Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Akty prawne » Spis Załączników do Rozdziału 8 „Zasady, warunki oraz sposób oceniania uczniów” Statutu Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

Spis Załączników do Rozdziału 8 „Zasady, warunki oraz sposób oceniania uczniów” Statutu Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

Spis Załączników
do Rozdziału 8 „Zasady, warunki oraz sposób oceniania uczniów”
Statutu Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych
w Brzozowie Starym

 

 1. Załącznik nr 1 – Karta zachowania ucznia
 2. Załącznik nr 2 – Wniosek o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
 3. Załącznik nr 3 – Wniosek o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 4. Załącznik nr 4 – Informacja wychowawcy klasy o przewidywanej negatywnej śródrocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania i o przewidywanych niedostatecznych (negatywnych) śródrocznych klasyfikacyjnych ocenach z zajęć edukacyjnych ucznia
 5. Załącznik nr 5 – Karta oceny śródrocznej ucznia w klasach I – III
 6. Załącznik nr 6 – Informacja wychowawcy klasy o przewidywanej negatywnej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania i o przewidywanych niedostatecznych  rocznych klasyfikacyjnych ocenach z zajęć edukacyjnych ucznia (negatywnej rocznej klasyfikacyjnej ocenie z zajęć edukacyjnych ucznia)
 7. Załącznik nr 7 – Informacja wychowawcy klasy o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ucznia (kl. I – III)
 8. Załącznik nr 8a  – Informacja wychowawcy  klasy o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania i o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych ucznia (kl. IV –VIII)
 9. Załącznik nr 8b  – Informacja wychowawcy  klasy o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania i o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych ucznia (kl. IV –VIII)
 10. Załącznik nr 9 – Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego
 11. Załącznik nr 10 – Wniosek o zmianę rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
 12. Załącznik nr 11 – Wniosek o zmianę rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 13. Załącznik nr 12 – Wniosek o ustalenie terminu egzaminu poprawkowego

 

 

 

 

 

 

 

   Załącznik nr 1                                                                                           

                                       do Statutu Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

 

 

KARTA ZACHOWANIA UCZNIA

 

Uczeń …………………………………………………………………………………………..
                                              (nazwisko i imię)

Klasa - ………………………………………….

Rok szkolny - …………………………………..

Ocena zachowania śródroczna/roczna*

Punkty zebrane przez ucznia

Razem

Kredyt punktów na początek semestru

120 pkt

Ilość zebranych punktów dodatnich

 

Ilość zebranych punktów ujemnych

 

Razem zebranych punktów

 

 

Ocena zachowania  ………………………………………….

Kryteria oceny zachowania:

wzorowe – 200 pkt i więcej

bardzo dobrze – 151 pkt – 199 pkt

dobre – 90 pkt – 150 pkt

poprawne – 20 pkt – 89 pkt

nieodpowiednie – 51 pkt – 19 pkt

naganne – 51 pkt i mniej

 

*- niepotrzebne skreślić

 

 

Brzozów Stary , dnia ………………………                                             

 

………………………………………..

                                                                                                               (podpis wychowawcy klasy)

 

 

 

                                                                                   Załącznik nr 2

do Statutu Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym                                                     

 

Brzozów Stary, dnia……………………........

 

 

 

....................................................................                              

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

............................................................................

............................................................................

(adres)

 

Pan (i) ............................................................................

Nauczyciel ............................................................................

(nazwa zajęć edukacyjnych)

w klasie...............................................................

Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych 
w  Brzozowie Starym

 

WNIOSEK

O PODWYŻSZENIE PRZEWIDYWANEJ

ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

Zwracam się z prośbą o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej w roku szkolnym .............................................. z ............................................................................

                                                                                                               (nazwa zajęcia edukacyjnego)

mojej córce (mojemu synowi) ......................................................................................................

uczennicy (uczniowi) klasy ............................... .

Ubiegam się o roczną ocenę klasyfikacyjną z w/w zajęć edukacyjnych

- ...........................................................................................................................................

 

Uzasadnienie

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                          

.............................................................

                                                                                                          (podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Załącznik nr 3

do Statutu Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

 

 

Brzozów Stary, dnia…………………

 

 

....................................................................                              

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

............................................................................

............................................................................

(adres)                                                                                           

Pan (i) ........................................................................

                                                                          Wychowawca klasy  .....................

w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych 
w  Brzozowie Starym

WNIOSEK

O PODWYŻSZENIE PRZEWIDYWANEJ

ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

ZACHOWANIA

 

Zwracam się z prośbą o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w roku szkolnym ............................................................

mojej córce (mojemu synowi) ......................................................................................................

