Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Akty prawne » Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM.ŻOŁNIERZY AK CICHOCIEMNYCH

W BRZOZOWIE STARYM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

PUBLICZNEJ

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 IM. ŻOŁNIERZY AK CICHOCIEMNYCH

W BRZOZOWIE STARYM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWALONY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ

W DNIU 26 WRZEŚNIA 2002r.

(tekst jednolity:  Obwieszczenie Dyrektora Szkoły

- Zarządzenie Nr 5/17 Dyrektora Szkoły z dnia 10 lutego 2017r.)

 

 

 

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Nazwa szkoły brzmi:

 

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych

w Brzozowie Starym zwaną dalej „szkołą”.

2. Siedzibą szkoły jest miejscowość Brzozów Stary.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Iłów.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą  jest Mazowiecki Kurator
    Oświaty.

5. Szkoła używa nazwy określonej w §1 ust.1.

 

§ 2

 

Cykl kształcenia trwa 6 lat.

 

§ 3

 

 1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.
 2. Oddziały przedszkolne funkcjonują w budynku szkolnym mieszczącym się w Brzozowie Starym 67 lub w budynku mieszczącym się w Brzozowie Starym 21.
 3. Oddział przedszkolny może mieć swoją nazwę

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3 a

Szkoła realizuje następującą misję:

„Szkoła w Brzozowie fundamentem mojej dalszej edukacji”.

Nasza szkoła jest placówką, w której:

1)         oferujemy uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym mogą zdobywać wiedzę i umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w gimnazjum i w dalszej edukacji;

2)         zapewniamy harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia, by przygotować go do życia w otaczającym świecie;

3)         zapewniamy przyjazny klimat;

4)         uczymy metod i technik umożliwiających nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi;

5)         wychowujemy w oparciu o chrześcijański system wartości będący zasadami uniwersalnymi oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia;

6)         promujemy zdrowie i zdrowy styl życia;

7)         kultywujemy tradycje naszych Patronów Szkoły – Żołnierzy AK Cichociemnych;

8)         wspieramy lokalne środowisko;

9)         uczymy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

10)     uczniowie utożsamiają się z jej osiągnięciami, ale też i porażkami, starają się kształtować jej niepowtarzalny wizerunek.

 

§ 4

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity dnia 21 grudnia 2015r. poz. 2156  z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, w szczególności:

1) w zakresie nauczania , co stanowi jej podstawowe działanie, zapewnia uczniom między
    innymi:

a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

    wykonywania elementarnych działań arytmetycznych;

b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
    umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

c) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych  
     treści;

d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności ( przyczynowo-
    skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, itp.);

e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

f) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, 
   w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie;

g) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

h)  poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
    europejskiej;

2) w zakresie kształcenia umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, stwarza warunki do:

a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej
    odpowiedzialności;

b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu
    widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem
    ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;

c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich,

    podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie
    zachowania obowiązujących norm;

d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz

    efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i

    nawyków;

g) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

h) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów  społecznych;

3) w zakresie wychowania, współpracując z rodzicami i opiekunami, zmierza do tego, aby

    uczniowie:

a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze

    intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym,

    duchowym);

b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy,

    dobra i piękna w świecie;

c) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych zajęć edukacyjnych, jak

    i całej edukacji na danym etapie;

d) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra i jego wymiarze

    indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem

    innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z

    wolnością innych;

 e) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów

     życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

 f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz

    przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu

    przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

g) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyboru i

    hierarchizacji wartości doskonalenia się;

h) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich

    poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.   

 

 

§ 5

 

Mając na uwadze pełny osobowy rozwój ucznia na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw szkoła wykonuje zadania poprzez:

1) realizację celów, zadań i treści zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania;

2) opracowanie szkolnego planu nauczania, programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz systematyczne i konsekwentne ich realizowanie;

3) współpracę z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i innymi instytucjami doradczymi, specjalistycznymi w zakresie rozwoju uczniów;

4) umożliwianie uczestnictwa uczniom w różnego typu zajęciach organizowanych przez szkołę;

5) otoczenie uczniów opieką w czasie zajęć i podczas przerw międzylekcyjnych;

6) zapoznawanie uczniów z zasadami promocji i ochrony zdrowia, podstawowymi zasadami bhp;

7) wspomaganie materialne uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

8) korzystanie z dorobku kulturalnego środowiska i regionu  dla kształcenia kulturowych, patriotycznych i obywatelskich postaw uczniów;

9) uczenie uczniów samodzielności i aktywnego udziału w życiu szkoły i środowiska;

10) współpracę z rodzicami uczniów;

11) zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami;

12) stwarzanie możliwości dokształcania się i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pracy.

 

§ 6

 

 1. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki szkoły uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. Tryb uchwalania programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły obejmuje:
  1) przygotowywanie projektu programu wychowawczego szkoły i projektu programu profilaktyki szkoły przez Zespół Wychowawczy z udziałem dyrektora szkoły i przedstawicieli rady rodziców;
  2) poddanie zaopiniowaniu projektu programu wychowawczego szkoły i projektu programu profilaktyki szkoły Sejmikowi Uczniowskiemu;
  3) uchwalenie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły przez radę pedagogiczną i przekazanie go do uchwalenia radzie rodziców;
  4) uchwalenie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły przez radę rodziców lub odesłanie ich radzie pedagogicznej do ponownego rozpatrzenia ze wskazaniem zagadnień wymagających poprawy;
  5) rozpatrzenie ponowne programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły przez radę pedagogiczną i naniesienie stosownych poprawek;
  6) uchwalenie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły wraz z naniesionymi poprawkami przez radę pedagogiczną i przekazanie ich radzie rodziców do uchwalenia;
  7) uchwalenie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki przez radę rodziców.

 

 

§ 7

 

1. Do priorytetowych wartości wychowawczych w szkole należą:

a) chrześcijański system wartości – jako podstawa przyjęcia uniwersalnych zasad etyki;

b) kształtowanie pozytywnych postaw uczniów i cech ich osobowości;

c) rozumienie nieprzemijających wartości ideowych Patronów Szkoły przedstawionych
w słowach „Tobie Ojczyzno” i „Bóg , Honor, Ojczyzna”;

d) poczucie tożsamości ze szkołą.

2. Szczegółowe cele i zadania oraz sposoby realizacji określa program wychowawczy szkoły.

 

  § 8

 

1. Głównym celem szkolnego programu profilaktyki jest promocja zdrowia i zdrowego stylu   

    życia.

2. Zadania związane z realizacją celów programu profilaktyki obejmują głównie:

a) dostarczenie rzetelnych, rzeczowych i adekwatnych informacji na temat skutków zachowań  

    ryzykownych;

b) pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych;

c) pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb oraz w osiągnięciu satysfakcji życiowej przez

    stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną;

d) pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów oraz wspieranie ich w sytuacjach kryzysowych.

3.Szczegółowe cele i zadania oraz sposoby realizacji określa program profilaktyki szkoły.

   

 

 

Rozdział III

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

§ 9

Uchylony

 

 

Rozdział IV

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 10

 

1. Organami szkoły są:

     1) dyrektor szkoły;

     2) rada pedagogiczna;

     3) rada rodziców;

     4) samorząd uczniowski;

2. Powyższe organy działają w oparciu o:

    1) dyrektor szkoły- kompetencje określone niniejszym statutem;

    2) pozostałe organy- własne regulaminy pracy zgodnie z niniejszym statutem.

 

§11

 

1. W szkole może powstać i działać rada szkoły, jeżeli stosowne wnioski złożą uprawnione
    przynajmniej do tego 2 organy zgodnie z ustawą.

2. Rada pedagogiczna przygotowuje wówczas i zatwierdza w ciągu 21 dni zmiany w statucie

    umożliwiające wybór i działanie rady szkoły.

3. Dyrektor szkoły organizuje pierwsze posiedzenie rady szkoły nie później niż w okresie 1

    miesiąca od zatwierdzenia jej działania w niniejszym statucie.

 

§12

 

1. Dyrektor szkoły posiada kompetencje i odpowiada za ich stosowanie.

2. Do obowiązków dyrektora szkoły należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków do harmonijnego rozwoju 

    psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

3) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych 

   do realizacji celów i zadań szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i

   wychowania uwzględniających program wychowawczy szkoły;

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu

    zawodowym;

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w innych przepisach, w
    tym szczególnie:

a) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie
     jakości pracy szkoły;  

b) ocenianie nauczycieli.

6) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji

   stanowiących;

7) wstrzymanie wykonania uchwał rady pedagogicznej podjętych niezgodnie z przepisami
    prawa;

8) opracowanie i przedstawienie projektu planu finansowego szkoły do zaopiniowania radzie

    pedagogicznej i radzie rodziców, dysponowanie środkami w nim określonymi oraz

   ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

9) realizowanie zarządzeń organu nadzorującego szkołę;

10) współdziałanie i realizowanie zarządzeń organu prowadzącego szkołę;

11) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych;

12) współdziałanie ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
      praktyk pedagogicznych;

13) tworzenie warunków do rozwijania samorządowej i samodzielnej pracy uczniów;

14) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły zgodnie z zasadami  
      rekrutacji, przenoszenia ich do innych oddziałów;  

15) kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i
      obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły;

16) wystąpienie z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

17) podejmowanie decyzji o wprowadzaniu lub zniesieniu obowiązku noszenia przez uczniów
      na terenie szkoły jednolitego stroju zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, 

18) przewodniczenie radzie pedagogicznej;

19) tworzenie zespołu wychowawczego, zespołów przedmiotowych lub innych zespołów
      problemowo-zadaniowych i powołanie ich przewodniczących na wniosek zespołu;

20) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz prowadzenie ich

      spraw osobowych;

21) określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami
      Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;

22) przyznanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym

      pracownikom szkoły;

23) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach

      odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników

       szkoły; 

24) współpraca ze wszystkimi organami szkoły i rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów;

25) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i

      stosunków pracowniczych;

26) dopuszczenie do użytku w oddziale przedszkolnym programów wychowania
      przedszkolnego i w szkole programów nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady
     Pedagogicznej;

26a) ustalanie na podstawie propozycji zespołów nauczycieli prowadzących nauczanie w
     klasach I – III i IV – VI zestawów podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz
     materiałów ćwiczeniowych dla oddziałów danej klasy;

27) przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzania projektów planów pracy szkoły;
      kierowanie ich realizacją, składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich
      realizacji, udzielenie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły radzie
      rodziców, samorządowi uczniowskiemu,

28) ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym
     zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć;

29) przedkładanie radzie pedagogicznej projektów uchwał dotyczących wprowadzenia 
      w  szkole innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

30) przekładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji
      uczniów;

31) przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną prac i zajęć w ramach
      wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
      wychowawczych i opiekuńczych oraz nadzór nad ich realizacją;

32) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
      językowej i religijnej;

33) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole;

34) zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

35) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego porządku
      oraz dbałość o czystość i estetykę;

36) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą ,
       w tym organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły;

37) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz
      prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;

38) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwatorsko-
       remontowych;

39) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

40) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;

41) zapoznawanie członków rady pedagogicznej z obowiązującymi aktami prawnymi
      dotyczącymi szkoły;

42) wyrażanie zgody lub odmowa zgody na działalność stowarzyszenia, fundacji lub innej
      organizacji, której celem statutowym jest działalność wychowawcza, albo rozszerzająca
      i  wzbogacająca formy działalności szkoły w zakresie nauczania, kształcenia

      i wychowania;

 43)  współdziałanie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej i innymi
        organizacjami reprezentującymi patronów szkoły;

44) tworzenie aktów prawa wewnętrznego, w tym wydawania zarządzeń porządkowych;

45) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych odrębnymi przepisami;

46) organizowanie dowożenia uczniów do szkoły we współdziałaniu z organem
      prowadzącym i dyrektorami innych szkół samorządowych gminy Iłów;

47) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym
      regulaminem;

48) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i  efektywnej kontroli zarządczej;

49) realizowanie zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
      ucznia.

 

 

§13

 

1. Wszyscy nauczyciele pracujący w szkole tworzą radę pedagogiczną.

2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.

3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzanie po
    zaopiniowaniu przez radę rodziców;

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;

4) uchylony;

5) uchwalanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w porozumieniu

   z radą rodziców;

6) zatwierdzanie regulaminów pracy zespołów nauczycielskich i innych regulaminów,

   obowiązujących w szkole;

7) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

8) uchylony;

8a) podejmowanie uchwał o skreśleniu dzieci nie objętych obowiązkiem rocznego
     przygotowania przedszkolnego z list dzieci oddziału przedszkolnego;
8b) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
     sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
    doskonalenia pracy szkoły.

9) podejmowanie innych uchwał zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;

2) plan finansowy szkoły;

3) przydział godzin nauczania i innych czynności nauczycieli;

4) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia;

6) udzielanie uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
7) wnioski nauczycieli o dopuszczenie do użytku w oddziale przedszkolnym programów
    wychowania przedszkolnego i w szkole programów nauczania przedstawiane przez
    dyrektora szkoły;

8) wnioski zespołów nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I – III i IV – VI w zakresie ustalenia przez dyrektora szkoły zestawów podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla oddziałów danej klasy.

5. Rada pedagogiczna ponadto:

1) wykonuje zadania rady szkoły do czasu jej powołania;

2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora;

3) określa w porozumieniu z radą rodziców zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami
     (prawnymi opiekunami) ucznia w zakresie nauczania i wychowania;

4) określa przypadki, w których dyrektor szkoły będzie mógł wystąpić do kuratora oświaty
     z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

6. Organizacja i tryb pracy rady pedagogicznej określa jej regulamin, który nie może być
     sprzeczny z niniejszym statutem.

 

 § 14

 

1 .W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2 .Zasady wyboru rady rodziców określa ustawa o systemie oświaty:

1) w skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
     wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

2) w wyborach , o których mowa w pkt. 1 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic;

3) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 
    statutem szkoły i określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli
    tych rad do rady rodziców szkoły.

4. Rada rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, sejmikiem uczniowskim, władzami oświatowymi i gminnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

5. Rada rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczania określa regulamin.

6. Do uprawnień i obowiązków rady rodziców należy:

1) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;

2) współpraca z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny

    i z środowiskiem lokalnym;

3) wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole;

4) udzielanie pomocy sejmikowi uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym

    i społecznym działającym w szkole;

5) występowanie do dyrektora szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych

    i przedmiotów nadobowiązkowych;

6) wyrażanie opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się

   o wyższy stopień awansu zawodowego;

7) występowanie do dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela;

8) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
     szkoły;

9) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programów działania szkoły w zakresie
    wychowania oraz profilaktyki;

10) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
       wychowania, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;

11) uchylony;

12) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

§ 15

 

1 .Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Władzami samorządu uczniowskiego są:

1) na szczeblu klas- samorządy klasowe;

2) na szczeblu szkoły-sejmik uczniowski.

3. Szczegółowe prawa i obowiązki samorządu określa regulamin samorządu uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4. Do zadań sejmiku uczniowskiego należy:

1) przygotowanie projektu regulaminu samorządu uczniowskiego;

2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego
    i sposobem ich wykonania;

3) gospodarowania środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;

4) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrektora szkoły;

5) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego celami, treściami i stawianymi
    wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 
    proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
    zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

6. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

7. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

§ 16

 

1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w niniejszym statucie i regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami prawa.

2.  Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z wszystkimi organami szkoły i ułatwia kontakt i współdziałanie zainteresowanych organów.

3. Dyrektor szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach.

4. Organa szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Kopie planów działania winny być przekazane do wiadomości dyrektora szkoły.

5. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoje opinie lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

6. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

7. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole.

8. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami szkoły:

1) przewodniczący mogą zapraszać się na zebrania organów-z wyjątkiem tych posiedzeń
    rady pedagogicznej, gdzie omawiane są sprawy objęte tajemnicą rady, zgodnie z art. 43
   ustawy o systemie oświaty;

2) przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach
    ich działalności;

9. Do rozwiązywania sporów i konfliktów powołuje się komisję w składzie:

1) przewodniczący organów szkoły;

2) po dwóch przedstawicieli organów.

10. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech kolejnych posiedzeń, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego. Czas pracy komisji nie może przekroczyć 2 tygodni.

11. Posiedzenie komisji jest ważne o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych osób.

12. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni.

13. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji i protokolanta. Funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący organów szkoły.

14. Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów szkoły.

15. Jeżeli stroną sporu jest dyrektor szkoły, wówczas organem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest organ prowadzący szkołę.

 

Rozdział V

ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

§ 17

 1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej oddziału przedszkolnego.
 3. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 4. Cele szczegółowe oddziału przedszkolnego:

1)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)      budowania systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)      rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)      troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)      wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)      kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, wspólnoty rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 17a

 

 1. Zadania oddziału przedszkolnego:

1)      zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

2)      zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym;

3)      organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku  oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;

4)      dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka;

5)      organizowanie  i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)      organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym  możliwościami techniczno- lokalowymi i organizacyjnymi oddziału przedszkolnego;

7)      pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

8)      informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka;

9)      uzgadnianie wspólne z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez oddział przedszkolny.

 1. Zadania, o których mowa w ust. 1 realizowane są we współpracy z:

1)      rodzicami:

2)      nauczycielami i innymi pracownikami oddziału przedszkolnego i szkoły;

3)      dyrektorem szkoły;

4)      poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

5)      innymi oddziałami przedszkolnymi i przedszkolami;

6)      podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

 

§ 17b

 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w oddziale przedszkolnym organizuje dyrektor szkoły.
 2.  Oddział przedszkolny udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na:

 

1)      diagnozowaniu środowiska dziecka;

2)       rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanka;

3)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu nowych umiejętności;

4)      wspieraniu dzieci uzdolnionych;

5)      organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

6)      prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców;

7)      wspieraniu dzieci metodami aktywnymi w dalszym rozwoju, udzielaniu rodzicom informacji w tym zakresie;

8)      wspieraniu nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka;

9)      udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

10)  wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

11)  umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

12)  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 17c

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym jest organizowana zgodnie z § 44a.

