Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Regulaminy » Regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych

Regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych

 

REGULAMIN WYCIECZEK

I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO- TURYSTYCZNYCH

Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie

uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 listopada 2005r.

uchwałą nr 01/26/2005/2006

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 1516 ze zm.) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo- turystycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im.  Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie.

 

Rozdział I.

Postanowienia wstępne

 

 1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo- turystyczne powinny mieć na celu w szczególności:

a)      poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;

b)      poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego;

c)      wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;

d)     upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

e)      podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej;

f)       upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;

g)      przeciwdziałanie patologii społecznej;

h)      poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 1. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych,   

pozalekcyjnych lub pozaszkolnych;

 1. Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:

a)      wycieczki przedmiotowe- inicjowane i organizowane przez nauczycieli

poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych;

b)      wycieczki turystyczno- krajoznawcze odbywające się w terenie

powszechnie uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego;

c)      imprezy krajoznawczo- turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje, itp.;

d)     imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego;

e)      imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, takie jak:

                        ,, zielone szkoły”, itp.;

f)       imprezy wyjazdowe- związane z realizacją programu wychowawczego, takie jak: wyjazdy na koncert , do cyrku itp.;

g)      wyjazdy na pływalnie.

      4.   Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz w                         

      przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych.

5.   Organizacja wycieczek szkolnych i imprez krajoznawczo- turystycznych może   

wynikać także z bieżącej pracy szkoły. Organizacja taka musi uzyskać zgodę dyrektora szkoły.

 1. Wycieczki i imprezy turystyczno- krajoznawcze powinny być organizowane w miarę możliwości w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 2. Szkoła ze względu na trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom nie organizuje kuligów.
 3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce należy przez to rozumieć także pozostałe formy turystyki i krajoznawstwa określone w punkcie 3.

 

Rozdział II.

Organizacja wycieczek

 

 1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki.
 2. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.
 3. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora o jej założeniach organizacyjnych.
 4. Kierownik wycieczki najpóźniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
 5. Dokumentacja wycieczki zawiera:

a)      kartę wycieczki z jej harmonogramem i preliminarzem zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2;

b)      listę uczestników zgodnie z załącznikiem nr 3;

c)      pisemne zgody rodziców, a w przypadku wycieczki zagranicznej obojga rodziców zgodnie z załącznikiem nr 4;

d)     szczegółowy regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki, opracowany na podstawie ramowego regulaminu;

e)      listę uczestników wycieczki ( imprezy), którzy zapoznali się z regulaminem wycieczki (imprezy), zgodnie z załącznikiem nr 5;

f)       rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu wycieczki), zgodnie z załącznikiem nr 6;

g)      sprawozdanie z wycieczki (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych), zgodnie z załącznikiem nr 7.

 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.
 2. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
 3. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.
 4. Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania  lekarskie nie mogą brać udziału w wycieczkach.  
 5. Program, trasa, cel, harmonogram wycieczki oraz regulamin zachowania uczniów powinien być omówiony  ze wszystkimi uczestnikami.
 6. Udział ucznia w wycieczce ( z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 7. Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 8. Dopuszcza się organizowanie grup wycieczkowych składających się z różnych klas.
 9. W wycieczce mogą brać udział rodzice nie będący opiekunami na pełnych zasadach odpłatności, ale zobowiązani są do przestrzegania zasad ustalonych przez organizatora.
 10. W wycieczce mogą brać udział uczniowie z innych szkół podstawowych za zgodą dyrektora szkoły.

 

Rozdział III.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

 

 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ma charakter ciągły.
 2. Opiekunami powinni być nauczyciele. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez rodziców lub inne osoby.
 3. Na wycieczce organizowanej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów.
 4. Na wycieczce organizowanej poza teren szkoły w obrębie gminy z wykorzystaniem autobusu szkolnego opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów.
 5. Na wycieczce udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji, z wyjątkiem ust. 4 opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
 6. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej, górskiej, kajakowej, wodnej itp. opiekę powinien sprawować jeden opiekun na 10 uczniów.
 7. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową.
 8. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000m n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.
 9. Zabrania się prowadzenia wycieczek w uczniami podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.
 10. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
 11. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
 12. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 13. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.
 14. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 15. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 16. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie wycieczki miejscu tj. przed budynkiem szkoły.

 

 

Rozdział IV.

Obowiązki i uprawnienia kierownika wycieczki

 

 1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.
 2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe rozliczenie.
 3. Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników.
 4. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.
 5. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 6. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 7. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.
 8. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.
 9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
 10. Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.
 11. Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.
 12. Kierownik wycieczki, po zasięgnięciu opinii wychowawcy, może odmówić zgody na uczestnictwo w wycieczce uczniowi, który często nie przestrzega regulaminu szkoły i swoim zachowaniem może uniemożliwić pełną realizację programu.

 

 

Rozdział V

Obowiązki opiekuna

 

 1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami.
 2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem  regulaminu przez uczniów, ze szczegółowym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 

Rozdział VI.

