Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Programy » Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2013/2014

Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2013/2014

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŻOŁNIERZY  AK  CICHOCIEMNYCH

W  BRZOZOWIE

NA ROK SZKOLNY

2013/2014

 

Uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu
 z Radą Pedagogiczną w dniu 16 września 2013r.

           i uchwalony przez Radę Pedagogiczną
          w porozumieniu z Radą Rodziców w dniu
           11 września 2013r.

 

 

 

Podstawa prawna

 

§ 54 ust. 2, pkt. 1, lit. a Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.  Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

 

SPIS  TREŚCI

 

    Preambuła

I . Diagnoza wychowawcza.

II. Wizja wychowawcza szkoły.

III. Misja wychowawcza szkoły.

IV. Treści wychowawcze zawarte w programach zajęć i ścieżek edukacyjnych.

V. Opis różnorodnych sytuacji wychowawczych i oczekiwanych postaw oraz

      osiągnięć.

VI. Priorytetowe formy pracy wychowawczej:

1)      motywowanie uczniów do nauki;

2)      promowanie wartości nauki i uczenia się przez całe życie;

3)      promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;

4)      zapobieganie patologiom i uzależnieniom;

5)      działania na rzecz poprawy zachowania uczniów;

6)      zapobieganie absencji uczniów;

7)      działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów;

8)      wychowanie patriotyczne;

9)      wychowanie do odpowiedzialności i samorządności;

10)  wychowanie do życia w rodzinie;

11)  edukacja regionalna;

12)  edukacja ekologiczna;

13)  orientacja zawodowa i planowanie kariery.

VII. Działania profilaktyczno-wychowawcze wobec uczniów sprawiających problemy
        wychowawcze.

VIII.  Wybrana tematyka godzin z wychowawcą.

IX.  Ceremoniał szkolny i inne zajęcia sprzyjające rozwojowi wychowawczemu  

       w szkole.

X.  Główne zadania nauczycieli.

XI. Główne zadania wychowawców klas.

XII.  Prawa i obowiązki uczniów.

XIII.  System motywacyjny w wychowaniu uczniów.

XIV.  Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania uczniów.

XV.  Współpraca z samorządem lokalnym i miejscowym środowiskiem w zakresie

          wychowania.

XVI. Informacje o konstruowaniu programu wychowawczego i jego ewaluacji.

XVII Uwagi o realizacji programu wychowawczego.

Preambuła

            My społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych
w Brzozowie, mając na uwadze dobro uczniów i ich rodzin w procesie nauczania
 i wychowania za podstawę przyjmujemy chrześcijański system wartości z pełnym poszanowaniem dla innych wyznań i światopoglądów.

            Szkoła nasza kontynuuje własne tradycje. Celem działań dydaktycznych
i wychowawczych pracowników naszej szkoły  jest rozwijanie osobowości uczniów i dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna, poczucia odpowiedzialności za własną postawę i czyny każdego ucznia, kształtowanie patriotyzmu
w oparciu o wzorce Cichociemnych wobec Ojczyzny ze szczególnym uwzględnieniem znajomości ziemi sochaczewskiej, jej dziedzictwa kulturowego i osiągnięć lokalnych. Jednocześnie przedmiotem naszej troski będzie dbałość o otwarcie się uczniów na wartości kultur Europy i świata.

            Szkoła zapewnia wszystkim uczniom w miarę własnych możliwości optymalne warunki do ich rozwoju dzięki poprawie wyposażenia w sprzęt i pomoce naukowe, szerokiej ofercie własnych programów edukacyjno-wychowawczych i kół przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych. Zadaniem pracowników szkoły jest przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, wolności i odpowiedzialności, tolerancji, z pełnym poszanowaniem ich godności osobistej.

            Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów w wymiarze fizycznym i psychicznym.

            Szkoła przyjmuje za priorytety w swoim działaniu:

- poprawę wyników nauczania, w tym wyniku sprawdzianu szóstoklasisty;
- promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia  realizując swoją wizję „Zdrowe i uśmiechnięte dziecko naszym wspólnym  celem”;

- kultywowanie idei i tradycji Patronów szkoły realizując hasła: „Tobie Ojczyzno” oraz „Bóg, Honor, Ojczyzna”;

- promowanie edukacji ekologicznej;

            Obowiązkowym językiem jest poprawny, kulturalny język polski, pozbawiony wulgaryzmów, nadmiernej potoczności i niepotrzebnych zapożyczeń.

            Szkoła realizuje zadania „Roku szkoły w ruchu” starając się wypełniać zadania

Szkoły Promującej Zdrowie z uwagi na przynależność do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

I. DIAGNOZA WYCHOWAWCZA

            Do Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie uczęszczają uczniowie z 9. okolicznych wsi. 45. uczniów uczęszcza do oddziału przedszkolnego, a 90 uczniów realizuje obowiązek szkolny w klasach I – VI. Są to głównie uczniowie z rodzin utrzymujących się z rolnictwa. W grupie uczniów są uczniowie też z dawnego osiedla pegeerowskiego. Z 7. wsi są uczniowie do szkoły dowożeni. Wszyscy uczniowie dowożeni objęci są opieką świetlicową.

            Szkoła pracuje w oparciu o uchwaloną przez Radę Pedagogiczną „Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie na lata szkolne 2013/2014 – 2015/2016”.

            Szkoła nie osiąga jeszcze satysfakcjonujących wyników w nauce, co potwierdzają wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w staninie „średnim” z lat szkolnych: 2010/2011 i 2011/2012, a w staninie ,,bardzo niskim” w roku szkolnym 2012/2013.

            Stąd szkoła realizuje „Program poprawy efektywności kształcenia w latach szkolnych 2013/2014 – 2015/2016”.