                                                                                                 (imię i nazwisko dziecka)

uczennicy (uczniowi) klasy ............................... .

Ubiegam się o roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

      ..............................................................................

Uzasadnienie

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                          .............................................................

                                                                                                                 (podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Załącznik nr 4

do Statutu Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

                                                                                            

 

Pan (i) ..........................................................................

 

Informacja wychowawcy klasy

o przewidywanej negatywnej śródrocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania i o przewidywanych niedostatecznych (negatywnych) śródrocznych klasyfikacyjnych ocenach z zajęć edukacyjnych ucznia .......................................................................................

klasy ...................... w roku szkolnym .................................................

Zachowanie:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zajęcia edukacyjne:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Brzozów Stary, dnia .......................................                      ..............................................................

                                                                                                     (podpis wychowawcy klasy)

 

Zapoznano:

Brzozów Stary, dnia .......................................                      .............................................................

                                                                                                             (podpis ucznia)

 

.........................., dnia ...........................                       .................................................................

                                                                                                             (podpis rodzica)      

Załącznik nr 5

do Statutu Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

 

 

                                                                                           

KARTA OCENY ŚRÓDROCZNEJ UCZNIA

W KLASACH  I-III

 

 

W wyniku klasyfikacji śródrocznej została ustalona dla ucznia ........................................

.......................................................... klasy ............................... Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym w roku szkolnym ......................................... następująca śródroczna klasyfikacyjna opisowa ocena zachowania
i śródroczna klasyfikacyjna opisowa ocena z zajęć edukacyjnych.

Zachowanie: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zajęcia edukacyjne:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Brzozów Stary, dnia ...........................................                     ...........................................................

                                                                                                                  (podpis wychowawcy klasy)

                                                                Załącznik nr 6

do Statutu Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

 

 

Pan (i) ..........................................................................

 

Informacja wychowawcy klasy o przewidywanej negatywnej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania i o przewidywanych niedostatecznych rocznych klasyfikacyjnych ocenach z zajęć edukacyjnych ucznia (negatywnej rocznej klasyfikacyjnej ocenie z zajęć edukacyjnych ucznia) ............................................................................. klasy ................
w roku szkolnym ...............................................

 

Zachowanie:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zajęcia edukacyjne:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Brzozów Stary, dnia .......................................             ................................................................

                                                                                                    (podpis wychowawcy  klasy)

 

Zapoznano:

Brzozów Stary, dnia .......................................              ................................................................

                                                                                                             (podpis ucznia)

 

 

.........................., dnia ...........................                       .................................................................

                                                                                                             (podpis rodzica)                                                                                              

Załącznik nr 7

do Statutu Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Pan (i) ..........................................................................

 

Informacja wychowawcy klasy o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ucznia .................................................................................. klasy ........................... w roku szkolnym .........................................................

 

Zachowanie:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zajęcia edukacyjne:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Brzozów Stary, dnia ..............................                      .................................................................

                                                                                                         (podpis wych. klasy)

 

Zapoznano:

Brzozów Stary, dnia .......................................              ................................................................

                                                                                                             (podpis ucznia)

 

.........................., dnia ...........................                       .................................................................

                                                                                                             (podpis rodzica)      

                                               Załącznik nr 8a

do Statutu Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

 

                                                                                           

Pan (i) ..........................................................................

           

Informacja wychowawcy klasy o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania   i o przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych uczni.....................................................................  klasy  ...............  w roku szkolnym ...............................................

I.  Zajęcia obowiązkowe:

 1. Zachowanie - ............................................................................
 2. Język polski - ...........................................................................
 3. Historia i społeczeństwo - ........................................................
 4. Język angielski - ......................................................................
 5. Matematyka - ...........................................................................
 6. Przyroda - .................................................................................
 7. Muzyka - ..................................................................................
 8. Plastyka - .................................................................................
 9. Zajęcia techniczne - .................................................................
 10. Zajęcia komputerowe - .............................................................
 11.  Wychowanie fizyczne - ..........................................................

 

II. Zajęcia dodatkowe:

 1. Język niemiecki - …………………………………………….

 

III. Religia - ………………………………………………………….

Inne uwagi ...............................................................................

..................................................................................................

 

Brzozów Stary , dnia ............................ - podpis wych. klasy..................................

 

Zapoznano się:

 

Brzozów Stary , dnia ............................ - podpis ucznia - .......................................

 

.……................., dnia ............................ - podpis rodzica - .....................................

Załącznik nr 8b

do Statutu Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

 

                                

Pan (i)……………………………………………

 

Informacja wychowawcy klasy o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania i o przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych ucznia………………………………………………. klasy ………………………….. w roku szkolnym………………….