Ramowy regulamin uczestnika wycieczki/ imprezy

 

 1. Każdy uczestnik wycieczki / imprezy ma prawo do:

a)      rzetelnej informacji na temat zwiedzanych obiektów, terenów itp.;

b)      informacji dotyczących przyczyn ewentualnych zmian w programie;

c)      w miarę możliwości indywidualnego doboru składu w miejscu noclegu;

d)     wyrażania (w kulturalny sposób) własnych opinii i odczuć;

e)      indywidualnego dokonywania zakupów pamiątek itp. w ramach posiadanych własnych środków pieniężnych.

 1. Każdy uczestnik wycieczki/ imprezy ma obowiązek:

a)      posiadać ważną legitymację szkolną i inne wymagane dokumenty tożsamości;

b)      punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek;

c)      nie oddalania się bez wyraźnego pozwolenia z miejsca pobytu grupy;

d)     informowania opiekunów o wszelkich przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu;

e)      posiadać odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.

 1. Każdy uczestnik wycieczki/ imprezy winien:

a)      przestrzegać w miejscu zakwaterowania regulaminu placówki oraz innych przepisów obowiązujących w miejscu pobytu dotyczących min. stosowania urządzeń elektrycznych, ognia, przestrzegania ciszy nocnej, itp.;

b)      przestrzegać w czasie zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych, itp. oraz w czasie korzystania z pływalni regulaminów tych obiektów;

c)      dbać o mienie udostępnione uczestnikowi wycieczki pod groźbą finansowej odpowiedzialności rodziców za wyrządzone szkody;

d)     dbać o higienę osobistą;

e)      dbać o czystość w środkach transportu i miejscach pobytu;

f)       poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych szkodach lub istotnych problemach związanych z wycieczką;

g)      zgłosić fakt złego samopoczucia się kierownikowi wycieczki lub opiekunowi;

h)      stosować się do uwag opiekunów, przewodników i innych;

i)        aktywnie uczestniczyć w realizacji programu wycieczki.

 1. Każdy uczestnik wycieczki/ imprezy nie może:

a)      spożywać napojów alkoholowych;

b)      używać środków odurzających;

c)      palić wyrobów tytoniowych;

d)     używać przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do współuczestników.

 1. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się ,,czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały pod nadzorem opiekunów.
 2. W czasie wycieczki/ imprezy obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
 3. Kierunek wycieczki/ imprezy na każdą wycieczkę opracowuje szczegółowy regulamin wycieczki, z którym zapoznaje wszystkich uczestników.

 

Rozdział VII.

Finansowanie

 

 1. Wycieczki mogą być finansowane ze środków:

a)      pochodzących od rodziców uczniów biorących udział w wycieczce;

b)      ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji działających na terenie szkoły;

c)      ze środków wypracowanych przez uczniów;

d)     ze środków przekazanych  przez radę rodziców;

e)      ze środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne.

 1. Kierownicy i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów wycieczki. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w ust. 1.
 2. W opracowaniu preliminarza kierownik wycieczki może zaplanować do 10% środków finansowych na rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

 

Rozdział VIII.

Ewaluacja

 

 1. W ramach ewaluacji należy:

a)      zorganizować podsumowanie ze wszystkimi uczestnikami;

b)      dokonać rozliczenia finansowego z uczestnikami oraz wszystkimi czynnikami finansowymi;

c)      zebrać i oddać pożyczony sprzęt;

d)     opracować sprawozdanie, które zestawi fakty, a także będzie materiałem dla innych przy organizacji podobnej wycieczki;

e)      wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności przez uczniów w pracy dydaktyczno- wychowawczej np. w pisemnych pracach uczniowskich, w pracach plastycznych uczniów, w gazetce szkolnej, wystawce, itp.;

f)       w ciągu dwóch tygodni zakończenia wycieczki złożyć sprawozdanie i rozliczenie finansowe dyrektorowi szkoły.

 

Rozdział IX.

Postanowienia końcowe

 

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Listę tych uczniów kierownik wycieczki zamieszcza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.
 2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
 3. Uczestnicy wycieczki potwierdzają zapoznanie się podpisem własnoręcznym. Za uczniów oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej podpisuje wychowawca klasy.
 4. Szczegółowy regulamin wycieczki określony opracowany na podstawie ramowego regulaminu podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki.
 5. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę dyrektora. Wyjście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.
 6. Ustalenia punktu 5 nie dotyczą lekcji wychowania fizycznego.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Karta wycieczki (imprezy)

Załącznik nr 2- Preliminarz wycieczki (imprezy)

Załącznik nr 3- Lista uczestników wycieczki (imprezy)

Załącznik nr 4- Zgoda rodziców (opiekunów) na udział dziecka w wycieczce (imprezie)

Załącznik nr 5- Lista uczestników wycieczki ( imprezy), którzy zapoznali się z regulaminem wycieczki (imprezy)

Załącznik nr 6- Rozliczenie wycieczki (imprezy)

Załącznik nr 7- Sprawozdanie z wycieczki (imprezy)

 

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych

Data utworzenia

2013-09-27

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

Brak informacji

Dokument wyświetlono

262 razy