            Szkoła może poszczycić się osiągnięciami wychowawczymi, a w szczególności:

            - w promocji zdrowia;

            - w wychowaniu patriotycznym;

            - w edukacji ekologicznej;

            - w realizacji szkolnych programów działań edukacyjno-wychowawczych.

            Od 2008r. szkoła należy do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
W dniu 7 października 2009r. szkoła uzyskała wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie nadany przez Kapitułę powołaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowana jest autoewaluacja działań Szkoły Promującej Zdrowie celem ubiegania się o krajowy certyfikat.

Kultywuje się w szkole i w miejscowym środowisku idee i tradycje Patronów Szkoły – Żołnierzy AK Cichociemnych. Szkoła realizuje 12. szkolnych programów działań edukacyjno-wychowawczych.        

            Uczniowie oczekują od szkoły, by:

1)      uczyła ich zdobywania wiedzy i umiejętności przydatnych w dalszym życiu;

2)      rozwijała zainteresowania;

3)      przygotowywała do sprawdzianu szóstoklasisty;

4)      przygotowywała ich do osiągania dobrych wyników w nauce;

5)      prowadziła atrakcyjne lekcje i zajęcia.

Rodzice oczekują od szkoły, by:

1)      przygotowywała do sprawdzianu szóstoklasisty;

2)      uczyła zdobywania wiedzy;

3)      uczyła uczenia się (stałego wzbogacania wiedzy);

4)      przygotowywała do uzyskiwania dobrych wyników w nauce;

5)      nauczyciele sprawiedliwie oceniali.

Ogólnie uczniowie są zadowoleni ze szkoły. Argumentują to dobrą atmosferą w

szkole, życzliwymi i fajnymi kolegami i koleżankami.

W szkole występują też problemy wychowawcze, które szczegółowo omawia Program Profilaktyki.

            Szkoła zgodnie z zawartą umową współpracuje z Wydziałem Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w zakresie promocji zdrowia.

            Szkoła współpracuje też z miejscowym środowiskiem, co jest widoczne w jej przedsięwzięciach, np. w sprzątaniu szlaków komunikacyjnych, w opiece nad grobami żołnierzy Września 1939r. itp.

            Ponadto współpracuje z wieloma innymi instytucjami i organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, np. z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Sochaczewie.

            Szkoła prowadzi bibliotekę szkolno – publiczną, przygotowuje posiłki dla Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach i Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kapturach.

            Po oddaniu do użytku w 2012r. nowo wybudowanego ,, Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Brzozowie Starym” (boiska, placu zabaw, terenów zielonych) na terenie szkolnym udostępnia miejscowemu środowisku wg ustaleń samorządu gminnego.

            Ściśle współpracuje z rodzicami, chociaż napotyka trudności w tej współpracy z rodzinami patologicznymi.

 

II.  WIZJA  WYCHOWAWCZA  SZKOŁY

 

Motto: Zdrowe, uśmiechnięte dziecko naszym wspólnym celem.

1. Nasza szkoła:

1)      jest wspólnotą uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców dążącą do uzyskania solidnych podstaw edukacyjnych uczniów przy zachowaniu zdrowia i uśmiechu na ich dziecięcych twarzach;

2)      tworzy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju uczniów zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami;

3)      tworzy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające, że opuszczają ją absolwenci legitymujący się wiadomościami, umiejętnościami i postawą, a których mowa w rozdziale IV;

4)      jest znana w środowisku jako szkoła oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia oraz wychowanie patriotyczne w oparciu o wzorce Patronów Szkoły;

5)      ściśle współpracuje z rodzicami;

6)      jest przyjazna i bezpieczna;

7)      prowadzi systematyczną ewaluację wewnętrzną, a uzyskane wyniki wykorzystuje do stałego doskonalenia funkcjonowania szkoły we wszystkich obszarach jej działalności;

8)      aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska lokalnego;

9)      zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę;

10)  pomoże każdemu uczniowi i jego rodzicowi w rozwiązywaniu problemów.

2. Celem realizacji programu wychowawczego naszej szkoły jest wychować absolwenta,
    który:

1)      umie komunikować się w języku polskim (w mowie i w piśmie);

2)      zna historię szkoły od chwili powstania;

3)      zna wybitnych absolwentów swojej szkoły i wie, że mogą być dla niego wzorem do naśladowania;

4)      zna historię Patronów Szkoły – Żołnierzy AK Cichociemnych i ich wartości ideowe;

5)      zna najbliższą okolicę i jej historię, nie wstydzi się wiejskiego pochodzenia;

6)      ma poczucie tożsamości narodowej i europejskiej;

7)      umie szukać dobra, posługuje się prawdą, w działaniu przestrzega zasad sprawiedliwości i uczciwości;

8)      ma odpowiedni zasób wiedzy, umiejętności, umożliwiający mu naukę w gimnazjum;

9)      prezentuje właściwe postawy umożliwiające kontynuację nauki na kolejnych etapach edukacyjnych;

10)  potrafi korzystać z różnych źródeł informacji;

11)   zna podstawy jednego języka obcego;

12)  posiada umiejętności podejmowania inicjatyw służących rozwojowi siebie samego, szkoły i środowiska lokalnego;

13)  zdobył umiejętności pracy w zespole, rozwiązuje problemy w twórczy sposób;

14)  planuje i organizuje chętnie własne uczenie się;

15)  posiada wiarę we własne siły  i w zdolności pokonywania wartościowych trudnych celów;

16)  dokonuje samooceny;

17)  umie współżyć z innymi ludźmi, przestrzega zasad tolerancji;

18)  jest odpowiedzialny, aktywny, chętny do współpracy;

19)  dba o bezpieczeństwo swoje i innych;

20)  szanuje środowisko naturalne;

21)  dba o swoje zdrowie i nie ulega nałogom;

22)  jest pogodny, uśmiechnięty, ale skromny;

23)  potrafi aktywnie, w pożyteczny sposób spędzać czas wolny.

