Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Akty prawne » Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym na rok szkolny 2017/2018

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym na rok szkolny 2017/2018

Program

wychowawczo – profilaktyczny

Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych

w Brzozowie Starym

na rok szkolny 2017/2018

  

Uchwalony przez Radę Rodziców

w dniu 27 września 2017r.

w porozumieniu

z Radą Pedagogiczną

Spis treści

       Wstęp

I. Diagnoza.

II. Wizja i misja szkoły.

III. Sylwetka absolwenta

IV. Cele ogólne.

V. Cele szczegółowe.

VI. Struktura oddziaływań wychowawczych.

VII. Wykaz uroczystości szkolnych, w tym w szczególności o charakterze wychowawczym.

VIII. Plan działań wychowawczych i profilaktycznych.

IX. Zasady ewaluacji.

X. Postanowienia końcowe.

XI. Podstawy prawne.

 

 

 

 

 

            Wstęp

            Warunkiem udanej działalności wychowawczo – profilaktycznej szkoły jest współpraca uczniów, nauczycieli, rodziców, samorządu terytorialnego oraz instytucji wspomagających pracę szkoły. Najważniejszym założeniem naszego programu jest zapewnienie wielokierunkowego, wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie więc będzie rozumiane jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania będzie wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

            Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

            Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

            Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny jest zgodny z wypracowanymi dotychczas priorytetami pracy szkoły, tj. motywacją uczniów do nauki, wychowaniem patriotycznym w oparciu o wzorce Patronów Szkoły, promocją zdrowia i zdrowego stylu życia w ramach Szkoły Promującej Zdrowie, profilaktyką bezpieczeństwa i wspomaganiem rodziców w procesie wychowawczym dzieci.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

obejmują:

-        powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły;

-        zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji

             zadań określonych w programie;

-        respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji

             organów szkoły (dyrektor szkoły, rada pedagogiczna,  rada rodziców, samorząd         
             uczniowski),

-        współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i

             stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),

-        współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

 

I. DIAGNOZA

Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

-        wyników badań ankietowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli (na początku września 2017r.);

-        konsultacji wśród rodziców, uczniów i nauczycieli;

-        wyników debaty Rady Pedagogicznej nt. diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka w zakresie działalności wychowawczej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii;

-        ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017;

-        wyników ewaluacji wewnętrznej z lat szkolnych 2015/2016 i 2016/2017;

-        wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły;

-        wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego;

-        uwag i spostrzeżeń, wniosków uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i środowiska lokalnego.

Do Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym uczęszczają uczniowie z 9. okolicznych wsi. 61. dzieci uczęszcza do oddziałów przedszkolnych, w tym 18. uczniów objętych jest obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, a 116. uczniów realizuje obowiązek szkolny w klasach I – VII. Są to głównie uczniowie z rodzin utrzymujących się z rolnictwa. W grupie uczniów są uczniowie też z dawnego osiedla pegeerowskiego. Z 7. wsi są uczniowie do szkoły dowożeni. Wszyscy uczniowie dowożeni objęci są opieką świetlicową.   

            W pracy dydaktyczno – wychowawczej należy korzystać z rekomendacji wypracowanych po sprawdzianie szóstoklasisty i ustaleń Rady Pedagogicznej na koniec roku szkolnego 2015/2016.

            Szkoła może poszczycić się osiągnięciami wychowawczymi, a w szczególności:

            - w wychowaniu patriotycznym w oparciu o wzorce Patronów Szkoły;

            - w promocji zdrowia;

            - w profilaktyce bezpieczeństwa.

            Od 2008r. szkoła należy do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
W dniu 7 października 2009r. szkoła uzyskała wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie nadany przez Kapitułę powołaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W dniu 9 grudnia 2014r. szkoła uzyskała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie potwierdzający przynależność szkoły do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. Certyfikat ten potwierdza realizację przez szkołę standardów  Szkoły Promującej Zdrowie, podejmowanie systemowych działań na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej, poddawanie się rzetelnej autoewaluacji, dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami.

W dniu 9 czerwca 2017r. szkoła otrzymała po raz drugi Certyfikat „Chronimy Dzieci” potwierdzający realizację polityki ochrony dzieci przed przemocą. Certyfikat nadany został przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i ważny jest rok, a więc do 8 czerwca 2018r.

            Natomiast w dniu 13 kwietnia 2015r. szkoła przystąpiła do realizacji programu profilaktyki w ruchu drogowym „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony” opracowanego i koordynowanego przez Komendę Wojewódzką Policji z/s  w Radomiu, który realizuje cały czas.

Realizacja standardów Szkoły Promującej Zdrowie powinna wyznaczać pracę wychowawczą w szkole  wspólnie z wychowaniem patriotycznym opartym o wzorce Cichociemnych – Patronów Szkoły. Działania powyższe uzyskały akceptację społeczności szkolnej.

