Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Akty prawne » STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŻOŁNIERZY AK CICHOCIEMNYCH W BRZOZOWIE STARYM

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŻOŁNIERZY AK CICHOCIEMNYCH W BRZOZOWIE STARYM

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 IM. ŻOŁNIERZY AK CICHOCIEMNYCH

W BRZOZOWIE STARYM

 

 

 

Uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej nr I/XXXI/2017/2018
z dnia 21 listopada 2017 r.

 

 

 

 

Spis treści

 

Rozdział 1. Informacje o szkole  

 

Rozdział 2. Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonania

2.1. Cele i zadania ogólne szkoły.

2.2. Cele i zadania szkoły w obszarze działań wychowawczo – profilaktycznych.

2.3. Cele i zadania szkoły w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2.4. Organizacja szkoły w zakresie nauki i opieki uczniów niepełnosprawnych.

2.5. Organizacja szkoły w zakresie nauki religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie.

2.6. Cele i zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa.

 

Rozdział 3. Organy szkoły

3.1. Dyrektor szkoły.

3.2. Rada Pedagogiczna.

3.3. Rada Rodziców.

3.4. Samorząd Uczniowski.

3.5. Współdziałanie organów.

 

Rozdział 4. Organizacja pracy szkoły

4.1. Ogólna organizacja pracy szkoły.

4.2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

4.3. Organizacja egzaminu na kartę rowerową.

4.4. Organizacja zajęć dodatkowych.

4.5. Świetlica szkolna.

4.6. Stołówka szkolna.

4.7. Biblioteka szkolno – publiczna.

4.8. Wolontariat.

 

Rozdział 5. Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych

5.1. Cele i zadania oddziałów przedszkolnych.

5.2. Organy oddziałów przedszkolnych.

5.3. Ogólna organizacja pracy oddziałów przedszkolnych.

5.4. Prawa i obowiązki dziecka.

5.5. Ceremoniał oddziału przedszkolnego.

5.6. Skreślenia dziecka.

5.7. Zadania nauczycieli i rodziców.

5.8. Zadania pracowników administracyjno – obsługowych.

 

Rozdział 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

6.1. Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6.2. Zadania nauczycieli i wychowawców klas w szkole.

6.3. Zadania nauczycieli wychowania przedszkolnego.

6.4. Zadania pedagoga szkolnego.

6.5. Zadania bibliotekarza.

6.6 Zadania wychowawców świetlicy.

6.7. Zadania logopedy.

6.8. Zadania doradcy zawodowego.

6.9. Zadania terapeuty pedagogicznego.

 

Rozdział 7. Uczniowie szkoły

7.1. Prawa i obowiązki uczniów.

7.2. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
na terenie szkoły.

7.3. Nagrody i kary.

7.4. Zgody na uczestnictwo uczniów w zajęciach.

 

Rozdział 8. Zasady, warunki oraz sposób oceniania uczniów

8.1. Ogólne zasady oceniania uczniów.

8.2. Ocenianie bieżące, klasyfikacja śródroczna i roczna.

8.3. Egzamin klasyfikacyjny.

8.4. Zastrzeżenia.

8.5. Promocja.

8.6. Egzamin poprawkowy.

8.7. Ukończenie szkoły.

 

Rozdział 9. Ceremoniał szkolny

9.1. Sztandar i logo szkoły.

9.2. Dzień Patrona Szkoły.

9.3. Uroczystości szkolne.

 

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

 

 

 

 

Rozdział 1

 

Informacje o szkole

 

§ 1

 1. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym zwana dalej „szkołą”, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek w Brzozowie Starym 67 i zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Brzozowie Starym 21.

 

§ 2

 1. Szkoła pełni funkcję szkoły obwodowej dla uczniów zamieszkałych w obwodzie, którego granice ustalone są przez Radę Gminy w Iłowie.
 2. Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Iłów.  
 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.
 4. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio  z budżetu Gminy w Iłowie. 
 5. Szkoła prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Obsługę finansową szkoły prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
  w Iłowie.
 7. Na pieczęciach szkoły używana jest nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy

AK Cichociemnych w Brzozowie Starym.

 1. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)        Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym;

2)        Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym;

3)        dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym;

4)        nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym;

5)        Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym;

6)        dziecku/uczniu – należy przez to rozumieć dziecko/ucznia Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym;

7)        samorządzie – należy przez to rozumieć samorząd  uczniowski Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym;

8)        rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, a także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

9)        Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym;

10)         organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Iłów;

11)         kuratorze oświaty – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

§ 4

 1. Nauka w szkole jest bezpłatna. 
 2. Szkoła organizuje wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych.
 3. Cykl kształcenia w szkole wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach edukacyjnych:

1)   I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I–III;

2)   II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV–VIII.

 1. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły oraz oddziałów przedszkolnych określają odrębne przepisy.
 2. W szkole działa biblioteka, świetlica oraz stołówka. 

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonywania

2.1. Cele i zadania ogólne szkoły

 

§ 5

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej szkoły podstawowej, uwzględniające cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne i edukację dla bezpieczeństwa zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie, w szczególności są to: 

1)   prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

2)   zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3)   dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

4)   realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku  i osiągniętego rozwoju; 

5)   realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; 

6)   respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny; 

7)   rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 

8)   kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości             w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 

9)   poszanowanie godności dziecka, zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych             

i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego  i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie  i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;   

10) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości 
i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów; 

11)    dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji             i możliwości korzystania z nich; 

12) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego 
i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym. 

2. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne opisane w:

1)   szkolnym zestawie programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy             i obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2)   programie wychowawczo – profilaktycznym, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania  o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

§ 6

Zadaniem szkoły jest wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.

Zadaniem szkoły jest w szczególności:

1)      pełna realizacja programów nauczania, dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;  

2)      promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom                w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego;

3)      organizowanie zgodnie z potrzebami uczniów nauki religii, etyki oraz zajęć przygotowujących do życia w rodzinie;

4)      organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy;

5)      umożliwianie uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie 

i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;

6)      udzielanie      uczniom,  rodzicom i nauczycielom  pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7)      organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie;

8)      umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

9)      organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki dla uczniów  o szczególnych uzdolnieniach;

10)  udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

11)  organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu na czas pracy rodziców;

12)  zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych 
z dostępem do Internetu;

13)  zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych z uwzględnieniem zasad promocji zdrowego stylu życia.

 

2.2. Cele i zadania szkoły w obszarze działań wychowawczo – profilaktycznych

 

§ 7

1. Celem działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły jest:

1)   budzenie u uczniów wrażliwości społecznej i odpowiedzialności za otaczający świat;

2)   rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych;

3)   dążenie do rozwijania wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania;

4)   promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia.

 1. Zadaniem szkoły w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych jest:

1)   przestrzeganie w środowisku szkolnym postawy kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych;

2)   przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego    i lokalnego;

3)   wskazywanie wzorców przywiązania do historii i tradycji oraz świadomości obywatelskiej;

4)   towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy  o aktualnych zagrożeniach jakie mogą zaburzyć rozwój uczniów;

5)   promowanie zdrowia i przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia;

6)   koordynowanie oddziaływań            wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

3. Diagnoza potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej oraz ewaluacja realizacji celów programu wychowawczo-profilaktycznego dokonywana jest przez zespół wychowawczy Rady Pedagogicznej.

4. Wyniki diagnozy i ewaluacji, o których mowa w ust. 3, przekazywane są Radzie Rodziców. 

5. Wyniki diagnozy i ewaluacji, o których mowa w ust. 3 stanowią podstawę modyfikacji działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole.

6. Modyfikacji programu dokonuje zespół wychowawczy Rady Pedagogicznej, o którym mowa w ust. 3, modyfikacja jest przedstawiana na spotkaniu Rady Rodziców. 

7. Do 30 września Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala do realizacji program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. 

 

2.3. Cele i zadania szkoły w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

§ 8

1. Szkoła organizuje i udziela uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości uczniów i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa  w życiu szkoły oraz
w środowisku społecznym.

 1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

1)   mocnych stron;

2)   szczególnych zainteresowań i uzdolnień;

3)   przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

4)   przyczyn zaburzeń zachowania.

 1. Wyniki obserwacji pedagogicznej są dokumentowane i udostępniane rodzicom.
 2. Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno–pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym w szczególności:

1)   ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

2)   informuje na piśmie rodziców ucznia o formach i zakresie udzielanej pomocy.

 1. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
 3. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych   i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

 

 

2.4. Organizacja szkoły w zakresie nauki i opieki uczniów niepełnosprawnych

 

§ 9

1 Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym oraz zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym.

 1. Uczniom niepełnosprawnym szkoła zapewnia:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)   warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów;

3)   zajęcia specjalistyczne, organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i socjoterapeutyczne;

4)   integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym.

 1. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy.

 

2.5. Organizacja szkoły w zakresie nauki religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie

 

§ 10

1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki.

 1. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia.
 2. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki raz wyrażone nie musi być ponawiane                   w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 3. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów niekorzystających z zajęć religii oraz etyki.
 4. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych                   w celu umożliwienia im udziału w rekolekcjach wielkopostnych.
 5. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy.

 

 

§ 11

 1. Dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej  szkoła organizuje zajęcia przygotowania do życia w rodzinie.
 2. Udział w zajęciach przygotowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach, jeżeli rodzic zgłosi pisemnie dyrektorowi rezygnację
   z tych zajęć.
 4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów niekorzystających z zajęć przygotowania do życia w rodzinie.
 5. Zasady organizacji zajęć przygotowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy.

2.6. Cele i  zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa

 

§ 12

 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki,  w tym
  w szczególności:

1)   utrzymanie      pomieszczeń   szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności
i czystości;

2)   dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej;

3)   zapewnienie 10-minutowych przerw w zajęciach;

4)   zapewnienie 20-minutowej przerwy obiadowej; 

5)   nieograniczony dostęp do wody pitnej;

6)   nieograniczony dostęp do środków czystości.

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły do momentu jej opuszczenia.

3. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także 
o tym jaki jest porządek i organizacja zajęć. 

4.  O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków oraz zakresem zadań odpowiedzialności      
i uprawnień. 

5. Dyrektor we współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, określa warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole z uwzględnieniem:

1)   zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych 
z uwzględnieniem opieki nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych 
w tygodniowym rozkładzie zajęć;

2)   zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz przed zajęciami szkolnymi;

3)   zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych.

 1. Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez turystycznych określają odrębne przepisy. 
 2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.
 3. Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców określa zasady organizacji zajęć opiekuńczych  w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

9. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

 

§ 13

 1. W szkole nie funkcjonuje gabinet pielęgniarki.
 2. Pielęgniarka szkolna dostępna jest w pobliskim Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzozowie Starym.
 3. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka jeśli jest dostępna w szkole, a pod jej nieobecność pierwszej pomocy, w miarę możliwości, udzielają pracownicy szkoły.
 4. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie informuje się rodziców.

 

 

Rozdział 3

 

Organy Szkoły

 

§ 14

Organami szkoły są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

 

3.1. Dyrektor szkoły

 

§ 15

1. Dyrektor szkoły jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły pełniącym funkcje zarządcze.

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla: 

1)   kierownika jednostki organizacyjnej Gminy w Iłowie, którą zarządza i reprezentuje go na zewnątrz;

2)   kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej, w tym organizowanie zamówień publicznych;

3)   organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

4)   dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej;

5)   organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły.

3.  Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące kompetencji wymienionych w ust. 2.

4. Dyrektor w wykonaniu kompetencji wymienionych w ust. 2 dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej zadań.

 

 

3.2. Rada Pedagogiczna

 

§ 16

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
 2. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa – Prawo oświatowe.
 3. Rada Pedagogiczna działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli powołane przez Dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym,”, który określa:

1)   organizację zebrań ogółu i zespołów nauczycieli;

2)   sposób powiadomienia członków Rady Pedagogicznej o terminie i porządku zebrania;

3)   sposób dokumentowania działań Rady Pedagogicznej i zespołów;

4)   sposób głosowania, w tym wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

5. Rada Pedagogiczna wyraża swoją wolę w formie uchwał.

6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym. 

7. Rada Pedagogiczna ponadto wykonuje zadania Rady Szkoły do czasu jej powołania.

 

 

3.3. Rada Rodziców

 

§ 17

1.  Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców   
w danym roku szkolnym.

 1. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców.
 2. Rada Rodziców działa na podstawie „Regulaminu Rady Rodziców”, który określa:

1)   wewnętrzną strukturę Rady Rodziców oraz tryb jej pracy;

2)   szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców;

3)   zasady gromadzenia, przechowywania i wydatkowania funduszy przeznaczonych na wspieranie działalności statutowej szkoły;

4)   sposób głosowania, w tym wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

 1. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami w realizacji statutowych zadań szkoły.
 2. Szczegółowe kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa.
 3. Rada Rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy rodziców występuje 
  z wnioskiem do dyrektora, we wszystkich sprawach szkoły.
 4. Szkoła zapewnia Radzie Rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej działania, dostęp do komunikatorów z rodzicami oraz miejsce na stronie internetowej szkoły.
 5.  Dokumentacja działania Rady Rodziców może być przechowywana w szkole. Wgląd 
  w dokumentację Rady Rodziców odbywa się w obecności przedstawiciela Rady Rodziców. 

 

 

 

3.4. Samorząd Uczniowski

 

§ 18

1. Samorząd uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów
w danym roku szkolnym. 

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, a uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe wyłaniane na zebraniach klasowych.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
 3. Władzami samorządu uczniowskiego są:

1) na szczeblu klas – samorządy klasowe;

2) na szczeblu szkoły – Sejmik Uczniowski.