 

 

III.  MISJA  WYCHOWAWCZA  SZKOŁY

  Motto: Szkoła w Brzozowie fundamentem mojej dalszej edukacji

  1. Nasza szkoła jest placówką, w której:

1)         oferujemy uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym mogą zdobywać wiedzę i umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w gimnazjum i w dalszej edukacji;

2)         zapewniamy harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia, by przygotować go do życia w otaczającym świecie;

3)         kształcimy świadomość wartości nauki i potrzeby uczenia się przez całe życie;

4)         zapewniamy przyjazny klimat;

5)         uczymy metod i technik umożliwiających nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi;

6)         wychowujemy w oparciu o chrześcijański system wartości będący zasadami uniwersalnymi oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia;

7)         promujemy zdrowie i zdrowy styl życia;

8)         kultywujemy tradycje naszych Patronów Szkoły – Żołnierzy AK Cichociemnych;

9)         wspieramy lokalne środowisko;

10)     uczymy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

11)     uczniowie utożsamiają się z jej osiągnięciami, ale też i porażkami, starają się kształtować jej niepowtarzalny wizerunek;

 

2. Do priorytetowych wartości wychowawczych ustanowionych w naszej szkole w celu ich
     osiągania, przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkoły
     należą:

 

1)      chrześcijański system wartości – jako podstawa przyjęcia uniwersalnych zasad etyki;

2)      kształtowanie postaw uczniów i cech osobowości, takich jak: pracowitość, przedsiębiorczość, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność przezwyciężania trudności, krytycyzm, a także ciekawość i otwartość;

3)      kształtowanie świadomości życiowej użyteczności edukacji na poziomie szkoły podstawowej;

4)      rozróżnianie i pielęgnowanie uczuć koleżeństwa, przyjaźni, miłości, akceptacji i tolerancji;

5)      poczucie współodpowiedzialności za szkołę i poszanowanie mienia społecznego;

6)      poczucie tożsamości ze szkołą, odpowiedzialności za jej wizerunek;

7)      przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych;

8)      miłość Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury europejskiej;

9)      zachowanie tradycji, bogactwa sztuki oraz ich roli w życiu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem „Małej Ojczyzny”;

10)  rozumienie nieprzemijających wartości ideowych Patronów Szkoły przedstawionych
w słowach „Tobie Ojczyzno” i „Bóg, Honor, Ojczyzna”;

11)  dbałość o przestrzeganie zasad higieny oraz o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych;

12)  uświadamianie roli człowieka w pozytywnym kształtowaniu środowiska;

13)  kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i pożyteczny dla siebie i innych.

 

IV  TREŚCI  WYCHOWAWCZE  ZAWARTE  W  PROGRAMIE  ZAJĘĆ  I  ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH

 

            Treści wychowawcze zawarte w programach zajęć (wg starej i nowej podstawy programowej) i ścieżek edukacyjnych realizowane przez nauczycieli na zajęciach edukacyjnych oraz we własnych programach działań edukacyjno- wychowawczo-opiekuńczych muszą być zgodne z treściami niniejszego programu wychowawczego.

 

V. OPIS  RÓŻNORODNYCH  SYTUACJI  WYCHOWAWCZYCH  I OCZEKIWANYCH  POSTAW ORAZ OSIĄGNIĘĆ

            Opis różnorodnych sytuacji wychowawczych i oczekiwanych postaw, osiągnięć uczniów, które mogą być aranżowane przez wszystkich nauczycieli, a w których uczniowie wykonują zadania o charakterze wychowawczym przedstawia poniższy opis zwracając uwagę na:

1)      rozwój społeczny ucznia;

2)      rozwój intelektualny ucznia;

3)      rozwój emocjonalny ucznia;

4)      rozwój zdrowotny ucznia.

Opis ten stanowi załącznik nr 1 do programu.

 

VI.  PRIORYTETOWE  FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ:

 

1) motywowanie uczniów do nauki:

- rozmowy z uczniami i rodzicami, pogadanki, spotkania z dyrektorem szkoły;

- bieżąca, systematyczna  motywująca praca wychowawcy klasy;

- rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez udział w kołach przedmiotowych i zainteresowań, konkursach i zawodach sportowych;

- pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez organizację zajęć specjalistycznych (rewalidacyjnych, logopedycznych, dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, itp.);

- wykorzystywanie motywującej funkcji WSO;

- systematyczne kontrolowanie osiągnięć edukacyjnych na zajęciach lekcyjnych i pracy domowej;

- organizowanie zajęć edukacyjnych aktywnymi metodami np. poprzez wycieczki dydaktyczne;

-    organizowanie zajęć lekcyjnych wspomagających motywację do nauki prowadzonych przez specjalistów z instytucji i organizacji wspomagających szkołę;

- stosowanie systemu nagród i wyróżnień (m.in. wyróżnień odznakami: „Wzorowy Przedszkolak”, ,,Wzorowy Uczeń” i „Super Wzorowy Uczeń”, przyznawania stypendium za wyniki w nauce i  osiągnięcia sportowe);

- realizowanie „Programu poprawy efektywności kształcenia w latach 2013/2014 – 2015/2016;

- realizowanie własnego programu działań edukacyjnych „Programu podniesienia poziomu czytelnictwa wśród uczniów”.

2) promowanie wartości nauki i uczenia się przez całe życie:

- zorganizowanie przedsięwzięcia „Miesiąc marzec miesiącem nauki”;

- promowanie osiągnięć uczniów w nauce i w konkursach ( na spotkaniach uczniów ogólnoszkolnych, w gazetkach ściennych, w prezentacjach dyplomów na szkolnym korytarzu, w szkolnych gazetkach „Zygzak” i „Zygzak Najmłodszych”, na stronie internetowej szkoły, itp.)

