Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Programy » Program profilaktyki Szkoły na rok szkolny 2013/2014

Program profilaktyki Szkoły na rok szkolny 2013/2014

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  PROFILAKTYKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŻOŁNIERZY  AK  CICHOCIEMNYCH

W  BRZOZOWIE

NA ROK SZKOLNY

2013/2014

 

 

 

Uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu
 z Radą Pedagogiczną w dniu 16 września 2013r.

           i uchwalony przez Radę Pedagogiczną
          w porozumieniu z Radą Rodziców w dniu
          11 września 2013r.

 

  

 

                                     Podstawa prawna

 

§ 54 ust. 2, pkt. 1, lit. b Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Spis treści

 

 

 Wstęp

 1. Diagnoza wychowawcza.
 2. Diagnoza najczęściej występujących problemów w szkole (w ujęciu tabelarycznym).
 3. Cel główny.
 4. Cele szczegółowe.
 5. Plan realizacji programu profilaktyki w roku szkolnym 2013/2014.
 6. Założone osiągnięcia.
 7. Ewaluacja.
 8. Uwagi o opracowaniu i zatwierdzaniu programu.
 9. Uwagi o realizacji programu.

 

Wstęp

 

          Szkoła wspierając rozwój uczniów ma za zadanie ochronę zdrowia i stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności służących do przeciwdziałania wszystkiemu, co zagraża ich zdrowiu i bezpieczeństwu.

Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia partnerskie, oparte na zaufaniu relacje z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w szkole. Wspomaga rodziców w wychowaniu dzieci, a nie zastępuje ich w wychowaniu.

Szkolny Program Profilaktyki wskazuje na najczęściej występujące w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie czynniki ryzyka.

Zawiera formy i sposoby działań z profilaktyki pierwszorzędowej przeciwdziałające tym czynnikom ryzyka

 

  

1. Diagnoza wychowawcza

      Do Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie uczęszczają uczniowie z 9. okolicznych wsi. 45. uczniów uczęszcza do oddziału przedszkolnego, a 90. uczniów realizuje obowiązek szkolny w kl. I – VI. Są to głównie uczniowie z rodzin utrzymujących się z rolnictwa. W grupie uczniów są uczniowie też z dawnego osiedla popegeerowskiego. Z 7. wsi są uczniowie do szkoły dowożeni. Wszyscy uczniowie dowożeni objęci są opieką świetlicową.

      W miesiącu wrześniu 2013r. przeprowadzono pogłębioną diagnozą najczęściej występujących problemów wychowawczych.

      Diagnozę sporządzono w oparciu o:

- wyniki badań ankietowych wśród uczniów kl. V i VI (100 % uczniów tych klas);

- wyniki badań ankietowych wśród rodziców kl. V – VI (100 % rodziców tych klas);

- wyniki badań ankietowych wśród nauczycieli (100% nauczycieli aktualnie pracujących);

-bieżące obserwacje i informacje od uczniów, rodziców i nauczycieli;

- wnioski do pracy wychowawczej na rok szkolny 2013/2014;

- wyniki ewaluacji wewnętrznej z roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013;

- analizę dokumentacji pedagogicznej;

- sporządzony raport z działań szkoły w zakresie promocji zdrowia w ramach realizacji
   projektu Szkoła Promująca Zdrowie w czerwcu 2009r;

- Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

      Pogłębiona diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole pokazała pewne problemy.

Uczniowie wskazywali głównie na następujące problemy:

      - naśmiewanie się z innych;

      - wagarowanie;

      - agresja słowna - wulgaryzmy;

      - uzależnienia od komputerów, telefonów komórkowych, itp.;

      - stosowanie przemocy fizycznej.