 1. Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów.
 2. Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określa ustawa.
 3. Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela „Opiekuna Samorządu”.

 

 

3.5. Współdziałanie organów

 

§ 19

 1. Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

2.  Działalność organów szkoły jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 1. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

4.  Dyrektor określa zasady przekazywania informacji pomiędzy organami szkoły 
z uwzględnieniem sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał organów kolegialnych szkoły o ile ich treść jest jawna. 

 

§ 20

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów jest dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.

 1. Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze  spotkania negocjacyjnego. 
 2. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
 3. W przypadku, gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem sporu jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu Dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę.

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

 

4.1. Ogólna organizacja pracy szkoły

 

§ 21

1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo–lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 
 2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 810.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych, zespołach oraz  indywidualnie.
 5. W uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia dydaktyczno–wychowawcze mogą odbywać się 
  w formie wycieczek, lub formie wyjazdowej. Do organizacji wycieczek szkolnych zastosowanie mają odrębne przepisy.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 7. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 

§ 22

 1. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację pracy szkoły z uwzględnieniem danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego podjętych w innym trybie. 
  1. Organizacja pracy szkoły na dany rok szkolny zawiera w szczególności:

1)   przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów, dla których zaplanowano zajęcia dydaktyczno–wychowawcze;

2)   przydział zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych
i specjalistycznych realizowanych indywidualnie;

3)   przydział wychowawców do oddziałów;

4)   przydział nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zajęć edukacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i specjalistycznych.

5)   czas pracy biblioteki i świetlicy szkolnej;

6)   organizację pracy pedagoga szkolnego, logopedy, terapeuty, nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, doradcy zawodowego;

7)   organizację pracy pracowników obsługi i administracji. 

 1. Podstawą organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 2. W klasach I–III zajęcia realizowane są w formie zajęć zintegrowanych w jednej izbie szkolnej z przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę w różnorodnych grupach, przy stołach, a także na odpowiednio przygotowanych kącikach zabaw. 
 3. W klasach I–VIII pomiędzy zajęciami dydaktyczno–wychowawczymi uczniowie korzystają z przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

 

§ 23

 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Gminą Iłów oraz za zgodą Rady Rodziców może wynająć podmiotowi zewnętrznemu sale lekcyjne na rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z pracą szkoły i powinna być prowadzona po zakończeniu zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 3. Działalność edukacyjna, o której mowa w ust. 1 wspierająca działalność statutową szkoły to organizacja zajęć tanecznych, sportowych, artystycznych i nauki języków obcych.

 

§ 24

W szkole za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może tworzyć stanowiska kierownicze.

 

§ 25

Szkoła może przyjmować studentów wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne.

 

§ 26

Szkoła może przyjmować do pracy stażystów i inne osoby skierowane do pracy
z Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie.

 

§ 27

Szkoła może przyjmować do pracy w szkole wolontariuszy zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia
25 marca 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

 

 

4.2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 

§ 28

 1. W szkole funkcjonuje system doradztwa edukacyjno-zawodowego, którego celem
  w szczególności jest: 

1)        zwiększenie trafności podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz minimalizowanie kosztów psychicznych wynikających z niewłaściwych wyborów;

2)        zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach planowych działań;

3)        udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji 
i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego;

4)        doradzanie w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniom niepełnosprawnym;

5)        obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawieniu trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji;

6)        zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły i kierunku kształcenia.

2. Szkoła realizuje doradztwo edukacyjno–zawodowe w formie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju zawodowego przez wszystkich nauczycieli, w tym doradcę zawodowego oraz udział uczniów w grupowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego zorganizowanych w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 29

1. Realizacja doradztwa edukacyjno–zawodowego odbywa się:

1)      według opracowanego szkolnego programu doradztwa zawodowego;

2)      w formie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego na podstawie programu doradztwa zawodowego zaproponowanego przez nauczyciela realizującego te zajęcia 

i dopuszczonego do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

2. Strukturę i zakres oraz formę szkolnego programu doradztwa zawodowego określa dokument o nazwie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ).

 

§ 30

1.  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego uwzględnia następujące obszary działań doradczych:

1)      poznanie siebie, własnych zasobów;

2)      kwalifikacje na rynku pracy i kompetencje;

3)      zawody przyszłościowe, rynek edukacyjny i pracy;

4)      planowanie własnego rozwoju i podejmowanie świadomych decyzji dotyczącej ścieżki edukacyjno–zawodowej.

2.  Działania   podejmowane             w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego mają formę wieloletniego programu.

3. Zakres Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego obejmuje:

1)      zadania jego realizatorów (w ramach planu pracy na dany rok szkolny);

2)      czas i miejsce realizacji zadań (w harmonogramie działań na dany rok szkolny);

3)      metody i narzędzia pracy (adekwatne do zaplanowanych tematów zajęć);

4)      oczekiwane efekty (m. in. oczekiwane zmiany w wiedzy, umiejętnościach, postawach uczniów);

5)      sposoby ewaluacji (np. rozmowy indywidualne, ankiety);

6)      sposób organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dla uczniów i rodziców w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego;

7)      spis instytucji do współpracy w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 

§ 31

 1. Przed opracowaniem szkolnego programu doradztwa zawodowego przeprowadza się diagnozę potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców.
 2. W Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego określa się w szczególności:

1) tytuł – nazwę;

2) podstawy prawne;

3) wstęp (założenia);

4) cele ogólne i szczegółowe;

5) adresatów;

6) koordynatora i osoby odpowiedzialne za realizację programu;

7) treści i czas realizacji;

8) organizację programu;

9) metody i formy pracy doradczej;

10) role i zadania osób realizujących WSDZ (dyrektora, doradcy zawodowego);

11) przewidywane rezultaty (efekty);

12) ocenę i ewaluację.

 

§ 32

 1. Za organizację doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor szkoły. Planowanie 
  i koordynację doradztwa dyrektor powierza doradcy zawodowemu zatrudnionemu w szkole.
 2. Oprócz planowania i koordynowania doradztwa doradca zawodowy odpowiada za:

1)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)      gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)      prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery 
i podjęcia roli zawodowej;

4)      koordynowanie działalności informacyjno–doradczej prowadzonej przez szkołę;

5)      współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego.

 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia
  i kariery zawodowej prowadzą także nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole.
 2. Doradca zawodowy dokumentuje swoją pracę odpowiednio do realizowanej formy pracy.
 3. Jest obowiązany prowadzić dziennik zajęć zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przebiegu nauczania przez publiczne szkoły. 

 

 

4.3. Organizacja egzaminu na kartę rowerową

 

Karta rowerowa

 

§33

 1. Szkoła prowadzi szkolenie komunikacyjne uczniów do egzaminu na kartę rowerową,
  a następnie przeprowadza egzamin na kartę rowerową.
 2. Szkoła wydaje karty rowerowe uczniom, którzy ukończyli 10 lat i zdali egzamin na kartę rowerową, tj. po spełnieniu wymagań określonych w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r.
  o kierujących pojazdami i Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.

 

 

4.4. Organizacja zajęć dodatkowych  

 

§ 34

 1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb
  i zainteresowań.
 2. Zajęcia dodatkowe realizuje się w celu udzielenia uczniom pomocy w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań uczniów.
 3. Zajęciami dodatkowymi w szkole są:

1) koła zainteresowań: przedmiotowe, artystyczne, sportowe oraz inne;

2) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

3) zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych (olimpiadach przedmiotowych), zawodach sportowych;

4) zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty;

5) organizacja uroczystości szkolnych;

6) redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej.

 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności
   w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających
  z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.
 3. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno – wyrównawczych wynosi do 8.
 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje się dla uczniów uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzi nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 5. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 4, wynosi do 8.
 6. W przypadku realizacji innego rodzaju zajęć dodatkowych, liczba uczestników tych zajęć ustalana jest przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
 7. Decyzję o uruchomieniu zajęć dodatkowych dla ucznia podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.
 8. Na zajęcia dodatkowe przyjmuje się uczniów na podstawie zdiagnozowanych potrzeb.
 9. Zajęcia dodatkowe nie są zajęciami obowiązkowymi ucznia. Udział w zajęciach jest dobrowolny, a efekty jego pracy nie podlegają ocenie w skali stopni szkolnych.

 

 

4.5. Świetlica szkolna

 

§ 35

1. W szkole działa świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”.

 1. Celem działania świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w czasie poza zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego. 
 2. Do  zadań świetlicy należy:

1)   organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu lekcji i nauce;

2)   organizowanie udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich zainteresowania 
i uzdolnienia;

3)   organizowanie aktywnego odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój fizyczny uczniów;

4)   tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego uczniów;

5)   stworzenie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu.

 1. Świetlica działa we wszystkie dni roku szkolnego oprócz ferii letnich i zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1600.
 2. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo–wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają
  w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na:

1)   organizację dowożenia uczniów,

2)   czas pracy rodziców,

3)   inne okoliczności wymagające opieki.

6. Dyrektor określa wzór wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy z uwzględnieniem:

1)   określenia czasu niezbędnej opieki nad dzieckiem;

2)   wskazania osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;

3)   danych niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem.

7.  Na polecenie Dyrektora świetlica organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy oraz w miejscach wyznaczonych przez kierownika świetlicy, w tym w salach lekcyjnych,  sali gimnastycznej, boiskach szkolnych i szkolnym placu zabaw.  

9. Świetlica umożliwia uczniom pozostającym pod jej opieką odrabianie zadań domowych, odpoczynek i relaks, w tym na świeżym powietrzu pod opieką wychowawcy świetlicy.

 

                                                                                   

 

4.6. Stołówka szkolna

 

§ 36

 1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna zwana dalej „stołówką”. Stołówka organizuje dożywianie w formie obiadów jednodaniowych, dwudaniowych, z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.
 2. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
 3. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne.
 4. Stawki i zasady odpłatności ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę.
 5. Stołówka jest czynna w dniach zajęć organizowanych przez szkołę.

 

§ 37

1. Kuchnia szkolna przygotowuje też posiłki dla uczniów:

1) Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach;

2) Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kapturach.

2. Posiłki dla szkół, o których mowa w ust. 1 dowożone są do tych szkół samochodem dostosowanym do ich przewozu przez szkołę.

 

 

§ 38

 1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych „Pracowite pszczółki” i „Misie”
  spożywają wszystkie posiłki we własnych salach dostoswanych jako stołówki przedszkolne.
 2. Posiłki przygotowuje szkolna kuchnia.
 3. Do oddziału przedszkolnego „Pracowite pszczółki” posiłki są donoszone przez personel kuchni.
 4. Do oddziału przedszkolnego „Misie” posiłki dowożone są samochodem dostosowanym do ich przewozu przez szkołę.
 5. Dzieci z miejscowego oddziału przedszkolnego spożywają śniadanie we własnej sali zajęć.

 

4.7. Biblioteka szkolnopubliczna

 

§ 39

 1. Biblioteka szkolno – publiczna zwana dalej „biblioteką” jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji, a także miejsca pomocy w odrabianiu zadań domowych.
 2. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.
 3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.
 4. Z biblioteki mogą korzystać dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz rodzice.
 5. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).
 6. Do zbiorów bibliotecznych należą:

1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej;

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe;

5) czasopisma dla dzieci i młodzieży;

6) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;

7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno – kulturalne;

8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli;

9) zbiory multimedialne;

10) materiały regionalne i lokalne.

 

§ 40

1. Organizacja biblioteki szkolno – publicznej zapewnia realizację zadań statutowych biblioteki szkolnej, a w szczególności:

1)      udostępnia książki i inne źródła informacji poprzez:

a)        gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji;

b)        wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

c)        gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

d)       pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury;

e)        udzielanie porad bibliograficznych;

f)         kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji;

2)      tworzy warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez:

a)        komputeryzację biblioteki szkolnej;

b)        prowadzenie Centrum Informacji Multimedialnej;

c)        wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne;

d)       tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych.

3)       rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się poprzez organizację:

a)        lekcji bibliotecznych;

b)        imprez;

c)        konkursów;

d)       wystawek;

e)        kiermaszy;

4)      organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną, tj.:

a)        wycieczki edukacyjne,

b)        interdyscyplinarne koła zainteresowań,

c)        spotkania i imprezy edukacyjno – integracyjne.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie
z organizacją roku szkolnego i potrzebami wynikającymi z indywidualnej pracy z uczniem, 
a także w okresie ferii zimowych i wakacji.

3. Czas pracy biblioteki szkolno – publicznej zapewnia możliwość korzystania ze zbiorów:

1)      uczniom w czasie trwania zajęć lekcyjnych;

2)      pozostałym czytelnikom w czasie pozalekcyjnym;

3)      uczniom i pozostałym czytelnikom w okresie ferii zimowych i wakacji w ustalonych dniach oddzielnym harmonogramem pracy biblioteki szkolno – publicznej.

4. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki szkolno – publicznej sprawuje dyrektor szkoły.

5. Szczegółową organizację i zadania biblioteki szkolno – publicznej określa regulamin biblioteki  szkolno – publicznej.

 

 

§ 41

1. Pracę biblioteki szkolno – publicznej określają zasady współpracy tej biblioteki z:

         1) uczniami;

         2) nauczycielami;

         3) rodzicami;

    4) dorosłymi czytelnikami;

    5) innymi bibliotekami.

