Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Regulaminy » Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy

Szkoła Podstawowa

 im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

 

Uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 24 września 2008r.

 (Uchwała nr XIV/XXX/2008/2009)

 

§ 1

 

Celem działalności świetlicy jest:

1)      zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej;

2)      tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce;

3)      rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;

4)      integrowanie dzieci, w  tym szczególnie z oddziału przedszkolnego;

5)      organizowanie gier i zabaw ruchowych;

6)      kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

7)      łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie;

8)      eliminowanie zaburzeń zachowania w zakresie podstawowym;

9)      współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

 

 

§ 2

 

Świetlica zapewnia swoim wychowankom:

1)      opiekę przed i po zajęciach szkolnych;

2)      opiekę w czasie zajęć szkolnych w okresie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;

3)      pomoc w odrabianiu lekcji;

4)      rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów w wybranych umiejętnościach;

5)      pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych;

6)      możliwość spożycia gorącego posiłku;

7)      prowadzenie akcji „Mleko w szkole”.

 

 

§ 3

 

1. Praca w świetlicy zorganizowana jest następująco:

            1) świetlica organizuje zajęcia w grupie wychowawczej;

            2) świetlica czynna jest w dniu, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole;

            3) godziny pracy w świetlicy dostosowane są do potrzeb wychowanków;

4) czas pracy świetlicy określony jest w „Tygodniowym rozkładzie zajęć edukacyjnych”;

5) świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy świetlicy, miesięcznych planów pracy i dziennego rozkładu zajęć.

2. W ramach świetlicy mogą działać koła zainteresowań uczniów.

 

 

§ 4

 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I-VI.

2. Do świetlicy przyjmuje się wychowanków na prośbę rodziców poprzez złożenie wychowawcy świetlicy „ Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy ” stanowiącej załącznik  nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Listę przyjętych dzieci na świetlicę prowadzi wychowawca świetlicy, a zatwierdza dyrektor szkoły.

4. Wychowankowie świetlicy w zależności od potrzeb korzystają ze wszystkich lub wybranych zajęć.

 

 

5. Na początku roku szkolnego wychowawca świetlicy zawiera kontrakt z uczniami dotyczący zasad przebywania na świetlicy.

6. Dzieci skreśla się ze świetlicy na pisemny wniosek:

            1) rodziców, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;

            2) dyrektora szkoły w związku ze skreśleniem ucznia z listy uczniów, stanowiący

            załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

 

 

§ 5

 

Wychowanek świetlicy ma prawo do:

1)      właściwe zorganizowanej opieki:

2)      życzliwego traktowania;

3)      swobodnego wyrażania myśli i przekonań;

4)      poszanowania godności osobistej;

5)      obrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

6)      zwolnienia się z zajęć świetlicowych na pisemną lub bezpośrednią prośbę rodziców (prawnych opiekunów)

 

 

§ 6

 

Wychowanek świetlicy zobowiązany jest do:

1)      przestrzegania regulaminu świetlicy;

2)      przestrzegania zasad współżycia w grupie;

3)      współpracy w procesie wychowania;

4)      pomagania słabszym;

5)      ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;

6)      dbania o ład, porządek i estetykę świetlicy;

7)      poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;

8)      nie opuszczania zajęć świetlicowych bez zgody wychowawcy świetlicy.

 

 

§ 7

 

Wychowankowie szczególnie wyróżniający się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy na wniosek wychowawcy świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły.

 

 

 

 

§ 8

 

Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy na wniosek wychowawcy  mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie szkoły.

 

 

§ 9

 

  1. W ramach świetlicy działa stołówka szkolna.
  2. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa regulamin stołówki szkolnej.
  3. Świetlica sprawuje funkcję kontrolną nad dożywianiem dzieci.

 

§ 10

 

Świetlica współpracuje z :

1)      personelem kuchni i referentem w zakresie dożywiania uczniów;

2)      kierowcami autobusów i opiekunami uczniów dowożonych w zakresie dożywiania uczniów;

3)      wychowawcami klas i nauczycielami w zakresie pomocy w odrabianiu prac domowych i pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych dzieci uczęszczających na świetlicę;

4)      rodzicami uczniów w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;

5)      dyrektorem szkoły we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania świetlicy.

 

 

 

§ 11

 

Dzieci dowożone szkolnym autobusem wychowawca świetlicy:

1)      odbiera bezpośrednio od opiekuna dowozu w czasie przywozu do szkoły;

2)      przekazuje bezpośrednio opiekunowi dowozu po zajęciach świetlicowych w czasie dowozu ze szkoły.

 

 

§ 12

 

  1. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy.
  2. Wychowawcy świetlicy podlegają dyrektorowi szkoły.

 

 

 

 

§ 13

 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

      1) roczny plan pracy świetlicy;

      2) miesięczne plany pracy;

      3) dziennik zajęć;

      4) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

 

 

§ 14

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Regulamin świetlicy

Data utworzenia

2013-09-27

Załączniki

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2013-09-27] Dodanie załącznika karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy-zalacznik-nr-1.doc przez Admin
  • [2013-09-27] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

262 razy