§ 17 d

 

 1. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do oddziału przedszkolnego, jeśli poradnia

psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskazała, że mogą przebywać w grupie ogólnodostępnej.

 1. Szkoła dla dzieci niepełnosprawnych organizuje zgodnie ze stosownym orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej indywidualne przygotowanie przedszkolne.
 2. Dyrektor szkoły dla dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym w uzgodnieniu z organem prowadzącym:

1)   organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

2)   dostosowuje warunki nauki do stopnia niepełnosprawności w miarę możliwości organizacyjnych szkoły;

3)   tworzy oddział integracyjny, jeśli w oddziale znajduje się od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

 1. Dzieci niepełnosprawne w oddziale przedszkolnym mają zorganizowaną opiekę zapewniającą im funkcjonowanie w grupie dzieci pełnosprawnych poprzez:

1)      zapewnienie warunków  rozwoju dzieciom z określonym rodzajem niepełnosprawności w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

2)      integrację dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami poprzez wspólne zabawy, zajęcia, uroczystości, spacery, wycieczki, itp.

 

§ 17 e

Oddział przedszkolny umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

1)      wychowanie patriotyczne;

2)      przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich;

3)      rozwijanie wrażliwości moralnej;

4)      wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka;

5)      rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny, w tym w oparciu o wzorce patronów szkoły- Żołnierzy AK Cichociemnych;

6)      przybliżanie i prezentowanie wzorców osobowych z najbliższego środowiska dziecka czy wybitnych postaci naszej Ojczyzny ;

7)      rozwijanie tolerancji wobec osób innej narodowości, ich kultury, języka czy religii.

 

§ 17 f

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w oddziale przedszkolnym organizuje się dla dzieci lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela wychowawcy.
 2. Dla dzieci powracających z zagranicy, innych narodowości, a mających problemy językowe organizuje się dodatkowe zajęcia z nauki języka polskiego.

 

§ 17 g

 1. Oddział przedszkolny realizuje swoje zadania, koncentrując się w szczególności na:

1)      wspomaganiu i ukierunkowywaniu indywidualnego rozwoju dzieci poprzez pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizacji i wykorzystywania własnej inicjatywy dzieci;

2)      trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez dożywianie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowia i zdrowego trybu życia, zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu;

3)      sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości oddziału przedszkolnego poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami);

4)      współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci, rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowywaniu dziecka do nauki szkolnej;

5)      tworzeniu sytuacji do twórczego działania i uczenia się dzieci poprzez zabawę;

6)      kompensowaniu istniejących braków środowiskowych, tworzeniu indywidualnych programów pracy z dzieckiem;

7)      ochronie poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwym i podmiotowym ich traktowaniu poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;

8)      ochronie przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami i instytucjami wspomagającymi.

 1. Oddział przedszkolny realizując zadania z dziećmi niepełnosprawnymi, uwzględnia w swoich sposobach pracy rodzaj i stopień ich niepełnosprawności.

 

§ 17 h

Oddział przedszkolny wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:

1)      organizowanie środowiska wychowującego;

2)      dostarczanie treści oraz stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi;

3)      poszerzanie kontaktów dziecka z otaczającą rzeczywistością jako źródło przeżyć i doświadczeń;

4)      prowadzenie i dokumentowanie obserwacji dzieci;

5)      diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci;

6)      opracowywanie programu działań wspierających dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych;

7)      opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami poradni o kształceniu specjalnym;

8)      objęcie dzieci zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi i innymi zajęciami specjalistycznymi;

9)      dostosowywanie środowiska fizycznego do niepełnosprawności dziecka w zależności od jego potrzeb;

10)  promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

§ 17 i

 1. Oddział przedszkolny wspomaga rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej poprzez:

1)      gromadzenie opinii oraz uwag o dziecku;

2)      systematyczne informowanie rodziców o zachowaniu się oraz o postępach i trudnościach dziecka;

3)      prowadzenie programu adaptacyjnego;

4)      organizowanie spotkań integracyjnych;

5)      organizowanie wystaw prac dzieci;

6)      indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami;

7)      udział rodziców w zajęciach otwartych i innych formach pedagogizacji;

8)      dążenie do ujednolicenia kierunku oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych: oddział przedszkolny  - dom rodzinny;

9)      udzielanie wskazówek, gdzie mogą znaleźć instytucjonalną pomoc w rozwiązaniu problemów rodzinnych;

10)  podtrzymywanie tradycji rodzinnych i świątecznych;

11)  udzielaniu porad, jak mogą pomóc dziecku w przezwyciężeniu jego trudności dydaktycznych czy problemów z zachowaniem;

12)  organizowanie pomocy materialnej w postaci dożywiania we współpracy z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej.

 1. Wychowawca oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami poprzez następujące formy:

1)      konsultacje – w miarę bieżących potrzeb;

2)      zebrania rodzicielskie- co najmniej 4. razy w roku;

3)      dni otwarte- zgodnie z harmonogramem szkoły;

4)      zajęcia otwarte – co najmniej 2 razy w roku;

5)      pomoc rodziców w organizacji zajęć, wycieczek, imprez integracyjnych, itp.;

6)      podejmowanie wspólnie z rodzicami działań mających na celu wzbogacanie i doposażenie oddziału przedszkolnego w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

7)      spotkania informacyjno-szkoleniowe np. z logopedą, pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 17 j

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza oddziałem przedszkolnym:

1)      nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci;

2)      w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci w grupie są pod opieką  

          nauczyciela,  który organizuje im zajęcia zgodnie z programem i planem zajęć;

3)      nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosując w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż;

4)      każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować salę czy teren i ich wyposażenie. Po stwierdzeniu, iż nie zagrażają bezpieczeństwu dziecka rozpoczyna zajęcia;

5)      nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela,    

informując go o wszystkich sprawach dotyczących uczniów oddziału przedszkolnego;

6)       nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi;

7)      obowiązkiem nauczyciela jest obserwowanie, sumienne nadzorowanie, nie pozostawianie dzieci bez opieki, udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku,
 w sytuacji gdy taka pomoc jest niezbędna;

8)      obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie dyrektora szkoły i rodziców o zaistniałym wypadku oraz rodziców o zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperaturze, złym samopoczuciu, dziwnym zachowaniu)  występujących u dziecka;

9)      obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie regulaminu wycieczek obowiązującego w szkole;

10)  obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego podczas spacerów i wycieczek z dziećmi;

11)  nauczyciel organizujący dla dzieci z oddziału przedszkolnego zajęcia wychowawcze poza planem zajęć ponosi odpowiedzialność za ich opiekę i bezpieczeństwo;

12)  dzieci z oddziału przedszkolnego na obiad do stołówki szkolnej są odprowadzane i przyprowadzane przez sprzątaczkę lub inna osobę wskazaną przez dyrektora szkoły;

13)  w przypadku nieobecności nauczyciela oddziału przedszkolnego zastępstwo  organizuje dyrektor szkoły.

§ 17 k 

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby  w stałym lub  jednorazowym pisemnym upoważnieniu zgodnie z  ustaloną w szkole procedurą.
 2. Dzieci dowożone nauczyciel odbiera osobiście od wychowawcy świetlicy
   i przekazuje osobiście wychowawcy świetlicy po skończonych zajęciach.
 3. W przypadku nie odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego o ustalonej godzinie
   nauczyciel:

1)      powiadamia o tym fakcie telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów);

2)      pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania lub przekazuje je pod opiekę

        nauczycielowi świetlicy.

 

§ 17 l

 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym powinna liczyć do 25 osób.
 2. Uchylony.
 3. W oddziale integracyjnym liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3
  do 5 dzieci niepełnosprawnych.

§ 17 ł

 1. Praca dydaktyczno- wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oddziale
      przedszkolnym na podstawie programu wychowania przedszkolnego
      uwzględniającego aktualną podstawę programową dopuszczonego do użytku przez    
      dyrektora szkoły.
  1. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym wynosi 60 minut.
  2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, powinien być dostosowany do

możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 30 minut.

 1. Organizacja religii odbywa się dwa razy w tygodniu.
 2. W oddziale przedszkolnym nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia dziennika

 zajęć obowiązującego w placówce przedszkolnej.

 

§ 17 m

 

Dyrektor szkoły powierza opiekę nad oddziałem przedszkolnym jednemu wykwalifikowanemu nauczycielowi.

 

§ 17 n

 1.  Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w oddziale przedszkolnym w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.
 2. W arkuszu organizacji dla oddziału przedszkolnego określa się w szczególności:

1)      czas pracy oddziału:

2)      liczbę nauczycieli;

3)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez  organ prowadzący.

§ 17 ń

 1. Dzienny czas oddziału przedszkolnego określa tygodniowy plan zajęć szkoły.
 2. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony  
      przez dyrektora szkoły na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad 
      ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad

oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem
     potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 17 o

 1. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego wynosi 5 godzin w ramach realizacji podstawy programowej.
 2. Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły.
 3. Edukacja w oddziale przedszkolnym w ramach podstawy programowej jest  bezpłatna.
 4. Dzieci z oddziału przedszkolnego korzystają z wyżywienia na takich samych warunkach jak uczniowie szkoły.
 5. Dzieci objęte dowożeniem oczekują na zajęcia w oddziale przedszkolnym i na odwóz po zajęciach w szkolnej świetlicy.

§ 17 p

 1. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.
 2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 3. Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych może odbywać się za zgodą rodziców.

§ 17 r

 

1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego w zakresie współpracy z rodzicami jest zobowiązany do:

1)   systematycznego informowania rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale przedszkolnym, zapoznania rodziców z podstawą programową i programem wychowania przedszkolnego i włączenia ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

2)        informowania rodziców o zachowaniu oraz o sukcesach i kłopotach ich dzieci,  
    a także włączenia ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia
    trudności, na jakie natrafiają;

3)   zachęcania rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np.   wspólnej organizacji przedsięwzięć , w których biorą udział dzieci;

4)        zapoznania rodziców z wynikami diagnozy przedszkolnej;

5)        współdziałania z rodzicami w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej.

2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego jest zobowiązany do planowania
    i prowadzenia pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiedzialności za jej
    jakość, a w szczególności do:

1)      realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)      znajomości podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego;

3)      dbałości o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci  w oddziale przedszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu;

4)      tworzenia warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;

5)      indywidualizacji oddziaływań w stosunku do poszczególnych dzieci;

6)      prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznych, a w szczególności do przeprowadzenia badania gotowości dzieci do nauki w szkole (diagnozy przedszkolnej);

7)      prowadzenia zajęć dydaktyczno- wyrównawczych dzieci, które wymagają pomocy po diagnozie przedszkolnej;

8)      udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i rodzicom;

9)      przestrzegania proporcji zagospodarowania czasu przebywania dzieci w oddziale przedszkolnym w rozliczeniu tygodniowym;

10)  współpracy z nauczycielem języka angielskiego,  religii i innych zajęć dodatkowych;

11)  współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, a w szczególności

z wychowawcą klasy pierwszej;

12)  opracowania i prowadzenia na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału przedszkolnego:

a)    dziennika zajęć;

b)   miesięcznych planów pracy z dziećmi;

c)    arkuszy obserwacji i diagnozy przedszkolnej;

d)   planu wychowawczego oddziału zawierającego plan współpracy z rodzicami;

e)    zeszytu kontaktów z rodzicami.

 1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego jest zobowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, a w szczególności do przeprowadzenia analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole obejmującej następujące etapy działania:

1)      wybranie programu wychowania przedszkolnego, opracowanie własnego lub modyfikowanie programu innego autora;

2)      prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej pięciolatków

i sześciolatków w miesiącach październik i listopad;

3)      przeprowadzenie obserwacji pedagogicznej po raz drugi w miesiącu kwietniu w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej i opracowanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

4)      przekazanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wg określonego wzoru do 30 kwietnia.

 1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego jest zobowiązany do współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę  zdrowotną i inną,

a w szczególności do współpracy z:

1)      nauczycielami prowadzącymi specjalistyczne zajęcia w szkole;

2)      specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie;

3)      pielęgniarką szkolną;

4)      Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iłowie;

5)      innymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka lub jego opiekę w domu rodzinnym.

 1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego zobowiązany jest ponadto do:

1)      ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego;

2)       współpracy z nauczycielami pracującymi w szkole.

 

§ 17 s

 

 1. Do oddziału przedszkolnego mogą  uczęszczać dzieci: 
  1) w roku szkolnym 2015/2016 w wieku 3-5 lat;
  2) od roku szkolnego 2016/2017 w wieku 3-6 lat.
 2. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać również dzieci starsze, o których mowa w ust. 1, jeżeli posiadają odroczenie obowiązku szkolnego.
 3. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać na wniosek rodziców za zgodą dyrektora szkoły dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

 

§ 17 s a

Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego:
         1) w wieku 5 lat w roku szkolnym 2015/2016;

         2) w wieku 6 lat od roku szkolnego 2016/2017.

 

§ 17 ś

 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Zasady przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego w postępowaniu rekrutacyjnym określa Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, stosowna uchwała Rady Gminy w Iłowie, stosowne Zarządzenie Wójta Gminy w Iłowie i szkolna procedura określająca szczegóły postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 17 t

 

Dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)      pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)      szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

4)      ochrony przez wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

5)      poszanowania jego godności osobistej;

6)      poszanowania własności;

7)      opieki i ochrony;

8)      partnerskiej rozmowy na każdy temat;

9)      akceptacji jego osoby;

10)   różnorodności doświadczeń;

11)  badania i eksperymentowania;

12)  komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia;

13)   spolegliwych umów z dorosłymi;

14)   fantazji i własnych światów;

15)   nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw;

16)   doświadczenia konsekwencji własnego zachowania;

17)  zdrowego odżywiania;

18)   nauki regulowania własnych potrzeb;

19)  wypoczynku, kiedy jest zmęczone;

20)  codziennego pobytu na świeżym powietrzu.

§ 17 u

 

Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego zobowiązane jest do:

1)      przestrzegania norm i wartości współżycia społecznego;

2)      stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziału umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.

 

§ 17 w

 

Dziecko może być nagradzane:

  1) pochwałą indywidualną;

  2) pochwałą na forum grupy;

  3) pochwałą w obecności rodziców dziecka;

  4) dyplomem;

  5) odznaką „Wzorowy Przedszkolak”;

  6) nagrodą rzeczową.

 

§ 17 z

 

Dziecko może być ukarane:

1)      upomnieniem ustnym – rozmowa z nauczycielem na temat jego postępowania;

2)      wykonaniem pracy na rzecz poszkodowanego – np. wykonaniem rysunku jako formą przeproszenia;

3)      wykonaniem pracy na rzecz grupy – np. poprzez ułożenie zabawek w kąciku;

4)      odsunięciem dziecka od zabawy – rozmowa z nauczycielem na temat jego postępowania;

5)      rozmową z dyrektorem szkoły;

6)      rozmową nauczyciela z rodzicem w obecności dziecka;

7)      rozmową dyrektora szkoły z rodzicem w obecności dziecka.

 

§ 17 ż

 

 1. Oddział przedszkolny funkcjonuje w strukturze organizacyjnej szkoły podstawowej.
 2. Oddziałem przedszkolnym zarządza dyrektor szkoły.
 3. Przedstawiciel rodziców oddziału przedszkolnego do Rady Rodziców jest członkiem Rady Rodziców utworzonej w szkole.

 

§ 17 ź

 1. Ceremoniał oddziału przedszkolnego przedstawia się następująco:

1)      każdy uczeń rozpoczynający naukę w oddziale przedszkolnym składa przyrzeczenie następującej treści:

My maluchy przyrzekamy:

słuchać pani tak jak mamy,

czyste buzie mieć i ręce,

ładnie zęby myć w łazience,

z talerzyków wszystko zjadać,

nie grymasić i nie gadać,

o zabawki dbać, nie psocić

i na miejsce je odnosić,

do przedszkola chodzić chętnie

i uśmiechać się najpiękniej.

2)      każdy uczeń po złożeniu przyrzeczenia zostaje pasowany przez dyrektora szkoły na przedszkolaka.

 1. Przyrzeczenie i pasowanie uczniów oddziału przedszkolnego odbywa się w obecności rodziców.

 § 17x

 1. Dyrektor szkoły w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka nie objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym z listy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w następujących przypadkach:

1)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów);

2)      w przypadku nieobecności dziecka ponad 2 miesiące i nie zgłaszania tego faktu szkole.

 1. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci oddziału przedszkolnego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia.
 2. Od decyzji o skreśleniu dziecka z listy dzieci oddziału przedszkolnego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

 

17y

 

 1. Pracownicy administracyjni i obsługowi szkoły wykonują zadania dotyczące wychowania przedszkolnego realizowanego w szkole w formie oddziałów przedszkolnych zgodnie z kompetencjami.
 2. Wszyscy pracownicy, o których mowa w pkt 1 odpowiedzialni są przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 18

 

1. Podstawowa jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy

    w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich zajęć    
    edukacyjnych określonych planem nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziale klas I - III wynosi nie więcej niż 25 uczniów.

3. Liczba uczniów w oddziale klas I – III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów na 
    wniosek rady oddziałowej rodziców i za zgodą organu prowadzącego.

4. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z pkt. 3, może funkcjonować ze
    zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

5. Liczba uczniów, o których mowa w pkt. 2 obowiązuje w oddziale III od roku szkolnego 2016/2017.

§18a

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

2)   dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3)   zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4)   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

2.  Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są także następujące zajęcia edukacyjne

1)         religii;

2)         nauki języka oraz własnej historii i kultury umożliwiające uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

3)         wychowania do życia w rodzinie.