Szkoła realizowała 11. szkolnych programów działań edukacyjno – wychowawczych, a także kilka przedsięwzięć wspomagających wychowanie dzieci do roku szkolnego 2016/2017.

            Dla szkoły rok 2016 ogłoszony „Rokiem Cichociemnych” był i jest nadal inspiracją do krzewienia wartości patriotycznych Cichociemnych wśród społeczności szkolnej i miejscowego środowiska.

Szkoła na co dzień współpracuje z Gminą Iłów w rozwiązywaniu problemów, w tym problemów wychowawczych

Szkoła współpracuje w krzewieniu idei Patronów Szkoły m.in. z Zarządem Głównym i
I Oddziałem Związku Polskich Spadochroniarzy Armii Krajowej, rodzinami Cichociemnych.

            Szkoła zgodnie z zawartą umową współpracuje z Wydziałem Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w zakresie promocji zdrowia.

            Szkoła współpracuje też z miejscowym środowiskiem, co jest widoczne w jej przedsięwzięciach, np. w sprzątaniu szlaków komunikacyjnych, w opiece nad grobami żołnierzy Września 1939r. itp.

            Ponadto współpracuje z wieloma innymi instytucjami i organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, np. z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Sochaczewie, Parafią Rzymskokatolicką w Brzozowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iłowie, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Brzozowie Starym

            Szkoła współpracuje ściśle ze służbami: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Brzozowie i Ostrowcach, Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie i Posterunkiem Policji w Iłowie, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sochaczewie.

            Szkoła prowadzi bibliotekę szkolno – publiczną, przygotowuje posiłki dla Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach i Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kapturach.

            Po oddaniu do użytku w 2012r. nowo wybudowanego ,, Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Brzozowie Starym” (boiska, placu zabaw, terenów zielonych) na terenie szkolnym udostępnia je miejscowemu środowisku wg ustaleń samorządu gminnego.

            Ściśle współpracuje z rodzicami, chociaż napotyka trudności w tej współpracy
z rodzinami patologicznymi.

            Szkoła od 1 września 2017r. została ośmioklasową szkołą podstawową z klasami I – VII w roku szkolnym 2017/2018.

Debata Rady Pedagogicznej nt. diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chronionych oraz czynników ryzyka związanych z narkomanią wskazała, iż głównymi czynnikami:

1) chroniącymi są:

-         teren wiejski (wszyscy się znają, brak blokowisk, zabudowania rozproszone);

-        mała szkoła (wszyscy się znają, dziecko nie jest anonimowe);

-        młoda grupa wiekowa, wśród której rodzice mają jeszcze duży autorytet i posłuch;

2) ryzyka są:

-        niekontrolowany dostęp do Internetu;

-        kontakty z starszymi rówieśnikami, w tym rodzeństwem uczęszczającymi do innych szkół;

-        duża ilość osób obcych w środowisku w okresie intensywnych prac polowych;

-        dostępna sprzedaż leków, które niewłaściwie zażywane mogą być dopalaczami.

W naszej szkole problem narkomanii i używania dopalaczy nie został zanotowany. Wobec istniejących czynników należy stale monitorować środowisko szkolne.

Ogólnie uczniowie są zadowoleni ze szkoły. Argumentują to dobrą atmosferą w

szkole, życzliwymi i fajnymi kolegami oraz koleżankami. Potwierdzają to rodzice. Występują też uczniowie, którzy spotkali się w szkole z przemocą psychiczną i fizyczną.

            W oparciu o diagnozy bieżące przeprowadzone na początku roku szkolnego 2017/2018 następujące środowiska Szkoły wnioskowały, by powyższy program  zawierał zadnia związane z:

-        walką z uzależnieniami, w szczególności od mediów elektronicznych (wnioski nauczycieli, rodziców);

-        profilaktyką bezpieczeństwa (wnioski nauczycieli, rodziców);

-        walką z hałasem, w tym w szczególności na przerwach międzylekcyjnych (wnioski uczniów, nauczycieli);

-        walką ze śmieceniem na przerwach (wnioski uczniów, pracowników niepedagogicznych);

-        walką ze śmieceniem w środowisku (wnioski organu prowadzącego);

-        walką z przemocą na przerwach (wnioski uczniów);

-        organizacją ciekawych zajęć z edukacji zdrowotnej (wnioski uczniów);

-        motywacją uczniów do nauki (wnioski nauczycieli);

-        walką z wulgaryzmami (wnioski nauczycieli);

-        przypomnieniem praw i obowiązków uczniów (wnioski dyrektora szkoły);

-        zapoznaniem społeczności szkolnej z nowym Statutem Szkoły i nowymi regulaminami (wnioski dyrektora szkoły).

 

II. WIZJA I MISJA SZKOŁY

1. Wizja wychowawcza szkoły

Motto: Zdrowe, uśmiechnięte dziecko naszym wspólnym celem.