Dla rodziców najważniejszymi problemami były:

      - naśmiewanie się z innych;

      -agresja słowna - wulgaryzmy;

      -nieśmiałość, izolowanie się od innych;

      - uzależnienia od komputerów, telefonów komórkowych, itp.;

 

      -wagarowanie/stosowanie przemocy fizycznej/wandalizm (problemy na tym samym poziomie);

Nauczyciele wskazywali, iż największe problemy występują w obszarach:

      - zaniedbywanie obowiązków szkolnych;

     - agresja słowna – wulgaryzmy;

      - uzależnienia od komputerów, telefonów komórkowych, itp.;

      - niezadawalająca frekwencja;

      - nietolerancja.

            Raport z działań szkoły w zakresie promocji zdrowia w ramach realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie (sporządzony w czerwcu 2009r.) wskazywał na potrzebę rozwiązania następujących problemów:

            - niewłaściwe nawyki żywieniowe;

            - mała aktywność ruchowa;

            - agresja uczeń – uczeń.

            Wyniki badań ewaluacyjnych z roku szkolnego 2010/2011 wskazywały na potrzebę rozwiązania następujących problemów:

            - występujące niebezpieczne miejsca w szkole;

            - wulgaryzmy;

            - popychanki;

            - mała skuteczność oddziaływań wychowawczych;

            - słaba motywacja uczniów do nauki.

            Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wskazał na potrzebę rozwiązywania następujących problemów:

            - występowania alkoholizmu w rodzinach;

            - występowania narkotyków na terenie gminy.

            Program zakłada działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania problemu alkoholizmu i narkomanii.

Jest to pierwszy  rok wdrażania Szkolnego Programu Profilaktyki opartego o diagnozę przeprowadzoną we wrześniu 2013 roku. W/w program zawiera zmiany w stosunku do roku ubiegłego wprowadzone potrzebami szkoły zauważonymi w trakcie prowadzonego monitorowania i ewaluacji.

            Szkolny program profilaktyki uzupełnia program wychowawczy szkoły. Obejmuje działania profilaktyki pierwszorzędowej. Priorytetowymi zadaniami będą w nim zadania z następujących czynników ryzyka:

            - agresja słowna – naśmiewanie się;

            - agresja słowna - wulgaryzmy;

            - zaniedbywanie obowiązków szkolnych;

- uzależnienia od komputerów, telefonów komórkowych, itp;
-stosowanie przemocy fizycznej;

-niezadawalająca frekwencja.

Ważnymi zadaniami w zależności od potrzeb (np. w danej klasie) będą też zadania z następujących czynników ryzyka:

-nietolerancja;

-patologia w rodzinach;

Z rozmów z dziećmi, rodzicami, nauczycielami wynika, że:

1)      naśmiewanie najczęściej dotyczy ubioru, sytuacji materialnej rodziny;

2)      wagary dotyczą pozostawiania dzieci w domu przez rodziców na prośbę samych dzieci;

3)      przemoc fizyczna dotyczy popychanek, poszturchiwania, itp.

Problemem jest też mało wystarczająca współpraca rodziców ze szkołą z rodzin patologicznych i  niezaradnych życiowo. Wg szacunków do szkoły uczęszcza 21 uczniów z tych rodzin, tj.:

- 2. uczniów półsieroty naturalne;

- 6. uczniów samotnie wychowywanych przez matki;

- 4. uczniów z rodzin patologicznych;

- 4. uczniów z rodzin niezaradnych życiowo;

- 5. uczniów z rodzin z innymi problemami.

2. Diagnoza najczęściej występujących problemów w szkole (w ujęciu
    tabelarycznym)

Lp.

Problemy do

zdiagnozowania

Metody diagnozy, sposoby uzyskania danych

1

Naśmiewanie się

1. Wyniki obserwacji i informacje od nauczycieli.

2. Wyniki badań ankietowych.

3. Informacje od uczniów.

2

Agresja słowna - wulgaryzmy

1. Wyniki obserwacji i informacje od nauczycieli.

2. Wyniki badań ankietowych.

3. Informacje od uczniów.

3

Zaniedbywanie obowiązków szkolnych

 1. Dane od nauczycieli (wyniki w nauce nieadekwatne do możliwości danego ucznia).
 2. Dane dotyczące frekwencji.
 3. Analiza dzienników lekcyjnych i sprawozdań wychowawców klas.
 4. Dokumentacja z badań PPP.
 5. Informacje od rodziców.