3.  Zajęcia wymienione w ust.1 , pkt. 3, 4, 5  mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

§ 19

 

1. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

2. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 19 a

Uchylony

 

§ 20

 

1. Podstawową  formą pracy są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

5. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

§ 21

 

1.Organizacja zajęć edukacyjnych dodatkowych:

a) zajęcia edukacyjne dodatkowe prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym lub pozalekcyjnym jeżeli wynikają z art. 42, ust. 2, pkt 2 Ustawy – Karta Nauczyciela;

b) zajęcia edukacyjne dodatkowe włączone są przez dyrektora szkoły do szkolnego planu

   nauczania.

3. Organizacja zajęć edukacyjnych dodatkowych powinna uwzględniać w szczególności potrzeby uczniów.

 

§ 22

 

 1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:
 2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnej.
 3. Życzenie składane jest przez rodziców:
  1) przy przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego;
  2) przy przyjęciu dziecka do klasy pierwszej;
  3) przy przyjęciu dziecka do innej klasy.
 4. 4.      Uchylony.
 5. Życzenie nie musi być ponawiane na każdy rok szkolny.
 6. Życzenie może być w każdym czasie wycofane
 7. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii objęci są nauczaniem etyki na życzenie rodziców lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

§ 22 a

 

 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Gminą Iłów może wynająć podmiotowi zewnętrznemu sale lekcyjne na prowadzenie działalności edukacyjnej.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z pracą szkoły i powinna być prowadzona po zakończeniu zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 3. Działalność edukacyjna, o której mowa w ust. 1 wspierająca działalność statutową szkoły to organizacja zajęć tanecznych, sportowych, artystycznych i nauki języków obcych.

§ 23

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolno-publiczna, która jest interdyscyplinarną pracownią, służącą  m.in: realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, poszukiwaniu wiedzy pedagogicznej, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, upowszechnianiu źródeł wiedzy o regionie, patronie szkoły, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

2. Biblioteka szkolno-pedagogiczna wypełnia wszystkie zadania biblioteki szkolnej, a ponadto służy zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców gminy Iłów.

3. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać :uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz wszyscy mieszkańcy gminy Iłów.

4.Do zbiorów bibliotecznych należą:

1)        programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

2)        lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;

3)        wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej;

4)        wydawnictwa informacyjne i albumowe;

5)        czasopisma dla dzieci i młodzieży;

6)        czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;

7)        czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne;

8)        wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli;

9)        zbiory multimedialne;

10)    materiały regionalne i lokalne.

5. Organizacja biblioteki szkolno – publicznej zapewnia realizację zadań statutowych biblioteki szkolnej, a w szczególności:

1)      udostępnia książki i inne źródła informacji poprzez:

a)        gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji;

b)        wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

c)        gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

d)        pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury;

e)        udzielanie porad bibliograficznych;

f)         kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji;

2)      tworzy warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez:

a)        komputeryzację biblioteki szkolnej;

b)        prowadzenie Centrum Informacji Multimedialnej;

c)         wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne;

d)        tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych.

3)       rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się poprzez organizację:

a)        lekcji bibliotecznych;

b)        imprez;

c)        konkursów;

d)        wystawek;

e)        kiermaszy;

4)      organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną, tj.:

a)        wycieczki edukacyjne,

b)        interdyscyplinarne koła zainteresowań,

c)        spotkania i imprezy edukacyjno – integracyjne.

6. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego i potrzebami wynikającymi z indywidualnej pracy z uczniem,  a także w okresie ferii zimowych i wakacji.

7. Czas pracy biblioteki szkolno – publicznej zapewnia możliwość korzystania ze zbiorów:

1)      uczniom w czasie trwania zajęć lekcyjnych;

2)      pozostałym czytelnikom w czasie pozalekcyjnym;

3)      uczniom i pozostałym czytelnikom w okresie ferii zimowych i wakacji w ustalonych dniach oddzielnym harmonogramem pracy biblioteki szkolno – publicznej.

8. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki szkolno – publicznej sprawuje dyrektor szkoły.

9. Szczegółową organizację i zadania biblioteki szkolno – publicznej określa regulamin biblioteki  szkolno – publicznej.

 

§ 23a

 

1. Pracę biblioteki szkolno – publicznej określają zasady współpracy tej biblioteki z:

         1) uczniami;

         2) nauczycielami;

         3) rodzicami;

         4) dorosłymi czytelnikami;

         5) innymi bibliotekami.

2. Praca biblioteki szkolno – publicznej oparta jest na następujących zasadach
    współpracy z uczniami:

       1) udzielaniu informacji na temat posiadanych zbiorów, udzielanych porad
                         i pomocy w wyborach czytelniczych.

       2) udostępnianiu zbiorów bibliotecznych;

       3) pomocy uczniom przygotowującym się do konkursów i egzaminów;

       4) rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów, wyrabianiu
                       i pogłębianiu nawyku czytania i uczenia się wraz z rozwijaniem wrażliwości
                       kulturowej i społecznej.

      5) tworzeniu warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
                      informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią

          informacyjną.

      6) udostępnianiu Centrum Informacji Multimedialnej i pomocy w korzystaniu
                     z jego zasobów.

      7) udzielaniu informacji o aktywności czytelniczej.

3. Praca biblioteki szkolno – publicznej oparta jest na następujących zasadach
    współpracy z nauczycielami:

1) udzielaniu informacji na temat posiadanych zbiorów, udzielaniu porad
            i pomocy w wyborach czytelniczych;

2) udostępnianiu zbiorów bibliotecznych;

3) wypożyczaniu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela języka
            polskiego i nauczyciela świetlicy zbiorów bibliotecznych do sal lekcyjnych
            i świetlicy w celu bezpośredniej pracy uczniów z książką;

4) udostępnianiu centrum informacji multimedialnej;

5) informowaniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela języka

     polskiego oraz wychowawców klas o stanie czytelnictwa uczniów;

6) realizacji zajęć bibliotecznych we współpracy z nauczycielem języka    

    polskiego;

7) prowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych w bibliotece

    wspomagających pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli;
8) wymianie informacji w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;

9) udostępnianiu:

    a) Statutu Szkoły, regulaminów i procedur obowiązujących w szkole;

    b) Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;

    c) planów pracy;

    d) rozkładów zajęć na zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.

4. Praca biblioteki szkolno – publicznej oparta jest na następujących zasadach współpracy
    z rodzicami:

      1) udzielaniu informacji na temat posiadanych zbiorów, udzielaniu porad
          i pomocy w wyborach czytelniczych;
      2) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci;

      3) udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, w tym darmowych podręczników
          i materiałów edukacyjnych dla swoich dzieci;
      4) przekazywaniu rodzicom dla swoich dzieci darmowych materiałów
           ćwiczeniowych;

       5) udostępnianiu:

           a) Statutu Szkoły, regulaminów i procedur obowiązujących w szkole;

            b) Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;

            c) Przedmiotowych Systemów Oceniania.

5. Praca biblioteki szkolno – publicznej oparta jest na następujących zasadach współpracy
    z uczniami gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i dorosłymi czytelnikami (nie będącymi
    rodzicami):

       1) udzielaniu informacji na temat posiadanych zbiorów, udzielaniu porad
           i pomocy w wyborach czytelniczych;

       2) udostępnianiu zbiorów bibliotecznych;

       3) organizowaniu różnorodnych przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego.

6. Praca biblioteki szkolno – publicznej oparta jest na następujących zasadach współpracy
    z innymi bibliotekami:

      1) korzystaniu przez nauczycieli bibliotekarzy ze szkoleń organizowanych
                      przez biblioteki;

      2) korzystaniu przez uczniów i nauczycieli bibliotekarzy z przedsięwzięć
                      (m.in. ze spotkań autorskich, konkursów, itp.) organizowanych przez
                      biblioteki;

      3) organizowaniu wycieczek do innych bibliotek;

      4) zapraszaniu na zajęcia prowadzone przez nauczycieli bibliotekarzy uczniów

                      i nauczycieli bibliotekarzy z innych szkół oraz bibliotekarzy z bibliotek   
                      publicznych;
                  5) współuczestniczenie w organizacji różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa;

                  6) wymianie zbiorów bibliotecznych.

7. Biblioteka szkolno – publiczna realizując zasady, w których mowa w pkt 6  współpracuje
    w szczególności z bibliotekami:

                        a) szkolnymi: Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kapturach
                           i Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach;

                        b) Gminną Biblioteką Publiczną w Iłowie;

                        c) Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej
                            w Warszawie , Filią w Sochaczewie.

 

 

§ 23 b

 

            Do ewidencjonowania materiałów bibliotecznych odpowiednie zastosowanie ma rozporządzenie ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U z 2008r., nr 205, poz. 1283).

 

§ 23c

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)        w zakresie pracy pedagogicznej:

a)        organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole;

b)        prowadzenie lekcji bibliotecznych;

c)        wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji;

d)        wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania;

e)        wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych;

f)          przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;

g)        organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

2)      w zakresie prac organizacyjno–technicznych:

a)    gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

b)   ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)    wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

d)   wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

e)    selekcjonowanie zbiorów,

f)          prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.

3) organizowanie współpracy z:

a)       uczniami;

b)      nauczycielami;

c)      rodzicami;

d)      innymi czytelnikami;

e)      innymi bibliotekami.

 

2. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest wypełnianie zadań statutowych szkoły zgodnych z jej potrzebami, a w szczególności:

1)      udostępnianie książek i innych źródeł informacji poprzez:

a)      gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji;

b)      wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

c)      gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

d)      pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury;

e)      udzielanie porad bibliograficznych;

f)       kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji;

2)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez:

a)      komputeryzację biblioteki szkolnej;

b)        prowadzenie Centrum Informacji Multimedialnej;

c)         wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne;

d)        tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych.

3)       rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez organizację:

a)      lekcji bibliotecznych;

b)        imprez;

c)        konkursów;

d)        wystawek;

e)        kiermaszy;

4)      organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną, tj.:

d)        wycieczki edukacyjne,

e)        interdyscyplinarne koła zainteresowań,

f)          spotkania i imprezy edukacyjno – integracyjne.

 

 

3. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie współpracy, o której mowa w ust. 1, pkt 3 określone zostały w zasadach współpracy w § 23a

 

 

§ 24

 

1 .W szkole działa świetlica.

2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci, a w szczególności dla uczniów:

1) dowożonych;

2) którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców;
3) którzy oczekują na zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę lub na terenie szkoły;

4) z rodzin patologicznych;

5) z rodzin z trudnych warunków materialnych.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (prawnych opiekunów). Uczniów na świetlicę przyjmuję wychowawca świetlicy. Listę przyjętych dzieci zatwierdza dyrektor szkoły.

4. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do aktualnych potrzeb uczniów.

5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

6. Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o regulamin świetlicy, roczny plan pracy szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki oraz tygodniowy rozkład zajęć świetlicy.

7. Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych dzieci uczęszczających na świetlicę.

8. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

9. Świetlica prowadzi dożywianie w następujących formach:

1) gorącej herbaty lub innego napoju do II śniadania;

2) II śniadania;

3) obiadu (zupy, II dania lub pełnego zestawu).

10. Wybór formy dożywiania, o których mowa w ust. 9 zależy od potrzeb i zainteresowania uczniów oraz możliwości finansowych szkoły.

11. Świetlica sprawuje funkcje kontrolne nad dożywianiem dzieci:

1) finansowanych przez GOPS w Iłowie, radę rodziców i innych sponsorów;

2) finansowanych przez rodziców.

12. Świetlica współpracuje z kierowcą autobusu i opiekunem uczniów dowożonych

w zakresie dowożenia uczniów do szkoły.

13. Szczegółowe zadania i organizację świetlicy określa regulamin świetlicy.

 

§ 25

 

1 .W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła prowadzi stołówkę szkolną.

1a). Stołówka szkolna przygotowuje też posiłki dla uczniów:
      1) Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach;
      2) Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kapturach.

2.  Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

§ 26

 

1. Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, ustalonego na podstawie ramowego planu nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji dyrektor szkoły zamieszcza w szczególności następujące informacje o:

1) liczbie pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

2) liczbie godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

    prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor  szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 27

 

Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

 

§ 27a

 

 1. W szkole funkcjonuje wolontariat na zasadzie dobrowolności.
 2. Celem wolontariatu szkolnego jest rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów, w tym szacunku do drugiego człowieka, uwrażliwienie na potrzeby osób potrzebujących, rozwijanie empatii oraz aktywizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 4. Do sprawnej koordynacji działań wolontarystycznych  samorząd uczniowski może wyłaniać ze swojego składu radę wolontariatu.
 5. Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.

 

§ 27b

 1. W szkole wolontariat działa na poziomie oddziałów i ogólnoszkolnej.
 2. Samorząd klasowy wspólnie z wychowawcą klasy w porozumieniu z rodzicami realizują wybrane zadania wolontariatu za zgodą dyrektora szkoły na poziomie całego lub części oddziału.
 3. Sejmik Uczniowski powołuje Szkolne Koło Wolontariatu, które realizuje zadania wolontariatu na poziomie ogólnoszkolnym.
 4. Regulamin działania Szkolnego Kola Wolontariatu i jego zmiany opracowuje Opiekun Sejmiku Uczniowskiego z Sejmikiem Uczniowskim, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 5. Koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu jest opiekun Sejmiku Uczniowskiego.
 6. Wolontariat w szkole mogą czynnie wspierać nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i rodzice.

§ 27c

 

Zadania szkolnego wolontariatu oparte są o następujące formy działania:

1)      opiekę nad najmłodszymi (czytanie książek, organizowanie zabawy, itp.);

2)      korepetycje koleżeńskie;

3)      zbiórki darów rzeczowych;

4)      zbiórki pieniędzy do puszek;

5)      udział w akcjach charytatywnych;

6)      współpracę z placówkami pomocy społecznej i placówkami edukacyjnymi;

7)      opiekę nad miejscami pamięci narodowej;

8)      prowadzenie edukacji w zakresie historii Cichociemnych i promocji zdrowia;

9)      dokarmianie zwierząt i ptaków;

10)  wypożyczanie książek z biblioteki szkolno – publicznej dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;

11)  promocję wolontariatu w lokalnym środowisku;

12)  współpracę z organizacjami pozarządowymi realizującymi lub wspierającymi wolontariat.

 

 

 

§ 28

 

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone przez rodziców, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne, organizacje i instytucje społeczne pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

3. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

4. Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor szkoły wg procedury określonej odrębnymi przepisami.

 

Rozdział VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 29

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli określa Karta Nauczyciela.

3. Zasady zatrudniania pracowników niepedagogicznych określa Kodeks Pracy.

 

 

§ 30

            Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

1)         opiniowanie wyboru i modyfikacji zestawu programów nauczania dla danego oddziału;

2)         korelowanie treści programowych zajęć edukacyjnych i ścieżek edukacyjnych;

3)         ustalanie indywidualnych programów nauczania (w razie potrzeby);

4)         omawianie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i ustalanie sposobu realizacji zaleceń;

5)         analizowanie wyników sprawdzianów, w tym szczególnie sprawdzianu szóstoklasisty
w klasie szóstej:

6)         ocenianie skuteczności działań wychowawczych i  profilaktycznych;

7)         opracowywanie wniosków do planu pracy wychowawczej w zakresie poprawy efektywności pracy wychowawczej;

8)         udział w ocenianiu zachowania uczniów;

9)         ustalenie harmonogramów wycieczek i innych przedsięwzięć realizowanych w oddziale;

10)     wnioskowanie w zakresie priorytetów w doskonaleniu nauczycieli.

 

§ 31

 

1. Dyrektor szkoły tworzy zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe i inne zespoły 
    problemowo - zadaniowe po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

2. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły po
    zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3. Do zadań zespołu wychowawczego w szczególności należy:

   1) opracowanie projektów programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki 
       szkoły  i przedstawienie ich do zatwierdzenia radzie rodziców w porozumieniu z radą
       pedagogiczną;

2) opracowanie projektu szczegółowych procedur nagradzania i karania uczniów;

3) analizowanie sytuacji i efektów podjętych działań wychowawczych, opracowywanie
    wniosków  w tym zakresie dla rady pedagogicznej.

4. Do zadań zespołów przedmiotowych w szczególności należy:

1)         zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania zajęć edukacyjnych;

2)         analizowanie realizacji podstawy programowej zajęć edukacyjnych;

3)         korelowanie treści nauczania zajęć edukacyjnych pokrewnych;

4)         przekazanie informacji dotyczących szczegółowych kryteriów oceniania uczniów i wypracowanie stosownych wniosków;

5)         opracowanie metod badania wyników nauczania (sprawdzianów, testów, itp.);

6)         analizowanie wyników sprawdzianów, w tym szczególnie sprawdzianu szóstoklasisty w klasie szóstej;

7)         wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich , innowacyjnych  programów nauczania;

8)         opracowywanie wniosków w zakresie wyposażenia i zakupu pomocy dydaktycznych oraz organizacji ich przechowywania i udostępniania;

9)         organizowanie samokształcenia (lekcje otwarte, referaty, warsztaty, itd.);

10)     omawianie kalendarza konkursów przedmiotowych i opiniowanie regulaminów szkolnych konkursów przedmiotowych.

5. Do zadań komisji stypendialnej w szczególności należy:

 1) ustalanie kryteriów przyznania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
    po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i sejmiku uczniowskiego;

 2) opiniowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
     lub osiągnięcia sportowe;

  3) opiniowanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

6. Do zadań innych zespołów problemowo-zadaniowych w szczególności należy:

   1) ocenianie aktualnego stanu, podjętych działań w danym obszarze problemowym;

   2) analizowanie i przedstawianie dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej wniosków
      i projektów rozwiązań z danego obszaru problemowego.