1. Nasza szkoła:

1)      jest wspólnotą uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców dążącą do uzyskania solidnych podstaw edukacyjnych uczniów przy zachowaniu zdrowia i uśmiechu na ich dziecięcych twarzach;

2)      tworzy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju uczniów zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami;

3)      tworzy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające, że opuszczają ją absolwenci legitymujący się wiadomościami, umiejętnościami i postawą, a których mowa w rozdziale III;

4)      jest znana w środowisku jako szkoła oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia oraz wychowanie patriotyczne w oparciu o wzorce Patronów Szkoły;

5)      ściśle współpracuje z rodzicami;

6)      jest przyjazna i bezpieczna;

7)      prowadzi systematyczną ewaluację wewnętrzną, a uzyskane wyniki wykorzystuje do stałego doskonalenia funkcjonowania szkoły we wszystkich obszarach jej działalności;

8)      aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska lokalnego;

9)      zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę;

10)   pomoże każdemu uczniowi i jego rodzicowi w rozwiązywaniu problemów.

2.  MISJA  WYCHOWAWCZA  SZKOŁY

  Motto: Szkoła w Brzozowie Starym fundamentem mojej dalszej edukacji

  1. Nasza szkoła jest placówką, w której:

1)         oferujemy uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym mogą zdobywać wiedzę i umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej edukacji;

2)         zapewniamy harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia, by przygotować go do życia w otaczającym świecie;

3)         kształcimy świadomość wartości nauki i potrzeby uczenia się przez całe życie;

4)         zapewniamy przyjazny klimat;

5)         uczymy metod i technik umożliwiających nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi;

6)         wychowujemy w oparciu o chrześcijański system wartości będący zasadami uniwersalnymi oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia;

7)         promujemy zdrowie i zdrowy styl życia;

8)         kultywujemy tradycje naszych Patronów Szkoły – Żołnierzy AK Cichociemnych;

9)         wspieramy lokalne środowisko;

10)     uczymy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego;

11)     uczniowie utożsamiają się z jej osiągnięciami, ale też i porażkami, starają się kształtować jej niepowtarzalny wizerunek.

2. Do priorytetowych wartości wychowawczych ustanowionych w naszej szkole w celu ich
     osiągania, przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkoły
     należą:

1)      chrześcijański system wartości – jako podstawa przyjęcia uniwersalnych zasad etyki;

2)      kształtowanie postaw uczniów i cech osobowości, takich jak: pracowitość, przedsiębiorczość, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność przezwyciężania trudności, krytycyzm, a także ciekawość i otwartość;

3)      kształtowanie świadomości życiowej użyteczności edukacji na poziomie szkoły podstawowej;

4)      rozróżnianie i pielęgnowanie uczuć koleżeństwa, przyjaźni, miłości, akceptacji i tolerancji;

5)      poczucie współodpowiedzialności za szkołę i poszanowanie mienia społecznego;

6)      poczucie tożsamości ze szkołą, odpowiedzialności za jej wizerunek;

7)      przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych;

8)      miłość Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury europejskiej;

9)      zachowanie tradycji, bogactwa sztuki oraz ich roli w życiu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem „Małej Ojczyzny”;

10)  rozumienie nieprzemijających wartości ideowych Patronów Szkoły przedstawionych
w słowach „Tobie Ojczyzno” i „Bóg, Honor, Ojczyzna”;

11)  dbałość o przestrzeganie zasad higieny oraz o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych;

12)  uświadamianie roli człowieka w pozytywnym kształtowaniu środowiska;

13)  kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i pożyteczny dla siebie i innych.

III. SYLWETKA ABSOLWENTA

 Celem realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego naszej szkoły jest wychować absolwenta, który:

1)      umie komunikować się w języku polskim (w mowie i w piśmie);

2)      zna historię szkoły od chwili powstania;

3)      zna wybitnych absolwentów swojej szkoły i wie, że mogą być dla niego wzorem do naśladowania;

4)      zna historię Patronów Szkoły – Żołnierzy AK Cichociemnych i ich wartości ideowe;

5)      zna najbliższą okolicę i jej historię, nie wstydzi się wiejskiego pochodzenia;

6)      ma poczucie tożsamości narodowej i europejskiej;

7)      umie szukać dobra, posługuje się prawdą, w działaniu przestrzega zasad sprawiedliwości i uczciwości;

8)      ma odpowiedni zasób wiedzy, umiejętności, umożliwiający mu naukę w szkole wyższego stopnia;

9)      prezentuje właściwe postawy umożliwiające kontynuację nauki na kolejnych etapach edukacyjnych;

10)  potrafi korzystać z różnych źródeł informacji;

11)   zna podstawy jednego języka obcego;

12)  posiada umiejętności podejmowania inicjatyw służących rozwojowi siebie samego, szkoły i środowiska lokalnego;