4

Uzależnienia od komputerów, telefonów komórkowych, itp.

1. Informacje od rodziców.

2. Wyniki badań ankietowych

5

Stosowanie przemocy fizycznej (popychanki, poszturchiwania, itp.)

 1. Obserwacje i informacje od nauczycieli.
 2. Zgłoszenia rodziców i uczniów.
 3. Wyniki badań ankietowych.

4. Dokumentacja z badań PPP.

6

Niezadawalająca frekwencja, wagary (pozostawienie dzieci w domu bez uzasadnionej przyczyny)

1. Analiza dokumentacji szkolnej.

2. Informacje od uczniów.

3. Informacje od rodziców.

7

Nietolerancja (izolowanie się od koleżanek, kolegów)

1. Wyniki badań ankietowych.

2. Informacje od uczniów.

3. Informacje od rodziców.

4. Informacje od nauczycieli.

8

Niebezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły.

1.Obserwacje i informacje od uczniów, nauczycieli,

   rodziców i innych osób (policji, władz samorządowych,

   itp.).

2.Wyniki badań ankietowych.

9

Patologia w rodzinach

1. Informacje od rodziców,

2. Obserwacje nauczycieli;

3. Informacje szkolnej pielęgniarki.

4. Informacje GOPS w Iłowie lub innych instytucji wspomagających rodzinę.

10

Nieprzestrzeganie higieny osobistej

1.Informacje szkolnej pielęgniarki,

2. Informacje od rodziców,

3. Informacje od uczniów.

11

Stosowanie używek (palenie papierosów, picie alkoholu, używanie dopalaczy, narkotyków)

1. Obserwacje i informacje od nauczycieli.

2. Zgłoszenia rodziców i uczniów.

3. Informacje GOPS w Iłowie, Komisariatu Policji
    w Iłowie oraz innych instytucji lub osób.

 

3. Cel główny:

 

Celem głównym szkolnego programu profilaktyki jest profilaktyka I stopnia obejmująca:

-     kształcenie zasad bezpieczeństwa;

-          kształtowanie umiejętności społecznych;

-          zainteresowanie nauką;

-          promowanie zdrowego stylu życia.

 

4. Cele szczegółowe:

 

Cel główny będziemy realizować poprzez:

 • wzmacnianie czynników chroniących, z których najważniejszymi są:

-     przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, Statutu i regulaminów w szkole;

-          silna więź z rodzicami;

-          zainteresowanie nauką szkolną;

-          regularne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne:

-          poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych;

-          przynależność do pozytywnej grupy;

-          wyposażenie w odpowiednie umiejętności psychologiczne i społeczne;

-          przestrzeganie chrześcijańskiego systemu wartości.

 

 • eliminację lub redukcję czynników sprzyjających powstawaniu zachowań ryzykownych;

5. Plan realizacji programu profilaktyki  w roku szkolnym 2013/2014

 

Lp.

Obszar działań

Formy działań

Prowadzący działanie

Adresat

Cel

Termin

1

2

3

4

5

6

7

1

Przeciwdziałanie nietoleran-cji (naśmiewaniu się, izolacji, itp.)

