie potencjału środowiska dla dobra obu stron.

-        Systematyczność i celowość współpracy.

-        Korzystny wpływ współpracy ze środowiskiem na rozwój dzieci.

11.  Oddział przedszkolny w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

            W oddziale przedszkolnym wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi badanie wewnętrzne zgodnie z potrzebami, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne. Badania losów absolwentów oddziału przedszkolnego będą wykorzystane w planowaniu dalszych działań oddziału przedszkolnego.

Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:

-        Dokonywanie celowych analiz wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, wyników badań osiągnięć dzieci z zastosowaniem różnorodnych metod.

-        Znajomość wniosków z tych analiz.

-        Planowanie i wdrażanie nowych działań na podstawie tych analiz albo modyfikacja działań już podjętych.

-        Monitorowanie działań prowadzonych w oddziale przedszkolnym.

-        Promowanie wewnętrznych badań osiągnięć dzieci i zadowolenia rodziców.

12. Zarządzanie oddziałem przedszkolnym służy jego rozwojowi

            Oddział przedszkolny włączony jest w strukturę Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie i podlega dyrektorowi szkoły. Zarządzanie szkołą będzie prowadzić do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów na poziomie oddziału przedszkolnego. Umożliwiać będzie rodzicom współdecydowanie w zakresie działań służących rozwojowi dzieci. Zarządzanie szkołą będzie służyło rozwojowi wychowania przedszkolnego w ramach szkoły i w lokalnym środowisku.

Dla oddziału przedszkolnego ważne będzie:

-        Kreowanie wychowania przedszkolnego (przestrzeni, wyposażenia) w perspektywie potrzeb i rozwoju szkoły oraz środowiska lokalnego.

-        Celowy rozwój oddziału przedszkolnego, w którym istotną rolę odgrywają różne podmioty życia szkolnego.

-        Tworzenie warunków do realizacji wszystkich pozostałych wymagań w zakresie wychowania przedszkolnego.

 

 

VI. 2. Realizacja wymagań wobec szkoły

 

1. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Edukacja w naszej szkole jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia założeń, priorytetów określenia celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Koncepcja pracy naszej szkoły powinna być zgodna z potrzebami rozwojowymi ucznia, specyfiką szkoły oraz potrzebami środowiska. Powinna być znana i akceptowana przez nauczycieli, uczniów i rodziców.

            Dla szkoły ważne będzie:

-        Wspólnie z całą społecznością szkoły (uczniami, rodzicami, nauczycielami) określanie głównych założeń, wartości i celów działania szkoły oraz sposobów ich osiągnięcia (partycypacja uczniów i rodziców w tworzeniu koncepcji).

-        Systemowe i przemyślane podejmowanie refleksji nad koncepcją w perspektywie całości działań prowadzonych w szkole, a także działań indywidualnych, czyli dyskusja nad aktualnością koncepcji pracy szkoły – uwzględniająca głos uczniów, rodziców i pracowników szkoły (partycypacja uczniów i rodziców w modyfikacjach koncepcji).

-        Realizacja koncepcji we współpracy ze wszystkimi podmiotami (uczniami, rodzicami) ( partycypacja uczniów i rodziców w działaniach realizujących koncepcję, ale działania te muszą wykraczać poza wyznaczone prawem minimum).

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

            Chcemy w szkole by ,,nauczanie” zastąpione zostało ,,uczeniem się”. Uczeń powinien być systematycznie wdrażany do uczenia siebie, a w tym wysiłku wspierany przez nauczycieli. Wsparcie polegać ma na pomocy w wykształceniu umiejętności uczenia, w planowaniu i organizacji uczenia się, a także pomocy w sytuacjach trudnych oraz wsparciu w budowaniu motywacji do uczenia się.

Dla szkoły ważne będzie:

-        Wszystko, co się dzieje w szkole, powinno służyć uczeniu się. Są temu podporządkowane składniki wymagania – planowanie, metody i formy pracy, indywidualne podejście, atmosfera, motywowanie, znajomość celów zajęć i oczekiwań stawianych uczniom, przekazywanie informacji zwrotnej (ważne jest, aby te działania były systematyczne i adekwatne – dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia i klasy).

-        Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów, która pozwoli na właściwe zaplanowanie procesu – to właśnie od niej wszystko w procesie uczenia powinno się zaczynać (powszechność diagnozy).

-        Dostosowanie elementów procesu uczenia do wyników diagnozy.

-        Znajomość wśród uczniów celów i oczekiwań stawianych na każdej lekcji (powszechność znajomości celów i oczekiwań).

-        Przekazywanie informacji zwrotnej w procesie uczenia się (poprawność i powszechność tej informacji).

-        Motywowanie i wspieranie uczniów (powszechność działań motywujących i wspierających).

-        Powszechność współpracy uczniów w uczeniu się.

-        Nowatorstwo w pracy z uczniami w odniesieniu do ich potrzeb.