2.  Praca biblioteki szkolno – publicznej oparta jest na następujących zasadach
współpracy z uczniami:

1) udzielaniu informacji na temat posiadanych zbiorów, udzielanych porad
  i pomocy w wyborach czytelniczych;

2) udostępnianiu zbiorów bibliotecznych;

3) pomocy uczniom przygotowującym się do konkursów i egzaminów;

4) rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów, wyrabianiu
  i pogłębianiu nawyku czytania i uczenia się wraz z rozwijaniem wrażliwości
  kulturowej i społecznej;

5) tworzeniu warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
  informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią      informacyjną;

6)  udostępnianiu Centrum Informacji Multimedialnej i pomocy w korzystaniu z jego zasobów;

7) udzielaniu informacji o aktywności czytelniczej.

3. Praca biblioteki szkolno – publicznej oparta jest na następujących zasadach
    współpracy z nauczycielami:

1)  udzielaniu informacji na temat posiadanych zbiorów, udzielaniu porad
     i pomocy w wyborach czytelniczych;

2) udostępnianiu zbiorów bibliotecznych;

3)  wypożyczaniu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela języka
      polskiego i nauczyciela świetlicy zbiorów bibliotecznych do sal lekcyjnych
     i świetlicy w celu bezpośredniej pracy uczniów z książką;

4)  udostępnianiu centrum informacji multimedialnej;

5) informowaniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela języka polskiego oraz wychowawców klas o stanie czytelnictwa uczniów;

6) realizacji zajęć bibliotecznych we współpracy z nauczycielem języka    

    polskiego;

7) prowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych w bibliotece wspomagających pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli;

8) wymianie informacji w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych      uczniów;

9) udostępnianiu:

   a) Statutu Szkoły, regulaminów i procedur obowiązujących w szkole;

   b) Programu wychowawczo – profilaktycznego;

c) planów pracy;

d) rozkładów zajęć na zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.

4. Praca biblioteki szkolno – publicznej oparta jest na następujących zasadach współpracy
    z rodzicami:

1) udzielaniu informacji na temat posiadanych zbiorów, udzielaniu porad i pomocy
w wyborach czytelniczych;

2) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci;

3) udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, w tym darmowych podręczników 
i materiałów edukacyjnych dla swoich dzieci;

4) przekazywaniu rodzicom dla swoich dzieci darmowych materiałów ćwiczeniowych;

     5) udostępnianiu:

          a) Statutu Szkoły, regulaminów i procedur obowiązujących w szkole;

b) Programu wychowawczo – profilaktycznego;

c) Przedmiotowych Systemów Oceniania.

5. Praca biblioteki szkolno – publicznej oparta jest na następujących zasadach współpracy
 z uczniami szkół ponadpodstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i dorosłymi czytelnikami (nie będącymi  rodzicami):

       1) udzielaniu informacji na temat posiadanych zbiorów, udzielaniu porad
           i pomocy w wyborach czytelniczych;

       2) udostępnianiu zbiorów bibliotecznych;

       3) organizowaniu różnorodnych przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego.

6. Praca biblioteki szkolno – publicznej oparta jest na następujących zasadach współpracy
    z innymi bibliotekami:

      1) korzystaniu przez nauczycieli bibliotekarzy ze szkoleń organizowanych
          przez biblioteki;

      2) korzystaniu przez uczniów i nauczycieli bibliotekarzy z przedsięwzięć
          (m.in. ze spotkań autorskich, konkursów, itp.) organizowanych przez
           biblioteki;

      3) organizowaniu wycieczek do innych bibliotek;

      4) zapraszaniu na zajęcia prowadzone przez nauczycieli bibliotekarzy uczniów

           i nauczycieli bibliotekarzy z innych szkół oraz bibliotekarzy z bibliotek   
           publicznych;
          5) współuczestniczenie w organizacji różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa;

          6) wymianie zbiorów bibliotecznych.

7. Biblioteka szkolno – publiczna realizując zasady, w których mowa w pkt 6  współpracuje
    w szczególności z bibliotekami:

              a) szkolnymi: Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kapturach
                 i Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach;

              b)    Gminną Biblioteką Publiczną w Iłowie;

              c) Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej
            w Warszawie, Filią w Sochaczewie.

 

 

§ 42

Do ewidencjonowania materiałów bibliotecznych odpowiednie zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r.
w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U z 2008 r., nr 205, poz. 1283).

 

§ 43

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)             w zakresie pracy pedagogicznej:

a)    organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole;

b)   prowadzenie lekcji bibliotecznych;

c)    wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia
z użyciem różnorodnych źródeł informacji;

d)   wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania;

e)    wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych;

f)    przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;

g)   organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

2)      w zakresie prac organizacyjno–technicznych:

a)    gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

b)   ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c)    wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

d)   wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

e)    selekcjonowanie zbiorów;

f)    prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.

3) organizowanie współpracy z:

a)     uczniami;

b)   nauczycielami;

c)    rodzicami;

d)   innymi czytelnikami;

e)    innymi bibliotekami.

 

2. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest wypełnianie zadań statutowych szkoły zgodnych
z jej potrzebami, a w szczególności:

1)      udostępnianie książek i innych źródeł informacji poprzez:

a)           gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji;

b)          wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

c)           gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

d)          pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury;

e)           udzielanie porad bibliograficznych;

f)           kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji;

2)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez:

a)             komputeryzację biblioteki szkolnej;

b)             prowadzenie Centrum Informacji Multimedialnej;

c)             wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne;

d)            tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych;

3)       rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie
u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez organizację:

a)              lekcji bibliotecznych;

b)             imprez;

c)              konkursów;

d)             wystawek;

e)              kiermaszy;

4)      organizowanie  różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną, tj.:

a)             wycieczek edukacyjnych;

b)             interdyscyplinarnych kół zainteresowań;

c)             spotkań i imprez  edukacyjno – integracyjnych.

 

3. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie współpracy, o której mowa w ust. 1, pkt 3 określone zostały w zasadach współpracy w § 41.

 

 

 

 

4.8. Wolontariat

 

§ 44

 1. Szkoła w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego organizuje i realizuje działania
  w zakresie wolontariatu w celu zapoznawania uczniów z ideą wolontariatu jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym.
 2. Zadaniem realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie  u uczniów postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych.
 3. Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez: 

1)   organizowanie i przeprowadzanie akcji charytatywnych na rzecz uczniów Szkoły;

2)   działania profilaktyczne;

3)   organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

 1. Działania podejmowane przez wolontariuszy w środowisku pozaszkolnym polegają głównie na wspieraniu instytucji, fundacji, stowarzyszeń i osób prywatnych 
  w organizowaniu akcji charytatywnych.
 2. Działania w ramach wolontariatu zawarte są w opracowywanym na każdy rok szkolny Planie pracy Samorządu Uczniowskiego i realizowane w trakcie trwania roku szkolnego.

Są zgodne z Programem wychowawczo – profilaktycznym Szkoły.

 1. Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę odbywa się pod nadzorem nauczycieli.
 2. Za zaangażowane działanie wolontariusz może być nagrodzony:

1)   pochwałą koordynatora z wpisem do zeszytu korespondencji i dziennika lekcyjnego;

2)   pochwałą udzieloną na forum klasy, szkoły;

3)   listem gratulacyjnym do rodziców;

4)   dyplomem za aktywną pracę na koniec roku szkolnego.

 

 

Rozdział 5

Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych

5.1. Cele i zadania oddziałów przedszkolnych

 

§ 45

1. Celem Oddziału Przedszkolnego jest:

1)   objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju;

2)   stymulowanie rozwoju wychowanka;

3)   kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi
i otaczającego go świata;

4)   współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

5)   przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej. 

 1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1)   kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej; 

2)   budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną; 

3)   nabywanie przez dziecko kompetencji językowej; 

4)   integrowanie treści edukacyjnych; 

5)   wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy; 

6)   prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka; 

7)   współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej;

8)   zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

9)   podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 
i religijnej; 

10)    zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze spacery
i wycieczki). 

 

5.2. Organy oddziałów przedszkolnych

 

§ 46

 1. Organami oddziałów przedszkolnych są:

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym;

2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym (nauczyciele oddziałów przedszkolnych wchodzą w jej skład);

3) Rada Oddziałowa Rodziców Oddziału Przedszkolnego.

2. Szczegółowe kompetencje tychże organów zawiera Statut Szkoły oraz poszczególne regulaminy.

3. Szczegółową organizację wychowania i opieki oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora.

 

 

5.3.  Ogólna organizacja pracy oddziałów przedszkolnych

 

§ 47

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku,
  z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
 3. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 4. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte także dziecko za zgodą dyrektora szkoły, jeżeli nie ma jeszcze ukończonych 3 lat, ale ma ukończone 2,5 roku.
 5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.

 

 

§ 48

 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Zasady przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego w postępowaniu rekrutacyjnym określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, stosowna uchwała Rady Gminy w Iłowie, stosowne Zarządzenie Wójta Gminy w Iłowie i szkolna procedura określająca szczegóły postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 49

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 800 – 1300 lub 800 – 1330.
 3. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 4. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb
  i możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi około 30 minut.
 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić z dziećmi w wieku
  3–4 lata – ok. 15 minut, a w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
 6. Za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania. Nauczanie religii odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

§ 50

 1. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 
 2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków oraz czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę. 
 3. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły 
 4. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo. 
 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy.

 

 

§ 51

 1. Oddział przedszkolny funkcjonuje w strukturze organizacyjnej szkoły podstawowej.
 2. Oddziałem przedszkolnym zarządza dyrektor szkoły.
 3. Przedstawiciel rodziców oddziału przedszkolnego do Rady Rodziców jest członkiem Rady Rodziców utworzonej w szkole.

 

§ 52

Oddział przedszkolny:

4)             maluchów (3–4 latków) nosi nazwę „Misie”;

5)             starszaków (4–5 latków) nosi nazwę „Pracowite Pszczółki”;

6)             5 – 6 latków odbywających roczne przygotowania przedszkolne nosi nazwę „Zerówka”.

 

5.4. Prawa i obowiązki dziecka

 

§ 53

Dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające
z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1)  właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

3) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

4) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

5) poszanowania jego godności;

6) poszanowania własności;

7) opieki i ochrony;

8) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

9) akceptacji jego osoby;

10) różnorodności doświadczeń;

11) badania i eksperymentowania;

12) komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia;

13) spolegliwych umów z dorosłymi;

14) fantazji i własnych światów;

15) nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw;

16) doświadczania konsekwencji własnego zachowania;

17) zdrowego odżywiania;

18) nauki regulowania własnych potrzeb;

19) wypoczynku, kiedy jest zmęczone;

10) codziennego pobytu na świeżym powietrzu.

§ 54

Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego zobowiązane jest do:

1)             przestrzegania norm i wartości współżycia społecznego;

2)             stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziału umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.

§ 55

Dziecko może być nagradzane:

1)        pochwałą indywidulaną;

2)        pochwałą na forum grupy;

3)        pochwałą w obecności rodziców dziecka;

4)        dyplomem;

5)        odznaką „Wzorowy Przedszkolak”;

6)        nagrodą rzeczową.

 

 

§ 56

Odznaka „Wzorowy Przedszkolak” przyznawana jest przez Radę Pedagogiczną tylko dzieciom z oddziału przedszkolnego realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne na wniosek wychowawcy oddziału za wzorowe zachowanie i wyróżniające wyniki dydaktyczne.

 

§ 57

 1. Do przyznanej nagrody rodzice mogą wnieść uzasadnienie zastrzeżenie do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni od ogłoszenia jej przyznania.
 2. Odwołanie rozpatrywane jest przez dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wniesienia zastrzeżenia.
 3. Decyzja dyrektora szkoły podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.

 

§ 58

Dziecko może być ukarane:

1)        upomnieniem ustnym – rozmowa z nauczycielem na temat jego postępowania;

2)        wykonaniem pracy na rzecz poszkodowanego – np. wykonaniem rysunku jako forma przeproszenia;

3)        wykonaniem pracy na rzecz grupy – np. poprzez ułożenie zabawek w kąciku;

4)        odsunięciem dziecka od zabawy – rozmowa z nauczycielem na temat jego postępowania;

5)        rozmową z dyrektorem szkoły;

6)        rozmową nauczyciela z rodzicem w obecności dziecka;

7)        rozmową dyrektora szkoły z rodzicem w obecności dziecka.

 

5.5 Ceremoniał oddziału przedszkolnego

 

§ 59

1. Ceremoniał oddziału przedszkolnego przedstawia się następująco:

1) każdy uczeń rozpoczynający naukę w oddziale przedszkolnym składa przyrzeczenie następującej treści:

My maluchy przyrzekamy:

słuchać pani tak jak mamy,

czyste buzie mieć i ręce,

ładnie zęby myć w łazience,

z talerzyków wszystko zjadać

nie grymasić i nie gadać,

o zabawki dbać, nie psocić

i na miejsce je odnosić,

do oddziału przedszkolnego chodzić chętnie

i uśmiechać się najpiękniej.

 

2) każdy uczeń po złożeniu przyrzeczenia zostaje pasowany przez dyrektora szkoły na przedszkolaka.

