Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Regulaminy » Regulamin biblioteki szkolno-publicznej

Regulamin biblioteki szkolno-publicznej

SZKOŁA  PODSTAWOWA

IM. ŻOŁNIERZY  AK  CICHOCIEMNYCH

W  BRZOZOWIE

 

 

 

REGULAMIN

BIBLIOTEKI  SZKOLNO – PUBLICZNEJ

 

  

 

Uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 27 października 2008r.

/ Uchwała nr VII/XL/2008/2009 /

 

  

§ 1

 

 1. Regulamin określa prawa i warunki korzystania z biblioteki szkolno – publicznej, zasady wypożyczeń.
 2. Regulaminowi podlegają wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele i społeczność lokalna.

§ 2

Prawa warunki korzystania z zasobów biblioteki szkolno – publicznej

 

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i społeczności lokalnej.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory bezpłatnie: uczniom od 1 września do 31 maja każdego roku szkolnego, innym uprawnionym wg § 2 ust. 1 w ciągu całego roku kalendarzowego.
 3. Do 15 czerwca każdego roku szkolnego uczniowie zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek.
 4. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 5. Czytelnicy pełnoletni przy zapisie obowiązani są:

a)      okazać dowód tożsamości;

b)      wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnym podpisem do przestrzegania regulaminu.

 1. Za niepełnoletniego czytelnika spoza szkoły odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 3. Czytelnik odpowiada materialnie za zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych przez siebie książek ( odkupuje taką samą książkę lub płaci jej obecną wartość, względnie ofiarowuje w zamian inną książkę uznaną przez bibliotekarza za równowartościową ).
 4. Biblioteka otwarta jest w godzinach ustalonych „ Tygodniowym Rozkładem Zajęć”.
 5. Każdy czytelnik obowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i zapamiętać dni i godziny jej otwarcia.
 6. W bibliotece należy zachowywać się cicho.
 7. Książki należy szanować i obchodzić się z nimi jak z przyjaciółmi.

 

§ 3

Zasady wypożyczeń

 

 1. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Nie może wypożyczonych książek przekazywać osobom postronnym.
 3. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarzowi na ewentualne uszkodzenia.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.
 5. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu, może także przedłużyć termin zwrotu jeśli na tę pozycję nie ma w danej chwili zapotrzebowania.
 6. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 7. Za wysłanie upomnienia od czytelnika pobierane będą następujące kwoty:

- za I upomnienie – 200% wartości znaczka

- za II upomnienie – 300% wartości znaczka

- za III upomnienie – 400% wartości znaczka

 1. W miesiącu wrześniu bibliotekarz wypożycza nauczycielom encyklopedie, słowniki i inne książki do pracowni i świetlicy według sporządzonej listy, której kopie otrzymuje. Oryginał pozostaje w bibliotece. Odpowiedzialność za wypożyczone książki do pracowni i świetlicy ponoszą wypożyczający je nauczyciele.
 2. Do 15 czerwca nauczyciele zwracają książki z pracowni do biblioteki.
 3. Z pozostałych encyklopedii, słowników czytelnicy mogą korzystać tylko na miejscu w bibliotece.

§ 4

Zasady wypożyczeń podręczników

 

 1. Podręczniki szkolne mogą wypożyczać tylko nauczyciele pracujący w tutejszej szkole.

 

§ 5

Zasady wypożyczeń zbiorów multimedialnych

 

 1. Zbiory multimedialne ( kasety magnetofonowe i magnetowidowe, płyty CD, programy komputerowe, itp.) mogą wypożyczać tylko nauczyciele.
 2. Zbiory multimedialne mogą nauczyciele wypożyczać również do pracowni i świetlicy szkolnej na zasadach określonych w § 3, ust. 8.

 

§ 6

Porady i informacje

 

 1. Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.
 2. Biblioteka szkolna prowadzi pracę pedagogiczną zgodnie ze Statutem Szkoły i przepisami prawa oświatowego.

 

§ 7

Regulamin Centrum  Informacji Multimedialnej

 

 1. W ramach biblioteki szkolno – publicznej  działa Centrum Informacji Multimedialnej, zwanej dalej CIM.
 2. CIM służy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.
 3. Godziny dostępu CIM ustala dyrektor szkoły stosownym zarządzeniem.
 4. Przed skorzystaniem z komputerów należy wpisać się do zeszytu odwiedzin. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem tj. w celach edukacyjnych. Nie wolno wykorzystywać komputerów do gier ani uruchamiać ich z płyt CD i dyskietek, programów muzycznych i innych programów służących celom prywatnym.
 6. Można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Nie wolno instalować nowych programów lub modyfikować już istniejącego oprogramowania.
 7. Użytkownik powinien posiadać elementarną wiedzę dotyczącą obsługi komputera.
 8. Uczeń zobowiązany jest podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 9. W trakcie wyszukiwania informacji nie wolno zmieniać stanowiska pracy ani sposobu logowania.
 10. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 11. Każde zauważone nieprawidłowości w pracy urządzeń powinny być natychmiast zgłoszone opiekunowi centrum.
 12. Korzystający z komputera odpowiadają materialnie za sprzęt i wyrządzone szkody.
 13. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z komputerów, czas pracy będzie ograniczony.
 14. W wyjątkowych przypadkach stanowiska komputerowe mogą być zarezerwowane na potrzeby szkoły.
 15. Z drukarki i kopiarki korzysta się w uzasadnionych przypadkach, odpłatnie i za zgodą opiekuna CIM.
 16. Za łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa do korzystania z CIM na określony czas.

 

§ 8

         Uregulowania nie zawarte w niniejszym regulaminie reguluje Statut Szkoły.

 

§ 9

       Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Regulamin biblioteki szkolno-publicznej

Data utworzenia

2013-09-27

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2013-09-27] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

221 razy