 

§ 31a

 1. Wszyscy nauczyciele za wyjątkiem nauczyciela religii uczący w klasach I-III tworzą zespół nauczycieli uczących w klasach I-III.
 2. Wszyscy nauczyciele za wyjątkiem nauczyciela religii uczący w klasach IV-VI tworzą zespół nauczycieli uczących w klasach IV-VI.
 3. Zespoły o których mowa w ust. 1 i 2 dokonują wyboru podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych:
  1) uchylony;
  2) na rok szkolny 2016/2017 – do klas I – V;
  3) na rok szkolny 2017/2018 – do klas I-VI.
 4. Protokół z wyboru podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zespoły, o których mowa w ust. 1 i 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły najpóźniej do dnia 10 czerwca każdego roku.
 5. Zespoły obradują:
  1) klas I-III pod  przewodnictwem wychowawcy klasy III (w przypadku dwóch oddziałów wychowawcy klasy IIIa);
  2) klas IV-VI pod przewodnictwem wychowawcy klasy VI (w przypadku dwóch oddziałów wychowawcy klasy VIa).

 

 

§ 32

Uchylony

 

§ 32a

Uchylony

 

§ 33

 

1.Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, które związane są

 z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę określają stosowne przepisy prawa oświatowego oraz niniejszy statut i regulaminy wewnętrzne szkoły.

2. Sposób sprawowania opieki nad uczniami w szkole podczas zajęć lekcyjnych i poza -
    lekcyjnych:

1) opiekę nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel
    prowadzący zajęcia lub nauczyciel go zastępujący;

2) opiekę nad uczniami w czasie przedlekcyjnym  i w czasie przerw międzylekcyjnych

    sprawuje nauczyciel dyżurujący;

3) opiekę nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych i innych form wypoczynku organizuje

    kierownik wycieczki;

4) opiekę nad uczniami w czasie wyjazdów uczniów na konkursy pozaszkolne, zawody
    sportowe, spotkania i uroczystości środowiskowe organizuje nauczyciel organizator.

3.Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom:

1) odbywanie dyżurów nauczycielskich przed zajęciami do ich zakończenia zgodnie
    z harmonogramem i obowiązującymi zadaniami;

2) przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć 
    lekcyjnych i pozalekcyjnych ujętych w tygodniowym planie zajęć;

3) przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć
    pozalekcyjnych nieujętych w tygodniowym planie zajęć;

4) organizowanie zajęć poza terenem szkoły i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) sprawdzanie listy obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzenie tego
    w dzienniku zajęć;

6) przekazanie po zajęciach rodzicom (prawnym opiekunom) lub osobom przez nich upoważnionym uczniów oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej lub drugiej do czasu ukończenia przez nich 7. lat;

6a) przekazanie uczniów objętych dowozem, o których mowa w pkt. 6 po zajęciach wychowawcy świetlicy.

7) przekazanie przez opiekuna dowozu uczniów dowożonych w czasie rannego dowozu
    wychowawcy świetlicy;

8) przekazanie przez wychowawcę świetlicy uczniów w czasie odwozu opiekunowi odwozu;

8a) przekazanie uczniów objętych dowożeniem, o których mowa w pkt. 6 i 6a przez opiekuna dowozu rodzicom (prawnym opiekunom) lub osobom przez nich upoważnionym.

9) wyrażanie zgody przez wychowawcę świetlicy uczniom dowożonym na samodzielny
    powrót do domu za zgodą rodziców, za wyjątkiem powrotu rowerem ucznia, który nie
    posiada karty rowerowej;

10) wyrażanie zgody przez wychowawcę świetlicy na  powrót uczniów do domu z innymi
      osobami niż rodzice (prawni opiekunowie) za pisemną  zgodą rodziców.

4. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

1) nauczyciel pełni dyżur w miejscu i w czasie określonym harmonogramem dyżurów;

2) dyżur międzylekcyjny rozpoczyna się dzwonkiem na przerwę, a kończy dzwonkiem
   na lekcję;

3) opuszczenie dyżuru dozwolone jest w sytuacjach szczególnie uzasadnionych po uprzednim
   powiadomieniu innego nauczyciela pełniącego wspólny dyżur;

4) dyżur należy pełnić aktywnie, pamiętając, że jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa
   uczniom;

5) za nieobecnych nauczycieli dyżur pełnią nauczyciele rezerwowi zgodnie
   z harmonogramem dyżurów;

6) nauczyciel zobowiązany jest do codziennego zapoznania się z informacją
   o zastępstwach na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim, celem sprawdzenia czy  
   nie ma obowiązku zastępstwa w dyżurze zgodnie z harmonogramem dyżurów;

7) nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne nie może pozostawić sali lekcyjnej uczniów na przerwę miedzylekcyjną albo pozostawić ją otwartą, jeżeli w sali tej nie sprawuje osobiście opieki nad tymi uczniami.

 

§ 33a

 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracyjni na stanowiskach: samodzielny referent i intendent.
 2. W szkole zatrudnieni są pracownicy obsługowi na stanowiskach: sprzątaczka, woźna oddziałowa, kucharka, pomoc kuchenna, opiekun dzieci i młodzieży, kierowca, konserwator, palacz c.o.
 3. Wszyscy pracownicy administracyjno – obsługowi szkoły są odpowiedzialni zgodnie z przydzielonymi zadaniami za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:

a)      opiekun dzieci i młodzieży za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dowożonej autobusem w ramach gminnego dowozu dzieci i młodzieży;

b)      sprzątaczki za bezpieczeństwo:

-        dzieci korzystających z szatni szkolnej;

-        dzieci oddziałów przedszkolnych sprowadzanych na obiad;

c)      kierowca za bezpieczeństwo przewożonych dzieci;

d)      pozostali pracownicy za bezpieczeństwo dzieci w szkole i na terenie szkolnym zgodnie ze swoimi zadaniami, a w szczególności samodzielny referent w czasie załatwiania spraw przez dzieci w sekretariacie szkoły, sprzątaczki w czasie dyżurów na szkolnych korytarzach, woźna oddziałowa  w czasie zajęć wychowania przedszkolnego w pomocy nauczycielowi oddziału przedszkolnego, kucharka i pomoc kuchenna w czasie obiadu na stołówce szkolnej, konserwator w czasie prowadzenia napraw na terenie szkoły i terenie szkolnym.

4. Każdy pracownik administracyjno – obsługowy bez względu na swoje zadania, miejsce i czas zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo dzieci w przypadku występujących zagrożeń.

5. Wszyscy pracownicy administracyjno – obsługowi współdziałają w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrektorem szkoły oraz między sobą.

§ 34

 

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

1) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;

2) realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;

3) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

4) dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;

5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

6) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania;

7) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;

8) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swojej wiedzy;

9) prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, w tym nauczyciel zajęć edukacyjnych opracowania planów dydaktycznych z uwzględnieniem uczniów kształconych programem szkoły specjalnej wg indywidualnego programu edukacyjnego – terapeutycznego;

10) złożenia kopii planów dydaktycznych, w wydzielonym miejscu w pokoju nauczycielskim w terminie do dnia 15 września każdego roku szkolnego z zajęć edukacyjnych realizowanych wg podstawy programowej w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy.

 

§ 35

 

1.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów,  ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,

a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
    przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie działań zespołowych uczniów, w tym samorządu uczniowskiego;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między
    uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

4) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów swojego oddziału.

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i  ich rodzicami:

    a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
       zgodnie z opracowanym  przy udziale uczniów i rodziców planem wychowawcy
      klasowego,

    b)  ustala treść  i formę zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając i koordynując ich
    działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest
    indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak
    i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

4) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

    a) poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

    b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,

    c) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
    w  rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań
     i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie
    szkoły i placówkach pozaszkolnych, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad
    udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne klasy.

7. Wychowawca klasy ustala oceny zachowania zgodnie z ustalonymi kryteriami.

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

9. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.

10. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy:

1) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji;

2) zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek
    większością ¾ głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących
    ¾ ilości uczniów).

11. Ostateczną decyzję w przedmiocie wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

12. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej, po spełnieniu wymogu ust. 10, jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.

§ 36

 

1.Dyrektor szkoły spośród nauczycieli powołuje koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w celu podejmowania zharmonizowanych, uporządkowanych działań z zakresu bezpieczeństwa uczniów we współpracy z różnymi podmiotami.

2. Do zadań koordynatora ds. bezpieczeństwa w  szkole należy:

1) określenie zagrożeń na terenie obiektu szkolnego;

2) analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa na podstawie uzyskanej
    diagnozy;

3) przedstawienie wniosków z oceny stanu bezpieczeństwa radzie pedagogicznej, radzie
   rodziców w terminach ustalonych z dyrektorem szkoły;

4) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa z uwzględnieniem realizowanego
    szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki;

5) opracowanie wspólnie z radą pedagogiczną szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;

6) kontrolowanie przestrzegania procedur i regulaminów szkolnych w obszarze
    bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i przerw;

7) podejmowanie działań mających na celu podnoszenie własnych kwalifikacji w obszarze
    bezpieczeństwa w szkole oraz dzielenie się uzyskaną wiedzą i umiejętnościami
    z pracownikami szkoły;

8) inicjowanie i koordynowanie działań według właściwości poszczególnych podmiotów
    na rzecz podniesienia bezpieczeństwa, profilaktyki, wychowania dzieci i młodzieży;

9) współpraca w obszarze bezpieczeństwa z kuratorium oświaty, policją, prokuraturą, sądem
    dla nieletnich oraz innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu
    problemów dotyczących bezpieczeństwa;

10) bieżące dokumentowanie zaistniałych negatywnych sytuacji i przekazywanie informacji
      odpowiednim organom;

11) sporządzanie sprawozdania ze swojej działalności za I i II semestr;

12) stały monitoring poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole oraz formułowanie wniosków do pracy w kolejnym roku szkolnym.

 

§ 36 a

 

     1. Dyrektor szkoły spośród nauczycieli powołuje koordynatora ds. promocji zdrowia  w szkole po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w celu podejmowania zharmonizowanych, uporządkowanych działań z zakresu promocji zdrowia wśród społeczności szkolnej we współpracy z różnymi podmiotami.

2. Do zadań koordynatora ds. promocji zdrowia wśród społeczności szkolnej  należy:

            1) koordynowanie działań promujących zdrowie i zdrowy styl życia wśród
    uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

            2) koordynowanie współpracy w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu
                życia ze środowiskiem lokalnym, szkołami, instytucjami, organizacjami, itp.

            3) koordynowanie zadań wynikających z przynależności szkoły do Mazowieckiej
    Sieci Szkół Promujących Zdrowie;

            4) przedstawianie sprawozdań, wniosków i projektów rozwiązań dyrektorowi szkoły
    i radzie pedagogicznej w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

§36 b

 

1. Dyrektor szkoły spośród nauczycieli może powołać koordynatorów innych
    przedsięwzięć i zadań realizowanych w szkole po zasięgnięciu opinii rady
    pedagogicznej w celu podejmowania zharmonizowanych, uporządkowanych
    działań  wśród społeczności szkolnej, a szczególnie wśród uczniów
2. Do zadań koordynatorów, o których mowa w ust. 1 należy w szczególności:

1) koordynowanie działań z danego obszaru wśród społeczności szkolnej,
    a w szczególności wśród uczniów;

2) koordynowanie działań z danego obszaru ze środowiskiem lokalnym;

3) przedstawianie sprawozdań, wniosków i projektów rozwiązań dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej z zakresu koordynowanego obszaru.

 

§ 37

 

1.W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoła zatrudnia psychologa.

2.Do zadań psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie
    potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie
    odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań
    profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
    uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
    oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym
     i  pozaszkolnym ucznia;

5) wspieranie wychowawców klas oraz zespołu wychowawczego i innych zespołów
    problemowo- zadaniowych w działaniach wynikających z „ Programu wychowawczego”
    i „Programu profilaktyki”.

 

§ 37 a

 

1. W celu wsparcia zadań dydaktycznych szkoła zatrudnia logopedę.

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2)      prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4)      wspieranie nauczycieli, wychowawców klas i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

§ 38

 

W szkole za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może tworzyć stanowiska kierownicze.

§ 38a

Szkoła może przyjmować studentów wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne.

 

§ 38b

Szkoła może przyjmować do pracy stażystów i inne osoby skierowane do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

 

§ 38c

Szkoła może przyjmować do pracy w szkole wolontariuszy zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 25 marca 2016r., poz. 239 z późniejszymi zmianami).

 

§ 38d

Wszystkie osoby, o których mowa w „§ 38a, „§ 38b, i „§ 38c zobowiązane są złożyć przed rozpoczęciem praktyki lub pracy stosowne oświadczenie o niekaralności.

 

 

 

 

Rozdział VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 39

 1. Uczniem szkoły jest każde dziecko w wieku obowiązku szkolnego, zamieszkałe w obwodzie szkolnym i poza nim, które nie ukończyło szkoły podstawowej i jest wpisane do księgi uczniów na mocy decyzji dyrektora szkoły
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.
 3. Obowiązek szkolny, o którym mowa w ust. 2 w roku szkolnym 2015/2016 dotyczy dziecka, które w roku 2015 ukończyło 6 lat.

 

§ 39 a

 

 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 2. Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1 jeżeli dziecko:
  1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.
 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym wydaną przez poradnię , o której mowa w ust. 2, pkt 2.
 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

§ 40

 

Szkoła zapewnia naukę uczniom niepełnosprawnym w oddziałach ogólnodostępnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 41

 

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na podstawie kryteriów ustalonych przez organ prowadzący.
 3. Postępowanie rekrutacyjne na dany rok szkolny do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 4. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na dany rok szkolny ustala organ prowadzący.
 5. W przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły do odpowiedniej klasy o przyjęciu decyduje dyrektor szkoły.

 

§ 42

 

1. Szkoła przestrzega praw dziecka.

2. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej;

2) rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych;

3) zwrócenia się do nauczyciela ( w czasie lub po zakończeniu zajęć) z prośbą
o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących
w zadaniach domowych;

4) pomocy w nauce w postaci: zajęć wyrównawczych, indywidualizacji pracy na lekcji oraz pomocy koleżeńskiej;

5) znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i korzystania z zawartych w nim praw;

6) swobody wyrażania myśli i przekonań (jeśli nie narusza tym dobra innych) oraz poszanowania własnej i cudzej godności;

7) wolności sumienia i wyznania oraz udziału w lekcjach religii zgodnie z decyzją rodziców;

8) udziału w życiu szkoły poprzez działalność samorządową oraz pracę w innych organizacjach szkolnych;

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

10) korzystania z opieki socjalnej i materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

11) wypoczynku podczas przerw;

12) opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;

13) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki.

§ 42a

 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia wynikających z niniejszego statutu szkoły
      i konwencji o prawach dziecka uczeń może złożyć skargę:

      1) do wychowawcy klasy – przypadku naruszenia jego praw przez innego ucznia,
            nauczyciela, pracownika niepedagogicznego szkoły;

      2) do dyrektora szkoły- w przypadku naruszenia jego praw przez wychowawcę klasy.

2. Osobą wspomagającą ucznia w dochodzeniu praw jest nauczyciel – Szkolny Rzecznik
      Praw Ucznia powołany przez dyrektora szkoły w każdym roku szkolnym na wniosek
       Sejmiku Uczniowskiego.

 3. W przypadku naruszenia praw ucznia wynikających z niniejszego statutu szkoły
        i konwencji o prawach dziecka skargę może złożyć także rodzic ucznia:

       1) do wychowawcy klasy – w przypadku naruszenia praw jego dziecka przez innego
           ucznia, nauczyciela, pracownika niepedagogicznego szkoły;

       2) do dyrektora szkoły- w przypadku naruszenia praw jego dziecka przez wychowawcę
           klasy;

       3) do Wójta Gminy Iłów zgodnie z jego kompetencjami jako organu prowadzącego
            szkołę;

       4) do Mazowieckiego Kuratora Oświaty zgodnie z jego kompetencjami jako organu
            nadzorującego szkołę.

4. Skargi rozpatrywane są według „Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i
     wniosków”, która znajduje się do wglądu w bibliotece.

 

 

§ 43

 

Szkoła zapewnia bezpieczeństwo i higieniczne warunki pobytu uczniom w szkole poprzez:

1)zapewnienie opieki pedagogicznej na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę również w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;

2) zapewnienie dyżurów nauczycielskich przed i po lekcjach oraz w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z regulaminem dyżurów;

3) zapewnienie opieki w czasie dowozu uczniów do szkoły i ich odwozu ze szkoły;

4) realizację tygodniowego planu zajęć edukacyjnych zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej ucznia;

5) zapewnienie przerw międzylekcyjnych zgodnych z higieną pracy umysłowej ucznia;

6) wietrzenie sal lekcyjnych w czasie przerw międzylekcyjnych (przy zamkniętych salach

lekcyjnych);

7) organizację gimnastyki śródlekcyjnej w miarę potrzeby;

8) wyposażenie szkoły w meble, sprzęt i środki dydaktyczne z odpowiednim certyfikatem;

9) zapewnienie sprawnych istniejących instalacji i urządzeń ppoż. w budynku szkolnym;

10) dostosowanie mebli szkolnych do wzrostu uczniów;

11) ochronę uczniów przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz agresją ze strony innych uczniów i osób spoza szkoły;

12) kształcenie komunikacyjne w zakresie przepisów ruchu drogowego i przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową.

2. Szkoła promuje zasady bezpieczeństwa i higieny umysłowej ucznia poprzez:

1) realizację projektów edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu i higienie uczniów oraz zapobiegających przemocy i agresji;

2) umożliwienie uczniom zdobycia karty rowerowej;

3) zapewnienie ciągłej informacji o zasadach bezpieczeństwa.

§ 43 a

 

1. Szkoła prowadzi szkolenie komunikacyjne przygotowujące uczniów do egzaminu na kartę rowerową, a następnie przeprowadza egzamin na kartę rowerową.