Zajęcia/ godziny z wychowawcą nt. akceptacji i tolerancji

wych. klas.

uczniowie

Budowanie przyjaznych relacji interpersonal-nych na płaszczyźnie uczeń- uczeń

cały rok

Rozmowa z uczniem. Terapia indywidualna.

wych. klas, psycholog

PPP w Sochaczewie

uczniowie, uczniowie z rodzicami

Rozpoznanie indywidualnych mechanizmów i przyczyn zachowań problemowych, a nawet agresywnych. Terapia tych zachowań.

cały rok wg potrzeb

Edukacja

wych. klas, nauczyciele edukacji wczesnoszkol-nej, nauczyciel historii i społeczeństwa, dyrektor szkoły

uczniowie

Dostarczanie uczniom wiedzy nt. akceptacji i tolerancji wobec drugiego człowieka

cały rok

Konsultacje dla rodziców i stały z nimi kontakt

wych. klas, dyr. szkoły

uczniowie

Dostarczanie rodzicom aktualnej informacji o przejawach nietolerancji ich dzieci. Przeciwdziała-nie tym zachowaniom

cały rok wg potrzeb

2

Walka z wulgaryzma-mi uczniów

Realizacja „Programu zwalczania agresji słownej”

M.Świerczyńska

uczniowie

Dostarczanie uczniom wiedzy nt. posługiwania się piękną polszczyzną.

cały rok

Edukacja

Nauczyciele wych. przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego

uczniowie

Dostarczanie uczniom wiedzy nt. posługiwania się piękną polszczyzną.

cały rok

Rozmowa z uczniem. Terapia indywidualna.

wych. klas

uczniowie, uczniowie z rodzicami

Rozpoznanie indywidualnych mechanizmów i przyczyn używania wulgarnych słów. Terapia tych zachowań.

cały rok

wg potrzeb

Konsultacje dla rodziców i stały z nimi  kontakt

wych. klas, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, dyr. szkoły

rodzice uczniów

Dostarczanie rodzicom aktualnych informacji o używaniu wulgarnych słów przez ich dzieci. Przeciwdziałanie tym zachowaniom.

cały rok

wg potrzeb

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motywowanie uczniów do nauki i przestrzegania obowiązków szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja

nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych,

uczniowie

Dostarczenie wiedzy nt. dlaczego warto i trzeba się uczyć.

cały rok

Edukacja

wych. klas, nauczyciele zgodnie z planem pracy szkoły

rodzice

Dostarczenie wiedzy nt. motywowania uczniów do nauki i przestrzegania obowiązków szkolnych.

cały rok

Pomoc uczniom z trudnościami dydaktycznymi (zajęcia specjali-styczne, praca indywidualna, itp.)

dyrektor szkoły, nauczyciele zajęć specjalis-

tycznych

uczniowie z trudnościami dydakty-cznymi

Udzielenie pomocy w przezwycięż-

aniu trudności dydaktycznych.

cały rok

Rozwój zainteresowań uczniów(zajęcia pozalekcyjne, konkursy)

dyr. szkoły nauczyciele, w tym zajęć pozalek-

cyjnych.

uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań uczniów, pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów.

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja „Programu poprawy efektywności kształcenia ma lata szkolne 2013/2014 – 2015/2016”

dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele

uczniowie

Podniesienie wyników nauczania.

cały rok

Nagradzanie uczniów

 

nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych, wych. klas, dyr. szkoły

uczniowie

 

 

Podniesienie wyników nauczania.

cały rok

 

 

 

4

Przeciw-

działanie uzależnieniom od komputerów, telefonów komórko-wych, gier, telewizji

Edukacja

nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki;

wych. klas

uczniowie

Dostarczenie wiedzy nt. bezpiecznego użytkowania komputerów,  telefonów komórkowych, gier i oglądania telewizji.

cały rok

Edukacja

wych. klas, koordynator ds. SzPZ

uczniowie

Dostarczenie wiedzy nt. aktywnych, pożądanych form spędzania czasu wolnego.

cały rok

Edukacja

Nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki, wych. klas

rodzice

Dostarczenie wiedzy nt. bezpiecznego użytkowania przez dzieci komputerów, telefonów komórkowych, gier i bezpiecznego oglądania telewizji.

cały rok

Rozmowa z uczniem. Terapia indywidualna

wych. klas

uczniowie, uczniowie z rodzicami

Rozpoznanie indywidualnych mechanizmów i przyczyn uzależnień. Terapia uzależnień.

cały rok

wg potrzeb

5

 

Minimalizo-wanie przejawów agresji fizycznej i przemocy (popychanki, poszturchi-wania, itp.)