2. Przyrzeczenie i pasowanie uczniów oddziału przedszkolnego odbywa się w obecności rodziców.

 

5.6. Skreślenia dziecka

 

§ 60

 1. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka nie objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym z listy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w następujących przypadkach:

1) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów);

2) w przypadku nieobecności dziecka ponad 2 miesiące i nie zgłaszania tego faktu szkole po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

 1. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci oddziału przedszkolnego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia.
 2. Od decyzji o skreśleniu dziecka z listy dzieci oddziału przedszkolnego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

 

5.7. Zadania nauczycieli i rodziców

 

§ 61

1. Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego: 

1)   nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków; 

2)   nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności 
i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy; 

3)   nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej  i przyrodniczej; 

4)   planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego – odpowiada za jego jakość; 

5)   nauczyciel przeprowadza w roku szkolnym, poprzedzającym rok, w którym jest możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizę gotowości dziecka do nauki w szkole; 

6)   w pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów; 

7)   nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu swoich wychowanków; 

8)   planuje pracę w systemie tygodniowym lub miesięcznym;

9)   nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej 
i metodycznej ze strony dyrektora i Rady Pedagogicznej; 

10)    zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości; 

11)    nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych; 

12)    nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami oraz  w miarę potrzeb spotkania indywidualne;

13)    nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z podstawą programową, programem nauczania i wewnątrzszkolnymi dokumentami; 

14)    nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym: 

a)    kieruje wychowanków na badania psychologiczno – pedagogiczne;

b)   przekazuje informacje i spostrzeżenia dotyczące kierowanego dziecka; 

c)    realizuje orzeczenia i wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznej;

d)   prowadzi oświatę zdrowotną; 

e)    pomaga rodzicom (opiekunom prawnym) w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznej.

 

 

§ 62

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają w szczególności prawo do:  

1)        rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie; 

2)        pomocy ze strony nauczyciela w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

3)    uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno –pedagogiczną; 

4)    pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą. 

2. Na rodzicach (prawnych opiekunach) dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego spoczywa obowiązek: 

1)        udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 

2)        zapewnienia dzieciom regularnego uczęszczania na zajęcia; 

3)        regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

§ 63

 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z oddziału przedszkolnego i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do oddziału przedszkolnego  i z oddziału przedszkolnego do domu. Dzieci dowożone autobusem szkolnym przyprowadzane i odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych) z ustalonego miejsca przystanku autobusowego.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych) lub w karcie zapisu do oddziału przedszkolnego. 
 3. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy.

 

§ 64

1. Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego zawiera następujące postanowienia:

1)   rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z oddziału przedszkolnego  w ustalonych godzinach lub w wyjątkowych sytuacjach w dowolnym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela grupy o późniejszym przybyciu dziecka i wcześniejszym odebraniu;

2)   rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do oddziału przedszkolnego i do domu; 

3)   rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali;

4)   nauczyciel odbierający dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi, czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie; 

5)   dziecka chorego, lub którego stan uzasadnia podejrzenie o chorobę nie należy przyprowadzać do oddziału. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat;  

6)   dziecko odbieranie jest przez rodziców/opiekunów lub upoważnione przez nich osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo; 

7)   wypełnione upoważnienia do odbioru dzieci na dany rok szkolny, rodzice osobiście przekazują nauczycielom. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane bądź zmienione przez rodziców/opiekunów;

8)   za osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo uważa się osoby pełnoletnie oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych; 

9)   osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie nauczyciela; 

10)    nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie); 

11)    personel ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel oddziału przedszkolnego ma prawo wezwać policję; 

12)    życzenie rodziców/opiekunów dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego 
z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe; 

13)    rodzic lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od nauczycielki;

14)    w miesiącach, gdy dzieci przebywają na boisku szkolnym nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie się
z nauczycielką mającą je pod opieką (odbiór dziecka zgłaszany nauczycielce mającej je pod opieką);

15)    obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu; 

16)    nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie szkoły  pod opieką rodziców/opiekunów lub osób legitymowanych do sprawowania opieki nad dzieckiem; 

17)    w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie; 

18)    w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce szkolnej 1 godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia Dyrektora Szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję
o poinformowaniu najbliższego komisariatu Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka; 

19)    w przypadku braku możliwości powiadomienia Dyrektora, nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji; 

20)    za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci  z oddziału przedszkolnego odpowiedzialni są rodzice/prawni opiekunowie oraz nauczyciel; 

21)    upoważnienie do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego znajduje się 
w odrębnym załączniku.

 

5.8. Zadania pracowników administracyjno – obsługowych

§ 65

1.  Pracownicy administracji i obsługowi szkoły wykonują zadania dotyczące wychowania przedszkolnego realizowanego w szkole w formie oddziałów przedszkolnych zgodnie
z kompetencjami.

2.  Wszyscy pracownicy, o których mowa w pkt 1 odpowiedzialni są przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

 

 

 

 

 

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

6.1. Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły

 

§ 66

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
 2. Na stanowisku nauczycieli zatrudnieni są:

1) nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne;

2) nauczyciel wychowania przedszkolnego;

3) pedagog szkolny;

4) bibliotekarz;

5) wychowawca świetlicy;

6) logopeda;

7) doradca zawodowy;

8) terapeuta.

2. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są:

1) pracownicy administracji;

2) pracownicy obsługi.

 

 

6.2. Zadania nauczycieli i wychowawców klas w szkole

 

§ 67

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności: 

1)        realizowanie działań wskazanych w planach pracy szkoły, w tym w rocznym planie pracy szkoły i programie wychowawczo – profilaktycznym;

2)        realizowanie programów nauczania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego i opracowanych przez siebie planów dydaktycznych – 
w czasie powierzonych mu zajęć edukacyjnych;   

3)        zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz w czasie pełnienia dyżurów w miejscu wyznaczonym przez dyrektora;

4)        prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów 
w komunikacji;

5)        w ramach zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb uczniów, nauczyciel zobowiązany jest do pracy z uczniami zagrożonymi niepowodzeniem szkolnym oraz do organizowania zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w tym przygotowania ich do udziału w konkursach i olimpiadach; 

6)        bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania wewnątrzszkolnego;

7)        kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach, podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz wszczynanie egzekucji administracyjnej wobec uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego;

8)        systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

9)        komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania uczniów;

10)         organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

11)         prowadzenie edukacji włączającej w przypadku uczniów niepełnosprawnych;

12)         opieka nad powierzonymi salami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich sprzęt i wyposażenie;

13)         wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz stałe podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie 
w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.

 

§ 68

1. Wychowawca opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest ich rzecznikiem
w środowisku szkolnym.

2. Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności:

1)   opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczo–profilaktycznej
z wychowankami;

2)   współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie  i koordynowanie realizowanych przez nich działań dydaktyczno–wychowawczych;

3)   współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb wychowanków;

4)   utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich
o postępach dzieci oraz działaniach podejmowanych przez szkołę;

5)   włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły w tym w szczególności we wszystkie działania wychowawczo–profilaktyczne oraz bezpieczeństwa uczniów
i ochrony ich zdrowia;

6)   kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji administracyjnej wobec uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego;

7)   przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami;

8)   prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące oddział klasowy.

 

6.3. Zadania nauczycieli wychowania przedszkolnego

 

§ 69

Zadania nauczyciela wychowania przedszkolnego zostały określone w § 61.

 

6.4. Zadania pedagoga szkolnego

 

§ 70

Do zadań pedagoga  w oddziałach przedszkolnych i szkole należy w szczególności:

1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu oddziałów przedszkolnych i szkoły;

2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w oddziałach przedszkolnych i szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu oddziałów przedszkolnych i szkoły;

3)  udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu oddziałów przedszkolnych i szkoły;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

6.5. Zadania nauczyciela bibliotekarza

 

§ 71

Zadania nauczyciela bibliotekarza zostały określone w § 43.

 

 

 

 

 

6.6. Zadania wychowawcy świetlicy

 

§72

 

Do zadań wychowawcy świetlicy w szczególności należy:

1)  organizowanie naboru dzieci do świetlicy szkolnej;

2)  opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej;

3)  organizowanie zajęć świetlicowych zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci, planem pracy świetlicy szkolnej, programami i planami szkoły;

4)  utrzymanie stałego kontaktu z wychowawcami klas i rodzicami uczniów;

5)  wspieranie wychowanków w ich wszechstronnym rozwoju;

6)  nadzorowanie w świetlicy dożywiania uczniów;

7)  współdziałanie z obsługą kuchni w dożywianiu dzieci;

8)  współdziałanie z obsługą dowozu uczniów w ich dowozie i odwozie ze szkoły;

9)  organizowanie imprez i uroczystości dla dzieci świetlicy i dla całej społeczności szkolnej;

10) prowadzenie dokumentacji świetlicy szkolnej.

 

 

6.7. Zadania logopedy

 

§73

 

Do zadań logopedy w oddziałach przedszkolnych i szkole należy w szczególności:

1)  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2)  prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowanie jej zaburzeń;

3)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu oddziałów przedszkolnych i szkoły;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

 

 

 

6.8. Zadania doradcy zawodowego

 

§74

 

1.  Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)  gromadzenie, aktualizacja i udostępniane informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)  prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4)  koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5)  współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.  W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.

 

6.9. Zadania terapeuty pedagogicznego

 

§75

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)  prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2)  rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu oddziałów przedszkolnych i szkoły;

3)  prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu oddziałów przedszkolnych i szkoły;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Rozdział 7

Uczniowie szkoły

7.1. Prawa i obowiązki uczniów

 

§ 76

1. Do podstawowych praw ucznia Szkoły należy:

1)             prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy, informacji o prawach
i uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen, otrzymywanie informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;

2)      prawo do wyrażania myśli, przekonań dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób;

3)      prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno – wychowawczym; do zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej, nakazu poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo dowodzenia swoich racji;

4)      prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej, jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji z nim związanych;

5)      prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy rozumianego, jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;

6)      prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych;

7)      prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania;

8)      prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

9)      prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o ocenach;

10)    prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

11)    prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;

12)    prawo do uzyskiwania informacji na 10 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz odpowiednio – na 30 dni przed zakończeniem okresu o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych;

13)    prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu.

 

 

§ 77

 1. Uczeń ma obowiązek systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, odrabiać zadania domowe i swoim zachowaniem nie zakłócać toku lekcji.

2.  Uczeń powinien okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły
i ludziom starszym oraz swoim kolegom.

3.  Wszelka przemoc i działania agresywne oraz inne patologiczne przypadki zaistniałe podczas pobytu ucznia w szkole powinny być zgłoszone bezpośrednio po zdarzeniu nauczycielowi na zajęciach, nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy, dyrektorowi lub innemu pracownikowi szkoły.

 1. Od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia zajęć uczniowie przebywają na terenie szkoły. Po zakończonych zajęciach uczeń nie powinien pozostawać na terenie szkoły, chyba, że objęty jest opieką świetlicy szkolnej.
 2. W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie bez zezwolenia nauczyciela nie opuszczają sal  lekcyjnych. Tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela uczeń może opuścić klasę. 
 3. Uczniowie w czasie przerw bez opieki nauczyciela nie przebywają w klasach ani w sali gimnastycznej. Sale podczas przerw są zamykane. 
  1. Uczniowie mogą się zwolnić z lekcji wyłącznie na prośbę rodziców lub opiekunów. Zwolnienie w formie pisemnej przedkładają wychowawcy lub nauczycielowi prowadzącemu daną lekcję. Rodzice mogą także zwolnić osobiście swoje dziecko. 
  2. Nieobecności ucznia w szkole powinny być usprawiedliwione na piśmie lub osobiście przez rodzica w ciągu 1 tygodnia od momentu przyjścia ucznia do szkoły. Po tym terminie usprawiedliwienia nie będą przyjmowane. 
  3. Każdy uczeń posiada aktualną legitymację szkolną. 
  4. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) zobowiązani są powiadamiać wychowawców 
   o przewidywanej, dłuższej niż tydzień nieobecności na zajęciach. 
  5. Zabrania się przynoszenia do szkoły ostrych narzędzi i przedmiotów, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz innych zagrażających zdrowiu, a także papierosów,
   e-papierosów, zapałek, zapalniczek, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. 
  6. Uczeń ma obowiązek dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i estetykę swojej klasy. 
  7. Do obowiązków ucznia należy również poszanowanie majątku szkolnego oraz majątku osobistego, innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające 
   z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

14. Uczniów obowiązuje ustalony strój szkolny, który powinien być czysty i schludny. 

 1. Dopuszcza się noszenie przez dziewczęta skromnej biżuterii, niezagrażającej bezpieczeństwu własnemu i innych. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za biżuterię uszkodzoną lub zgubioną. 

16.  Do szkoły uczniowie przychodzą bez makijażu. 

17. Na lekcje wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek wkładać odpowiedni strój sportowy: (koszulka na zmianę, krótkie spodenki lub dres, adidasy lub „halówki” na podeszwie, która nie rysuje podłoża). 

18.  Uczeń powinien posiadać odświętny strój (biała bluzka, koszula i czarne, granatowe spodnie lub spódnica), który ma obowiązek nosić w czasie uroczystości szkolnych. 

19.  Uczniom nie wolno biegać po korytarzu i bez potrzeby przebywać w toaletach, w szatni.

20.  Gdy zajęcia odbywają się poza terenem szkoły, uczniowie udają się tam pod opieką nauczyciela. Nauczyciel także sprawuje nad nimi opiekę w drodze do miejsca zajęć oraz  
w drodze powrotnej do szkoły. 

21.  Wycieczka szkolna rozpoczyna się i kończy przy budynku szkolnym. 

22. Uczestnicy zawodów sportowych wracają z opiekunem do budynku szkoły. 

 

7.2. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

 

§ 78

 1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne.  

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu. 

3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Zakaz odnosi się również do toalet szkolnych i przebieralni oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, w tym zajęć świetlicowych.