-   organizowanie spotkań z absolwentami szkoły, którzy osiągnęli sukces w życiu dzięki nauce;

-     zorganizowanie w szkole nauki drugiego języka obcego;

3) promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia:

- realizowanie własnych programów prozdrowotnych i edukacyjno-wychowawczych: „My i nasze zdrowie”, „Żyjemy mądrze i zdrowo, bo owocowo”;

- realizowanie programów prozdrowotnych oferowanych przez instytucje zewnętrzne;

- realizowanie zadań Szkoły Promującej Zdrowie;

- realizowanie zadań ,,Roku szkoły w ruchu”;

- uczestniczenie w konkursach i zawodach sportowych promujących zdrowie i zdrowy styl życia;

- organizowanie spędzania  wolnego czasu w sposób aktywny i pożyteczny, np. poprzez organizację festynów, zajęć rekreacyjnych i sportowych, wycieczek, itp.;

- przestrzeganie zasad bhp w czasie nauki i pracy minimalizując występujące nieprawidłowości;

- zachęcanie uczniów do korzystania ze stołówki szkolnej;

- organizowanie sprzedaży w szkolnym sklepiku produktów tylko zdrowych dla uczniów;

- uczestniczenie szkoły w programach zewnętrznych: „Mleko dla szkół”, „Owoce w szkole”;

- promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia w szkolnych gazetkach i na stronie internetowej szkoły;

4) zapobieganie patologiom i uzależnieniom:

- prowadzenie profilaktyki uzależnień (zgodnie z potrzebami klasy i programem profilaktyki);

- zapobieganie uzależnieniom (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, leki, komputer, Internet, telefony komórkowe, gry, itp. – w zależności od potrzeb oddziału i szkoły): lekcje, pogadanki, spotkania, filmy, itp.

- prowadzenie profilaktyki uzależnień na poziomie szkoły: spotkania, inscenizacje, itp.;

- realizacja szkolnego programu działań edukacyjno-wychowawczego ph. ”Wesołe Wakacje”;

- spotkania z policją;

- współpraca rodzicami;

- współpraca z samorządem lokalnym;

- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iłowie;

- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowie;

- współpraca z Gminną Komisją Interdyscyplinarną Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

5) działania na rzecz poprawy zachowania uczniów:

a)      minimalizowanie agresji słownej (głównie: naśmiewanie się, wulgaryzmy);

- realizacja programu edukacyjno - wychowawczego ph. „Program zwalczania agresji słownej”;

- rozmowy pouczające z uczniami;

- pogadanki na godzinach z wychowawcą i innych zajęciach edukacyjnych;

- spotkania z dyrektorem szkoły;

- rozmowy z rodzicami;

- zawarcie kontraktu klasowego.

b)      minimalizowanie przejawów agresji fizycznej (popychanek, poszturchiwań, bójek);

- rozmowy pouczające z uczniami;

- pogadanki na godzinach z wychowawcą i innych zajęciach edukacyjnych;

- spotkania z dyrektorem szkoły;

- rozmowy z rodzicami;

- diagnozowanie zaburzeń zachowania (współpraca z rodzicami i PPP w Sochaczewie);

- współpraca z policją;

- współpraca z  kuratorami sądowymi;

- zawarcie kontraktu klasowego.

c)      wdrażanie do zachowań kulturalnych na co dzień:

- rozmowy pouczające z uczniami;

- pogadanki na godzinach z wychowawcą i innych zajęciach edukacyjnych;

- spotkania z dyrektorem szkoły;

- zawarcie kontraktu klasowego;

- zorganizowanie konkursu na najkulturalniejszego ucznia kwartału;

- wyróżnienie jednego absolwenta nagrodą „Fair play”.

6) zapobieganie absencji uczniów:

- rozmowy pouczające z uczniami;

- rozmowy z rodzicami;

- spotkania z dyrektorem szkoły;

- wyróżnianie uczniów ze 100% frekwencją;

- wyróżnianie klasy za najwyższą frekwencję w danym miesiącu;

- przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności;

- stałe monitorowanie frekwencji przez wychowawców klas i dyrektora szkoły;

- przestrzeganie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku
   szkolnego.

7) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów:

- rozmowy pouczające z uczniami;

- rozmowy z rodzicami;

- spotkania z dyrektorem szkoły;

- organizowanie spotkań profilaktycznych z różnymi rodzajami służb, tj. strażą, policją, sanepidem, itp.;

- zawarcie kontraktu klasowego;

- pogadanki na godzinach z wychowawcą (zajęciach z wychowawcą) i innych zajęciach edukacyjnych;

- współpraca z policją, strażami i sanepidem;

- egzekwowanie zwrotu należności za zniszczoną lub skradzioną odzież, obuwie czy przybory szkolne:

- stałe monitorowanie terenu szkolnego, a w szczególności miejsc najbardziej niebezpiecznych w szkole;

- edukacja uczniów w zakresie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- zabieganie o poprawę bezpieczeństwa na drogach, którymi dzieci uczęszczają do szkoły;

-  realizowanie szkolnego programu działań edukacyjno-wychowawczych ,,Bezpieczna szkoła i droga do szkoły”;

8) wychowanie patriotyczne:

- realizowanie szkolnego programu działań historyczno – patriotycznych „Śladami Cichociemnych”

- edukacja uczniów z zakresu historii szkoły i historii Patronów Szkoły(m.in. pogadanki, konkursy, spotkania z żywymi świadkami historii, koło historyczne itp.);

- współpraca z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie;

- współpraca ze Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej „Mazowsze Płock” w Płocku;

- udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych;

- organizowanie szkolnych uroczystości patriotycznych;

 - organizowanie wycieczek historycznych;

- współpraca ze Związkiem Polskich Spadochroniarzy, Zarządem Głównym w Warszawie i I Oddziałem w Warszawie;

- współpraca z wojskiem polskim;

- współpraca z zaprzyjaźnionymi rodzinami poległych Cichociemnych;

- opieka nad miejscami pamięci narodowej (żołnierskimi grobami, obeliskiem ku czci CC);

- poszanowanie symboli narodowych, religijnych i szkolnych (m.in. pogadanki, właściwe
   zachowanie w czasie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych).

