Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Regulaminy » Regulmain dyżurów nauczycieli

Regulmain dyżurów nauczycieli

REGULAMIN

DYŻURÓW NAUCZYCIELI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŻOŁNIERZY AK CICHOCIEMNYCH

W BRZOZOWIE

 

 

            Uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej nr V/XXXVIII/2008/2009 z dnia
27 października 2008r.

 

 

Na podstawie art. 39, ust. 1, pkt. 5a ustawy  z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), art. 6 i art. 7, ust. 2, pkt. 6 Ustawy z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674
z późniejszymi zmianami) oraz § 14, ust. 1 Rozporządzenia MEN iS  z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r., Nr 6, poz.69).

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
 2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.

 

§ 2

 

Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły, oprócz dyrektora szkoły
i nauczycieli, dla których godzina pracy dydaktycznej określona w tygodniowym pensum jest godziną zegarową.

 

§ 3

 1. Plan dyżurów ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Plan dyżurów jest integralną częścią „Tygodniowego rozkładu zajęć”.
 3. Miejscem dyżurów dla nauczycieli są:

1)      korytarze górne i dolne, szatnia, sanitariaty w ciągu całego roku szkolnego;

2)      teren przed szkołą w miesiącach: wrześniu, maju i czerwcu każdego roku szkolnego.

 

§ 4

 1. Nauczyciele dyżurują w wyznaczonych sektorach zapewniając bezpieczeństwo przebywających dzieci.
 2. Nauczyciel umieszczony:

1)      pierwszy w harmonogramie dyżurów – odpowiada za korytarze górne z sanitariatami;

2)      drugi w harmonogramie dyżurów – odpowiada za korytarze dolne z szatnią, z sanitariatami i klatką schodową;

3)      trzeci w harmonogramie dyżurów – odpowiada za teren przed szkołą.

 1. Dyżury obejmują:

1)      okres 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej godziny lekcyjnej;

2)      wszystkie przerwy międzylekcyjne;

3)      okres 10 minut po zakończeniu ostatniej godziny lekcyjnej.

 

§ 5

 1. Nauczyciel pracujący w zastępstwie przejmuje również dyżury za nieobecnego nauczyciela, jeśli sam nie dyżuruje zgodnie z harmonogramem.
 2. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurnego zgodnie z harmonogramem
  i niemożliwości pełnienia dyżuru przez nauczyciela pracującego w zastępstwie dyżur pełni nauczyciel rezerwowy wskazany w harmonogramie dyżurów.
 3. Rezerwowym dyżurnym w pierwszej kolejności jest nauczyciel umieszczony
  w harmonogramie jako pierwszy rezerwowy.
 4. W przypadku braku nauczycieli do dyżurów wskazanych  w harmonogramie
  o organizacji dyżurów decyduje dyrektor szkoły.

 

II. Obowiązki nauczyciela dyżurnego

 

§ 6

 1. Nauczyciel pełniący dyżur:

1)      odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania;

2)      eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;

3)      nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (terenu szkolnego).

 1. Nauczyciel dyżur pełni aktywnie, nie zajmując się sprawami postronnymi.
 2. Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku dyżurnym i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu,
  w którym dyżurował.
 3. Nauczyciel natychmiast obowiązkowo zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
 4. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku
  i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.
 5. Opuszczenie dyżuru dozwolone jest w sytuacjach szczególnie uzasadnionych po uprzednim powiadomieniu innego nauczyciela pełniącego wspólny dyżur.

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Regulmain dyżurów nauczycieli

Data utworzenia

2013-09-27

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2013-09-27] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

273 razy