13)  zdobył umiejętności pracy w zespole, rozwiązuje problemy w twórczy sposób;

14)  planuje i organizuje chętnie własne uczenie się;

15)  posiada wiarę we własne siły  i w zdolności pokonywania wartościowych trudnych celów;

16)  dokonuje samooceny;

17)  umie współżyć z innymi ludźmi, przestrzega zasad tolerancji;

18)  jest odpowiedzialny, aktywny, chętny do współpracy;

19)  dba o bezpieczeństwo swoje i innych;

20)  szanuje środowisko naturalne;

21)  dba o swoje zdrowie i nie ulega nałogom;

22)  jest pogodny, uśmiechnięty, ale skromny;

23)  potrafi aktywnie, w pożyteczny sposób spędzać czas wolny.

IV. CELE OGÓLNE

Działalność wychowawcza w szkole  polega na prowadzeniu działań z zakresu

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym

na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1)      fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia  wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

2)      psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów w zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej;

3)      społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4)      aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1)      współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta;

2)      kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za

             własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym

             zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych;

3)      współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu

             wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu

            życia oraz zachowań proekologicznych;

4)      wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

5)      kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli oraz wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

6)      doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania

            podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz

           warsztatowej pracy z grupą uczniów;

7)      wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz

           rodziców lub opiekunów;

8)      kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w

            działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów
            w życiu  społecznym;

9)      wychowanie patriotyczne w szczególności oparte o wzorce Patronów Szkoły;

10)  przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
oraz światowej;

11)  wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu

            modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu

wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i

wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1)      poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat

             prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,

             rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji

             psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a

             także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w

             tego typu przypadkach;

2)      rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;

3)      kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli,

             radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;

4)      kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w

             konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających

             prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

5)      prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i

             wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków

             odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji

             psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;

6)      doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki

             używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych,

             nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia

             psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych

informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat

zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających,

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych

skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i

wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1)      dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub

             opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i

              profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających,

             substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji

             psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych;

2)      udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

3)      przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

4)      informowanie uczniów  oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 

1)      wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

2)      wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną,

             środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na                       

             ryzyko zachowań ryzykownych;

3)      wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy

             używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych,

             nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań                      

            ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby

            wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 

1)      realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

2)      przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;

3)      kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

4)      doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są

ukierunkowane na:

-        wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej;

-        przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (klasie, szkole, środowisku);

-        wzbudzanie poczucia przynależności do grupy;

-        promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;

-        rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości;

-        budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej;

-        wychowanie patriotyczne oparte o wzorce osobowe Patronów Szkoły;

-        przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom;

-        walkę z hałasem;

-        przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych;

-        troskę o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców;

-        troskę o ład i porządek w miejscu nauki, o środowisko naturalne

Zadania profilaktyczne programu to:

-        zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole;

-        kształcenie znajomości zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły;

-        promowanie zdrowego stylu życia;

-        kształtowanie nawyków prozdrowotnych;

-        rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków);

-        eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej;

-        wskazywanie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji;

-        wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość;

-        uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

V.  CELE SZCZEGÓŁOWE

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

2. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.

3. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

1. Integracja zespołów klasowych.

2. Integracja społeczności szkolnej.

3. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.

4. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu, w tym na rzecz osób   
    niepełnosprawnych.

5. Rozwijanie postaw patriotycznych.

6. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

2. Wszyscy wychowawcy oraz pielęgniarka szkolna prowadzą zajęcia sprzyjające

kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

3. Uczniowie są świadomi zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.

4. Wszyscy dbamy o swoje i innych bezpieczeństwo.

 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

2. Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych na temat umiejętności samooceny

i rozpoznawania swoich predyspozycji.

3. Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.

4. Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i

pokonywania potencjalnych trudności.

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.

2. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. Uczniowie w swoich

zachowaniach kierują się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

 

VI. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

1. Dyrektor szkoły:

-        stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
- stwarzanie warunków do uczestnictwa w programie Szkoły Promującej Zdrowie;
- stwarzanie warunków do realizacji wychowania patriotycznego w oparciu o wzorce 
  Patronów Szkoły;

-        sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

-        inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów;

-        stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

-        współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań;

-        czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego;

-        nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły;

-        nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Rada pedagogiczna:

-        uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych;

-        opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców;

-        opracowuje procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością;

-        uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
- wychowanie patriotyczne w oparciu o wzorce Patronów Szkoły;
- promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;
- profilaktykę bezpieczeństwa;
- motywację uczniów do nauki;

-        uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

3. Nauczyciele:

-        współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;

-        reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia;

-        reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów;

-        przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością;

-        udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

-        kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji;

-        rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach;