9) wychowanie do odpowiedzialności i samorządności:

- budowanie samorządu uczniowskiego jako formy edukacji społecznej uczniów;

- umożliwienie rozwoju wszelkich inicjatyw i twórczych działań;

-kształcenie umiejętności podejmowania inicjatyw na rzecz klasy i szkoły oraz odpowiedzialności za ich realizację;

- powierzenie klasom zadań w zakresie odpowiedzialności np. za część terenu przyszkolnego;

- wdrażanie idei wolontariatu – udział w XX Finale WOŚP, akcja szkolna „I ty możesz zostać Św. Mikołajem”;

-współpraca z DPS w Młodzieszynie i OSW w Mocarzewie;

- realizowanie szkolnych programów działań edukacyjno- wychowawczych: „Dar serca” i „Podzielmy się sami sobą”;

- realizowanie szkolnego programu działań edukacyjnych „Młodzi kronikarze”.

 

10) wychowanie do życia w rodzinie:

- wdrażanie do pełnienia odpowiedzialnych ról w rodzinie;

- realizowanie modułu ”Wychowanie do życia w rodzinie”;

- organizowanie wspólnych przedsięwzięć z rodzicami;

- realizowanie programów edukacyjno- wychowawczych „Rodzinne zajęcia przedszkolne” w oddziale przedszkolnym i „Z Ewangelią przez życie”.

11) edukacja regionalna:

- współpraca z lokalnym środowiskiem (m.in. udział w uroczystościach, zapraszanie na uroczystości szkolne, pozyskiwanie sponsorów, itp.);

- poznawanie walorów „Małej Ojczyzny” i wdrażanie do odpowiedzialności za jej rozwój np. poprzez wycieczki;

- wykonywanie gazetek tematycznych;

- włączenie się w jesienne i wiosenne sprzątanie najbliższego środowiska;

-stała współpraca z samorządem Gminy Iłów;

- stała współpraca z :OSP w Brzozowie, OSP w Ostrowcach, NZOZ w Brzozowie Starym, GOK w Iłowie, Parafią Rzymskokatolicką w Brzozowie, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej;

- nawiązanie współpracy z nowo powstałym Prywatnym Przedszkolem ,,Danielowi Raj’’ w Brzozowie Starym;

-  realizowanie programu edukacyjnego ,,Piękno polskiej natury – cudze chwalicie swojego nie znając”.

12) edukacja ekologiczna:

       - współpracowanie z Gminą Iłów w zakresie utrzymania czystości w gminie;
       - włączenie się do akcji „Sprzątanie świata”; kkkk kkkkk   ddddddddd
       - współpracowanie ze służbami: strażą, policją, sanepidem, itd.;llllllllllllllllllll
       -     prowadzenie edukacji ekologicznej w szkole (pogadanki, spotkania z ciekawymi  

             ludźmi, konkursy, wystawy, itp.);

       -     organizowanie spotkań edukacyjnych z rodzicami;

       - uczestniczenie szkoły w pozaszkolnych akcjach ekologicznych;

       -  uczestniczenie uczniów w pozaszkolnych konkursach ekologicznych; l
       -     dbanie o tereny zielone w terenie szkolnym i przyszkolnym.

 

13) orientacja zawodowa i planowanie kariery:

- organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów: np. sadownikiem,
   sprzedawcą, itp.;

- organizowanie wycieczek np. na pocztę;

- organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces (w nauce, w pracy);

- organizowanie pogadanek nt. wybranych zawodów;

- przygotowanie uczniów klasy szóstej do podjęcia nauki w gimnazjum.

 

VII. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE WOBEC UCZNIÓW SPRAWIAJĄCYCH PROBLEMY WYCHOWAWCZE:

- stałe monitorowanie zachowań uczniów sprawiających problemy wychowawcze przez wychowawców klas i uczących nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych szkoły;

- rozmowy wyjaśniająco-pouczające z uczniami;

- powiadamianie rodziców o zaistniałym problemie wychowawczym;

- rozmowy z rodzicami;

- zawieranie kontraktów z uczniami dotyczących zachowań problemowych w obecności
  rodziców;

- udział uczniów w zajęciach edukacyjno-wychowawczych dotyczących zasad dobrego
   wychowania;

- współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów: Gminą w Iłowie, Parafią Rzymskokatolicką w Brzozowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iłowie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowie, Gminną Komisją Interdyscyplinarną Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Iłowie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, policją (Komisariatem Policji w Iłowie i KPP w Sochaczewie), kuratorami sądowymi Sądu Rodzinnego w Płocku i innymi instytucjami.

 

VIII. WYBRANA TEMATYKA ZAJĘĆ/GODZIN Z WYCHOWAWCĄ

 

 Na godzinach z wychowawcą ( zajęciach z wychowawcą) wychowawcy klas realizują tematykę dostosowaną do możliwości psychofizycznych swoich uczniów wynikającą z niniejszego programu wychowawczego, podstawy programowej i bieżących potrzeb. W klasach IV - VI tematyka powinna uwzględniać następujące tematy priorytetowe:

1)      Historia szkoły;

2)      Wzorce osobowe Patronów - Żołnierzy AK Cichociemnych;

3)      Bezpieczna szkoła - zasady zachowania w szkole i w drodze do szkoły;

4)      Ruch szkołą zdrowia;

5)      Z pasją promujemy zdrowie i zdrowy styl życia;

6)      Tolerancja na co dzień w naszej klasie;

7)      Polubić matematykę –dlaczego warto się jej uczyć?;

8)      Czynniki wpływające na efekty kształcenia;

9)      Uczymy się przez całe życie.