4. Poprzez „używanie” należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):

1) nawiązywanie połączenia telefonicznego;

b) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;

c) rejestrowanie materiału audiowizualnego;

4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;

5) transmisja danych;

6) wykonywania obliczeń.

W przypadku innych urządzeń elektronicznych, np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.

5. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, świetlicowych, w bibliotece uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.

6. W czasie przerw oraz przed i po zajęciach szkolnych niedopuszczalne jest korzystanie
z telefonów i innych urządzeń elektronicznych niezgodnie z przyjętymi normami etycznymi
i społecznymi.

7. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.

8. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.

9. Każdy uczeń ma prawo w uzasadnionych przypadkach skorzystać z telefonu znajdującego się w sekretariacie.

10. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:

1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w zeszycie uwag klasy;

2) nauczyciel może odebrać mu telefon (lub inne urządzenie) po wcześniejszym wyłączeniu go przez ucznia i donieść go sekretariatu. Jeśli zdarzy się to po raz pierwszy, uczeń może odebrać telefon (lub inne urządzenie) po zajęciach, w przypadku kolejnego złamania regulaminu szkoły, telefon (lub inne urządzenie) będzie mógł odebrać rodzic. O odebraniu uczniowi telefonu należy powiadomić jego rodziców i ustalić wspólne działania wychowawcze;

3) odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem w dzienniku i upomnieniem dyrektora szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły.

 

7.3. Nagrody i kary

 

§79

 1. Uczeń może być wyróżniany i nagradzany za:

1) rzetelny stosunek do nauki potwierdzony wynikami, wzorową frekwencję i postawę;

2) osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej potwierdzony wynikami, wzorową frekwencję
i postawę;

3) wybitne osiągnięcia sportowe;

4) aktywną pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły, środowiska lub innych osób;

5) wysoką kulturę osobistą.

2.  Wyróżnień i nagród udziela się w formie:

1) pochwały udzielonej przez nauczyciela zajęć;

2) pochwały udzielonej przez wychowawcę klasy;

3) pochwały udzielonej przez dyrektora szkoły;

4) pochwały udzielonej przez dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów;

5) listu pochwalnego do rodziców;  

6) nagrody rzeczowej w tym książkowej, dyplomu;

7) wpisu do „Księgi absolwentów”;

8) świadectwa z wyróżnieniem w klasach od IV wzwyż;

9) odznaki „Wzorowy Uczeń”;

10) odznaki „Super Wzorowy Uczeń”;

11) stypendium za wyniki w nauce;

12) stypendium za osiągnięcia sportowe;

13) wzorowej oceny z zachowania zgodnie z zasadami ustalania oceny zachowania;

14) prezentacji sylwetki ucznia w gazetce szkolnej.

 

 

 

§ 80

 1. Rada Pedagogiczna ustanawia i nadaje odznakę „Wzorowy Uczeń” dla wyróżniających się uczniów:

1) w klasach I–III na wniosek wychowawcy klasy, jeśli uczeń uzyskał wysokie noty
w zdecydowanej większości zajęć edukacyjnych i za zachowanie w opisowej śródrocznej (końcoworocznej) ocenie zajęć edukacyjnych i zachowania;

2) w klasach od IV wzwyż na wniosek wychowawcy klasy, jeśli uczeń uzyskał w wyniku klasyfikacji średnią ocenę wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

3) do średniej ocen, o której mowa w pkt 2 liczą się oceny uzyskane z zajęć obowiązkowych, religii i zajęć dodatkowych umieszczonych w szkolnym planie nauczania.

2.  Rada Pedagogiczna ustanawia i nadaje odznakę „Super Wzorowy Uczeń”. Otrzymuje ją uczeń, który w ciągu nauki w kl. I–III otrzymał 6 odznak lub w kl. IV–VIII otrzymał 10 odznak „Wzorowego Ucznia”. Odznakę tę przyznaje się uczniowi na zakończenie kl. III a następnie kl. VIII. 

 

§ 81

 1. Do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice mogą wnieść uzasadnienie zastrzeżenie do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dniu od ogłoszenia jej przyznania.
 2. Odwołanie rozpatrywane jest przez dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wniesienia zastrzeżenia.
 3. Decyzja dyrektora szkoły podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.

 

 • § 82
 1. W Szkole ustala się następujące rodzaje kar dla uczniów:

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy;

2) upomnienie Dyrektora;

3) upomnienie Dyrektora wobec społeczności szkolnej;

4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;

5) zakaz udziału w  imprezach i wycieczkach szkolnych;

6) wykonanie prac na rzecz Szkoły.

 1. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.
 2. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy uczeń:

1) notorycznie łamie przepisy statutu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w statucie, a stosowane środki zaradcze nie przyniosły pożądanych efektów;

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów;

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.

 1. Od nałożonych przez wychowawcę kar, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, mogą w formie pisemnej odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od uzyskania kary.
 2. Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego,
  a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;

2) odwołać karę;

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

 1. Od decyzji podjętej przez Dyrektora odwołanie nie przysługuje.

 

 • § 83

 

Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

 

7.4.  Zgody na uczestnictwo uczniów w zajęciach

 

 • § 84

 

 1. Rodzice uczniów wyrażają pisemną zgodę na:

1) udział dziecka w wycieczkach, konkursach, zawodach sportowych i innych imprezach, które odbywają się poza terenem szkoły;

2) udział dziecka w zajęciach, które odbywają się poza zajęciami szkolnymi wynikającymi z planu lekcji (szkolne biwaki, rajdy, itp.).

 1. Uczniowie mogą uczestniczyć w dyskotekach szkolnych, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

1) na dyskotekę musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły;

2) nad uczniami sprawują opiekę nauczyciele oraz chętni rodzice.  

 

Rozdział 8

 

Zasady,  warunki oraz sposób oceniania uczniów

 

8.1. Ogólne zasady oceniania uczniów

 

 • § 85

 

 1. Ocenianiu w szkole podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia;

3) udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach
  i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowanie oceny.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie.
 3. Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe ustalone przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

 

 

 • § 86

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2)   udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)   udzielanie wskazówek samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)   dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
 i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 

8.2. Ocenianie bieżące, klasyfikacja śródroczna i roczna

 

 • § 87  

 

 1. Skalę ocen bieżących i śródrocznych z zajęć edukacyjnych ustala Rada Pedagogiczna.
 2. Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali, używając następujących skrótów literowych:

1) stopień celujący                      - 6          - cel;

2) stopień bardzo dobry              - 5          - bdb;

3) stopień dobry                          - 4          - db;

4) stopień dostateczny                - 3          - dst;

5) stopień dopuszczający            - 2          - dop;

6) stopień niedostateczny           - 1          - ndst.

 

 1. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen
  i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie
  w pełnym brzmieniu.
 2. Nauczyciele uczący w klasach I–III prowadzą dziennik lekcyjny, w którym odnotowują na bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując oznaczenia punktowe:

1)  Z – znakomicie: oznacza, że wiadomości ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność ich uzyskania;

2) B – bardzo dobrze: oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje umiejętności potrafi zastosować w różnych sytuacjach;

3) D – dobrze: oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia;

4) S – słabo: oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym  zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych;

5) N – nie potrafię jeszcze: oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności
z danego zakresu nauczania, iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści zadań edukacyjnych;

4. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 

 • § 88

 

 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
  a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – na podstawie opinii własnej, innych nauczycieli, klasy i ucznia wychowawca klasy.
 2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się w następujący sposób:

1) klasy I–III szkoły podstawowej:

a) ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia
w dzienniku lekcyjnym według ustalonej skali punktowanej § 87, pkt. 4;

b) ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I–III polega na sporządzeniu oceny opisowej dla każdego ucznia. Wychowawcy klas I–III mają obowiązek wręczenia rodzicom oceny opisowej podczas półrocznego spotkania z rodzicami;

c) ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I–III polega na określeniu dla każdego ucznia oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego;

d) oprócz bieżącego oceniania w skali literowej nauczyciele klas I–III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza);

2) ze sprawdzianów pisemnych w klasach IV–VIII (z wyłączeniem wypracowań z języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego):

a) mniej niż 30 % poprawnych odpowiedzi – ocena  niedostateczny;

b) od 30 % do 50 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczający;

c) od 51 % do 75 % poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny;

d) od 76 % do 90 % poprawnych odpowiedzi – ocena dobry;

e) od 91 % do 97 % poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobry;

f) od 98 % do 100 % poprawnych odpowiedzi – ocena celujący.

 1. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:

1) odpowiedzi ustne;

2) sprawdziany pisemne;

3) praca domowa;

4) wypracowanie;

5) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;

6) test;

7) referat;

8) praca w grupach;

9) praca samodzielna;

10) prezentacja indywidualna i grupowa;

11) testowanie sprawności fizycznej;

12) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych;

13) wytwory pracy własnej ucznia;

14) praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych;

15) obserwacja ucznia;

16) aktywność ucznia podczas zajęć.

    

 • § 89

 

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom.
 2. Uczeń i jego rodzice zwracają się z wnioskiem do wychowawcy klasy o umożliwienie wglądu do pracy pisemnej ucznia, dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania.
 3. Wychowawca klasy ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji, o której mowa w ust. 2, w porozumieniu z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż w okresie 3 dni od daty złożenia wniosku.
 4. Prace pisemne ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom do wglądu wyłącznie na terenie Szkoły.
 5. Prace pisemne ucznia tj. prace klasowe nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym (bez oddawania ich do wglądu rodzicom w domu).
 6. Prace pisemne ucznia tj. kartkówki i pozostałe prace nauczyciel prowadzący może  zwrócić uczniowi lub przechowywać w szkole, nie dłużej niż do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

 

 • § 90

 

Stosuje się następujące zasady udostępniania prac uczniowskich w szkole:

1)   Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych udostępnia uczniowi pisemne prace ucznia po ich sprawdzeniu i dokonaniu oceny w czasie:

a)ich zwrotu uczniowi;

b)wstawiania ocen do dziennika lekcyjnego;

2)   Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych udostępnia rodzicom sprawdzone i ocenione prace ucznia:

a) w czasie zebrań rodzicielskich;

b) w czasie dni otwartych dla rodziców;

c) poprzez przekazanie kopii prac zainteresowanym rodzicom;

d) poprzez wystawki na gazetkach klasowych;

3) udostępnianie prac, o których mowa w ust. 2 w czasie zebrań rodzicielskich może zrealizować wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych;

4) uczeń i jego rodzice nie mogą udostępnianych prac pisemnych ucznia,  dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inne dokumentacji dotyczącej oceniania kserować, fotografować i wynosić poza obręb szkoły;

5) Rodzice ucznia mają prawo do wglądu w pracę klasową dziecka na terenie szkoły
i w obecności nauczyciela.

 

 • § 91

W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady:

1)   jawność kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

2)   częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie;

3)   różnorodności oceniania –uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności wynikającej ze specyfiki przedmiotu;

4)   różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

5)   ważenia oceny – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;

6)   jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne pracy kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 

 

 • § 92
 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
  w uczeniu się, poprzez wskazanie,  co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy oraz ustalenia kierunków dalszej pracy.
 3. Informacja zwrotna dla ucznia zawiera:

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

3) wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę;

4) wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

 1. Informacja zwrotna musi odnosić się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej wykonaniem.
 2. Sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału uczniów.
 3. Informacja zwrotna, która jest oceną kształtującą, nie występuje razem z oceną sumującą (stopniem). Należy rozdzielić ocenę kształtującą od oceny sumującej. 

 

 • § 93
 1. Uzasadnienie oceny bieżącej może nauczyciel przekazać w następujący sposób:

1) ustnie:

a) przy ocenie odpowiedzi ustnej;

b) przy oddawaniu lub omawianiu ocenionych pisemnych prac ucznia;

2) pisemnie:

a) za pomocą punktacji;

b) za pomocą recenzji.

 

 • § 94

Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji śródrocznej i rocznej:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) posiadał wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania lub pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi doświadczeniami;

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty program nauczania;

c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim;

d) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia;

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował prawie pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktycznie objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedze do rozwiązywania zadań i problemów
w nowych sytuacjach;

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;

b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

b) wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktycznie o niewielkim stopniu trudności;

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

b) nie jest w stanie wykonać zadań elementarnym stopniu trudności.

 • § 95
 1. Uczniowi w klasach  I–III można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej:

1) 8. ocen bieżących z edukacji polonistycznej i z edukacji matematycznej;

2) 5. ocen bieżących z pozostałych edukacji.

 1. Uczniowi klasy I za I okres nauki, można ustalić ocenę klasyfikacyjną z mniejszej ilości ocen bieżących niż określa to ust. 1, ale nie mniejszej niż trzy ze względu na okres adaptacyjny ustalony przez wychowawcę klasy.
 2. Uczniowi w klasach IV–VIII, można ustalić ocenę klasyfikacyjną, z co najmniej:

1) 9. ocen bieżących z języka polskiego;

2) 7. ocen bieżących z języka angielskiego, matematyki i przyrody;

3) 5. ocen bieżących z pozostałych zajęć edukacyjnych.  

 1. Oceny, o których mowa w ust. 1 i 3 powinny być ustalone podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności.
 2. Dopuszcza się ustalenie oceny klasyfikacyjnej z mniejszej ilości ocen bieżących niż określa to ust. 1 i 3, ale nie mniejszej niż trzy, jeżeli uczeń legitymował się frekwencją niższą niż
  70 %.
 3. Kryteria ustalone w ust. 1–5 nie dotyczą uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 4. Oceny klasyfikacyjne opisowe z zajęć edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala nauczyciel zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem kryteriów, w tym ilości ocen bieżących w Przedmiotowym Systemie Oceniania na dany rok szkolny zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym  (IPET).