-        wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

4. Wychowawcy klas:

-        diagnozują sytuację wychowawczą w klasie;

-        rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów;

-        na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, a w szczególności:
- promują wychowanie patriotyczne ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzorce 
   osobowe Patronów szkoły i „Rok Niepodległej”;
- promują zdrowie i zdrowy styl życia;

-        przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy;

-        zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły;

-        są członkami zespołu wychowawczego i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu;

-        oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami;

-        współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach;

-        wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji;

-        rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców;

-        dbają o dobre relacje uczniów w klasie;

-        podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych;

-        współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;

-        podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

5. Zespół wychowawczy:

-        opracowuje projekt programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;

-        dokonuje ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;

-        analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze;

-        ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy;

-        przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły;

-        inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły.

6. Pedagog szkolny:

-        diagnozuje środowisko wychowawcze;

-        zapewnia uczniom pomoc pedagogiczno - psychologiczną w odpowiednich formach;

-        współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki;

-        zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów;

-        współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów;

-        współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

7. Rodzice:

-        uczestniczą w konsultacjach opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego;

-        rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo – profilaktyczny szkoły;

-        uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły;

-        uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę;

-        zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole;

-        współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie;

-        dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów;

-        wspomagają lub uczestniczą w organizowanych przez szkołę uroczystościach, imprezach, wycieczkach i innych działaniach wychowawczych.

8. Samorząd uczniowski:

-        uczestniczy w konsultacjach opracowania projektu programu wychowawczo – profilaktycznego;

-        jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

-        uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły;

-        współpracuje z Zespołem Wychowawczym i Radą Pedagogiczną;

-        prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów;

-        reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego;

-        propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;

-        dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;

-        podejmuje działania z zakresu wolontariatu;

-        dba o porządek i mienie szkoły.

VII. WYKAZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM

1. Wykaz uroczystości szkolnych, w tym w szczególności o charakterze wychowawczym

-        Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;

-        Dzień Edukacji Narodowej;

-        Dzień Papieski;

-        Ślubowanie klasy pierwszej;

-        Narodowe Święto Niepodległości;

-        Dzień Wolontariatu;

-        Szkolna Wigilia;

-        Dzień Talentów i Pasji;

-        Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

-        Dzień Patrona Szkoły;

-        Dzień Dziecka – Dzień Sportu;

-        Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

2. Wykaz uroczystości klasowych:

-        Dzień Chłopaka;

-        Andrzejki;

-        Mikołajki;

-        Wigilia klasowa;

-        Dzień Kobiet

3. Wykaz tygodni tematycznych

-        Tydzień życzliwości

-        Tydzień czytania dzieciom

-        Tydzień zdrowia

-        Tydzień ekologiczny

-        Tydzień bezpieczeństwa

 

 


VIII.  PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO -  PROFILAKTYCZNYCH

Obszar

Zadania do realizacji

Formy i sposoby

Osoby odpowiedzialne

Termin

I. Wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju ucznia

1. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, sposobami i kryteriami oceniania

- lekcje przedmiotowe i wychowawcze.

- wszyscy nauczyciele

IX.2017r.

2. Zachęcanie do poszerzania wiedzy,  motywowanie do nauki, promowanie wartości nauki i uczenia się przez całe życie.

- lekcje przedmiotowe i wychowawcze;

- lekcje biblioteczne;

- spotkania z ciekawymi ludźmi;

- funkcjonowanie szkolnej czytelni i Centrum Informacji Multimedialnej;

- zorganizowanie „Miesiąca nauki”;

 

 

- spotkania z absolwentami szkoły, którzy odnieśli sukces dzięki nauce.

-wszyscy nauczyciele

- nauczyciele bibliotekarze

- wszyscy nauczyciele

- nauczyciele bibliotekarze

 

- dyrektor szkoły i nauczyciele wybranych zajęć edukacyjnych

- wszyscy nauczyciele i dyrektor szkoły

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

 

III.2018r.

 

 

cały rok

3. Wspomaganie procesu uczenia się

- prowadzenie zajęć z zakresu efektywności uczenia się.

- wychowawcy klas, pedagog

cały rok

4. Wspieranie uczniów zdolnych

- organizowanie  konkursów szkolnych (pomoc uczniom w przygotowaniu się);

- organizowanie konkursów międzyszkolnych (pomoc uczniom w przygotowaniu się);

- wspieranie uczniów uczestniczących w konkursach pozaszkolnych (pomoc uczniom w przygotowaniu się);

- zorganizowanie Dnia Talentów i Pasji;

- organizowanie szkolnych zawodów sportowych (pomoc uczniom w przygotowaniu się);

- wspieranie uczniów w pozaszkolnych zawodach sportowych (pomoc uczniom w przygotowaniu się).

- prowadzenie zajęć:

     - koła muzycznego;

     - koła informatycznego.