W miarę możliwości powyższa priorytetowa tematyka powinna znaleźć się w tematyce zajęć edukacji wczesnoszkolnej w kl. I - III.

 

IX. CEREMONIAŁ  SZKOLNY  I  INNE  ZAJECIA  SPRZYJAJĄCE  ROZWOJOWI  WYCHOWAWCZEMU  W  SZKOLE

 

 1. 1.      Do ceremoniału naszej szkoły należy:

1)      Przyrzeczenie uczniów kl. I;

2)      Ślubowanie absolwentów;

3)      Święto Patrona Szkoły – Imieniny Szkoły;

4)      Całoroczna opieka nad grobami Patronów Szkoły – Żołnierzy AK Cichociemnych i żołnierzy Września 1939r.;

5)      Spotkania z kombatantami;

6)      Spotkania wigilijno – opłatkowe;

7)      Uroczystość – Dzień Komisji Edukacji Narodowej;

8)      Uroczystość – Rocznica Odzyskania Niepodległości;

9)      Uroczystość – Święto Konstytucji 3 Maja;

10)  Dzień Zdrowia;

11)  Rodzinny Dzień Dziecka.

 

 1. 2.      Do tradycji klasowych należy organizacja uroczystości integracyjnych:

1)      Dzień Chłopaka;

2)      Andrzejki/ Mikołajki;

3)      Dzień Babci/ Dziadka;

4)      Walentynki;

5)      Dzień Kobiet;

6)      Dzień Matki/Ojca (rodziny).

 

 1. 3.      Inne zajęcia sprzyjające rozwojowi wychowawczemu w szkole to:

1)      udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

2)      udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi;

3)      wyjazdy pozaszkolne uczniów na spektakle teatralne, filmy, wystawy itp.;

4)      wycieczki turystyczno – krajoznawcze;

5)      organizacja dyskotek integracyjnych;

6)      imprezy integracyjne z rodzicami, ze środowiskiem, z uczniami innych szkół.

 

X. GŁÓWNE ZADANIA NAUCZYCIELI

My nauczyciele chcemy:

 • przekazywać uczniom rzetelną wiedzę dostosowaną do ich wieku i możliwości
  w zakresie zgodnym z obowiązującą podstawą programową;
 • promować wśród społeczności szkolnej wartość nauki oraz uczenie się przez całe życie;
 • promować zdrowie i zdrowy styl życia;
 • promować edukację ekologiczną;
 • wychowywać uczniów w duchu patriotyzmu, w oparciu o wzorce Patronów Szkoły;
 • wypełniać zadania opiekuńcze w poczuciu odpowiedzialności za powierzoną młodzież ( sumiennie odbywać zajęcia, pełnić dyżury, dbać o bezpieczeństwo uczniów);
 • aktywnie uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej, zebraniach rodziców
  i innych zajęciach będących elementem funkcjonowania szkoły;
 • rozbudzać w uczniach ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej nauki;
 • wspierać uczniów niepełnosprawnych;
 • przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji;
 • wspomagać uczniów w ich indywidualnym rozwoju - realizując potrzeby każdego ucznia, wspomagać szczególnie uzdolnionych i pomagać uczniom słabym;
 • wychowywać tak, by uczniowie w pełni korzystali ze swoich praw i jak najlepiej wypełniali obowiązki;
 • współpracować z rodzicami uczniów, aktywizować ich do pracy na rzecz szkoły;
 • włączać do swoich i szkoły działań organizacje i osoby działające na rzecz dzieci;
 • aktywnie włączać się do szkolnych działań wychowawczych i profilaktycznych;
 • aktywnie realizować założenia rządowego programu wychowania w szkołach ph.

       „ Bezpieczna i przyjazna szkoła”;

 •  aktywnie realizować zadania ,, Roku szkoły w ruchu’’;
 • aktywnie włączyć się do realizacji programów i przedsięwzięć realizowanych w szkole;
 • doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i wychowania.

 

XI.  GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS

My, wychowawcy klas chcemy:

 • dążyć do jak najlepszego poznania swoich uczniów i ich potrzeb;
 • prowadzić działania wspomagające wszechstronny rozwój uczniów;
 • kształtować atmosferę dobrej pracy zespołu klasowego;
 • promować wśród uczniów i rodziców w klasie wartość nauki i uczenia się przez całe życie;
 • współdziałać z wszystkimi nauczycielami i  koordynować ich działania wychowawcze;
 • przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji;
 • utrzymywać ścisłą współpracę z rodzicami i wspierać ich w procesie wychowawczym;
 • realizować program wychowawczy szkoły i program profilaktyki szkoły;
 • wdrażać w życie klasy Rządowy program wychowania w szkołach ph. „Bezpieczna i przyjazna Szkoła”;
 • realizować zadania ,,Roku szkoły w ruchu”.

 

XII. PRAWA  I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

My, uczniowie chcemy:

 • by szkoła wyposażyła nas w rzetelną, przydatną życiowo wiedzę umożliwiającą dalsze kontynuowanie nauki;
 • by szkoła ukształtowała w nas świadomość o wartości nauki i potrzebie uczenia się przez całe życie;
 • by szkoła była bezpieczna i przyjazna;
 • by szkoła promowała zdrowie i zdrowy styl życia;
 • by uczyła nas zachowań ekologicznych;
 • by uczyła nas patriotyzmu;
 • by szkoła uczyła nas akceptacji i tolerancji do drugiego człowieka;
 • mieć możliwość zwracania się w każdej sprawie do wychowawcy klasy
  i dyrektora szkoły w celu uzyskania pomocy;
 • otrzymać pomoc w  przezwyciężaniu trudności dydaktycznych;
 • rozwijać własne zainteresowania w ramach działalności samorządu uczniowskiego, pracy kół przedmiotowych i zainteresowań, w czasie wycieczek i innych form życia szkolnego;
 • by nauczyciele przestrzegali zapisów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, a szczególnie w zakresie sprawiedliwego oceniania;
 • by w szkole przestrzegane było prawo wewnątrzszkolne.