2. Szkoła wydaje karty rowerowe uczniom, którzy ukończyli 10 lat po spełnieniu wymagań określonych w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami i Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.

§ 44

 

Uczniowie, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy
i wsparcia mają prawo do korzystania z następujących form pomocy i wsparcia;

1) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkołę;

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez Poradnię Psychologiczno-
              Pedagogiczną w Sochaczewie;

3) pomocy materialnej (stypendiów, bezpłatnych podręczników, bezpłatnych posiłków
             i innej pomocy materialnej) zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi
             regulaminami;

4) z zajęć świetlicowych;

5) z pomocy szkolnej pielęgniarki.

 

,§ 44a

 1. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną, za organizację której odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniowi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 5. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 6. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana, udzielana we współpracy z:

1)      rodzicami (opiekunami) uczniów;

2)      poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)      placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)      innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)      organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1)      ucznia za zgodą rodzica;

2)      rodziców ucznia;

3)      dyrektora szkoły;

4)      nauczyciela, wychowawcy klasy, wychowawcy świetlicy lub specjalisty, którzy prowadzą zajęcia z uczniem;

5)      pielęgniarki szkolnej;

6)      poradni;

7)      asystenta edukacji romskiej;

8)      pracownika socjalnego;

9)      asystenta rodziny;

10)  kuratora sądowego.

 1. W szkole pomoc psychologiczno –pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)      zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

3)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych i logopedycznych;

4)      warsztatów;

5)      porad i konsultacji.

 1. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych i logopedycznych;

3)      porad i konsultacji.

 1. W oddziale przedszkolnym i szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
 3. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy klasy, wychowawcy świetlicy i specjaliści.
 4. Nauczyciele, wychowawcy klasy, wychowawcy świetlicy oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
 5. Nauczyciele, wychowawcy klasy, wychowawca świetlicy oraz specjaliści prowadzą w szczególności:

1)      w oddziale przedszkolnym – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną);

2)      w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznawanie u uczniów:

a)      trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się:

b)      szczególnych uzdolnień.

 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca świetlicy lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy  w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły informuje innych nauczycieli, wychowawcę świetlicy lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeśli stwierdzi taką potrzebę.
 3. Za planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej odpowiedzialny jest wychowawca klasy, a wyjątkiem ust. 21.
 4. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.
 5. Ust. 16-19 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
 6. Za planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiedzialny jest zespół nauczycieli i specjalistów świadczących pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 7. Zespół, o którym mowa w § 21 tworzą nauczyciele zajęć obowiązkowych, nauczyciel rewalidacji i specjaliści mający zajęcia z uczniem. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy.
 8. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.
 9. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.
 10. Tryb planowania, ustalania i koordynowania oraz dokumentowania udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole określa odrębna procedura.

 

§ 45

 

 1. Dla zapewnienia wsparcia merytorycznego nauczycieli świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się współpracę z:
  1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie;
  2) Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydziałem
       w Płocku;
  3) Zespołem Szkół Specjalnych w Erminowie;
  4) Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Matki Celiny Borzęckiej w Mocarzewie.
 2. Organizacja współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie opiera się na:
  1) diagnozowaniu poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
      i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i wydawaniu stosownych orzeczeń i opinii dla  
      rodziców;
  2) wspomaganiu dzieci odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
      możliwości psychofizycznych;
  3) prowadzeniu terapii dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
  4) wspieraniu nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa
      edukacyjno-zawodowego;
  5) wspomaganiu dzieci z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami
      kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego;
  6) udzielaniu pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
      indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
  7) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
  8) rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka
      wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I –III;
  9) pomocy w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-
     terapeutycznych oraz  planów działań wspierających;
  10) pomocy w udzielaniu i organizowaniu przez szkołę pomocy psychologiczno-
     pedagogicznej;
  11) wspomaganiu wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
  12) wspomaganiu wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły;
  13) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci,
      rodziców i nauczycieli;
  14) udzielaniu wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom klas i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 3. Szkoła współpracuje także z innymi instytucjami i organizacjami wspomagającymi szkołę w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej np. poprzez specjalistyczne konsultacje z:
  1) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iłowie;
  2) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowie;
  3) Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Brzozowie Starym;
  4) Sądem Rodzinnym  i Sądem dla Nieletnich w Płocku;
  5) Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie;
  6) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie;
  7) Uchylony.

§ 46

1.Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły oraz  punktualnie przychodzić na lekcje;

2) być przygotowanym do zajęć lekcyjnych;

3) usprawiedliwiać nieobecności w szkole i nadrabiać zaległości programowe;

4) nosić jednolity strój po wprowadzeniu takiego obowiązku przez dyrektora szkoły zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;

5) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób przebywających na terenie szkoły;

6) kulturalnie i bezpiecznie zachowywać się podczas przerw oraz w drodze do  i ze szkoły;

7) kulturalnie zachowywać się podczas lekcji, nie utrudniać pracy nauczycielowi, koleżankom i kolegom;

8) wykonywać samodzielnie wszystkie prace klasowe, sprawdziany, prace domowe i inne prace polecane przez nauczycieli;

9) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne i kolegów;

10) nie opuszczać terenu szkoły podczas przerw i zajęć świetlicowych       ;

11) podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, wychowawcy oraz postanowieniom zawartym w statucie szkoły;

12) szanować symbole narodowe i szkolne;

13) szanować mienie szkolne i inne;

14) przeciwdziałać przemocy fizycznej, wulgarności, dewastacji mienia oraz innym negatywnym zjawiskom przez:

- nieuczestniczenie w nich,

- słowną uwagę,

- powiadomienie osób dorosłych;

15) ponosić odpowiedzialność za wyrządzone szkody;

16) szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka;

17) dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły;

18) wywiązywać się z zadań dyżurnego klasowego;

19) zmieniać obuwie;

20) przestrzegać zasad higieny osobistej;

21) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.

2. Uczeń ma obowiązek udziału w zajęciach edukacyjnych i przygotowania się do nich, a w szczególności:

      1) do systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne;

      2) nie spóźniania się na zajęcia edukacyjne ;

      3) przygotowywania się do zajęć w formie pisemnej, ustnej lub innej zadanej przez 

          nauczyciela;

      4) posiadania wymaganych przez nauczyciela podręczników, zeszytów ćwiczeń, zeszytów
          przedmiotowych i innych przyborów szkolnych.

3. Uczeń ma obowiązek właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, a w

    szczególności:

1)      aktywności na zajęciach określonej przez nauczyciela;

2)      zgłaszania się do odpowiedzi poprzez podnoszenie ręki;

3)      nie przeszkadzania w czasie zajęć (rozmową, mimiką, gestem, itp.);

4)      nie ściągania.

4.Uczeń powinien przestrzegać zasad bezpiecznego i właściwego zachowania się na terenie
    szkoły, a w szczególności:

     1) uczeń  nie może przynosić do szkoły i rozpowszechniać zdjęć i filmów o treściach
         godzących w godność innych ludzi; 

      2) uczeń nie może wnosić na teren szkoły narzędzi i środków zagrażających zdrowiu i
          życiu;

      2a) uczeń powinien przychodzić do szkoły wyposażony w widoczne elementy
            odblaskowe;

     3) uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie można przebywać dłużej niż
        wymaga tego zmiana obuwia i odzieży;

     4) uczeń nie może opuszczać terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych, pobytu na
         świetlicy i w czasie innych zajęć wychowawczo-opiekuńczych organizowanych  przez
         szkołę;

     5) uczeń może zostać zwolniony z lekcji wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę
        rodzica (prawnego opiekuna);

     6) uczeń ma  obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie sal lekcyjnych

         i innych  pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją

         wyrządził.

5. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić wszystkie swoje nieobecności w określonym terminie

     i formie:

     1) usprawiedliwienie może wystawić lekarz lub rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;

     2) usprawiedliwienie powinno mieć formę pisemną;

     3) usprawiedliwienie należy złożyć wychowawcy klasy w ciągu 5 dni nauki szkolnej po
         przyjściu dziecka do szkoły, za wyjątkiem usprawiedliwień składanych za poprzedni
         miesiąc, które należy złożyć w ciągu pierwszego tygodnia następnego miesiąca bez

         względu na trwająca jeszcze nieobecność w szkole.

6. Uczeń ma obowiązek:

     1) dbać o higienę własnego ciała i odzieży;

     2) dbać o schludny wygląd stosując się do następujących zasad:

          a) nie stosowania makijażu ;

          b) nie malowania włosów;

          c) nie malowana paznokci;

          d) nie noszenia biżuterii, za wyjątkiem delikatnych kolczyków (wkrętów).

   3) nosić dowolny strój stosując się do następujących zasad:
         a) przestrzegania czystości ubrania;

         b) przestrzegania, by ubiór był stonowany kolorystycznie i nie wyzywający oraz nie zawierający wulgarnych i nawołujących do niebezpiecznych zachowań napisów;

     4) nosić strój galowy w czasie:

   a) uczestnictwa w poczcie sztandarowym;

   b) następujących uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
        - uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego;
        - Dnia Patrona Szkoły;
        - uroczystości zakończenia roku szkolnego
  c) następujących uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
        - uczniowie klasy I w uroczystości przyrzeczenia;
        - uczniowie klasy VI w uroczystości ślubowania.

7. Przez strój galowy należy rozumieć:

      1) dla dziewcząt-ciemna spódniczka i biała bluzka;

      2) dla chłopców-ciemne spodnie i biała koszula.

8. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych ( w szczególności odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, aparatów cyfrowych, kamer, laptopów) wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w niniejszym statucie:

1)      uczeń może przynosić do szkoły telefon komórkowy za zgodą dyrektora szkoły na pisemny wniosek rodziców złożony u dyrektora szkoły;

2)      uczeń może korzystać z telefonu komórkowego w korytarzu koło świetlicy przed lekcjami i po skończonych lekcjach. W pozostałym czasie telefon ten powinien być wyłączony;

3)      podczas zajęć edukacyjnych uczeń bezwzględnie przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego;

4)      uczeń może korzystać z telefonu komórkowego w innym czasie i w innym miejscu niż określa to pkt 2 za zgodą nauczyciela w przypadku choroby lub innej uzasadnionej przyczyny;

5)      uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego podczas wycieczek szkolnych;

6)      uczeń nie ma prawa nagrywać oraz utrwalać w jakikolwiek inny sposób zajęć edukacyjnych;

7)      szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież telefonów komórkowych przynoszonych przez uczniów na teren szkoły;

8)      naruszenie przez ucznia powyższych zasad skutkuje odebraniem uczniowi przez nauczyciela telefonu komórkowego i zdeponowaniem go u dyrektora szkoły. Przed odebraniem telefonu komórkowego uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel.

9)      zdeponowany u dyrektora szkoły telefon komórkowy może odebrać tylko rodzic (prawny opiekun) ucznia.

10) możliwość korzystania z innych urządzeń elektronicznych niż telefon komórkowy określają zasady przedstawione w pkt. 1-9;
11) uczniowie wykonujący zdjęcia lub nagrania wg zasad określonych niniejszym Statutem mogą je wykorzystywać tylko do własnych celów;

12) rozpowszechnianie zdjęć lub nagrań bez zgody znajdujących się tam osób jest zabronione.

8a. Uczniowie mają możliwość skorzystania z  telefonu w sekretariacie szkoły w wyjątkowych, pilnych sprawach dzwoniąc do rodziców.

8b. Rodzice  mają możliwość poinformowania ucznia podczas zajęć edukacyjnych o wyjątkowych, pilnych sprawach, dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod następujący numer telefonu 24 27747 16.

8c Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych.

9. Uczeń powinien  przestrzegać zasad właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych
     pracowników szkoły a w szczególności:

     1) po usłyszeniu dzwonka uczniowie oczekują przed salą lekcyjną na nauczyciela w
          ustalonym porządku;

     2) w przypadku, gdy nauczyciel nie przyszedł do klasy uczniowie zgłaszają ten fakt

         niezwłocznie dyrektorowi szkoły lub nauczycielowi go zastępującemu;

     3) uczniowie nie mogą samodzielnie bez zgody nauczyciela brać kluczy do sal lekcyjnych
         z pokoju nauczycielskiego;

     4) po wejściu nauczyciela lub innej osoby do klasy lekcyjnej wszyscy uczniowie wstają i
          witają słowami „Dzień dobry”;

     5) przy wyjściu nauczyciela lub innej osoby z sali lekcyjnej wszyscy uczniowie wstają;

     6) w czasie odpowiedzi uczniowie mogą siedzieć;

     7) uczniowie na lekcji zgłaszają się do odpowiedzi poprzez podniesienie ręki;

     8) uczniowie w czasie lekcji nie jedzą, ani nie piją napojów, ani też nie żują gumy;

     9) uczniowie w klasie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela;

   10) nauczyciel pozostawiający samodzielnie uczniów w klasie ponosi za nich pełną
          odpowiedzialność;

   11) uczniowie w rozmowie z nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły zachowują
         postawę godną ucznia;

   12) uczniowie zwracają się do nauczyciela i innych pracowników szkoły słowami „Proszę
      Pani/a/”bez wymieniania imienia.

10. Uczeń powinien przestrzegać zasad właściwego zachowania wobec pozostałych uczniów,
      a w szczególności:

       1) zwracać się do siebie w sposób nie naruszający godności osobistej, a najlepiej po
           imieniu;

       2) w rozmowach nie używać wulgaryzmów i obraźliwych słów;

       3) we wzajemnych stosunkach nie stosować przemocy psychicznej i fizycznej.

11. Uczeń powinien przestrzegać następujących zasad z zakresu bezpieczeństwa i porządku
        w szkole:

             1)     powinien przyjść do szkoły w takim czasie, aby nie spóźnił się na lekcje, jednak nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej godziny lekcyjnej i 10 minut przed każdą następną przerwą międzylekcyjną;

             2)     powinien po skończonych lekcjach lub innych zajęciach udać się niezwłocznie do domu;

             3)     powinien zgłosić się samodzielnie na świetlicę jeśli musi poczekać na rodzeństwo czy rodziców po skończonych lekcjach lub zajęciach;

             4)     w czasie przerw międzylekcyjnych nie może samodzielnie bez zgody nauczyciela wychodzić poza teren szkoły;

             5)     w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych tj. przed i po zajęciach, w czasie przerw międzylekcyjnych nie może samodzielnie jeździć rowerem po terenie szkolnym;

             6)     nie może żądać zabezpieczenia w szkole drogich przedmiotów, tj. biżuterii i zegarków, gdyż szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich zaginięcie.

§ 46 a

Tryb rozstrzygania sporów na terenie szkoły na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron:

             1)     spory wynikłe między uczniami na terenie klasy rozstrzyga wychowawca klasy w porozumieniu z samorządem klasowym;

             2)     spory wynikłe przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych rozstrzyga nauczyciel dyżurny w porozumieniu z wychowawcami klas i samorządami klasowymi;

             3)     spory wynikłe między uczniem a nauczycielem na wniosek samorządu uczniowskiego lub wychowawcy klasy oraz spory wynikłe między uczniem a wychowawcą klasy rozstrzyga dyrektor szkoły po wysłuchaniu opinii wszystkich stron;

             4)     dyrektor szkoły przyjmuje również odwołania uczniów od rozstrzygnięć nauczycieli lub wychowawców klas, jeżeli nie zadowalają one poszkodowanego.

 

§ 47

 

1.Uczeń może być wyróżniany i nagradzany za:

1) rzetelny stosunek do nauki potwierdzony wynikami, wzorową frekwencję i postawę;

2) osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej potwierdzone dobrymi lokatami w konkursach;

3) wybitne osiągnięcia sportowe;

4) aktywną pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły, środowiska lub innych osób;

5) wysoką kulturę osobistą.

2. Wyróżnień i nagród udziela się w formie:

1) pochwały udzielonej przez nauczyciela zajęć;

2) pochwały udzielonej przez wychowawcę klasy;

3) pochwały udzielonej przez dyrektora szkoły;

4) pochwały udzielonej przez dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów;

5) listu pochwalnego do rodziców;

6) nagrody rzeczowej w tym książkowej, dyplomu;

7) wpisu do „Księgi absolwentów”;

8) świadectwa z wyróżnieniem w klasach od IV wzwyż;

9) odznaki „Wzorowy Uczeń”;

10) odznaki „Super Wzorowy Uczeń”;

11) stypendium za wyniki w nauce;

12) stypendium za osiągnięcia sportowe;

13) wzorowej oceny z zachowania zgodnie z zasadami ustalania oceny zachowania;

14) prezentacji sylwetki ucznia w gazetce szkolnej.

 

§ 48

 

1. Rada pedagogiczna ustanawia i nadaje odznakę „Wzorowy Uczeń” dla wyróżniających się

    uczniów:

1) w klasach I-III na wniosek wychowawcy klasy jeśli uczeń uzyskał wysokie noty w
 zdecydowanej większości zajęć edukacyjnych i za zachowanie w opisowej śródrocznej (końcoworocznej) ocenie zajęć edukacyjnych i zachowania;

2) w klasach od IV wzwyż na wniosek wychowawcy klasy, jeśli uczeń uzyskał w wyniku
klasyfikacji średnią ocenę wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania;

3) do średniej ocen, o której mowa w pkt. 2 liczy się oceny uzyskane z zajęć obowiązkowych, religii i zajęć dodatkowych umieszczonych w szkolnym planie nauczania.

 

2. Rada pedagogiczna ustanawia i nadaje odznakę „Super wzorowy Uczeń”. Otrzymuje ją
   uczeń, który w ciągu 3 lat nauki w kl. I-III lub IV-VI otrzymał 6 odznak „Wzorowego
   Ucznia”. Odznakę tę przyznaje się uczniowi na zakończenie kl. III a następnie kl. VI. 

 

§ 49

 

1. Uczeń począwszy od klasy czwartej otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeśli w wyniku
 klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej
 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

2. Do średniej ocen, o której mowa w ust. 1 liczy się oceny uzyskane z zajęć obowiązkowych, religii i zajęć dodatkowych umieszczonych w szkolnym planie nauczania.