 

 

 • § 96
 1. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele, z zachowaniem przepisów określonych w Statucie oraz specyfiki przedmiotu i możliwości edukacyjnych uczniów danego oddziału.
 2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej.

 

 

§ 97

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 2. W przypadku wychowania fizycznego należy brać pod uwagę także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

 

 

 

 • § 98
 1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I–III stosuje się takie, jak w ocenianiu uczniów klas I–III. Kryteria tych stopni na dany rok szkolny ustala w Przedmiotowym Systemie Oceniania nauczyciel zajęć edukacyjnych oddzielnie dla każdego ucznia
  z uwzględnieniem jego możliwości psychofizycznych i edukacyjnych.
 2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach IV–VIII stosuje się takie, jak
  w ocenianiu uczniów klas IV–VIII. Kryteria tych stopni na dany rok szkolny ustala
  w Przedmiotowym Systemie Oceniania nauczyciel zajęć edukacyjnych oddzielnie dla każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości psychofizycznych i edukacyjnych.  

 

 

 • § 99
 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zachowania w klasach I–III  są ocenami opisowymi.
 2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne zachowania w klasach IV–VIII ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

1)        wzorowe                                     - wz;                    

2)      bardzo dobre                                - bdb;               

3)      dobre                                            - db;                              

4)      poprawne                                     - pop;                         

5)      nieodpowiednie                           - ndp;               

6)      naganne                                        - ng.                             

3.  W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów klas I–III stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku zajęć w postaci znaków:
a) „+” – oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia w obszarach, o których mowa
w § 100,ust. 2;
b) „ .” – oznacza równowagę między pozytywnymi a negatywnymi przejawami zachowania ucznia w obszarach, o których mowa w § 100, ust. 2 albo brak wyróżniania
się pozytywnymi i negatywnymi przejawami zachowania, o których mowa wyżej;
c) „-” – oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia w obszarach, o których mowa
w § 100, ust. 2.

4.  Oceny bieżące zachowania  uczniów kl. I–III ustala wychowawca klasy po konsultacji
z nauczycielami uczącymi w klasie oraz dyżurującymi na przerwach międzylekcyjnych.

5. Oceny bieżące zachowania uczniów kl. I–III wychowawca klasy wpisuje do dziennika lekcyjnego.

6. Opisową ocenę klasyfikacyjną zachowania w kl. I–III ustala wychowawca klasy na podstawie co najmniej 5. ocen bieżących.

7. Opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania w kl. I–III  wychowawca klasy wpisuje do dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

8. Ocenianie bieżące zachowania uczniów kl. IV–VIII określa § 101.

9.  Ocen bieżących zachowania uczniów kl. IV–VIII wychowawca nie wpisuje do dziennika lekcyjnego. Podstawę do ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania stanowi „Karta zachowania ucznia”, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu Szkoły.

10. Oceny klasyfikacyjne zachowania w klasach IV–VIII wychowawca klasy wpisuje do dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen w pełnym brzmieniu.

 

§ 100

 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
 2. Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)        wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie;

2)        postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)        dbałość o dobre imię szkoły (honor i tradycje szkoły);

4)        dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)        dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)        godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią;

7)        okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Oceny opisowe zachowania w klasach I–III powinny uwzględniać w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie:
- przygotowanie do zajęć, kultura i higiena osobista, systematyczność
 i obowiązkowość, punktualność, umiejętność dokonywania samooceny;
- przygotowanie do zajęć, wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, np.
  dyżurnego itp., utrzymanie ładu i porządku na swoim stanowisku pracy;

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
- koleżeńskość, uczciwość w kontaktach międzyludzkich, tolerancja wobec innych, tzn.
  innych poglądów religijnych, wad rozwojowych, choroby, ułomności, narodowości;
- prawidłowa reakcja na ewentualne przypadki kradzieży, wyłudzania pieniędzy,
  zastraszania;
- umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów, dbałość i poszanowanie
  mienia własnego i społecznego, systematyczne i wytrwałe przezwyciężanie trudności 
  w nauce, działanie bezinteresowne, przejawianie w działaniu własnej inicjatywy,
  rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności;

3)   dbałość o dobre imię szkoły:
- aktywny udział w życiu klasy i szkoły, godne reprezentowanie klasy i szkoły w
  konkursach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej:
- używanie w mowie potocznej pięknego, polskiego języka, unikanie wulgaryzmów,
  stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec dorosłych i rówieśników;

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w świetlicy, podczas oczekiwania na autobus, podczas zabaw na placu przed szkołą, podczas przerw śródlekcyjnych, w szatni, na wycieczce bliższej i dalszej;
- pomoc młodszym, niepełnosprawnym i osobom starszym, prawidłowa reakcja na
  krzywdę i przejawy zła;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
- przestrzeganie zasad i norm funkcjonujących w grupie;
- kulturalne zachowanie się na przerwach śródlekcyjnych (zakaz biegania), w świetlicy,
  podczas oczekiwania na autobus, w bibliotece, na obiedzie, w szatni, na placu zabaw;
- umiejętność przyznawania się do błędów, umiejętność przepraszania;

7)   okazywanie szacunku innym osobom:
- kulturalne odzywanie się do innych, taktowne zachowanie się wobec nauczycieli,
  wychowawców, pracowników szkoły i rówieśników;
- stosowanie zwrotów powitania i pożegnania wobec nauczycieli, wychowawców
  i pracowników szkoły.

§ 101

 1. Ustala się kryteria oceny punktowej zachowania dla uczniów klas IV–VIII.
 2. Na początku roku szkolnego i drugiego semestru każdy uczeń otrzymuje kredyt
  120 punktów, który jest równoznaczny ocenie dobrej zachowania.
 3. Od ucznia zależy ocena końcowa śródroczna i roczna. Uczeń ma szansę na podwyższenie oceny, nawet w sytuacji popełnienia pewnych zaniedbań i może bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem.
 4. Uczeń może zyskać punkty, albo je stracić w swoim działaniu. Powyższe kryteria przedstawia poniższa tabela.

 

Tabela kryteriów oceny punktowej zachowania uczniów klas IV–VIII

Punkty dodatnie

Działanie

Przydzielający punkty/częstotliwość

Ilość punktów

Stosunek do obowiązków szkolnych

wychowawca klasy na koniec semestru

10 pkt

Praca na rzecz klasy (wykonywanie gazetek klasowych, drobne prace porządkowe, opieka nad kwiatami, itp.)

wychowawca klasy na koniec semestru    

do 5 pkt

Praca na rzecz szkoły (drobne prace porządkowe, opieka nad wyznaczonym terenem, opieka nad kwiatami, itp.)

opiekun Sejmiku Uczniowskiego, opiekun realizowanych zadań na koniec semestru

do 10 pkt

Przygotowanie imprez
i uroczystości szkolnych oraz czynny w nich udział

organizatorzy każdorazowo

5 – 20 pkt

Praca w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań, bibliotece szkolnej, gazetce szkolnej, itp.

opiekun zajęć /koła/ gazetki, itd., bibliotekarz na koniec semestru

do 10 pkt

Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych

nauczyciel zajęć na koniec semestru

3 pkt

Aktywny udział w programach działań i przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę

opiekun programu/ przedsięwzięcia na koniec semestru

do 20 pkt

Pełnienie funkcji w ogólnoszkolnym samorządzie uczniowskim lub klasowym i inne przejawy aktywności

opiekun Sejmiku Uczniowskiego, wychowawca klasy na koniec semestru

do 10 pkt

Godne reprezentowanie szkoły
w poczcie sztandarowym

opiekun pocztu sztandarowego – każdorazowo

do 5 pkt

Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych
i sportowych ( 2 – szkolnych,
3 –gminnych, 4–powiatowych,
5 – wojewódzkich i ogólnopolskich)

organizator/koordynator konkursu – każdorazowo

2 - 5 pkt

Za zajęcie I,II,III miejsca w konkursach przedmiotowych, artystycznych, recytatorskich, olimpiadach, zawodach sportowych:

- szkolnych (I–5 pkt; II–4 pkt; III–
3 pkt)

- gminnych (I–10 pkt; II–8 pkt; III– 6 pkt)

- powiatowych (I–15 pkt; II–12 pkt; III–9 pkt)

- wojewódzkich (I–20 pkt; II–18 pkt; III–16 pkt)

- ogólnopolskich (także laureaci)

(I–30 pkt; II–27 pkt; III–24 pkt)

organizator/koordynator konkursu – każdorazowo

 

 

 

 

 

 

 

do 5 pkt

 

do 10 pkt

 

do 15 pkt

 

do 20 pkt

 

 do 30 pkt

Za uzyskanie wyróżnienia
w konkursach przedmiotowych, artystycznych, recytatorskich, olimpiadach i zawodach sportowych:

- szkolnych ;

- gminnych;

- powiatowych;

- wojewódzkich;
- ogólnopolskich.

organizator/koordynator konkursu – każdorazowo

 

 

 

 

 

2 pkt

4 pkt

6 pkt

12 pkt

20 pkt

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę, np. (WOŚP itp.)

organizator akcji konkursu – każdorazowo

do 20 pkt

Zgłoszenie inicjatywy wdrożonej przez klasę

wychowawca klasy – na koniec semestru

15 pkt

Zgłoszenie inicjatywy wdrożonej przez szkołę

opiekun Sejmiku Uczniowskiego – na koniec semestru

20 pkt

100% frekwencja

wychowawca klasy – na koniec semestru

10 pkt 

Stosowanie zwrotów powitania
i pożegnania wobec nauczycieli
 i innych pracowników szkoły, na terenie placówki i poza nią

wychowawca klasy po konsultacjach
z nauczycielami i pracownikami szkoły – na koniec semestru

5 pkt

Prezentowanie zachowań pozytywnych m.in.:

 pomoc koleżeńska, działalność społeczna, dbanie o środowisko, dbanie o czystość mowy ojczystej.

 

 

 

wychowawca klasy po konsultacjach
z nauczycielami i pracownikami szkoły oraz uczniami – na koniec semestru

do 20 pkt

Punkty ujemne

Przeszkadzanie lub nieuważnie  na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

każda zapisana uwaga przez nauczyciela prowadzącego

 

2 pkt

 

Nie wykonanie polecenia nauczyciela

każda zapisana uwaga przez nauczyciela

 

2 pkt

Złe zachowanie podczas przerw lekcyjnych ( wrzaski na korytarzach, bieganie, głośne zamykanie drzwi)

każda zapisana uwaga przez nauczyciela dyżurującego

 

2 pkt

Wyjście poza teren szkoły bez zezwolenia nauczyciela

każda zapisana uwaga przez nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego

 

5 pkt

Zaśmiecanie szkoły i jej otoczenia

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika szkoły

2 pkt

Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub ignorowanie go poza terenem szkoły

każda zapisana uwaga przez nauczyciela

 

do 10 pkt

Niewłaściwe zachowanie wobec pracowników szkoły lub osób spoza środowiska szkolnego

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika szkoły

 

do 10 pkt

Złe zachowanie na świetlicy, stołówce (lub w drodze na stołówkę) i w bibliotece

każda zapisana uwaga przez nauczyciela świetlicy, biblioteki, nauczyciela dyżurującego lub pracownika szkoły

 

do 10 pkt

Spóźnianie się na lekcje – każde spóźnienie

każda zapisana uwaga przez nauczyciela prowadzącego

1 pkt

Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia

wychowawca klasy –  na koniec semestru

do 10 pkt

Ubliżanie i zaczepki słowne wobec innych uczniów

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

do 5 pkt

Zaczepki fizyczne wobec innych uczniów

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

do 10 pkt

Użycie siły wobec innych (udział
w bójkach)

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

20 pkt

Używanie wulgarnego słownictwa

 

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

2 pkt

Nie wykonanie zobowiązania

każda zapisana uwaga przez nauczyciela

5 pkt

Nie przestrzeganie regulaminu wycieczki szkolnej oraz zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z autokaru podczas wycieczki szkolnej.

organizator wycieczki – każdorazowo

 

10 pkt

Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły
i poza nią

każda zapisana uwaga przez  nauczyciela lub pracownika

10 pkt

Niszczenie mienia szkoły

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

do 20 pkt

Nagrywanie filmów, robienie zdjęć bez zgody osób zainteresowanych

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

do 10 pkt

Niszczenie rzeczy innych osób

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

do 10 pkt

Rozpowszechnianie materiałów dotyczących n-li lub uczniów (mających na celu naruszenie dóbr osobistych) słownie lub używając nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

 

do 50 pkt

Kradzież

każda udowodniona kradzież – wychowawca klasy

do 50 pkt

Picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków lub dopalaczy

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

50 pkt

Nie zmienianie obuwia (każdorazowo)

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

2 pkt

Nieodpowiednie zachowanie
w czasie uroczystości szkolnych

każda zapisana uwaga przez nauczyciela

2 pkt

Przynoszenie do szkoły alkoholu, narkotyków lub dopalaczy oraz niebezpiecznych przedmiotów

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

50 pkt

Wyłudzanie pieniędzy

każde udowodnione wyłudzenie – wychowawca klasy

50 pkt

Nieodpowiednie (naruszające bezpieczeństwo ) zachowanie w czasie oczekiwania na odjazd autobusu szkolnego oraz w czasie jazdy autobusem do i ze szkoły (każda zapisana uwaga)

każda zapisana uwaga przez nauczyciela świetlicy lub opiekuna dowozu

 

5 pkt

Przebywanie poza świetlicą
w czasie, kiedy dziecko powinno się tam znajdować

każda zapisana uwaga przez nauczyciela świetlicy

10 pkt

Nie przynoszenie w terminie (ustalonym w regulaminie ) usprawiedliwienia

każdorazowo po nieobecności – wychowawca klasy

1 pkt

Korzystanie z telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych i przerw (telefon służy tylko do powiadamiania rodziców
w nadzwyczajnych sytuacjach)

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

 

5 pkt

Inne negatywne zachowania (nieujęte w poprzednich punktach) – według uznania nauczyciela (np. kłamstwo, brak tolerancji, itp.)

każda zapisana uwaga przez nauczyciela

do 5 pkt

Nie noszenie elementów odblaskowych

każda zapisana uwaga przez nauczyciela lub pracownika

1 pkt

 

 

4a. W ocenianiu bieżącym wszystkie punkty wpisywane są w zeszycie zachowania uczniów danej klasy, który stanowi dowód oceniania bieżącego zachowania ucznia   i jest integralną częścią dziennika lekcyjnego.