My, uczniowie zobowiązujemy się do:

 • punktualności i obecności na wszystkich zajęciach;
 • usprawiedliwiania koniecznych nieobecności;
 • sumiennej pracy nad zdobywaniem wiedzy;
 • poznawania i doskonalenia własnej osobowości;
 • okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły i gościom przebywającym w szkole;
 • przestrzegania zasad tolerancji;
 • okazywania koleżeńskiej postawy wobec rówieśników;
 • przestrzegania obowiązków zawartych w programie wychowawczym i innych dokumentach szkolnych;
 • przestrzegania zarządzeń dyrektora szkoły;
 • współuczestniczenia w realizacji Rządowego programu wychowania w szkołach ph. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz innych programów realizowanych w szkole.

 

XIII.  SYSTEM  MOTYWACYJNY  W  WYCHOWANIU  UCZNIÓW

 

 1. Uczniowie, którzy wyróżniają się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej oraz ci, którzy reprezentują szkołę na zewnątrz mogą być:

a)      wyróżnieni wobec klasy przez nauczyciela;

b)      wyróżnieni wobec klasy przez wychowawcę klasy;

c)      wyróżnieni wobec wszystkich uczniów przez dyrektora szkoły;

d)     wyróżnieni przez wychowawcę wobec rodziców na okresowych spotkaniach z rodzicami;

e)      wyróżnieni przez dyrektora szkoły wobec rodziców na okresowych spotkaniach
z rodzicami;

f)       wyróżnieni nagrodami książkowymi ufundowanymi przez szkołę, radę rodziców lub sponsora;

g)      wyróżnieni nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez szkołę, radę rodziców lub sponsora;

h)      wyróżnieni dyplomami przez radę pedagogiczną;

i)        najlepszy absolwent szkoły wyróżniony nagrodą Wójta Gminy Iłów;

j)        wyróżnieni odznaką „Wzorowy Przedszkolak” w oddziale przedszkolnym. Odznaka przyznawana przez Radę Pedagogiczną na koniec roku szkolnego „Mistrzowi oddziału przedszkolnego”.

k)      wyróżnieni odznaką „Wzorowy Uczeń” w klasach I - VI. Odznaka przyznawana jest na okres jednego semestru przez radę pedagogiczną;

l)        wyróżnieni odznaką „Super Wzorowy Uczeń”. Odznaka przyznawana jest na koniec klasy III i VI przez Radę Pedagogiczną;

m)    wyróżnieni stypendium;

n)      ustaleniem najwyższej oceny zachowania.

 

 1. Zachowanie przynoszące wstyd i uszczerbek dla dobrego imienia ucznia i całej szkoły,
  a w szczególności: zaniedbanie w nauce, nieobecności na lekcjach, chuligaństwo na terenie i poza szkołą, niszczenie mienia szkoły i wandalizm, uleganie nałogom

 karane będzie:

a)      upomnieniem nauczyciela;

b)      upomnieniem wychowawcy klasy;

c)      upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej;

d)     pozbawieniem pełnionych na forum klasy bądź szkoły funkcji;

e)      ustnym lub pisemnym zawiadomieniem rodziców;

f)       zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz;

g)      ustaleniem niskiej oceny zachowania.

 

XIV. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ZAKRESIE WYCHOWANIA UCZNIÓW

 

Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie wychowania skupiać się będzie głównie na:

1)      uchwaleniu przez Radę Rodziców niniejszego programu wychowawczego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

2)      uchwaleniu przez Radę Rodziców programu profilaktyki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

3)      uchwaleniu przez Rady Oddziałowe planów wychowawczych oddziałów z uwzględnieniem zadań wynikających z programu profilaktyki;

4)      udziale rodziców w opracowywaniu prawa wewnątrzszkolnego;

5)      indywidualnych kontaktach z rodzicami i  wspólnym rozwiązywaniu problemów;

6)      organizacji zebrań rodzicielskich i dni otwartych dla rodziców;

7)      udziale rodziców w uroczystościach i imprezach klasowych oraz szkolnych;

8)      pomocy rodziców w organizacji uroczystości i imprez klasowych oraz szkolnych;

9)      włączeniu się rodziców w realizację Rządowego programu wychowania w szkołach ph. „ Bezpieczna i przyjazna szkoła”;

10)  włączeniu się rodziców w realizację Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego „Bezpieczny powiat sochaczewski” na lata 2011 - 2014;

11)  włączeniu się rodziców w realizację zadań ,,Roku szkoły w ruchu’’;

12)  włączeniu się rodziców w realizację szkolnych programów działań edukacyjno – wychowawczych  wdrożonych w szkole.

13)  włączeniu się rodziców w realizację projektu Szkoła Promująca Zdrowie;

14)  włączeniu się rodziców w ewaluację wewnętrzną celem potwierdzenia jakości pracy szkoły.