 

Zajęcia/godziny z wychowawcą  nt. budowania przyjaznych relacji inter-personalnych

 

 

 

wych.klas

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowanie przyjaznych relacji inter- personalnych na płaszczyźnie: uczeń-uczeń, uczeń-naucz., uczeń- wych.

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia/godziny z wychowawcą  nt. przeciwdziałania agresji i przemocy

 

wych. klas

 

 

 

 

uczniowie

 

 

 

 

 

Przeciwdziała-nie przejawom agresji i przemocy.

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

Rozmowa z uczniem. Terapia indywidualna.

wych. klas, psycholog PPP w Sochaczewie

uczniowie, uczniowie z rodzicami

Rozpoznanie indywidua-alnych mechanizmów i przyczyn zachowań problemowych i agresywnych. Terapia tych zachowań.

cały rok

wg potrzeb

Konsultacje dla rodziców i stały z nimi kontakt.

wych. klas, nauczyciele poszcze-gólnych zajęć edukacyjnych, dyr. szkoły

rodzice uczniów agresywnych

Dostarczenie rodzicom aktualnych informacji o zachowaniu uczniów, konsultowanie metod wychowa-wczych, ujednolicenie oddziaływań wychowa-wczych, dostarczenie informacji o placówkach, w których można szukać pomocy.

cały rok

Edukacja

wych. klas, dyr. szkoły

uczniowie

Kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, panowania nad emocjami, itp.

cały rok

Edukacja

psycholog, dyr. szkoły, nauczyciele zgodnie z planem pracy szkoły i planem doskonalenia

rodzice i nauczyciele

Dostarczenie wiedzy o przyczynach powstawania zachowań agresywnych, zjawiskach przemocy, metodach przeciw-

działania. Przekazanie podstawowych informacji z zakresu prawa.

cały rok

Kontakt z placówkami specjalis-

tycznymi.

wych. klas,

dyr. szkoły

rodzice, uczniowie

Przekaz informacji o możliwościach skorzystania z pomocy specjalis-tycznej.

cały rok

Realizacja Rządowego programu wychowania w szkołach „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

dyr.. szkoły, wych. klas, przedstawiciele odpowiednich instytucji

uczniowie

Poprawa klimatu bezpieczeństwa w szkole.

cały rok

 

 

Stała kontrola zachowań.

wszyscy nauczyciele i pracownicy admini-

stacyjno-

obsługowi

uczniowie

Poprawa dyscypliny uczniów

cały rok

6

Poprawa frekwencji, zapobieganie pozostawianiu dzieci w domu przez rodziców (wagarom).

Kontrola frekwencji.

Nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych, wych. klas, dyr. szkoły

uczniowie

Podniesienie frekwencji uczniów.

cały rok

Konsultacje z rodzicami.

 

wych. klas, dyr. szkoły

rodzice

Podniesienie frekwencji uczniów.

cały rok

Edukacja

nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych, wych. klas, dyr. szkoły

uczniowie

Dostosowanie wiedzy nt. wpływu frekwencji na wyniki w nauce.

cały rok

Nagradzanie uczniów

dyr. szkoły,

wych. klas

uczniowie

Podniesienie frekwencji uczniów.

cały rok

Interwencje dyrektora szkoły (wychowawców klas) w GOPS w Iłowie, u kuratora sądowego

dyr. szkoły

uczniowie

Podniesienie frekwencji uczniów

cały rok

7

Propagowanie bezpiecznej szkoły i drogi do szkoły.

