Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Regulaminy » Regulamin dowożenia uczniów do szkoły

Regulamin dowożenia uczniów do szkoły

           Regulamin dowożenia uczniów do szkoły

Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie

 

 1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Gmina Iłów
 2. Koordynatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie.
 3. Podczas przejazdu autobusem szkolnym uczniowie są pod opieką wyznaczonego opiekuna autobusu szkolnego.
 1. Nauczyciel - opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za dowożonych uczniów:

a)       od chwili ich wejścia do autobusu na wyznaczonym przystanku do chwili przekazania ich szkole,

b)       od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu na przystanku w miejscu jego zamieszkania.

 1. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do miejsca zamieszkania odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.
 1. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.
 2. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, mogą to
  zrobić dopiero po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 1. Opiekun szkolnego autobusu przekazuje uczniów dowożonych nauczycielowi świetlicy
 2. Opiekun szkolnego autobusu informuje ustnie nauczyciela świetlicy o zachowaniu uczniów w autobusie.
 3. Opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów od nauczyciela świetlicy, który prowadzi ich do autobusu szkolnego i wpuszcza zgodnie z ustalonym porządkiem.
 4. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekuna.
 5. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekuna.
 6. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a)  wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,

b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

c)       zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa
jadących w nim osób,

d)      żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

e)       rozmawiać z kierowcą.

 1. Dyrektor szkoły, w terminie do 25 sierpnia każdego roku uzgadnia z organizatorem dowozów zasady dowozu na dany rok szkolny.
 2. Lista dowożonych uczniów oraz godziny odjazdu autobusu szkolnego są przedstawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej, a rozkład jazdy jest umieszczony w szkole na widocznym miejscu.
 3. Dyrektor szkoły, do końca sierpnia każdego roku, ustala:

a)      listę dowożonych uczniów, zawierającą adresy i ich miejsca zamieszkania,

b)      przystanki, na których autobus się zatrzymuje,

c)      godziny odjazdów z wyznaczonych miejsc.

 1. Ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom i rodzicom.
 2. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po stwierdzeniu przez opiekuna autobusu obecności wszystkich uczniów.
 3. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.
 4. Uczniowie podczas jazdy siedzą na wyznaczonych przez opiekuna miejscach.
 5. Dyrektor, w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły, nadzoruje dowożenie uczniów, a opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z wychowawcami  klas w zakresie prawidłowej organizacji dowozów.
 6. Zgłoszenia opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami, dotyczącymi pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów oraz przestrzegania Regulaminu dowożenia uczniów, są oceniane zgodnie z kryteriami ocen z zachowania uczniów w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie.
 7. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
 8. Dyrektor szkoły, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, uzgadnia z organizatorem  zmiany w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są szkolnym autobusem.
 9. Dyrektor szkoły, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, informuje rodziców i uczniów o planowanych zmianach w terminach dowozów, związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.
 10. Uczniowie niezapisani na listę uczniów dowożonych lub inne osoby mogą być przewożone szkolnym autobusem tylko za zgodą opiekuna, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą szkoły i opiekuna.
 11. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez opiekunów wszystkim uczniom dowożonym oraz przez dyrektora szkoły rodzicom tych uczniów najpóźniej we wrześniu, w dniu rozpoczęcia każdego roku szkolnego a w roku szkolnym 2008/2009 w listopadzie na zebraniu rodzicielskim.
 12. W przypadku awarii lub wypadku kierowca autobusu zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych.
 13. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.
 14. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 15. Za stan techniczny pojazdu i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiedzialny jest kierowca autobusu.
 16. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

a)      podczas trwania dowozów - opiekunowie i kierowcy autobusu;

b)      w innym czasie - organizator dowozów.

      33. Niniejszy regulamin obowiązuje do czasu jego zmiany w tym samym trybie,
            co uchwalenie lub do wdrożenia w życie regulaminu dowożenia uczniów wydanego
            przez organizatora dowozu.

 

            Regulamin dowożenia uczniów uchwalony przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr X/XLIII/2008/2009 w dniu 27 października 2008r.

W porozumieniu

……………………………………………

(organ prowadzący szkołę)

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Regulamin dowożenia uczniów do szkoły

Data utworzenia

2013-09-27

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2013-09-27] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

298 razy