5. Kryteria oceny zachowania przedstawiają się następująco:
- zachowanie wzorowe                 - 200 pkt i więcej;
- zachowanie bardzo dobre           - 151 pkt – 199 pkt;
- zachowanie dobre                       - 90 pkt – 150 pkt;
- zachowanie poprawne                - 20 pkt –  89 pkt;
- zachowanie nieodpowiednie      -  -50 pkt – 19 pkt;
- zachowanie naganne                   -  -51 pkt i mniej.

 

§ 102

 

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 

§ 103

 

W ocenianiu zachowania ucznia obowiązują następujące zasady:

1)   ocena klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć

edukacyjnych i na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;

2)   ocena  zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia  zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania
w środowisku szkolnym.

 

§ 104

 

Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:

1)  formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;

3) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

5) informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie    klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

6)  stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;

7) systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;

8) dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;

9) informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;

10)  informowanie ucznia na 10 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady pedagogicznej
o przewidywanej ocenie śródrocznej/rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz śródrocznej/rocznej  ocenie zachowania;

11)  umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących;

12)  informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

13)  uzasadnianie ustalonej oceny;

udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na jego wniosek lub wniosek jego rodziców.

 

§ 105

 

Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:

1)      systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;

2)      wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach;

3)      regularne odrabianie zadań domowych;

4)      prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela;

5)      pisanie każdej pracy kontrolnej;

6)      aktywne uczestnictwo w zajęciach;

7)      na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywaniu się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, zajęciach technicznych, plastyce i muzyce.

 

 

§ 106

 

 1. Każdy uczeń ma prawo poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej o jeden stopień z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Warunkiem uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest złożenie  przez ucznia za zgodą rodziców lub rodziców (opiekunów prawnych) stosownego wniosku do nauczyciela.
 3. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych otwiera się w dniu przekazania rodzicowi informacji o przewidywanej ocenie rocznej tj. najpóźniej na 7 dni przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.
 4. Uczeń w uzgodnieniu z rodzicami lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do nauczyciela w terminie dwóch dni roboczych od dnia uzyskania informacji przez rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej ze wskazaniem o jaką ocenę uczeń się ubiega (załącznik nr 2).
 5. Nauczyciel przedmiotu w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku ustala
  w formie pisemnej:

1)      zakres materiału oraz konieczne wymagania do uzyskania oceny wskazanej we wniosku;

2)      terminy, w jakich uczeń winien materiał opanować i wykazać się jego znajomością nie później jednak niż dwa dni przed klasyfikacją roczną;

3)      formy poprawy przewidywanej wcześniej oceny klasyfikacyjnej;

4)      inne warunki wynikające ze specyfiki przedmiotu.

 1. Rodzic i uczeń winien podpisać otrzymaną informację od nauczyciela, której kopię przechowuje się w dokumentacji.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien być uzasadniony. Wniosek może zostać odrzucony, jeżeli uczeń przez cały rok miał lekceważący stosunek do nauki co ma potwierdzenie w jego ocenie zachowania.
 3. Uczeń uzyskuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, o którą ubiegał się we wniosku, jeżeli spełni poniższe warunki:

1)      dopełni trybu określonego w ust 4;

2)      wypełni wszystkie zalecenia nauczyciela, o których mowa w ust. 5.

 1. Niezależnie od zapisów ust. 8 uczeń może uzyskać wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną, jeżeli nauczyciel uzna, że spełnił kryteria na daną ocenę do terminu klasyfikacji rocznej.
 2. Dokumentację związaną z procedurą ustalenia wyższej niż przewidywana oceny rocznej nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły.
 3. Dokumentację, o której mowa w ust. 10 przechowuje się w szkole do czasu ukończenia lub opuszczenia przez ucznia szkoły.

 

 

§ 107

 

Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1)   wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanej ocenie rocznej zachowania zgodnie z niniejszym Statutem;

2)   tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania otwiera się w dniu przekazania informacji rodzicom (prawnym opiekunom)
|o przewidywanej ocenie rocznej, tj. najpóźniej na 7 dni przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej;

3)   do dwóch dni roboczych od uzyskania informacji przez rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń za zgodą rodziców lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do wychowawcy klasy pisemny wniosek
(wg załącznika nr 3) o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej zachowania ze wskazaniem o jaką ocenę uczeń się ubiega, z uwzględnieniem zasady, że ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie ze zwróceniem szczególnej uwagi na inne, nieznane okoliczności zachowania;

4)   wychowawca klasy w ciągu dwóch  dni roboczych od otrzymania wniosku:

a)      poddaje ponownej analizie ustalenie oceny zachowania jeśli uczeń podał inne, nieznane okoliczności jego zachowania;

b)      odmowa ponownej analizy ustalenia oceny zachowania, jeśli uczeń nie podał uzasadnienia wskazującego na inne nieznane okoliczności jego zachowania;

c)      wskazuje do wykonania w ustalonym terminie uczniowi dodatkowe zadanie na rzecz klasy, szkoły lub środowiska, jeśli uczniowi zabrakło trzy lub mniej punktów do uzyskania wyższej oceny zachowania;

5)   wychowawca klasy podwyższa roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania jeżeli uczeń wykonał zadanie, o którym mowa w pkt. 4 c bez zastrzeżeń wychowawcy klasy;

6)   wychowawca klasy dokumentację z zakresu uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania przekazuje dyrektorowi szkoły;

7)   dokumentacja, o której mowa w pkt. 6 przechowywana jest w szkole do czasu ukończenia przez ucznia szkoły lub opuszczenia przez ucznia szkoły.

 

 

§ 108

Tryb ustalania śródrocznej oceny z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych obejmuje:

1)   poinformowanie uczniów w terminie do 15 września każdego roku szkolnego i rodziców
w terminie do 30 września każdego roku szkolnego z wymaganiami zawartymi w PSO;

2)   poinformowanie uczniów przez nauczyciela o przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych i dodatkowych na 10 dni przed klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady pedagogicznej, a w przypadku ocen negatywnych na 1 miesiąc wcześniej;

3)   poinformowanie rodziców na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanych ocenach negatywnych (załącznik nr 4);

4)   przekazanie niezwłocznie przez uczniów rodzicom informacji o przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych i dodatkowych, po spełnieniu pkt. 2;

5)   ustalenie przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne
i wpisanie do dziennika śródrocznych ocen klasyfikacyjnych najpóźniej w przeddzień klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej;

6)   wpisanie ustalonej oceny opisowej z zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych w klasach
I–III może być spełnione przez wpisanie jej do „Karty oceny śródrocznej ucznia w klasach I–III”, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Statutu;

7)   ustalona śródroczna ocena klasyfikacyjna może być niższa od przewidywanej, gdy uczeń od czasu poinformowania o przewidywanej ocenie:
a) nagminnie opuszcza zajęcia edukacyjne, co uniemożliwia ustalenie stopnia opanowania bieżącego materiału programowego;
b) uzyskuje negatywne oceny i nie korzysta z prawa ich poprawienia w ustalonych terminach.

 

 

§ 109

Tryb ustalania rocznej oceny z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych obejmuje:

1)   poinformowanie uczniów w terminie do 15 września każdego roku szkolnego i rodziców
w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zgodnie z wymaganiami zawartymi
w PSO;

2)   poinformowanie uczniów przez nauczyciela zajęć edukacyjnych o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych i dodatkowych zgodnie z § 104,ust.10;

3)   poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) w terminie 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej przez wychowawcę klasy o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć obowiązkowych i dodatkowych, a w przypadku ocen negatywnych na 1 miesiąc wcześniej (załączniki nr 6, 7, 8);

4)   skorzystanie przez ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) z możliwości:

a)    uzyskania oceny wyższej niż przewidywana;

b)   złożenia egzaminu klasyfikacyjnego;

5)   ustalenie przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne
i wpisanie do dziennika rocznych ocen klasyfikacyjnych najpóźniej w przeddzień klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej;

6)   ustalona roczna ocena klasyfikacyjna może być niższa od przewidywanej, gdy uczeń od czasu poinformowania o przewidywanej ocenie:

a)    nagminnie opuszcza zajęcia edukacyjne, co uniemożliwia ustalenie stopnia opanowania bieżącego materiału programowego;

b)   uzyskuje negatywne oceny i nie korzysta z prawa ich poprawiania w ustalonych terminach;

7)   roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, jest ustalana zgodnie
z § 87 i 88;

8)   ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44 m i art. 44 n ustawy o systemie oświaty;

9)   ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego począwszy od klasy IV niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44 m
i art. 44 n ustawy o systemie oświaty;

10)    jeżeli zajęcia edukacyjne kończą się w I semestrze, ocena śródroczna jest równocześnie roczną oceną klasyfikacyjną.

 

 

§ 110

 

Tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny z zachowania obejmuje:

1)      poinformowanie uczniów w terminie do 15 września każdego roku szkolnego i rodziców w terminie do 30 września każdego roku szkolnego o zasadach oceniania zachowania;

2)      poinformowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach zachowania w trybie ustalonym dla  śródrocznych
i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych.

3)      skorzystanie przez ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) z możliwości uzyskania rocznej oceny zachowania wyższej niż przewidywana;

4)      ustalenie śródrocznej i rocznej oceny zachowania przez wychowawcę klasy w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej i wpisanie jej najpóźniej do dziennika w przeddzień posiedzenia, o którym mowa wyżej;

5)      wpisanie ustalonej oceny zachowania, o której mowa w pkt. 4 w klasach I–III może być spełnione poprzez wpisanie jej do „Karty oceny śródrocznej ucznia w klasach I–III”;

6)      klasyfikacyjna roczna ocena zachowania może być niższa od przewidywanej, gdy uczeń:
a) nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne;
b) narusza w istotny sposób Statut Szkoły i inne ustalone regulaminy;
c) nie wykazuje chęci zmiany postępowania;

7)      Niezależnie od zapisów pkt. 3 uczeń może uzyskać wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną jeśli wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli uczących w danej klasie
i uczniów uzna, że uczeń spełnił kryteria na daną ocenę do klasyfikacji rocznej.

 

§ 111

 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej stwierdzono u ucznia braki edukacyjne w wiedzy
i umiejętnościach szkoła będzie go wspomagała poprzez:

1)   objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

2)   indywidualizację nauczania;

3)   zwiększenie liczby godzin danych zajęć edukacyjnych za zgodą organu prowadzącego.

 

 

§ 112

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

1)        I okres obejmuje miesiące wrzesień – styczeń;

2)        II okres obejmuje miesiące luty – czerwiec.

 

§ 113

1.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz  ustaleniu – według skali ustalonej w Statucie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.  Klasyfikację śródroczną przeprowadza się  raz w ciągu roku szkolnego w okresie 7 dni poprzedzających zakończenie I okresu.

3. Klasyfikacja roczna  polega na podsumowaniu  osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania według skali, o której mowa w § 87 ust. 2 , § 88, ust. 2, § 95, ust. 7 niniejszego Statutu.

 

 

8.3. Egzamin klasyfikacyjny

 

 

§ 114

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej
  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który opuścił zajęcia z powodów uznanych przez radę pedagogiczną za usprawiedliwione. Do przyczyn usprawiedliwionych należą:

1)      pobyt w szpitalu, długotrwała choroba, rehabilitacja;

2)      wypadek losowy w rodzinie ucznia, który uniemożliwił mu systematyczne uczęszczanie na zajęcia;

3)      niepowodzenia spowodowane ukrytą chorobą lub deficytami.

Powyższe przyczyny muszą być udokumentowane.

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.
 2. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na pisemną, uzasadnioną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodów nieusprawiedliwionych, jego rodziców (prawnych opiekunów), kuratora sądowego. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin z co najwyżej dwóch zajęć edukacyjnych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub program nauki, lub obowiązek nauki poza szkołą.
 4. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają na piśmie do dyrektora szkoły najpóźniej w przeddzień klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej (załącznik nr 9). Termin egzaminu powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  W przypadku I semestru – w ciągu jednego miesiąca od zakończenia semestru (uczeń kontynuuje naukę
  w II semestrze), w przypadku II semestru – najpóźniej w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
 5. Uczniowi, który nie mógł przystąpić w wyznaczonym terminie do egzaminu klasyfikacyjnego za II semestr, dyrektor szkoły – z chwilą ustania przeszkód – wyznacza następny termin jednak nie późniejszy niż do dnia zakończenia roku szkolnego.
 6. Uczeń niesklasyfikowany do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego nie jest promowany do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

§ 115

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych za wyjątkiem religii przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

1)      dyrektor jako przewodniczący;

2)      nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jako egzaminator;

3)      nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 1. Zadania egzaminacyjne ustala egzaminator, zatwierdza przewodniczący komisji. Zadania egzaminacyjne z zakresu zajęć edukacyjnych plastyka, muzyka, wychowanie techniczne, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe powinny mieć charakter ćwiczeń praktycznych.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu i ustaloną przez komisję ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
  o odpowiedziach ustnych ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z religii przeprowadza się zgodnie z „Zasadami oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko–katolickiej w szkołach”.

