Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Akty prawne » Zmiana Statutu Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym (Uchwała Rady Pedagogicznej nr VII/VII/2018/2019 z dnia 30 sierpnia 2018 r.)

Zmiana Statutu Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym (Uchwała Rady Pedagogicznej nr VII/VII/2018/2019 z dnia 30 sierpnia 2018 r.)

Zmiana Statutu

Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

(Uchwała Rady Pedagogicznej nr VII/VII/2018/2019 z dnia 30 sierpnia 2018 r.)

 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym uchwalonym 21 listopada 2018 r. uchwałą nr I/XXXI/2017/2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 66 ust. 2 dodaje się pkt 3 a w brzmieniu:

3 a psycholog szkolny

2) w Rozdziale 6 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły dodaje się dział 6.1.a Kierownik świetlicy w brzmieniu:

 

„6.1.a Kierownik świetlicy

§ 66 a

1. W szkole tworzy się stanowisko kierownika świetlicy.

2. Kierownika świetlicy powołuje dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

3. Do zakresu zadań kierownika świetlicy należy w szczególności:

1)      przeprowadzanie rekrutacji uczniów na świetlicę;

2)      organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy szkolnej zgodnie z przyjętym planem pracy szkoły oraz obowiązującym Statutem Szkoły i niniejszym regulaminem;

3)      sporządzanie planu pracy świetlicy na dany rok szkolny;

4)      podział uczniów na grupy i przydział grup wychowawcom;

5)      kierowanie pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli – wychowawców świetlicy szkolnej;

6)      zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy;

7)      ustalenie czasu pracy świetlicy zgodnie z potrzebami rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

8)      czuwanie nad prawidłowym przebiegiem imprez świetlicowych;

9)      współpracowanie z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką szkolną, personelem kuchni, opiekunem dowozu dzieci i innymi pracownikami szkoły;

10)  współpracowanie z rodzicami i okazywanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

11)  współpracowanie z Radą Rodziców (udział w miarę potrzeb w zebraniach Rady Rodziców);

12)  realizowanie zadań wynikających z zakresu obowiązków wychowawcy świetlicy;

13)  składanie Radzie Pedagogicznej semestralnych sprawozdań z pracy świetlicy;

14)  dbanie o wystrój i estetykę świetlicy;

15)  nadzorowanie bezpośrednie pracy pracowników administracyjno – obsługowych w kuchni;

16)  nadzorowanie organizacji dożywiania uczniów;

17)  współudział w planowaniu jadłospisu;

18)  nadzorowanie dokumentacji prowadzonej przez intendenta;

19)  nadzorowanie powierzonego sprzętu i środków dydaktycznych;

20)  czuwanie nad właściwym prowadzeniem dokumentacji pracy świetlicy.”

 

 

3) dział 6.4. otrzymuje tytuł w brzmieniu:

„6.4.Zadania pedagoga i psychologa szkolnego”

 

4) w § 70 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Do zadań pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego w oddziałach przedszkolnych i szkole należy w szczególności:”

5) w Rozdziale 6 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły dodaje się dział 6.10.Zadania pracowników administracyjno – obsługowych w brzmieniu:

 

„6.10. Zadania pracowników administracyjno – obsługowych

 

  • § 75 a

 

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład i czystość.

2.  Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom należy:

1)   przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny prac;

2)   ustawiczne monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie szkoły;

3)   monitorowanie ruchu uczniów i interesantów w szkole;

4)   bieżące informowanie Dyrektora o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów.

3.  Szczegółowy zakres obowiązków odpowiedzialności i uprawnień pracowników, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor.”

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zmiana Statutu Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym (Uchwała Rady Pedagogicznej nr VII/VII/2018/2019 z dnia 30 sierpnia 2018 r.)

Data utworzenia

2019-07-16

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2019-07-16] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2019-07-16] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

27 razy