- organizatorzy konkursów

 

- organizatorzy konkursów

 

 

- nauczyciele opiekunowie

 

 

- I. Napieracz

- M. Starosta

 

 

- M. Starosta

 

 

 

M. Starosta

A. Słowińska

zgodnie z harmonogramem

zgodnie z harmonogramem

 

zgodnie z ofertą konkursów

 

III.2018r.

zgodnie z harmonogramem

 

zgodnie z harmonogramem lub ofertą

cały rok

5. Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce

- różnicowanie wymagań edukacyjnych;

- dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów zgodnie  z opiniami i orzeczeniami  poradni psychologiczno – pedagogicznej;

- stała współpraca na linii wychowawca – nauczyciel – rodzice w zakresie pokonywania trudności ucznia w nauce;

- kierowanie uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej w porozumieniu z jego rodzicami;

- prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów  (logopedycznych, dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych);

- prowadzenie rozmów z uczniami o charakterze terapeutycznym;

- prowadzenie rozmów z uczniami nt. procesów chorobowych powodujących trudności w uczeniu się.

- wszyscy nauczyciele

- wszyscy nauczyciele

 

 

 

- wychowawcy klasy

 

 

- wszyscy nauczyciele

 

 

- nauczyciele specjaliści

 

 

 

- pedagog szkolny

 

- pielęgniarka

cały rok

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

cały rok zgodnie z „Tygodniowym planem zajęć”

 

cały rok

 

cały rok

 

6. Pomoc uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej

- objęcie uczniów pomocą materialną (np. w zakresie dożywiania) we współpracy z GOPS w Iłowie;

 

 

Zorganizowanie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących uczniów (wsparcie finansowe, paczki bożonarodzeniowe).

- Komisja stypendialna i Socjalna

- wychowawcy klas

- wychowawca świetlicy

- dyrektor szkoły

- Szkolne Koło Wolontariatu

cały rok zgodnie z potrzebami

 

 

 

cały rok zgodnie z potrzebami

II Kształtowanie sposobu myślenia i postaw

1. Rozwijanie postaw tolerancji i otwartości

- prowadzenie lekcji przedmiotowych i zajęć z wychowawcą;

- rozmowy z uczniami, rodzicami.

- wszyscy nauczyciele i wychowawcy klas

- wszyscy nauczyciele i wychowawcy klas

cały rok

 

cały rok

2. Promowanie przestrzegania zasad  moralnych w życiu

- promowanie zasad moralnych poprzez własny przykład;

-prowadzenie lekcji przedmiotowych i zajęć z wychowawcą;

- udział w rekolekcjach wielkopostnych.

- wszyscy nauczyciele

 

- wszyscy nauczyciele

 

- wszyscy nauczyciele

cały rok

 

cały rok

 

zgodnie z terminem rekolekcji wielkopostnych

3. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka

- prowadzenie lekcji  przedmiotowych i zajęć z wychowawcą ;

- organizowanie pomocy koleżeńskiej w klasie;

- organizowanie akcji szkolnego wolontariatu.

- wszyscy nauczyciele

 

- wychowawcy klas

 

Szkole Koło Wolontariatu

cały rok

 

cały rok

 

zgodnie z planem pracy SKW

4. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii, tradycji narodowych i wzorów osobowych Patronów

- organizowanie akademii rocznicowych z okazji świąt państwowych;

- organizowanie apeli rocznicowych poświęconych postaciom „Roku 2017” i „Roku 2018”;

- organizowanie przedsięwzięć  z okazji „Roku Niepodległej”

- organizowanie przedsięwzięć poświęconych Patronom Szkoły;

- opiekowanie się grobami żołnierskimi : Patronów Szkoły i  Żołnierzy Września 1939r.;

- opiekowanie się „Skwerem im.  Żołnierzy AK Cichociemnych”;

- udział pocztu sztandarowego i  delegacji szkolnych w patriotycznych uroczystościach środowiskowych.

- nauczyciele

 

- nauczyciele

 

 

- nauczyciele

 

- nauczyciele

 

- H. Jeznach

 

 

-A. Grabarek

 

T. Kupiec, A. Grabarek

zgodnie z harmonogramem

zgodnie z harmonogramem

 

zgodnie z harmonogramem

zgodnie z harmonogramem

cały rok

 

 

cały rok

 

zgodnie z zaproszeniami

5. Kształtowanie zachowań ekologicznych

- prowadzenie lekcji przedmiotowych i zajęć z wychowawcą nt. zachowań proekologicznych:

- organizowanie zbiórek surowców wtórnych;

- sprzątanie terenów przydrożnych;

 

- sadzenie krzewów, roślin na terenie szkolnym.

- wszyscy nauczyciele

 

 

- M. Orlińska

 

wychowawcy klas

 

- M. Orlińska

cały rok

 

 

X.2017r.