 

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i ciągłe ich przypominanie

Wychowawcy klas, wychowawca świetlicy, dyrektor szkoły, policja

uczniowie

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.

cały rok

Zorganizowanie egzaminu na kartę rowerową.

nauczyciel techniki

uczniowie kl. IV

Uzyskanie karty rowerowej.

V.2014r.

Mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach poświęconych bezpieczeństwu na drogach

 

nauczyciel techniki, wych. klas

uczniowie

Pogłębianie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

cały rok

Zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy.

dyr. szkoły

uczniowie

Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

w uzgodnio-nym terminie z PWSZ w Ciechano-wie

 

Realizacja V edycji programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”

wych. klasy I

uczniowie
 kl. I

Pogłębianie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

cały rok

Otoczenie szczególną opieką miejsc najmniej bezpiecznych w szkole

nauczyciele dyżurujący

uczniowie

Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole.

cały rok

Stałe monitorowanie miejsc w szkole, które są najmniej bezpieczne

dyrektor szkoły

uczniowie

Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole.

cały rok

8

Pomoc rodzinom (patologi-cznym, niewydolnym społecznie i wychowa-wczo, bezrobotnym, niepełnym, itp.)

Stałe monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach patologicznych

wych. klas, dyr. szkoły

rodzice

Zapobieganie sytuacjom traumatycznym dzieci.

cały rok

Przedstawienie informacji o możliwości skorzystania przez rodziny z instytucjonalnej pomocy (GOPS, GKRPA, Komisji interdyscyplinarnej przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Iłowie,POIK, PCPR, Policja, PPP, Sąd Rodzinny)

wych. klas, dyr. szkoły

rodzice

Dostarczenie informacji rodzicom nt. możliwości skorzystania z różnych form pomocy.

cały rok

Analiza sytuacji materialnej uczniów. Złożenie wniosków do GOPS w Iłowie.

J. Banasiak, dyr. szkoły

uczniowie

Zaspokajanie potrzeb w zakresie dożywiania.

IX.2013r., a potem w
 razie potrzeby

Przeprowadzenie akcji charytatywnej na rzecz potrzebujących (w zależności od potrzeb i możliwości po analizie

I. Grzywacz,

A. Słowińska

uczniowie

Zaspokajanie najpilniejszych potrzeb materialnych.

cały rok

Konsultacje dla rodziców i stały z nimi kontakt

wych. klas, wych. świetlicy, dyr. szkoły

rodzice

Dostarczanie informacji dla rodziców w sytuacjach dla nich trudnych.

cały rok

Współpraca szkoły z instytucjami wspomagającymi rodziny

wych. klas, dyr. szkoły

rodzice

Pomaganie rodzinom w  opiece i wychowaniu ich dzieci.

cały rok

Realizacja procedury „Niebieska Karta” w koniecznych, kryzysowych sytuacjach

dyrektor szkoły,

wychowawcy klas

wszyscy uczniowie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

cały rok

9

Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia. Przestrzeganie higieny osobistej.

Edukacja

Zespół RP ds. promocji zdrowia; nauczyciele zajęć edukacyjnych, w tym głównie wf i przyrody, wych. klas pielęgniarka szkolna.

całe klasy uczniów

Dostarczenie wiedzy na temat funkcjono-

wania organizmu człowieka oraz zachowań prozdrowo-

tnych, form spędzania wolnego czasu, itp.

cały rok

Edukacja

Zespół Rady Pedagogicznej ds. promocji zdrowia, pielęgniarka szkolna, wych. klas

rodzice

Dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania organizmu człowieka oraz zachowań prozdrowo-tnych form spędzania wolnego czasu, itp.

cały rok

Edukacja

Wych klas, pielęgniarka szkolna

uczniowie

Dostosowanie wiedzy nt. zasad przestrzegania codziennej higieny.