 

§ 50

1.Uczeń będzie karany za:

1) stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych;

2) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych;

3) palenie papierosów, zażywanie narkotyków, dopalaczy, picie alkoholu;

4) kradzież, wymuszenia, pobicia, zastraszanie, poniżanie, podżeganie do bójek;

5) demoralizowanie innych uczniów (zły przykład, namawianie do negatywnych zachowań);

6) nierespektowanie zarządzeń obowiązujących w szkole;

7) dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności;

8) lekceważący i arogancki stosunek do pracowników szkoły;

9) uniemożliwianie nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudnianie zdobywania wiedzy pozostałym uczniom;

10) spóźnienia i wagary;

11) wulgarne zachowanie;

12) kłamstwo, oszustwo, oszczerstwo.

2. Kara może być udzielana w formie:

1) wpisania uwagi do dziennika klasowego i dzienniczka ucznia;

2) upomnienia lub nagany udzielonej przez wychowawcę klasy;

3) wezwania rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły;

4) upomnienia lub nagany udzielonej przez dyrektora szkoły;

5) upomnienia lub nagany udzielonej przez dyrektora szkoły na apelu;

6) czasowego pozbawienia ucznia prawa do:

- udziału w imprezach i zajęciach organizowanych przez szkołę i na terenie szkoły
  (np. dyskoteki, wycieczki, wyjścia, zajęcia sportowe),

- reprezentowania szkoły na zewnątrz (np. udział w konkursach, zawodach  
   sportowych).

7) ustalenia niskiej oceny z zachowania zgodnie z zasadami i kryteriami oceniania zachowania;

8) odebrania prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie szkoły;

9) powiadomienia Policji, Specjalisty ds. Nieletnich, Sądu Rodzinnego i Nieletnich;

10) naprawy wyrządzonej szkody i pokrycia wszelkich strat materialnych;

11) dodatkowej pracy na rzecz szkoły;

12) karnego przeniesienia do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora szkoły

3. W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą
       ucznia.

4. uchylony.

5. Dyrektor szkoły może wystąpić do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o  
    przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska    
    wychowawczego może  korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do
    innej szkoły wnioskuje się gdy:

1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane

w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów;

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieży, wymuszeń, zastraszeń.

 

§ 50 a

 

Kary i nagrody mogą być udzielane na wniosek:

1)         samorządu klasowego lub Sejmiku Uczniowskiego;

2)         zainteresowanego ucznia;

3)         wychowawcy klasy;

4)         nauczyciela przedmiotu;

5)         dyrektora szkoły;

6)         rady pedagogicznej;

7)         innych pracowników szkoły;

8)         rodziców;

9)         przedstawicieli organizacji i instytucji pozaszkolnych;

10)     osób prywatnych.

§ 51

 

1. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu
    uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni
     od dnia uzyskania kary.

2. Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych 

    przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje
    odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;

2) odwołać karę;

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

3 .Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły zgodnie z ust.2 odwołanie nie przysługuje.

4. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.

5. Od nałożonej przez dyrektora szkoły kary rodzice ucznia mogą odwołać się pisemnie w
    terminie 3 dni od dnia uzyskania kary do Wójta Gminy w Iłowie.

6. Wychowawcy klas mają obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów)

    ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

 

§ 52

 

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice

    i uczniowie.

2 .Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.

3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i
    nauczyciele.

 

 

Rozdział VIII a

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

§ 52 a

 1. Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Celem współdziałania szkoły z rodzicami szkoła organizuje:
  1) co najmniej 4. zebrania rodzicielskie w roku szkolnym;
  2) co najmniej 4. dni otwarte dla rodziców;
  3) indywidualne konsultacje, porady, informacje dla rodziców wg potrzeb;
  4) możliwości czynnego włączania się rodziców do uczestnictwa w życiu szkoły.

 

§ 52 b

 

 1. Rodzice uczniów mają prawo do:
  1) zapoznania się ze Statutem Szkoły i regulaminami obowiązującymi w szkole;
  2) zapoznania się z programami edukacyjnymi, programem wychowawczym i
      profilaktycznym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz przepisami
      dotyczącymi klasyfikowania, promowania i przeprowadzania sprawdzianu;
  3) bieżącej informacji na temat zachowania, umiejętności i postępów w nauce swoich
      dzieci, a także przyczyn trudności szkolnych;
  4) informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
  5) organizowania zebrań klasowych rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły dotyczących spraw dydaktyczno - wychowawczych.
 2. Rodzice mają obowiązek:
  1) współpracować ze szkołą w sprawie kształcenia i wychowania swego dziecka;
  2) brać udział w organizowanych dla nich zebraniach;
  3) przestrzegać ustaleń zawartych w Statucie Szkoły i regulaminach obowiązujących w szkole.

 Rozdział VIII b

ZASADY, WARUNKI ORAZ SPOSÓB OCENIANIA UCZNIÓW

 

§ 52 c

 

 1. Ocenianiu w szkole podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)      zachowanie ucznia;

3)      udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie.
 3. Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe ustalone przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

 

§ 52 d


 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2)      udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i  trudnościach w nauce i  zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

Ocenianie bieżące, klasyfikacja śródroczna i roczna

 

§ 52 e

 

 1. Skalę ocen bieżących i śródrocznych z zajęć edukacyjnych ustala rada pedagogiczna.
 2. Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali, używając następujących skrótów literowych:

1)      stopień celujący               - 6          -  cel;

2)      stopień bardzo dobry      - 5          - bdb;

3)      stopień dobry                   - 4          - db;

4)      stopień dostateczny         - 3          - dst;

5)      stopień dopuszczający     - 2         - dop;

6)      stopień niedostateczny    - 1         - ndst;

 1. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach bieżących lub jako  informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia. Zasady stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.
 2. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen
  i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie w pełnym brzmieniu.
 3. Nauczyciele uczący w klasach I-III prowadzą dziennik lekcyjny, w którym odnotowują na bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując oznaczenia punktowe:

1)      Z – znakomicie: oznacza, że wiadomości ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność ich uzyskania;

2)       B – bardzo dobrze:  oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje umiejętności potrafi zastosować w różnych sytuacjach;

3)       D – dobrze: oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia;

4)       S – słabo: oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych;

5)       N – nie potrafię jeszcze oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu nauczania, iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści zadań edukacyjnych.

6)      Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” przy ocenach bieżących lub jako informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia. Zasady stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.

 1. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 

§ 52 f

 

 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – na podstawie opinii własnej, innych nauczycieli, klasy i ucznia wychowawca klasy.
 2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący sposób:

1)     klasy I-III szkoły podstawowej:

a)     ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku lekcyjnym według ustalonej skali punktowej w § 52 e, ust. 5;

b)     ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na sporządzeniu oceny opisowej dla każdego ucznia. Wychowawcy klas I-III mają obowiązek wręczenia rodzicom oceny opisowej podczas półrocznego spotkania z rodzicami;

c)     ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego ucznia oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego;

d)     oprócz bieżącego oceniania w skali literowej nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza).

2)     ze sprawdzianów pisemnych w klasach IV – VI (z wyłączeniem wypracowań z języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego):

a)     mniej niż 33 % poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczny;

b)     od 33% do 50 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczający;

c)     od 51% do 75% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny;

d)     od 76% do 90% poprawnych odpowiedzi – ocena dobry;

e)     od 91 % do 97% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobry;

f)      od 98% do 100% poprawnych odpowiedzi – ocena celujący.

 1. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:

1)       odpowiedzi ustne;

2)       sprawdziany pisemne;

3)       praca domowa;

4)       wypracowanie;

5)       projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;

6)       test;

7)       referat;

8)       praca w grupach,

9)       praca samodzielna;

10)    prezentacja indywidualna i grupowa;

11)    testowanie sprawności fizycznej;

12)    opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych;

13)    wytwory pracy własnej ucznia;

14)    praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych;

15)    obserwacja ucznia;

16)    aktywność ucznia podczas zajęć.

 

§ 52 g

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania  udostępnia się uczniowi i jego rodzicom.
 2. Uczeń i jego rodzice zwracają się z wnioskiem do wychowawcy  klasy o umożliwienie wglądu do pracy pisemnej ucznia, dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania.
 3. Wychowawca  klasy ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji, o której mowa w ust. 2, w porozumieniu z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż w okresie 3 dni od daty złożenia wniosku.
 4. Prace pisemnie ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  lub inną dokumentację dotycząca oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom do wglądu wyłącznie na terenie Szkoły.
 5. Prace pisemne ucznia tj. prace klasowe nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.(bez oddawania ich do wglądu rodzicom w domu)
 6. Prace pisemne ucznia tj. kartkówki i pozostałe prace nauczyciel prowadzący może zwrócić uczniowi lub przechowywać w szkole, nie dłużej niż do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

 

§ 52 h

Stosuje się następujące zasady udostępniania prac uczniowskich w szkole:

1)         Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych udostępnia uczniowi pisemne prace ucznia po ich sprawdzeniu i dokonaniu oceny w czasie:
a) ich zwrotu uczniowi;
b) wstawiania ocen do dziennika lekcyjnego.

2)         Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych udostępnia rodzicom sprawdzone i ocenione prace ucznia:
a) w czasie zebrań rodzicielskich;
b) w czasie dni otwartych dla rodziców;
c) poprzez przekazanie kopii prac zainteresowanym rodzicom;
d) poprzez wystawki na gazetkach klasowych.

3)         Udostępnianie prac, o których mowa w ust. 2 w czasie zebrań rodzicielskich może zrealizować wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych

4)         Uczeń i jego rodzice nie mogą udostępnianych prac pisemnych ucznia, dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania kserować, fotografować i wynosić poza obręb szkoły.

5)         Rodzice ucznia mają prawo wglądu w pracę klasową dziecka na terenie szkoły i w obecności nauczyciela.

 

§ 52 i

 

W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady:

1)      jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

2)      częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie;

3)      różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności wynikającej ze specyfiki przedmiotu;

4)      różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

5)      ważenia oceny – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;

6)      jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

 

§ 52 j

 

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji  zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron  jego pracy oraz  ustalenia kierunków dalszej pracy.
 3. Informacja zwrotna dla ucznia zawiera:

1)     wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;

2)     odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

3)     wskazówki- w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę;

4)     wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

 1. Informacja zwrotna musi odnosić się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej wykonaniem.
 2. Sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału uczniów.
 3. Informacja zwrotna, która jest oceną kształtującą, nie występuje razem z oceną sumującą (stopniem). Należy rozdzielać ocenę kształtującą od oceny sumującej.

 

§ 52 k

 

1. Uzasadnienie oceny bieżącej może nauczyciel przekazać w następujący sposób:
            1) ustnie
                a) przy ocenie odpowiedzi ustnej;
                b) przy oddawaniu lub omawianiu ocenionych pisemnych prac ucznia;
            2) pisemnie:

                a) za pomocą punktacji;
                b) za pomocą recenzji.

§ 52 l

 

Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji

 śródrocznej i rocznej:

1)     stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)      posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;

b)      samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty program nauczania;

c)      uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim;

d)      osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia;

2)     stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określonych w  programie nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

b)      rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3)     stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w  program nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;

b)      poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4)     stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

b)      wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

5)     stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)      ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;

b)      wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6)     stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

b)      nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

§ 52 ł

 

 1. Uczniowi w klasach I – III można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej:
  1) 8. ocen bieżących z edukacji polonistycznej i z edukacji matematycznej;
  2) 5. ocen bieżących z pozostałych edukacji.
 2. Uczniowi klasy I za I okres nauki, można ustalić ocenę klasyfikacyjną z mniejszej ilości ocen bieżących niż określa to ust. 1, ale nie mniejszej niż trzy ze względu na okres adaptacyjny ustalony przez wychowawcę klasy.
 3. Uczniowi w klasach IV – VI, można ustalić ocenę klasyfikacyjną, z co najmniej:
  1) 9. ocen bieżących z języka polskiego;
  2) 7. ocen bieżących z języka angielskiego, matematyki i przyrody;
  3) 5. ocen bieżących z pozostałych zajęć edukacyjnych.
 4. Oceny, o których mowa w ust. 1 i 3 powinny być ustalone podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności.
 5. Dopuszcza się ustalenie oceny klasyfikacyjnej z mniejszej ilości ocen bieżących niż określa to ust. 1 i 3, ale nie mniejszej niż trzy, jeżeli uczeń legitymował się frekwencją niższą niż 70 %.
 6. Kryteria ustalone w ust. 1 -5  nie dotyczą uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 7. Oceny klasyfikacyjne opisowe z zajęć edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala nauczyciel zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem kryteriów, w tym ilości ocen bieżących w Przedmiotowym Systemie Oceniania na dany rok szkolny zgodnym z Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym (IPET).

 

§ 52 m

 

 1. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele, z zachowaniem przepisów określonych w Statucie oraz specyfiki przedmiotu i możliwości edukacyjnych uczniów danego oddziału.
 2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 52 n

 

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 2. W przypadku wychowania fizycznego należy brać pod uwagę także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 52 o

 

 1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III stosuje się takie, jak w ocenianiu uczniów klas I – III. Kryteria tych stopni na dany rok szkolny ustala w Przedmiotowym Systemie Oceniania nauczyciel zajęć edukacyjnych oddzielnie dla  każdego ucznia z  uwzględnieniem jego możliwości psychofizycznych i edukacyjnych.
 2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach IV – VI stosuje się takie, jak w ocenianiu uczniów klas IV – VI. Kryteria tych stopni  na dany rok szkolny ustala w Przedmiotowym Systemie  Oceniania nauczyciel zajęć edukacyjnych oddzielnie dla  każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości psychofizycznych i edukacyjnych.

 

§ 52 p

      

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zachowania w klasach I-III  są ocenami opisowymi.
 2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne zachowania w klasach IV – VI ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

1)      wzorowe                       - wz;

2)      bardzo dobre               - bdb;

3)      dobre                            - db;

4)      poprawne                     - pop;

5)      nieodpowiednie           - ndp;

6)        naganne                     - ng.

 1.  W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów klas I – III stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku zajęć w postaci znaków:
  a) „+” – oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia w obszarach, o których mowa w
      § 52 r, ust. 2;
  b) „ .” – oznacza równowagę między pozytywnymi a negatywnymi przejawami
      zachowania ucznia w obszarach, o których mowa w § 52 r, ust. 2 albo brak wyróżniania
      się pozytywnymi i negatywnymi przejawami zachowania, o których mowa wyżej.
  c) „-” – oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia w obszarach, o których mowa w
      § 52 r, ust. 2.
 2. Oceny bieżące zachowania  uczniów kl. I - III ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami uczącymi w klasie oraz dyżurującymi na przerwach międzylekcyjnych.
 3. Oceny bieżące zachowania uczniów kl. I – III wychowawca klasy wpisuje do dziennika lekcyjnego.
 4. Opisową ocenę klasyfikacyjną zachowania w kl. I-III ustala wychowawca klasy na podstawie co najmniej 5. ocen bieżących.
 5. Opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania w kl. I – III  wychowawca klasy wpisuje do dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 6. Ocenianie bieżące zachowania uczniów kl. IV-VI określa § 52 s.
 7. Ocen bieżących zachowania uczniów kl. IV-VI wychowawca nie wpisuje do dziennika lekcyjnego. Podstawę do ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania stanowi „Karta zachowania ucznia, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu Szkoły.
 8. Oceny klasyfikacyjne zachowania w klasach IV-VI wychowawca klasy wpisuje do dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen w pełnym brzmieniu.

 

§ 52 r

 

 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
 2. Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o dobre imię szkoły (honor i tradycje szkoły);

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Oceny opisowe zachowania w klasach I-III powinny uwzględniać w szczególności:

 

1)         Wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie:
- przygotowanie do zajęć, kultura i higiena osobista, systematyczność i obowiązkowość,
   punktualność, umiejętność dokonywania samooceny;
- przygotowanie do zajęć, wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, np.
  dyżurnego itp., utrzymanie ładu i porządku na swoim stanowisku pracy.

2)         Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
- koleżeńskość, uczciwość w kontaktach międzyludzkich, tolerancja wobec innych, tzn.
  innych poglądów religijnych, wad rozwojowych, choroby, ułomności, narodowości;
- prawidłowa reakcja na ewentualne przypadki kradzieży, wyłudzania pieniędzy,
  zastraszania:
- umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów, dbałość i poszanowanie
  mienia własnego i społecznego, systematyczne i wytrwałe przezwyciężanie trudności 
  w nauce, działanie bezinteresowne, przejawianie w działaniu własnej inicjatywy,
  rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności.

3)         Dbałość o dobre imię szkoły:
- aktywny udział w życiu klasy i szkoły, godne reprezentowanie klasy i szkoły w
  konkursach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

4)         Dbałość o piękno mowy ojczystej:
- używanie w mowie potocznej pięknego, polskiego języka, unikanie wulgaryzmów,
  stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec dorosłych i rówieśników.

5)         Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w świetlicy, podczas oczekiwania na autobus, podczas zabaw na placu przed szkołą, podczas przerw śródlekcyjnych, w szatni, na wycieczce bliższej i dalszej;
- pomoc młodszym, niepełnosprawnym i osobom starszym, prawidłowa reakcja na
  krzywdę i przejawy zła.

6)         Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
- przestrzeganie zasad i norm funkcjonujących w grupie;
- kulturalne zachowanie się na przerwach śródlekcyjnych (zakaz biegania), w świetlicy,
  podczas oczekiwania na autobus, w bibliotece, na obiedzie, w szatni, na placu zabaw;
- umiejętność przyznawania się do błędów, umiejętność przepraszania.