 

X.2017r. i IV.2018r.

IV-V.2018r.

6. Kształtowanie samorządności uczniów

- zorganizowanie wyborów do:

    - klasowych samorządów uczniowskich;

    - szkolnego samorządu uczniowskiego;

- powierzanie uczniom określonych zadań do realizacji.

 

- wychowawcy klas

- I. Grzywacz

- wychowawcy klas, 
I. Grzywacz

 

cały rok

cały rok

cały rok

7. Kształtowanie postaw prorodzinnych

- prowadzenie lekcji wychowania do życia w rodzinie w kl. IV-VII;

- prowadzenie lekcji  przedmiotowych i zajęć z wychowawcą nt.  pożądanych postaw prorodzinnych;

- zaproszenie rodziców  do  szkoły celem  wspólnej organizacji uroczystości, imprez, wycieczek i innych przedsięwzięć.

- J. Banasiak

 

- wszyscy nauczyciele

 

 

- wszyscy nauczyciele

cały rok

 

cały rok

 

 

cały rok

III. Profilaktyka zachowań ryzykownych

1. Promowanie zdrowia i zdrowego trybu życia

- realizowanie zadań Szkoły Promującej Zdrowie ze zwróceniem szczególnej uwagi na promowanie integracji społecznej ph. „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni!”.

- koordynator A. Grabarek

cały rok zgodnie z planem

2. Podniesienie sprawności fizycznej

- współpracowanie nauczycieli wf z rodzicami i szkolną pielęgniarką w celu zmniejszenia ilości zwolnień lekarskich z wf;

- zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach sportowych;

- zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zawodach sportowych;

- organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych.

- nauczyciele wf

 

 

 

- nauczyciele wf

 

nauczyciele wf

 

wychowawcy klas

cały rok

 

 

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

3. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole

- organizowanie dyżurów nauczyciela w czasie przerw międzylekcyjnych;

- prowadzenie lekcji przedmiotowych i zajęć z wychowawcą nt. profilaktyki bezpieczeństwa;

- zapobieganie przemocy:
     - fizycznej (bójkom, popychankom, itp.);

     - psychicznej (naśmiewaniu się,
       wyzywaniu, itp.);

- rozwiązywanie uczniowskich konfliktów;

 

 

 

- organizowanie nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

- organizowanie próbnych ewakuacji uczniów z budynku szkolnego;

- organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami policji i straży;

- zorganizowanie działań z zakresu bezpieczeństwa z podsumowaniem w „Tygodniu Bezpieczeństwa”.

 

- dyrektor szkoły

 

- wszyscy nauczyciele

 

 

- wszyscy nauczyciele

 

 

 

- wszyscy nauczyciele, a w szczególności wychowawcy klas i pedagog szkolny

- dyrektor szkoły

 

- dyrektor szkoły

 

- dyrektor szkoły

 

- H. Jeznach

cały rok

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

IV.2018r.

 

IV.2018r.

 

IX.2017r.

IV.2018r.

cały rok/IV.2018r.

4. Uświadamianie  uczniów o odpowiedzialności karnej nieletnich

- organizowanie spotkań uczniów kl. VI-VII z przedstawicielami policji;

- prowadzenie zajęć z wychowawcą nt. odpowiedzialności karnej nieletnich.

- dyrektor szkoły

 

- wychowawcy klas IV-VI

IX.2017r.

IV.2018r.

cały rok

5.  Działania podnoszące świadomość zasad ruchu drogowego

- organizowanie lekcji wychowania komunikacyjnego w ramach zajęć technicznych w kl. V;

- zorganizowanie egzaminu na kartę rowerową w kl. V;

- organizowanie spotkań z policją nt. profilaktyki zasad bezpieczeństwa na drogach;

- zorganizowanie działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego z podsumowaniem w „Tygodniu Bezpieczeństwa” (m.in. „Bank Odblasków”, konkursy, itp.).

- T. Kupiec

 

 

- T. Kupiec

 

- A. Grabarek

 

 

- T. Kupiec

cały rok

 

 

V.2018r.

 

IX.2017r.

V.2018r.

 

cały rok/ IV.2018r.

6.  Podniesienie świadomości uczniów nt. zagrożeń cywilizacyjnych (używek, uzależnień od  mediów elektronicznych, itd.)

- prowadzenie lekcji  przedmiotowych i zajęć z wychowawcą nt. zagrożeń cywilizacyjnych;

- organizowanie spotkań z policją z zakresu profilaktyki uzależnień;

- udział szkoły w akcjach zewnętrznych profilaktycznych z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych.

- wszyscy nauczyciele

 

 

dyrektor szkoły

 

- koordynator
 p. H. Jeznach

cały rok

 

 

XI.2017r.