 

XV  WSPÓŁPRACA  Z  SAMORZĄDEM  LOKALNYM  I  MIEJSCOWYM  ŚRODOWISKIEM  W  ZAKRESIE  WYCHOWANIA

 

 1. 1.      Współpraca z samorządem lokalnym i miejscowym środowiskiem w zakresie wychowania skupiać się będzie głównie na:

a)      organizacji spotkań z przedstawicielami samorządu lokalnego, ciekawymi ludźmi miejscowego środowiska i absolwentami szkoły;

b)      udziale uczniów w spotkaniach z przedstawicielami samorządu lokalnego i ciekawymi ludźmi organizowanych w miejscowym środowisku;

c)      czynnym udziale uczniów w organizacji uroczystości lokalnych (przygotowanie dekoracji, programu artystycznego, apelu poległych, itp.);

d)     udziale uczniów w uroczystościach lokalnych;

e)      udziale uczniów w konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez samorząd lokalny i inne organizacje, instytucje działające w środowisku;

f)       inicjatywie uczniów (na poziomie klasy, szkoły) na rzecz miejscowego środowiska 
(np. porządkowaniu terenu, organizacji występów artystycznych, itp.);

g)      pozyskiwaniu instytucji, organizacji i osób wspomagających realizację własnych programów edukacyjnych;

h)      pozyskaniu samorządu lokalnego do realizacji Rządowego programu wychowania w szkołach ph. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”;

i)        pozyskaniu samorządu lokalnego do realizacji Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego „Bezpieczny powiat sochaczewski” na lata 2011 – 2014;

j)        pozyskaniu samorządu lokalnego do realizacji zadań ,,Roku szkoły w ruchu’’;

k)      pozyskaniu samorządu lokalnego i innych instytucji oraz organizacji do realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie;

l)        pozyskaniu samorządu lokalnego oraz innych instytucji i organizacji do organizowania uroczystości patriotycznych w oparciu o wzorce Patronów Szkoły;

m)    pozyskaniu samorządu lokalnego i innych instytucji oraz organizacji do budowy ścieżki dydaktycznej „Szlak Pamięci Cichociemnych Załusków – Wszeliwy – Brzozów Stary”;

n)      udostępnianiu miejscowemu środowisku ,,Kompleksu sportowo – rekreacyjnego na aktywne spędzanie czasu wolnego;

 • o)      nawiązaniu współpracy z nowo powstałym Przedszkolem Prywatnym ,,Danielowi Raj’’ w Brzozowie Starym.
 1. 2.      Szkoła otwarta jest na wszelkie inicjatywy rodziców, środowiska lokalnego, organizacji i instytucji w zakresie wychowania zgodnie z tym programem.

 

XVI. INFORMACJE O KONSTRUOWANIU PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I JEGO EWALUACJI

 

 1. Projekt programu wychowawczego został opracowany przez dyrektora szkoły z udziałem Zespołu Wychowawczego Rady Pedagogicznej, przedstawicieli Rady Rodziców i przedstawicieli Sejmiku Uczniowskiego.
 2. Projekt programu wychowawczego został opracowany w oparciu o diagnozę problemów wychowawczych występujących w szkole.
 3. Projekt programu wychowawczego został pozytywnie zaopiniowany przez Sejmik Uczniowski.
 4. Program wychowawczy został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 5. Jest spójny z programami nauczania uwzględniającymi nową i starą podstawę programową realizowaną w szkole.
 6. Program wychowawczy podlega ciągłemu monitorowaniu i ewaluacji, w tym obowiązkowej ewaluacji po I okresie.

 

XVII UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

 1. Program wychowawczy realizowany jest w roku szkolnym 2013/2014.
 2. Program wychowawczy szkoły wspomaga program profilaktyki.
 3. Program wychowawczy szkoły skierowany do uczniów realizują wszyscy nauczyciele i pracownicy administracyjno - obsługowi szkoły we współpracy z rodzicami, samorządem lokalnym, parafią, miejscowym środowiskiem i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.
 4. Wychowawcy klas uzgadniają założenia planu wychowawczego swojego oddziału z ogółem rodziców swojej klasy.
 5. Wychowawcy klas następnie opracowują projekty planów wychowawczych swoich oddziałów z uwzględnieniem zadań wynikających z programu wychowawczego
  i z programu profilaktyki, które są oparte o diagnozę wychowawczą swojej klasy .
 6. Rady Oddziałowe uchwalają do dnia …………………. w porozumieniu z wychowawcą klasy plany wychowawcze swoich oddziałów z uwzględnieniem zadań wynikających z programu profilaktyki, które są oparte o diagnozę wychowawczą swojej klasy i są zgodne z niniejszym programem wychowawczym.
 7. Plan wychowawczy oddziału powinien zawierać następujące stwierdzenia:

1)      Plan wychowawczy klasy ……. opracowano zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły na rok szkolny 2013/2014 i Programem Profilaktyki Szkoły na rok szkolny 2013/2014.

2)      Plan wychowawczy klasy ………  jest zgodny z treściami podstawy programowej i programami nauczania realizowanymi w klasie.

3)      Plan wychowawczy klasy …… został opracowany w oparciu o diagnozę problemów występujących w klasie przeprowadzoną na początku roku szkolnego 2013/2014 i wniosków wynikających z pracy wychowawczej w roku szkolnym 2012/2013.

4)      Założenia planu wychowawczego klasy ……  zostały uzgodnione z rodzicami na zebraniu rodzicielskim w dniu ………………. .

5)      Plan wychowawcy klasy …….. został uchwalony w dniu ………….. przez Radę Oddziałową i wychowawcę klasy

Przewodniczący Rady Oddziałowej                                    Wychowawca klasy

…………………………………….                                     …………………….

 1. Wszyscy wychowawcy klas i wychowawca świetlicy na początku roku szkolnego zawierają kontrakt wychowawcy z uczniami i nauczycielami uczącymi w tej klasie.
 2. Plan pracy świetlicy  powinien uwzględniać zapisy niniejszego programu wychowawczego i zadania wynikające z programu profilaktyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2013/2014

Data utworzenia

2013-09-20

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2017-02-10] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2017-02-10] Utworzenie dokumentu przez Admin
 • [2013-09-20] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2013-09-20] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

758 razy