 

 

§ 116

 

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany”.

 

 

8.4. Zastrzeżenia

 

§ 117

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w terminie do
  2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno– wychowawczych lub 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 powinny być składane pisemnie, z uzasadnieniem
  i podpisem zgłaszającego zastrzeżenia (załącznik nr 10).
 3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny:

1)      dyrektor szkoły w ciągu 3 dni roboczych powołuje komisję w celu rozpatrzenia zastrzeżeń w składzie:

a)         wychowawca klasy jako przewodniczący komisji;

b)        przewodniczący komisji Rady Pedagogicznej ds. nauczania danych zajęć edukacyjnych;

c)         Szkolny Rzecznik Praw Ucznia;

2)      komisja powołana przez dyrektora szkoły rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 7 dni od daty wpływu pisemnego zastrzeżenia do dyrektora szkoły;

3)      komisja rozpatruje zastrzeżenia, analizując dokumentację przebiegu nauczania
i dokumentację oceniania przedstawioną przez nauczyciela zajęć edukacyjnych;

4)      z obrad komisji sporządzany jest protokół, który powinien zawierać końcowe stwierdzenie o zasadności lub bezzasadności zastrzeżeń;

5)      komisja przedkłada dyrektorowi szkoły wyniki pracy.

 1. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna ustalona została zgodnie z przepisami prawa,  dyrektor szkoły informuje o tym rodziców w formie pisemnej.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. W skład komisji wchodzą:

1)      dla wszystkich zajęć edukacyjnych za wyjątkiem religii:

a)      dyrektor szkoły albo osoba upoważniona przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel prowadzący dane  zajęcia edukacyjne;

c)      dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)      dla religii:

a)      dyrektor szkoły albo osoba upoważniona przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel religii prowadzący zajęcia z religii, który ocenę ustalił;

c)      jeden lub dwóch nauczycieli religii z innej szkoły tego samego typu, prowadzących zajęcia religii.

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6, pkt. 1, lit. b i pkt. 2 lit. b może być zwolniony
      z  udziału w pracy komisji na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły
     powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że
     powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 
     dyrektorem tej szkoły.

8. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem  i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
     Egzamin odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia decyzji o stwierdzeniu
     nieprzestrzegania trybu i warunków ustalania oceny.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Ustalona przez komisję w wyniku sprawdzianu roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny i jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej.
 3. Ustalona przez komisję niedostateczna roczna ocena klasyfikacja z zajęć edukacyjnych  może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
  w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 5. Przepisy ust.1–12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.

 

 

§ 118

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone do dyrektora szkoły na piśmie, z uzasadnieniem, podpisane przez ucznia lub jego rodziców, w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych (załącznik nr 11).
 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny:

1)      dyrektor szkoły niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty wpływu zastrzeżenia powołuje komisję do jego rozpatrzenia w składzie:

a)    przewodniczący Zespołu Wychowawczego jako przewodniczący Komisji;

b)   wychowawca klasy;

c)    Szkolny Rzecznik Praw Ucznia;

2)      komisja rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 7 dni od daty jego wpływu;

3)      komisja sporządza protokół z obrad, który powinien kończyć się stwierdzeniem czy klasyfikacyjna ocena roczna zachowania została ustalona zgodnie lub niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny;

4)      komisja protokół przekazuje dyrektorowi szkoły niezwłocznie po sporządzeniu.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona została zgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły informuje o tym rodziców w formie pisemnej.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. W skład komisji, o której mowa w ust.4 wchodzą:

a)      dyrektor szkoły lub inna osoba upoważniona przez dyrektora;

b)      wychowawca klasy jako przewodniczący komisji;

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

e)      przedstawiciel Rady Rodziców.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

 

8.5. Promocja

 

§ 119

 

 1. Uczeń klasy I–III otrzymuje promocję do  klasy programowo wyższej.  
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
  w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również
  w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie
  w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidywanych w programie nauczania dwóch klas.
  1. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązków zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 7 i 9.
  2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji  rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
  3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 7.
  4. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 12.
  5. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej odnotowuje się oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasyfikacji rocznej w klasie szóstej oraz czwartej lub piątej,
   o ile zajęcia realizowane były tylko w tych klasach.
  6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
  7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
  8. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
   z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki średnią ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
  9. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na promowanie ucznia (jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego), który nie zdał egzaminu poprawkowego, w przypadku gdy:

1)      egzaminatorzy i nauczyciel uczący wyrażają opinię, że uczeń rokuje możliwości dalszego świadomego korzystania z zajęć edukacyjnych;

2)      oferowana pomoc uczniowi i indywidualizacja pracy umożliwi opanowanie przez niego wiadomości i umiejętności niezbędnych do otrzymania oceny pozytywnej w klasie programowo wyższej.

13. Ocena roczna z religii oraz z zajęć dodatkowych (języka niemieckiego) nie ma wpływu na
      promocję ucznia do klasy programowo wyższej.

 

8.6. Egzamin poprawkowy

 

§ 120

 1. Uczeń za zgodą rodziców lub rodzice ucznia, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał jedną ocenę niedostateczną albo dwie oceny niedostateczne w ciągu 5 dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej  składa pisemny wniosek o ustalenie terminu egzaminu poprawkowego (załącznik nr 12).
 2. Uczeń i  jego rodzice mają prawo porozumieć się z  nauczycielem, który ustalił klasyfikacyjną ocenę niedostateczną w sprawie deklaracji poziomu zdawanego egzaminu. Uczeń może zadeklarować chęć zdawania egzaminu na każdą z ocen szkolnych. Deklaracja musi być pisemna i zawierać podpis ucznia, jego rodzica i nauczyciela zajęć edukacyjnych.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest w ciągu 7 dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej określić zakres wymagań edukacyjnych objętych egzaminem na zadeklarowaną przez ucznia ocenę. Zadania egzaminacyjne powinny być tak zredagowane,  aby zawierały zadania z poziomu zadeklarowanego przez ucznia.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor jako przewodniczący;

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego,
  z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne i ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
 4. W przypadku zgłoszenia przez rodzica (prawnego opiekuna) zastrzeżenia, że ocena
  z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor stosuje takie same procedury jak w przypadku zastrzeżenia o nieprzestrzeganiu procedur egzaminu klasyfikacyjnego.

 

8.7. Ukończenie szkoły

 

§ 121

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych
  uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej  a ponadto przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego.
 2. Ocena końcowa z religii oraz zajęć dodatkowych nie ma wpływu na ukończenie szkoły przez ucznia.
 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
 4. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć dodatkowych, zajęć edukacyjnych, religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz  co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
  1. Sprawdzian zewnętrzny, o którym mowa w ust. 1 ma charakter powszechny
   i obowiązkowy.
  2. Sprawdzian zewnętrzny przeprowadzany jest w szkole zgodnie z Rozdziałem 3 b Ustawy
   z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

 

Rozdział 9

Ceremoniał szkolny

 

9.1. Sztandar i logo szkoły

 

§ 122

Szkoła posiada symbole szkolne: 

 1. Sztandar szkoły: 

1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez

Dyrektora Szkoły nauczycieli. 

2) poczet sztandarowy stanowią najbardziej wyróżniający się uczniowie klasy VIII o nienagannej postawie i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniu;

3) skład osobowy pocztu sztandarowego: 

a) Chorąży (sztandarowy) – jeden uczeń;

b) Asysta – dwie uczennice.

4) Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami.

 W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie; 

5) Insygniami pocztu sztandarowego są biało–czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze
i białe rękawiczki; 

6) Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji; 

7)  podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);

8)  podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu; 

9)  Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość; 

10) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę  i oburącz pochyla sztandar;

11) Sztandar oddaje honory: 

a)    na komendę „do hymnu”

b)   w czasie wykonywania „Roty”, 

c)    gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska), 

d)   w trakcie przyrzeczenia uczniów klas pierwszych, 

e)    podczas opuszczenia trumny do grobu, 

f)    w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 

g)   podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 

h)   w trakcie uroczystości kościelnych. 

2. Godło/logo szkoły prezentuje na tle barw narodowych i konturów Gminy Iłów znak Patronów Szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach, pismach wychodzących itp. 

 

9.2. Dzień Patrona Szkoły

 

§ 123

Dzień Patrona Szkoły obchodzi się w ustalonym dniu na początku roku szkolnego
w tygodniu w którym przypada dzień 20 maja, tj. rocznica nadania sztandaru.

 

§ 124

 1. Statuetki „Przyjaciel szkoły” wręczane są w czasie uroczystości Dnia Patrona Szkoły.
 2. Statuetki „Przyjaciel szkoły” w wyjątkowych sytuacjach  mogą być wręczone w innym terminie.

 

§ 125

 1. Osoby, organizacje lub instytucje które swoim działaniem przyczyniają się do lepszego funkcjonowania szkoły, swoją postawą przynoszą chlubę szkole lub rozsławiają jej dobre imię mogą zostać wyróżnione statuetką „Przyjaciel szkoły”.
 2. Wyróżnienie, o którym mowa w ust.1 nadawane jest przez Kapitułę statuetki „Przyjaciel szkoły”.
 3. Powołanie Kapituły statuetki „Przyjaciel szkoły” i  zasady jej działania określa stosowny regulamin uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

 

9.3. Uroczystości szkolne

 

§ 126

1. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe i Święto Patrona Szkoły i inne ważne uroczystości szkolne.

2. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:

1) rozpoczęcie roku szkolnego’

2) przyrzeczenie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia;

3) Święto Patronów Szkoły;

4) ślubowanie absolwentów;

5) zakończenie roku szkolnego;

6) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe.

3. Zachowanie uczestników uroczystości na komendę prowadzącego uroczystości:

1) „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” – wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;

2) „Do hymnu” – w postawie zasadniczej (na baczność odśpiewuje się 4 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej);

3) „Do przyrzeczenia” lub „Do ślubowania” – uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;

4) „Do przekazania sztandaru” – uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar
w pełnym składzie:

a) Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę:

„Przekazujemy Wam sztandar” – symbol Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym. Opiekujecie się nim i godnie reprezentujecie naszą szkołę i jej Patronów; chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę: „Przyjmujemy od Was sztandar Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę i naszych Patronów”;

b) Chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas;

c) Na komendę „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.

4. Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą
a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij!”.

 

 • § 127

1. Przyrzeczenie i pasowanie szkoły podstawowej:

1) przyrzeczenie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. Uczniowie klas pierwszych podchodzą do sztandaru i w postawie zasadniczej z wyciągniętą do góry na wysokości oczu prawą ręką z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają rotę przysięgi:

 

„Przyrzekam uroczyście na sztandar szkoły.

Będę starał się być dobrym i uczciwym.

Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.

Będę szanował swoich rodziców, nauczycieli,

przełożonych i kolegów. Będę uczył się pilnie

tego co piękne i szlachetne. Będę kochał

swoją Ojczyznę.”

 

2) pasowanie na ucznia następuje tuż po przyrzeczeniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym.”

2.  Pożegnanie absolwentów:

1) na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają słowa przysięgi według Roty ślubowania absolwentów:

 

 „Ja, absolwent Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym
biorąc na świadków naszych rodziców, nauczycieli oraz kolegów,
    ślubuję uroczyście na sztandar szkoły.

Ślubuję Tobie Ojczyzno, jak nasi patroni kochać Cię

i służyć Ci  wiernie przez całe życie.

Ślubuję wiedzę wyniesioną z naszej szkoły poszerzać w szkołach

wyższego stopnia a w życiu kierować się tym co piękne, dobre i szlachetne

Ślubuję, zachowując w pamięci rady i wskazówki nauczycieli, godnie reprezentować tę szkołę”.

3) uczeń składający przyrzeczenie lub ślubowanie może zakończyć je słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 127

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone przez rodziców, redakcje prasowe, radiowe
  i telewizyjne, organizacje i instytucje społeczne pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. 
 2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. 
 3. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor szkoły wg procedury określonej odrębnymi przepisami. 

 

§ 128

Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

 

§ 129

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W zakresie gospodarki finansowej obsługę szkoły prowadzi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Iłowie.

 

§ 130

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły jest Rada Pedagogiczna po konsultacji z  Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym.

2. Zmian w Statucie Szkoły dokonuje się w przypadku:

1) zmian przepisów oświatowych;

2) wniosku dyrektora szkoły;

3) wniosku członka Rady Pedagogicznej popartego minimum 50 % członków tej Rady.

 

§ 131

Niniejszy statut udostępnia się w wersji elektronicznej na stronie www.spbrzozow.szkolnastrona.pl  oraz papierowej w sekretariacie szkoły i bibliotece szkolnej.

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŻOŁNIERZY AK CICHOCIEMNYCH W BRZOZOWIE STARYM

Data utworzenia

2019-07-16

Załączniki

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2019-07-16] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2019-07-16] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2019-07-16] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2019-07-16] Dodanie załącznika STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŻOŁNIERZY AK CICHOCIEMNYCH W BRZOZOWIE STARYM przez Admin
 • [2019-07-16] Utworzenie dokumentu przez Admin

Pokaż wszystkie zmiany

Dokument wyświetlono

47 razy