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

            Uczniowie powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Nauczyciele monitorują proces edukacyjny, wykorzystują informację o osiągnięciach z poprzedniego etapu. Podstawa programowa jest najważniejszym dokumentem organizującym pracę nauczycieli, wyznaczającym zadania szkole, opisującym wiedzę, umiejętności i postawy, w jakie nauczyciele powinni wyposażyć uczniów naszej szkoły.

Dla szkoły ważne będzie:

-        Odnoszenie się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy programowej i ujmowanie w tym procesie wszystkich części podstawy: zadań szkoły, celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji (spójność procesów z podstawą, szczególnie z warunkami realizacji podstawy programowej).

-        Powszechność monitorowania realizacji podstawy programowej.

-        Powszechność monitorowania i diagnozowania osiągnięć uczniów.

-        Trafność wniosków wyciągniętych z monitorowania podstawy i skuteczność podjętych działań dydaktycznych (sukcesy uczniów).

-        Znajomość podstawy programowej poprzednich i następnych etapów kształcenia i nabudowywanie  na istniejących już fundamentach wiedzy i umiejętności.

-        Odpowiedzialność zespołu nauczycieli uczących w szkole za realizację całości podstawy.

4. Uczniowie są aktywni

            Aktywność uczniów powinna wiązać się różnorodnymi działaniami szkoły, szczególnie z procesem uczenia się. Ważnym elementem pracy szkoły będzie wspieranie uczniów w podejmowaniu przez nich samodzielnych inicjatyw mających wpływ na ich rozwój, rozwój szkoły i środowiska lokalnego.

Dla szkoły ważne będzie:

-        Powszechność zaangażowania uczniów w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

-        Różnorodne inicjatywy uczniów.

-        Angażowanie innych w różnorodne przedsięwzięcia.

-        Aktywność:

-        nakierowana na proces uczenia się;

-        związana z koncepcją pracy szkoły i skłaniająca uczniów do przejmowania odpowiedzialności za własne działania i rozwój.

-        Wpływ uczniów na organizację procesu uczenia się.

5. Respektowane są normy społeczne

Ważnym zadaniem szkoły będzie tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. Szkoła będzie kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.

Dla szkoły ważne będzie:

-        Poczucie bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego) w szkole, w różnych sytuacjach na lekcjach, na przerwach, na szkolnym boisku.

-        Budowanie społeczeństwa demokratycznego, wskazane uczniom istniejących w demokracji mechanizmów umożliwiających aktywne funkcjonowanie samorządu uczniowskiego i wspólne uzgadnianie norm.

-        Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych.

-        Wspólne z rodzicami analizowanie i ocenianie działań wychowawczych .

6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację

            Działania podejmowane przez szkołę będą poprzedzone diagnozą. Zostaną dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. Nauczyciele organizując procesy edukacyjne będą indywidualizować nauczanie, wspierać uczniów, przeciwdziałać dyskryminacji.

Dla szkoły ważne będzie:

-        Rozpoznanie potrzeb każdego z uczniów i ustalenie w dialogu z nim i/lub jego opiekunami celów rozwojowych w krótszej i dłuższej perspektywie.

-        Uwzględnienie w pracy nauczyciela i wychowawcy zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów.

-        Różnicowanie celów zajęć, metod uczenia się/nauczania, zadań itp. w taki sposób, aby każdy z uczniów mógł dokonywać postępów na miarę swoich możliwości.

-        Tworzenie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji.

-        Tworzenie warunków do wyrównywania braków i zaległości; pomoc w specyficznych trudnościach w nauce.

-        Współpraca z placówkami poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.

-        Troska o ucznia i pośrednio i jego rodzinę w sytuacji, gdy środowisko domowe nie zapewnia mu dostatecznego wsparcia emocjonalnego i intelektualnego.

-        Przeciwdziałanie wykluczeniu z uwagi na status społeczny i ekonomiczny.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

            Nauczyciele będą pracować zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy, prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Ich praca ma służyć głównie podniesieniu jakości procesu uczenia się uczniów.

Dla szkoły ważne będzie:

-        Wspólne ustalenia dotyczące organizacji procesów edukacyjnych, planowania tych procesów oraz realizacji, szczególnie jeżeli chodzi o nauczanie w jednym oddziale.

-        Wymiana doświadczeń między nauczycielami – rozwiązywanie problemów, doskonalenie metod, wzajemne wsparcie, analizowanie swojej pracy, lekcje koleżeńskie, propagowanie dobrych praktyk.

-        Współpraca nauczycieli jako widoczny wzór współpracy dla uczniów.

8. Promowana jest wartość edukacji

            Priorytetem pracy szkoły będzie promocja uczenia się przez całe życie. Szkoła będzie budować klimat sprzyjający rozumieniu tej potrzeby przez uczniów i ich rodziców.