7)         Okazywanie szacunku innym osobom:
- kulturalne odzywanie się do innych, taktowne zachowanie się wobec nauczycieli,
  wychowawców, pracowników szkoły i rówieśników;
- stosowanie zwrotów powitania i pożegnania wobec nauczycieli, wychowawców
  i pracowników szkoły.

§ 52 s

 

 1. Ustala się kryteria oceny punktowej zachowania dla uczniów klas IV – VI.
 2. Na początku roku szkolnego i drugiego semestru każdy uczeń otrzymuje kredyt 120 punktów, który jest równoznaczny ocenie dobrej zachowania.
 3. Od ucznia zależy ocena końcowa śródroczna i roczna. Uczeń ma szansę na podwyższenie oceny, nawet w sytuacji popełnienia pewnych zaniedbań i może bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem.
 4. Uczeń może zyskać punkty, albo je stracić w swoim działaniu. Powyższe kryteria przedstawia poniższa tabela.
   Tabela kryteriów oceny punktowej zachowania uczniów klas IV – VI

 

 

 

 

Punkty dodatnie

Działanie

Przydzielający punkty/częstotliwość

Ilość punktów

Stosunek do obowiązków szkolnych

wychowawca klasy na koniec semestru

10 pkt

Praca na rzecz klasy (wykonywanie gazetek klasowych, drobne prace porządkowe, opieka nad kwiatami, itp.)

wychowawca klasy na koniec semestru    

do 5 pkt

Praca na rzecz szkoły (drobne prace porządkowe, opieka nad wyznaczonym terenem, opieka nad kwiatami, itp.)

opiekun Sejmiku Uczniowskiego, opiekun realizowanych zadań na koniec semestru

do 10 pkt

Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz czynny w nich udział

organizatorzy każdorazowo

5 – 20 pkt

Praca w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań, bibliotece szkolnej, gazetce szkolnej, itp.

opiekun zajęć /koła/ gazetki, itd.., bibliotekarz na koniec semestru

do 10 pkt

Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych

nauczyciel zajęć na koniec semestru

3 pkt

Aktywny udział w programach działań i przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę

opiekun programu/ przedsięwzięcia na koniec semestru

do 20 pkt

Pełnienie funkcji w ogólnoszkolnym samorządzie uczniowskim lub klasowym i inne przejawy aktywności

opiekun Sejmiku Uczniowskiego, wychowawca klasy na koniec semestru

do 10pkt

Godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

opiekun pocztu sztandarowego - każdorazowo

do 5 pkt

Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych ( 2 – szkolnych, 3 -gminnych, 4-powiatowych, 5 – wojewódzkich i ogólnopolskich)

organizator/koordynator konkursu - każdorazowo

2 - 5 pkt

Za zajęcie I,II,III miejsca w konkursach przedmiotowych, artystycznych, recytatorskich, olimpiadach, zawodach sportowych:

- szkolnych (I -5 pkt; II – 4 pkt; III – 3 pkt)

- gminnych (I – 10 pkt; II – 8 pkt; III – 6 pkt)

- powiatowych ( I – 15 pkt; II – 12 pkt; III – 9 pkt)

- wojewódzkich (I – 20 pkt; II – 18 pkt; III – 16 pkt)

- ogólnopolskich (także laureaci)

(I - 30 pkt; II – 27 pkt; III – 24 pkt)

 

organizator/koordynator konkursu - każdorazowo

 

 

 

 

do 5 pkt

 

do 10 pkt

 

do 15 pkt

 

do 20 pkt

 

 do 30 pkt

Za uzyskanie wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, recytatorskich, olimpiadach i zawodach sportowych:

- szkolnych

- gminnych

- powiatowych

- wojewódzkich
- ogólnopolskich

organizator/koordynator konkursu - każdorazowo

 

 

 

 

2 pkt

4 pkt

6 pkt

12 pkt

20 pkt

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę, np. (WOŚP itp. )

organizator akcji konkursu - każdorazowo

do 20 pkt

Zgłoszenie inicjatywy wdrożonej przez klasę

wychowawca klasy - na koniec semestru

15 pkt

Zgłoszenie inicjatywy wdrożonej przez szkołę

opiekun Sejmiku Uczniowskiego – na koniec semestru

20 pkt

100% frekwencja

wychowawca klasy - na koniec semestru

10 pkt 

Stosowanie zwrotów powitania i pożegnania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, na terenie placówki i poza nią

wychowawca klasy po konsultacjach z nauczycielami i pracownikami szkoły – na koniec semestru

5 pkt

Prezentowanie zachowań pozytywnych m.in.:

 pomoc koleżeńska, działalność społeczna, dbanie o środowisko, dbanie o czystość mowy ojczystej.

Wychowawca klasy po konsultacjach z nauczycielami i pracownikami szkoły oraz uczniami – na koniec semestru

 

do 20 pkt

Punkty ujemne

Przeszkadzanie lub nieuważnie  na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

każda zapisana uwaga przez nauczyciela prowadzącego

 

2 pkt

 

Nie wykonanie polecenia nauczyciela

każda zapisana uwaga przez nauczyciela

2 pkt

Złe zachowanie podczas przerw lekcyjnych ( wrzaski na korytarzach, bieganie, głośne zamykanie drzwi)

każda zapisana uwaga przez nauczyciela dyżurującego

2 pkt

Wyjście poza teren szkoły bez zezwolenia nauczyciela

każda zapisana uwaga przez nauczyciela edługachy zajęcia lub dyżurującego

5 pkt

Zaśmiecanie szkoły i jej otoczenia

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika szkoły

2 pkt

Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub ignorowanie go poza terenem szkoły

każda zapisana uwaga przez nauczyciela

do 10 pkt

Niewłaściwe zachowanie wobec pracowników szkoły lub osób spoza środowiska szkolnego

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika szkoły

do 10 pkt

Złe zachowanie na świetlicy, stołówce (lub w drodze na stołówkę ) i w bibliotece

każda zapisana uwaga przez nauczyciela świetlicy, biblioteki, nauczyciela dyżurującego lub pracownika szkoły

do10 pkt

Spóźnianie się na lekcje – każde spóźnienie

każda zapisana uwaga przez nauczyciela prowadzącego

1 pkt

Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia

wychowawca klasy -  na koniec semestru

do10 pkt

Ubliżanie i zaczepki słowne wobec innych uczniów

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

do 5 pkt

Zaczepki fizyczne wobec innych uczniów

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

do 10 pkt.

Użycie siły wobec innych (udział w bójkach)

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

20 pkt

Używanie wulgarnego słownictwa

 

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

2 pkt

Nie wykonanie zobowiązania

każda zapisana uwaga przez nauczyciela

5 pkt

Nie przestrzeganie regulaminu wycieczki szkolnej oraz zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z autokaru podczas wycieczki szkolnej.

organizator wycieczki -  każdorazowo

10 pkt

Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

10 pkt

Niszczenie mienia szkoły

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

do 20 pkt

Nagrywanie filmów, robienie zdjęć bez zgody osób zainteresowanych

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

do 10 pkt

Niszczenie rzeczy innych osób

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

do 10 pkt

Rozpowszechnianie materiałów dotyczących n-li lub uczniów (mających na celu naruszenie dóbr osobistych) słownie lub używając nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

 

do 50 pkt

Kradzież

każda udowodniona kradzież – wychowawca klasy

do 50 pkt

Picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków lub dopalaczy

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

50 pkt

Nie zmienianie obuwia (każdorazowo)

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

2 pkt

Nieodpowiednie zachowanie w czasie uroczystości szkolnych

każda zapisana uwaga przez nauczyciela

2 pkt

Przynoszenie do szkoły alkoholu, narkotyków lub dopalaczy oraz niebezpiecznych przedmiotów

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

50 pkt

Wyłudzanie pieniędzy

każde udowodnione wyłudzenie – wychowawca klasy

50 pkt

Nieodpowiednie (naruszające bezpieczeństwo ) zachowanie w czasie oczekiwania na odjazd autobusu szkolnego oraz w czasie jazdy autobusem do i ze szkoły (każda zapisana uwaga)

każda zapisana uwaga przez nauczyciela świetlicy lub opiekuna dowozu

5 pkt

Przebywanie poza świetlicą w czasie, kiedy dziecko powinno się tam znajdować

każda zapisana uwaga przez nauczyciela świetlicy

10 pkt.

Nie przynoszenie w terminie (ustalonym w regulaminie ) usprawiedliwienia

każdorazowo po nieobecności – wychowawca klasy

1 pkt.

Korzystanie z telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych i przerw ( telefon służy tylko do powiadamiania rodziców w nadzwyczajnych sytuacjach)

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

 

5 pkt

Inne negatywne zachowania (nieujęte w poprzednich punktach) – według uznania nauczyciela (np. kłamstwo, brak tolerancji, itp.)

każda zapisana uwaga przez nauczyciela

do 5 pkt

Nie noszenie elementów odblaskowych

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

1 pkt

 

     4a. W ocenianiu bieżącym wszystkie punkty wpisywane są w zeszycie zachowania
           uczniów danej klasy, który stanowi dowód oceniania bieżącego zachowania ucznia
           i jest integralną częścią dziennika lekcyjnego.

 1. Kryteria oceny zachowania przedstawiają się następująco:
  - zachowanie wzorowe                        - 200 pkt i więcej;
  - zachowanie bardzo dobre                 - 151 pkt – 199 pkt;
  - zachowanie dobre                             -   90 pkt. – 150 pkt;
  - zachowanie poprawne                      -   20 pkt. –   89 pkt;
  - zachowanie nieodpowiednie  -   -50 pkt –   19 pkt;
  - zachowanie naganne              -   -51 pkt i mniej.

 

§ 52 t

 

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 

§ 52 u

 

W ocenianiu zachowania ucznia obowiązują następujące zasady:

1)      ocena klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć

    edukacyjnych i na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;

2)      ocena  zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia  zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania w środowisku szkolnym.

§ 52 w

 

Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:

1)     formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)     informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;

3)     informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

4)     informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie    klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

5)     stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;

6)     systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;

7)     dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;

8)     informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;

9)     informowanie ucznia na 10 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidywanej ocenie śródrocznej/rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz śródrocznej/rocznej  ocenie zachowania;

10)  umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących;

11)  informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

12)  uzasadnianie ustalonej oceny;

13)  udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na jego wniosek lub wniosek jego rodziców.

 

§ 52 z

 

Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:

1)      systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;

2)      wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach;

3)      regularne odrabianie zadań domowych;

4)      prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela;

5)      pisanie każdej pracy kontrolnej;

6)      aktywne uczestnictwo w zajęciach;

7)      na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, zajęciach technicznych, plastyce i muzyce.

 

§ 52 a a

 

 1. Każdy uczeń ma prawo poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej o jeden stopień z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Warunkiem uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest złożenie  przez ucznia za zgodą rodziców lub rodziców (opiekunów prawnych) stosownego wniosku do nauczyciela.
 3. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych otwiera się w dniu przekazania rodzicowi informacji o przewidywanej ocenie rocznej tj. najpóźniej na 7 dni przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.
 4. Uczeń w uzgodnieniu z rodzicami lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do nauczyciela w terminie dwóch dni roboczych od dnia uzyskania informacji przez rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej ze wskazaniem o jaką ocenę uczeń się ubiega (załącznik nr 2).
 5. Nauczyciel przedmiotu w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku ustala w formie pisemnej:

1)      zakres materiału oraz konieczne wymagania do uzyskania oceny wskazanej we wniosku;

2)      terminy, w jakich uczeń winien materiał opanować i wykazać się jego znajomością nie później jednak niż dwa dni przed klasyfikacją roczną;

3)      formy poprawy przewidywanej wcześniej oceny klasyfikacyjnej;

4)      inne warunki wynikające ze specyfiki przedmiotu.

 1. Rodzic i uczeń winien podpisać otrzymaną informację od nauczyciela, której kopię przechowuje się w dokumentacji.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien być uzasadniony. Wniosek może zostać odrzucony, jeżeli uczeń przez cały rok miał lekceważący stosunek do nauki co ma potwierdzenie w jego ocenie zachowania.
 3. Uczeń uzyskuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, o którą ubiegał się we wniosku, jeżeli spełni poniższe warunki:

1)      dopełni trybu określonego w ust 4;

2)      wypełni wszystkie zalecenia nauczyciela, o których mowa w ust. 5.

 1. Niezależnie od zapisów ust. 8 uczeń może uzyskać wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną, jeżeli nauczyciel uzna, że spełnił kryteria na daną ocenę do terminu klasyfikacji rocznej.
 2. Dokumentację związaną z procedurą ustalenia wyższej niż przewidywana oceny rocznej nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły.
 3. Dokumentację, o której mowa w ust. 10 przechowuje się w szkole do czasu ukończenia lub opuszczenia przez ucznia szkoły.

 

§ 52 a b

Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1)      wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie rocznej zachowania zgodnie z niniejszym Statutem;

2)      tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania otwiera się w dniu przekazania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o przewidywanej ocenie rocznej, tj. najpóźniej na 7 dni przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej;

3)      do dwóch dni roboczych od uzyskania informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń za zgodą rodziców lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do wychowawcy klasy pisemny wniosek (wg załącznika nr 3) o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej zachowania ze wskazaniem o jaką ocenę uczeń się ubiega, z uwzględnieniem zasady, że ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie ze zwróceniem szczególnej uwagi na inne, nieznane okoliczności zachowania;

4)      wychowawca klasy w ciągu dwóch  dni roboczych od otrzymania wniosku:

a)      poddaje ponownej analizie ustalenie oceny zachowania jeśli uczeń podał inne, nieznane okoliczności jego zachowania;

b)      odmowa ponownej analizy ustalenia oceny zachowania, jeśli uczeń nie podał uzasadnienia wskazującego na inne nieznane okoliczności jego zachowania;

c)      wskazuje do wykonania w ustalonym terminie uczniowi dodatkowe zadanie na rzecz klasy, szkoły lub środowiska, jeśli uczniowi zabrakło trzy lub mniej punktów do uzyskania wyższej oceny zachowania;

5)      wychowawca klasy podwyższa roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania jeżeli uczeń wykonał zadanie, o którym mowa w pkt. 4 c bez zastrzeżeń wychowawcy klasy;

6)      wychowawca klasy dokumentację z zakresu uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania przekazuje dyrektorowi szkoły;

7)      dokumentacja, o której mowa w pkt. 6 przechowywana jest w szkole do czasu ukończenia przez ucznia szkoły lub opuszczenia przez ucznia szkoły.

 

§ 52 a c

 

Tryb ustalania śródrocznej oceny z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych obejmuje:

1)      poinformowanie uczniów w terminie do 15 września każdego roku szkolnego i rodziców w terminie do 30 września każdego roku szkolnego z wymaganiami zawartymi w PSO;

2)      poinformowanie uczniów przez nauczyciela o przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych i dodatkowych na 10 dni przed klasyfikacyjnym  posiedzeniem rady pedagogicznej, a w przypadku ocen negatywnych na 1 miesiąc wcześniej;

3)      poinformowanie rodziców na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanych ocenach negatywnych (załącznik nr 4);

4)      przekazanie niezwłocznie przez uczniów rodzicom informacji o przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych i dodatkowych, po spełnieniu pkt. 2;

5)      ustalenie przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne i wpisanie do dziennika śródrocznych ocen klasyfikacyjnych najpóźniej w przeddzień klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej;

6)      wpisanie ustalonej oceny opisowej z zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych w klasach I-III może być spełnione przez wpisanie jej do „Karty oceny śródrocznej ucznia w klasach I-III”, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Statutu.

7)      ustalona śródroczna ocena klasyfikacyjna może być niższa od przewidywanej, gdy uczeń od czasu poinformowania o przewidywanej ocenie:
a) nagminnie opuszcza zajęcia edukacyjne, co uniemożliwia ustalenie stopnia opanowania bieżącego materiału programowego;
b) uzyskuje negatywne oceny i nie korzysta z prawa ich poprawienia w ustalonych terminach.

§ 52 a d

 

Tryb ustalania rocznej oceny z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych obejmuje:

1)      poinformowanie uczniów w terminie do 15 września każdego roku szkolnego i rodziców w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w PSO;

2)      poinformowanie uczniów przez nauczyciela zajęć edukacyjnych o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych i dodatkowych zgodnie z § 52 w, ust.9;

3)      poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) w terminie 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej przez wychowawcę klasy o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć obowiązkowych i dodatkowych, a w przypadku ocen negatywnych na 1 miesiąc wcześniej (załączniki nr 6, 7, 8);

4)      skorzystanie przez ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) z możliwości:

a)      uzyskania oceny wyższej niż przewidywana;

b)      złożenia egzaminu klasyfikacyjnego;

5)      ustalenie przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne i wpisanie do dziennika rocznych ocen klasyfikacyjnych najpóźniej w przeddzień klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej;

6)      ustalona roczna ocena klasyfikacyjna może być niższa od przewidywanej, gdy uczeń od czasu poinformowania o przewidywanej ocenie:

a)      nagminnie opuszcza zajęcia edukacyjne, co uniemożliwia ustalenie stopnia opanowania bieżącego materiału programowego;

b)      uzyskuje negatywne oceny i nie korzysta z prawa ich poprawiania w ustalonych terminach;

7)      roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, jest ustalana zgodnie z § 52 a f;

8)      ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44 m i art. 44 n ustawy o systemie oświaty;

9)      ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego począwszy od klasy IV niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44 m i art. 44 n ustawy o systemie oświaty;

10)  jeżeli zajęcia edukacyjne kończą się w I semestrze, ocena śródroczna jest równocześnie roczną oceną klasyfikacyjną.

 

§ 52 a e

 

Tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny z zachowania obejmuje:

1)      poinformowanie uczniów w terminie do 15 września każdego roku szkolnego i rodziców w terminie do 30 września każdego roku szkolnego o zasadach oceniania zachowania;

2)      poinformowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach zachowania w trybie ustalonym dla  śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych.