 

cały rok

7. Zapoznanie uczniów z obowiązującym w szkole prawem i procedurami w zakresie bezpieczeństwa

- zapoznanie uczniów z nowym Statutem Szkoły;

- zapoznanie uczniów z nowymi regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole;

- organizowanie spotkań z uczniami nt. praw i obowiązków uczniów;

- przekazywanie na bieżąco informacji nt. obowiązującego w szkole prawa i procedur.

- dyrektor szkoły

 

- dyrektor szkoły

 

 

- dyrektor szkoły

 

- wychowawcy klas

XII.2017r.

 

XII.2017r. – VI.2018r.

 

2 razy w roku

 

cały rok

8. Zapobieganie niskiej frekwencji

- systematyczne kontrolowanie frekwencji uczniów przez nauczycieli, a w szczególności wychowawców klas;

- prowadzenie rozmów z uczniami i rodzicami nt. wpływu frekwencji na wyniki w nauce;

- zorganizowanie konkursu na  najwyższą klasową frekwencję w danym miesiącu.

- nauczyciele, wychowawcy klas

 

- wychowawcy klas, dyrektor szkoły

 

dyrektor szkoły, wychowawca klasy

cały  rok

 

 

cały rok

 

 

co miesiąc w ciągu roku szkolnego

IV. Korekcja deficytów

1. Współpracowanie z rodzicami w rozwiązywaniu występujących problemów uczniów

- prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami i rodzicami;

- organizowanie zebrań z rodzicami;

 

- organizowanie spotkań ze specjalistami np. z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie;

- organizowanie pogadanek tematycznych, szkoleń dla rodziców.

- wychowawcy klas, dyrektor szkoły

- wychowawcy klas, dyrektor szkoły

- wychowawcy klas, dyrektor szkoły

 

- wychowawcy klas, dyrektor szkoły

cały rok

 

zgodnie z harmonogramem

zgodnie z potrzebami

 

zgodnie z potrzebami

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów

- indywidualizowanie pracy na lekcji z uczniami;

- udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

- zorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów niepełnosprawnych (IPET).

- wszyscy nauczyciele

 

- wszyscy nauczyciele

 

dyrektor szkoły, przewodniczący zespołów

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

3. Stworzenie systemu wczesnego reagowania w sytuacji  kryzysu

- przestrzeganie „Polityki ochrony dzieci przed przemocą”;

- propagowanie działalności szkolnego rzecznika praw ucznia;

- prowadzenie lekcji bibliotecznych o terapeutycznych walorach czytania.

- wszyscy nauczyciele

 

- dyrektor szkoły, Sejmik Uczniowski

nauczyciele bibliotekarze

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

4. Działania procesowe dla uczniów będących w kryzysie

- prowadzenie rozmów z uczniami o charakterze terapeutycznym;

- organizowanie dla uczniów grup wsparcia;

- prowadzenie zajęć przedmiotowych i zajęć z wychowawcą nt. radzenia sobie ze stresem.

- wychowawcy klas, pedagog szkolny

- wychowawcy klas, pedagog szkolny

- wszyscy nauczyciele

cały rok wg. potrzeb

cały rok wg potrzeb

cały rok wg. potrzeb


IX. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu

wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian;

2) analizę dokumentacji;

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) rozmowy z rodzicami;

5) wymianę spostrzeżeń w zespole wychowawczym i  wśród nauczycieli;

6) analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie przez zespół wychowawczy szkoły podstawowej. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna na zebraniu podsumowującym rok szkolny 2017/2018.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            Od dnia 1 września 2017r. działalność edukacyjno – wychowawczą szkoły określają:

1. Szkolny zestaw programów nauczania.

2. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.

            Powyższe programy są spójne i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

            W klasach wychowawcy klas opracowują „Plan działań wychowawczo – profilaktycznych klasy ………… na rok szkolny 2017/2018 obejmujący:

1) diagnozę;

2) ważne wydarzenia w życiu klasy;

3) Plan działań wychowawczo – profilaktycznych.

            Wzór „Planu działań wychowawczo – profilaktycznych klasy ……… na rok szkolny 2017/2018” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu.

 

 

 

 


Załącznik nr 1

do „Programu wychowawczo-profilaktycznego

Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych

w Brzozowie Starym

Plan działań wychowawczo - profilaktycznych klasy ……………………………………….

na rok szkolny 2017/2018

1. Diagnoza.

2. Ważne wydarzenia w życiu klasy.

3. Plan działań wychowawczo – profilaktycznych.

Obszar

Zadania do realizacji

Formy i sposoby

Termin

Uwagi

1. Wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju ucznia

 

 

 

 

 

 

2. Kształtowanie sposobu myślenia i postaw

 

 

 

 

 

3. Profilaktyka zachowań ryzykownych

 

 

 

 

 

4. Korekta

deficytów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym na rok szkolny 2017/2018

Data utworzenia

2017-11-15

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2017-11-15] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2017-11-15] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

186 razy