cały rok

Edukacja

Zespół Rady Pedagogicznej ds. promocji zdrowia, pielęgniarka szkolna, wych. klas

rodzice

Dostarczenie wiedzy nt. zasad przestrzegania codziennej higieny uczniów.

cały rok

Realizacja programu „My i nasze zdrowie”-

IX edycji

M.Starosta

M.Kwiatko-

wska

R.Janiszek

uczniowie

Dostarczenie wiedzy i kształcenie umiejętności właściwych postaw z zakresu zachowań prozdrowo-

tnych.

cały rok

Realizacja programu „Żyjemy mądrze i zdrowo bo owocowo”

- X edycji

 

M.Orlińska

A.Grabarek

uczniowie, rodzice

Dostarczenie wiedzy i kształcenie umiejętności właściwego odżywiania.

 

cały rok

Realizacja

programu „Wesołe wakacje”

- XI edycji

A.Słowińska

H.Jeznach

O.Skierska

uczniowie

Dostarczenie wiedzy o szkodliwości używek (alkoholu, tytoniu, dopalaczy,

narkotyków). Kształcenie umiejętności aktywnego, pożytecznego spędzania wolnego czasu.

cały rok

Realizowanie programów profilaktycznych oferowanych przez instytucje zewnętrzne.

nauczyciele prowadzący zajęcia profilaktyczne

uczniowie

Dostarczanie wiedzy i kształcenie umiejętności właściwych postaw i zachowań uczniów.

cały rok

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie właściwych form spędzania czasu wolnego.

nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne, wych. świetlicy

uczniowie

Utrwalenie nawyków, rozbudzanie zainteresowań.

cały rok

Organizowanie zajęć ruchowych w czasie lekcyjnym i pozalekcyjnym

Nauczyciele wych. przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wych.fizycznego

uczniowie

Utrwalanie nawyków codziennego ruchu, w tym ruchu na świeżym powietrzu.

cały rok

Realizacja programu „Owoce w szkole”

wychowawcy klas I – III, dyrektor szkoły

uczniowie
 kl. I - III

Utrwalanie nawyków prawidłowego odżywiania się.

w okresie trwania programu

Realizacja programu „Mleko w szkole”

 

dyrektor szkoły wych. klas OP,
I - VI

uczniowie OP, kl. I - VI

Utrwalanie nawyków prawidłowego odżywiania się.

w okresie trwania programu

Wdrażanie w życie zasad zdrowego odżywiania w szkole (poprzez sprzedaż artykułów w sklepiku, na dyskotekach, wycieczkach, itp.)

dyrektor szkoły, opiekun szkolnego sklepiku uczniowskiego MAX, wych. klas, nauczyciele

uczniowie

promowanie zasad zdrowego odżywiania na co dzień

cały rok

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapobieganie stosowania używek (palenia papierosów, picia alkoholu, używania dopalaczy, narkotyków)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja programu profilaktyki ”Tak czy Nie”

H. Jeznach z nauczycielami:

- O. Skierska

- A. Słowińska

- dyr. szkoły

uczniowie uczestni-czący w wakacyjnym wypoczynku

Dostarczenie uczniom wiedzy nt. szkodliwości picia alkoholu
 i używania narkotyków

VII-VIII.

2014r.

Realizacja własnego programu edukacyjno-wychowawczego
”Wesołe wakacje”- XI edycji

H. Jeznach z nauczycielami:

- O. Skierska

- A. Słowińska

- dyr. szkoły

Uczniowie uczestni-czący w wakacyjnym wypoczynku

Praktyczne kształcenie umiejętności pożytecznego spędzania czasu wolnego

 

VII-VIII. 2014r.

Zagospodarowanie czasu wolnego uczniom poprzez organizację:

- zajęć świetlicowych;

- konkursów;

- wycieczek;

- wyjazdów na

   basen, do teatru,
   itp.