Dla szkoły ważne będzie:

-        Budowanie klimatu i rangi uczenia się.

-        W kontekście promowania wartości edukacji obserwowanie losów absolwentów, ukazywanie ich sukcesów.

-        Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności dziadków, rodziców w kształceniu uczniów i odwrotnie.

-        Prezentowanie wytworów uczniów – zwłaszcza takich, które pokazują rozwój i sukcesy uczniów.

-        Świętowanie sukcesów, zapewnienie każdemu uczniowi możliwości sukcesu.

-        Promowanie wartości edukacji i wartości uczenia się przez całe życie w środowisku.

9. Rodzice są partnerami szkoły

            Szkoła będzie włączać rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów swojej pracy oraz w proces realizowanych różnorodnych działań.

Dla szkoły ważne będzie:

-        Aktywne zaangażowanie w procesy edukacyjno – wychowawcze i podejmowanie decyzji dotyczących tego, co się w szkole dzieje.

-        Współpraca z rodzicami, współdecydowanie, współodpowiedzialność za to, co się dzieje w szkole – partycypacja rodziców.

-        Tworzenie w szkole przestrzeni do zaangażowania rodziców, działania, jakie podejmuje szkoła, by dzielić się odpowiedzialnością za proces uczenia – systemowość zbierania i uwzględniania opinii rodziców.

-        Realizacja inicjatyw rodziców – użyteczność inicjatyw.

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

            Szkoła będzie starać się być instytucją wpływającą na rozwój potencjału społecznego środowiska lokalnego, w tym głównie w zakresie promocji zdrowia, wartości patriotycznych i edukacji ekologicznej. Będzie korzystać z zasobów środowiska służących rozwojowi ucznia i wzbogacaniu warunków podstawowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Dla szkoły ważne będzie:

-        Znajomość zasobów i potrzeb środowiska szkoły.

-        Właściwe wykorzystanie potencjału środowiska dla dobra obu stron.

-        Systematyczność i celowość współpracy.

-        Korzyści ze współpracy dla szkoły i rozwoju uczniów.

11.  Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

            Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględniać będzie wnioski i analizy wyników sprawdzianu szóstoklasisty i innych badań zewnętrznych np. OBUT oraz badań wewnętrznych np. sprawdzianów dyrektora szkoły. Wykorzystane będą przez szkołę wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Dla szkoły ważne będzie:

-        Dokonywanie celowych analiz sprawdzianu szóstoklasisty i wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, z zastosowaniem różnorodnych metod.

-        Znajomość wniosków z tych analiz.

-        Planowanie i wdrażanie nowych działań na podstawie tych analiz albo modyfikacja działań już podjętych.

-        Monitorowanie działań prowadzonych w szkole.

-        Promowanie wewnętrznych badań prowadzonych w szkole.

12. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

            Zarządzanie szkołą będzie koncentrować się na stwarzaniu optymalnych warunków do nauczania i uczenia się, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły będą służyły rozwojowi szkoły.

Dla szkoły ważne będzie:

-        Budowanie potencjału rady pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych dzięki sprawnie prowadzonej polityce kadrowej.

-        Kreowanie rzeczywistości szkolnej (przestrzeni, wyposażenia) w perspektywie wyzwań przyszłości.

-        Celowy rozwój szkoły, w którym istotną rolę odgrywają różne podmioty życia szkolnego.

-        Tworzenie warunków do realizacji wszystkich pozostałych wymagań.

 

 

VII. Upowszechnianie koncepcji

 

Koncepcja pracy szkoły będzie upowszechniona w szkole i najbliższym środowisku poprzez:

1)      zamieszczenie na stronie internetowej szkoły (www.spbrzozow.szkolnastrona.pl);

2)      możliwość zapoznania się w bibliotece szkolno – publicznej;

3)      informacje wychowawców klas dla uczniów i rodziców;

4)      informacje dyrektora szkoły dla uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i środowiska;

5)      ulotki dla uczniów i rodziców;

6)      zawieranie kontraktów na poziomie oddziałów;

7)      inne informacje przekazywane przez szkołę.

 

 1. VIII.    Ewaluacja koncepcji

 

            Koncepcja pracy szkoły będzie podlegać ciągłemu monitorowaniu i w miarę potrzeb ewaluowaniu.

            Za jej monitorowanie i przygotowanie projektu zmian odpowiedzialny jest Zespół Rady Pedagogicznej ds. opracowania projektu koncepcji pracy szkoły powołany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 11 marca 2013r.

            Zmiany w koncepcji mogą być wprowadzane w takim samym trybie, jak jej uchwalenie. 

Wersja do wydruku


Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej na lata szkolne 2013/2014 - 2015/2016

Data: 2013-09-19

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej na lata szkolne 2013/2014 - 2015/2016

Data utworzenia

2013-09-19

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

Brak informacji

Dokument wyświetlono

775 razy