I. Zajęcia obowiązkowe:

1. Zachowanie - ……………………………………………..

2. Język polski - ……………………………………………..

3. Język angielski - ………………………………………….

4. Język niemiecki - ………………………………………....

5. Muzyka - ………………………………………………….

6. Plastyka - ……………………………………………….....

7. Historia  - ……………………………………………….....

8. Wiedza o społeczeństwie - ………………………………..

9. Przyroda - ………………………………………………….

10. Geografia - ……………………………………………….

11. Biologia - …………………………………………………

12. Chemia - ………………………………………………….

13. Fizyka - …………………………………………………...

14. Matematyka - ……………………………………………..

15. Informatyka - ……………………………………………..

16. Technika - ………………………………………………...

17. Wychowanie fizyczne - …………………………………..

18. Edukacja dla bezpieczeństwa - …………………………...

II. Religia - …………………………………………………...

Brzozów Stary, dnia………………………………- podpis wych. klasy…………………

Zapoznano się:

Brzozów Stary, dnia……………………………….- podpis ucznia - …………………….

Załącznik nr 9

do Statutu Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

 

 

Brzozów Stary, dnia………………………

....................................................................                              

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

............................................................................

............................................................................

(adres)

 

 

Pan (i) ........................................................................

                                                               Dyrektor

Szkoły  Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych 
w  Brzozowie Starym

 

 
WNIOSEK

O PRZEPROWADZENIE EGZAMINU

KLASYFIKACYJNEGO

 

Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego mojej córce (mojemu synowi) .........................................................................................................................

                                                                               (imię i nazwisko dziecka)

 

uczennicy (uczniowi) klasy ............................... celem ustalenia ................................................

                                                                                                                                     śródrocznej (rocznej)

 

oceny klasyfikacyjnej z ................................................................................................................

                                                                          (nazwa zajęć edukacyjnych)

 

Uzasadnienie

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                       

 

   .............................................................

                                                                                                                   (podpis rodzica /prawnego opiekuna)

Załącznik nr 10

do Statutu Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

 

                                                                                           

Brzozów Stary, dnia………………………

....................................................................                              

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

............................................................................

............................................................................

(adres)

 

Pan (i) ........................................................................

                                                               Dyrektor

Szkoły  Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych 
w  Brzozowie Starym

 

WNIOSEK

O ZMIANĘ ROCZNEJ OCENY

 KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

Zgłaszam zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Zwracam się z prośbą o ponowne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej w roku szkolnym .................................. z ...............................................................................................

                                                                                      (nazwa zajęcia edukacyjnego)

mojej córce (mojemu synowi) .....................................................................................................

                                                                                                              (imię i nazwisko dziecka)

uczennicy (uczniowi) klasy ...............................

 

Uzasadnienie

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                        

 .............................................................

                                                                                                           (podpis rodzica /prawnego opiekuna)

 

Załącznik nr 11

do Statutu Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

                                                                                           

 

Brzozów Stary, dnia………………………

....................................................................                              

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

............................................................................

............................................................................

(adres)

 

Pan (i) ........................................................................

                                                               Dyrektor

Szkoły  Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych 
w  Brzozowie Starym

 

 

WNIOSEK

O ZMIANĘ ROCZNEJ OCENY

 KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA

 

Zgłaszam zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Zwracam się z prośbą o ponowne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w roku szkolnym .................................. mojej córce (mojemu synowi) ........................................................................................ uczennicy (uczniowi) klasy .................

                                   (imię i nazwisko dziecka)

 

Uzasadnienie

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                          .............................................................

                                                                                              (podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Załącznik nr 12
do Statutu Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

 

 

 

Brzozów Stary, dnia………………………

 

 

...........................................................................                              

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

............................................................................

............................................................................

(adres)

 

 

Pan (i) ........................................................................

                                                               Dyrektor

Szkoły  Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych 
w  Brzozowie Starym

 

 

WNIOSEK

O USTALENIE TERMINU

EGZAMINU POPRAWKOWEGO

 

 

Proszę o ustalenie terminu egzaminu poprawkowego dla mojej córki (mojego syna) ............................................................................................ uczennicy (ucznia) klasy .................

                                   (imię i nazwisko dziecka)

w roku szkolnym ....................................... z ...............................................................................

                                                                                            (nazwa zajęć edukacyjnych)

 

                                                                                          .............................................................

                                                                                              (podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Spis Załączników do Rozdziału 8 „Zasady, warunki oraz sposób oceniania uczniów” Statutu Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

Data utworzenia

2019-07-16

Załączniki

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2019-07-16] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2019-07-16] Dodanie załącznika Spis załączników przez Admin
 • [2019-07-16] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

27 razy