3)      skorzystanie przez ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) z możliwości uzyskania rocznej oceny zachowania wyższej niż przewidywana;

4)      ustalenie śródrocznej i rocznej oceny zachowania przez wychowawcę klasy w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej i wpisanie jej najpóźniej do dziennika w przeddzień posiedzenia, o którym mowa wyżej;

5)      wpisanie ustalonej oceny zachowania, o której mowa w pkt. 4 w klasach I-III może być spełnione poprzez wpisanie jej do „Karty oceny śródrocznej ucznia w klasach I-III”;

6)      klasyfikacyjna roczna ocena zachowania może być niższa od przewidywanej, gdy uczeń:
a) nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne;
b) narusza w istotny sposób Statut Szkoły i inne ustalone regulaminy;
c) nie wykazuje chęci zmiany postępowania .

7)      Niezależnie od zapisów pkt. 3 uczeń może uzyskać wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną jeśli wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli uczących w danej klasie i uczniów uzna, że uczeń spełnił kryteria na daną ocenę do klasyfikacji rocznej.


§ 52 a f

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej stwierdzono u ucznia braki edukacyjne w wiedzy i umiejętnościach szkoła będzie go wspomagała poprzez:

1)      objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną;

2)      indywidualizację nauczania;

3)      zwiększenie liczby godzin danych zajęć edukacyjnych za zgodą organu prowadzącego.

 

 

§ 52 a g

 

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

1)      I okres obejmuje miesiące wrzesień – styczeń;

2)      II okres obejmuje miesiące luty – czerwiec.

 

§ 52 a h

 

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz  ustaleniu – według skali ustalonej w Statucie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się  raz w ciągu roku szkolnego w okresie 7 dni poprzedzających zakończenie I okresu.
 3. Klasyfikacja roczna  polega na podsumowaniu  osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania według skali, o której mowa w § 52 e ust. 2 , § 52 f, ust. 2, § 52 ł, ust. 7 niniejszego Statutu.

 

Egzamin klasyfikacyjny

§ 52 a i

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który opuścił zajęcia z powodów uznanych przez radę pedagogiczną za usprawiedliwione. Do przyczyn usprawiedliwionych należą:

1)      pobyt w szpitalu, długotrwała choroba, rehabilitacja;

2)      wypadek losowy w rodzinie ucznia, który uniemożliwił mu systematyczne uczęszczanie na zajęcia;

3)      niepowodzenia spowodowane ukrytą chorobą lub deficytami.

Powyższe przyczyny muszą być udokumentowane.

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.
 2. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na pisemną, uzasadnioną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodów nieusprawiedliwionych, jego rodziców (prawnych opiekunów), kuratora sądowego. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin z co najwyżej dwóch zajęć edukacyjnych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub program nauki, lub obowiązek nauki poza szkołą.
 4. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają na piśmie do dyrektora szkoły najpóźniej w przeddzień klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej (załącznik nr 9). Termin egzaminu powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  W przypadku I semestru – w ciągu jednego miesiąca od zakończenia semestru (uczeń kontynuuje naukę w II semestrze), w przypadku II semestru - najpóźniej w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
 5. Uczniowi, który nie mógł przystąpić w wyznaczonym terminie do egzaminu klasyfikacyjnego za II semestr, dyrektor szkoły – z chwilą ustania przeszkód – wyznacza następny termin jednak nie późniejszy niż do dnia zakończenia roku szkolnego.
 6. Uczeń nie sklasyfikowany do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego nie jest promowany do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

§ 52 a j

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych za wyjątkiem religii przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

1)      dyrektor jako przewodniczący;

2)      nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jako egzaminator;

3)      nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 1. Zadania egzaminacyjne ustala egzaminator, zatwierdza przewodniczący komisji. Zadania egzaminacyjne z zakresu zajęć edukacyjnych plastyka, muzyka, wychowanie techniczne, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe powinny mieć charakter ćwiczeń praktycznych.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu i ustaloną przez komisję ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z religii przeprowadza się zgodnie z „Zasadami oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach”.

 

§ 52 a k

 

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany”.

 

Zastrzeżenia

 

§ 52 a l

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 powinny być składane pisemnie, z uzasadnieniem i podpisem zgłaszającego zastrzeżenia (załącznik nr 10).
 3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny:

1)      dyrektor szkoły w ciągu 3 dni roboczych powołuje komisję w celu rozpatrzenia zastrzeżeń w składzie:

a)      wychowawca klasy jako przewodniczący komisji;

b)      przewodniczący komisji rady pedagogicznej ds. nauczania danych zajęć edukacyjnych;

c)      Szkolny Rzecznik Praw Ucznia;

2)      komisja powołana przez dyrektora szkoły rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 7 dni od daty wpływu pisemnego zastrzeżenia do dyrektora szkoły;

3)      komisja rozpatruje zastrzeżenia, analizując dokumentację przebiegu nauczania i dokumentację oceniania przedstawioną przez nauczyciela zajęć edukacyjnych;

4)      z obrad komisji sporządzany jest protokół, który powinien zawierać końcowe stwierdzenie o zasadności lub bezzasadności zastrzeżeń;

5)      komisja przedkłada dyrektorowi szkoły wyniki pracy.

 1. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna ustalona została zgodnie z przepisami prawa,  dyrektor szkoły informuje o tym rodziców w formie pisemnej.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. W skład komisji wchodzą:

1)      dla wszystkich zajęć edukacyjnych za wyjątkiem religii:

a)      dyrektor szkoły albo osoba upoważniona przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel prowadzący dane  zajęcia edukacyjne;

c)      dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)      dla religii:

a)      dyrektor szkoły albo osoba upoważniona przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel religii prowadzący zajęcia z religii, który ocenę ustalił;

c)      jeden lub dwóch nauczycieli religii z innej szkoły tego samego typu, prowadzących zajęcia religii.

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6, pkt. 1, lit. b i pkt. 2 lit. b może być zwolniony
      z  udziału w pracy komisji na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły
     powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że
     powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 
     dyrektorem tej szkoły.

8. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem  i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
     Egzamin odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia decyzji o stwierdzeniu
     nieprzestrzegania trybu i warunków ustalania oceny.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Ustalona przez komisję w wyniku sprawdzianu roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny i jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej.
 3. Ustalona przez komisję niedostateczna roczna ocena klasyfikacja z zajęć edukacyjnych  może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 5. Przepisy ust.1-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.

 

§ 52 a ł

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone do dyrektora szkoły na piśmie, z uzasadnieniem, podpisane przez ucznia lub jego rodziców, w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych (załącznik nr 11).
 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny:

1)      dyrektor szkoły niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty wpływu zastrzeżenia powołuje komisję do jego rozpatrzenia w składzie:

a)      przewodniczący Zespołu Wychowawczego jako przewodniczący Komisji;

b)      wychowawca klasy;

c)      Szkolny Rzecznik Praw Ucznia;

2)      komisja rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 7 dni od daty jego wpływu;

3)      komisja sporządza protokół z obrad, który powinien kończyć się stwierdzeniem czy klasyfikacyjna ocena roczna zachowania została ustalona zgodnie lub niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny;

4)      komisja protokół przekazuje dyrektorowi szkoły niezwłocznie po sporządzeniu.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona została zgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły informuje o tym rodziców w formie pisemnej.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. W skład komisji, o której mowa w ust.4 wchodzą:

a)      dyrektor szkoły lub inna osoba upoważniona przez dyrektora;

b)      wychowawca klasy jako przewodniczący komisji;

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

e)      przedstawiciel rady rodziców.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

Promocja

 

§ 52 a m

 

 1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidywanych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązków zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 7 i 9.
 5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji  rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 12.
 8. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej odnotowuje się oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasyfikacji rocznej w klasie szóstej oraz czwartej lub piątej, o ile zajęcia realizowane były tylko w tych klasach.
 9. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
 10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 11. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych orz religii lub etyki średnią ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 12. Rada pedagogiczna wyraża zgodę na promowanie ucznia (jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego), który nie zdał egzaminu poprawkowego, w przypadku gdy:

1)      egzaminatorzy i nauczyciel uczący wyrażają opinię, że uczeń rokuje możliwości dalszego świadomego korzystania z zajęć edukacyjnych;

2)      oferowana pomoc uczniowi i indywidualizacja pracy umożliwi opanowanie przez niego wiadomości i umiejętności niezbędnych do otrzymania oceny pozytywnej w klasie programowo wyższej.

13. Ocena roczna z religii oraz z zajęć dodatkowych (języka niemieckiego) nie ma wpływu na
      promocję ucznia do klasy programowo wyższej.

 

Egzamin poprawkowy

 

§ 52 a n

 

 1. Uczeń za zgodą rodziców lub rodzice ucznia, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał jedną ocenę niedostateczną albo dwie oceny niedostateczne w ciągu 5 dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej  składa pisemny wniosek o ustalenie terminu egzaminu poprawkowego (załącznik nr 12).
 2. Uczeń i  jego rodzice mają prawo porozumieć się z  nauczycielem, który ustalił klasyfikacyjną ocenę niedostateczną w sprawie deklaracji poziomu zdawanego egzaminu. Uczeń może zadeklarować chęć zdawania egzaminu na każdą z ocen szkolnych. Deklaracja musi być pisemna i zawierać podpis ucznia, jego rodzica i nauczyciela zajęć edukacyjnych.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest w ciągu 7 dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej określić zakres wymagań edukacyjnych objętych egzaminem na zadeklarowaną przez ucznia ocenę. Zadania egzaminacyjne powinny być tak zredagowane,  aby zawierały zadania z poziomu zadeklarowanego przez ucznia.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor jako przewodniczący;

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne i ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
 4. W przypadku zgłoszenia przez rodzica (prawnego opiekuna) zastrzeżenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor stosuje takie same procedury jak w przypadku zastrzeżenia o nieprzestrzeganiu procedur egzaminu klasyfikacyjnego.

 

Ukończenie szkoły

 

§ 52 a o

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem § 52 ak ust. 10 uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej  a ponadto przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego.
 2. Ocena końcowa z religii oraz zajęć dodatkowych nie ma wpływu na ukończenie szkoły przez ucznia.
 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
 4. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć dodatkowych, zajęć edukacyjnych, religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz  co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 5. Sprawdzian zewnętrzny, o którym mowa w ust. 1 ma charakter powszechny i obowiązkowy.
 6. Sprawdzian zewnętrzny przeprowadzany jest w szkole zgodnie z Rozdziałem 3 b Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

 

Rozdział VIII

            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 53

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Tablica i stemple mają następującą treść:

Szkoła Podstawowa

im. Żołnierzy AK Cichociemnych

w Brzozowie

3. Stempel szkoły obok nazwy szkoły może zawierać herb gminy.

 

§ 54

 

1. Szkoła posiada sztandar.

2. Szkoła może posiadać godło i własny hymn.

 

§ 55

 

Ceremoniał szkoły przedstawia się następująco:

1) każdy uczeń rozpoczynający naukę w kl. I składa przyrzeczenie na sztandar szkoły następującej treści:

„Przyrzekam uroczyście na sztandar szkoły.

Będę starał się być dobrym i uczciwym.

Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.

Będę szanował swoich rodziców, nauczycieli,

przełożonych i kolegów. Będę uczył się pilnie

tego co piękne i szlachetne .Będę kochał

swoją Ojczyznę”

2) każdy absolwent szkoły składa ślubowanie na sztandar szkoły następującej treści:

            „Ja, absolwent Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych

    w Brzozowie biorąc na świadków naszych rodziców, nauczycieli oraz kolegów,
    ślubuję uroczyście na sztandar szkoły.

            Ślubuję Tobie Ojczyzno, jak nasi patroni kochać Cię i służyć Ci
 wiernie przez całe życie.

            Ślubuję wiedzę wyniesioną z naszej szkoły poszerzać w szkołach

wyższego stopnia a w życiu kierować się tym co piękne, dobre i szlachetne

            Ślubuję, zachowując w pamięci rady i wskazówki nauczycieli, godnie reprezentować tę szkołę”.

3) uczeń składający przyrzeczenie lub ślubowanie może zakończyć je słowami

  „Tak mi dopomóż Bóg”,

4) Dzień Patrona Szkoły obchodzi się 20 maja każdego roku szkolnego w rocznicę nadania szkole sztandaru z następującymi wyjątkami:

a) jeśli 20 maja przypada w sobotę lub w niedzielę dzień ten obchodzi się w piątek przed 20 maja;

b) jeśli 20 maja uczniowie danej klasy piszą sprawdzian w ramach badań ogólnopolskich dzień ten obchodzi się w przeddzień 20 maja.

5) szczegółowy wykaz obchodzonych świąt i uroczystości szkolnych reguluje regulamin  
   ucznia.

§ 56

 

1.Osoby, organizacje lub instytucje które swoim działaniem przyczyniają się do lepszego funkcjonowania szkoły, swoją postawą przynoszą chlubę szkole lub rozsławiają jej dobre imię mogą zostać wyróżnione statuetką „Przyjaciel szkoły”.

2.Wyróżnienie, o którym mowa w ust.1 nadawane jest przez Kapitułę statuetki „Przyjaciel szkoły”.

3.Powołanie Kapituły statuetki „Przyjaciel szkoły” i  zasad jej działania określa stosowny regulamin uchwalony przez radę pedagogiczną.

 

§ 56 a

 

 1. Rodzice pracujący w radzie rodziców na wniosek dyrektora szkoły za swoją pracę na rzecz społeczności szkolnej mogą zostać wyróżnieni dyplomem.
 2. Przewodniczący rad oddziałowych na wniosek wychowawcy klasy za swoją pracę na rzecz danego oddziału mogą zostać wyróżnieni dyplomem.
 3. Dyrektor szkoły, wychowawcy klas oraz pozostali nauczyciele mogą wnioskować o wyróżnienie dyplomem rodzica, który przyczynił się do rozwoju danego oddziału lub szkoły.
 4. Pamiątkowe dyplomy przyznaje rada pedagogiczna.
 5. Dyplomy, o których mowa w ust. 1-4 wręcza rodzicom dyrektor szkoły w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

§ 57

 

1.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3.Obsługę finansową szkoły prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iłowie.

 

§ 57a

 

 1. Szkoła przestrzega „Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 16 grudnia 2015r., poz. 2135).).
 2. Przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego i szkoły rodzic wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych tylko dla potrzeb szkoły, a w szczególności do:

1)      prowadzenia ewidencji uczniów np. w księgach ewidencji, księgach uczniów, dziennikach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)      przechowywania danych osobowych uczniów w szkolnych komputerach;

3)      sporządzania list uczniów, wykazów, np. w organizacji wycieczek, itp.;

4)      posługiwania się danymi osobowymi uczniów w organizacji konkursów, zawodów sportowych, wystaw prac uczniowskich;

5)      wystawiania dokumentów np. legitymacji, kart rowerowych, świadectw, zaświadczeń, opinii, informacji, itp.

6)      udostępniania danych osobowych uczniów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w Warszawie w celu organizacji sprawdzianu szóstoklasisty;

7)      udostępniania danych osobowych uczniów Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowie w celu udzielania pomocy finansowej;

8)      udostępniania danych osobowych uczniów Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Iłowie w celach księgowych.

      „9) udostępniania danych osobowych uczniów Niepublicznemu Zakładowi Opieki
            Zdrowotnej w Brzozowie Starym w celu objęcia uczniów opieką pielęgniarki
            szkolnej;

10) udostępniania danych osobowych uczniów PH-U „Service” w Płocku w celu
      sporządzenia dokumentacji powypadkowej uczniów;

11) udostępniania danych osobowych uczniów Poradni Psychologiczno –
      Pedagogicznej w Sochaczewie w celu udzielenia stosownej pomocy  
      psychologiczno – pedagogicznej na wniosek rodziców;

12) udostępniania danych osobowych uczniów Bankowi Spółdzielczemu w Iłowie
      w celu załatwienia spraw Rady Rodziców i Szkolnej Kasy Oszczędności.

„13) udostępniania danych osobowych uczniów uczęszczających na lekcje religii
       rzymskokatolickiej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w
      Brzozowie w celu informacji o uczniach uczestniczących w lekcjach religii, a
      przygotowujących się w parafii do sakramentów świętych.

3. Za zabezpieczenie zbiorów danych osobowych uczniów odpowiedzialność ponoszą pracownicy przetwarzający i przechowujący dane osobowe uczniów.

 

§ 58

 

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo projekt jego zmian i przedstawia je do uchwalenia radzie szkoły. Do czasu powołania rady szkoły, rada pedagogiczna ustala statut lub jego zmiany.

 

§ 58 a

 

 1. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić dyrektor szkoły, przewodniczący zespołu lub komisji rady pedagogicznej.
 2. Przyczyną zmian Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Szkoły.
 3. Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Szkoły regulują:
  1) ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa;
  2) zasady ogólne w  niniejszym Statucie.
 4. W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu albo w przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt jednolity lub projekt nowego Statutu.

 

§ 59

 

1. Statut szkoły i zmiany w statucie szkoły dyrektor szkoły podaje do wiadomości publicznej poprzez:

1) zapoznanie rodziców przez wychowawców klas na zebraniach rodzicielskich;

2) udostępnienie w bibliotece szkolnej:

3) udostępnienie na stronie internetowej.

2. Inne dokumenty szkoły według potrzeb podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

1) zapoznanie rodziców przez wychowawców klas na zebraniach rodzicielskich;

2) udostępnianie w bibliotece szkolnej;

3) udostępnianie ich fragmentów na tablicach ogłoszeń.

 

 

 

§ 60

 

Traci moc Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych

w Brzozowie uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 22 lutego 2000r. (Uchwała nr 1,

nr prot.10/1999/2000) wraz z aneksem nr1 uchwalonym przez Radę Pedagogiczną

w dniu 01 września 2000r.( Uchwała nr 4 nr prot. 2/2000/2001).

 

 

 

§ 61

 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

Data utworzenia

2017-02-28

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2017-02-28] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

330 razy