- spotkań
   integracyjnych;

 

dyr. szkoły, nauczyciele odpowiedzialni zgodnie z „Planem pracy szkoły”

wszyscy uczniowie

dostarczenie uczniom wiedzy, kształcenie praktycznych umiejętności, jak można spędzać pożytecznie popołudniowy czas wolny oraz czas w czasie weekendów, ferii i wakacji.

cały rok

Zagospodarowanie czasu wolnego uczniom poprzez udostępnianie środowiskowego boiska i placu zabaw dla uczniów (popołudnia i dni wolne od nauki)

dyr. szkoły, odpowiedzialni pracownicy

wszyscy uczniowie

dostarczenie uczniom wiedzy, kształcenie praktycznych umiejętności, jak można spędzać pożytecznie popołudniowy czas wolny oraz czas w czasie weekendów, ferii i wakacji.

cały rok

Zajęcia/godziny z wychowawcą nt. szkodliwości używek

Dyr. szkoły, wych. świetlicy, nauczyciele wychowawcy, pielęgniarka szkolna

uczniowie kl. IV-VI

Dostarczenie uczniom wiedzy nt. szkodliwości używek.

cały rok

Stała kontrola zachowań

wszyscy nauczyciele i pracownicy administra-cyjno-obsługowi

wszyscy uczniowie

Zapobieganie stosowania używek.

cały rok

 

 

We wszystkich obszarach działań dyrektor szkoły i Rada Rodziców będą wspierać w/w formy pracy poprzez organizację spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym w miarę posiadanych środków finansowych.

 

Priorytetowymi obszarami działań, które obowiązkowo powinny znaleźć się w klasowych programach profilaktyki są:

1)      walka z agresją słowną (głównie z naśmiewaniem się i wulgaryzmami);

2)      poprawa frekwencji;

3)      motywowanie uczniów do nauki i przestrzegania obowiązków szkolnych;

4)      przeciwdziałanie uzależnieniom od komputerów, telefonów komórkowych, gier
 i telewizji;

5)      przeciwdziałanie nietolerancji;

6)      promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia zgodnego z założeniami projektu Szkoły Promującej Zdrowie i ,,Roku szkoły w roku”.

Pozostałe działania wychowawcy klas mogą wybrać wg własnego uznania zgodnie z potrzebami uczniów i niniejszym programem ze zwróceniem uwagi na przemoc fizyczną (popychanki, poszturchiwania, itp.).

 

 

6. Założone osiągnięcia:

 

Uczeń:

 • ma silną więź z rodzicami;
 • utożsamia się ze szkołą;
 • stara się uzyskać optymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
 • realizuje obowiązek szkolny;
 • ma świadomość wartości nauki i potrzeby uczenia się przez całe życie;
 • ma świadomość, że nie „wszyscy” młodzi ludzie w jego wieku podejmują zachowania ryzykowne;
 • wie, że wielu jego rówieśników (a także innych znaczących ludzi) prowadzi atrakcyjny tryb życia bez podejmowania zachowań ryzykownych i on także może dołączyć do tej pozytywnej i zarazem atrakcyjnej grupy;
 • posiada rzetelne, rzeczowe informacje dotyczące ryzyka, związanego z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, papierosy, dopalacze, narkotyki, leki, substancje wziewne);
 • zna pozytywne i bezpieczne sposoby zaspokajania potrzeb psychologicznych oraz osiągnięcia przyjemnych stanów emocjonalnych;
 • ma motywację do zaangażowania się w akceptowaną społecznie działalność, która da mu satysfakcję i będzie sprzyjać rozwojowi;
 • wie, dokąd może się zwrócić, poszukując pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów;
 • wśród umiejętności psychologicznych posiada:

-          zdolność automotywacji;

-          umiejętność wyznaczania celów życiowych oraz wytrwałość w dążeniu do celu;

-          umiejętność panowania nad popędami i odkładania na później ich zaspokojenia;

-          umiejętność regulowania nastroju (poprzez rozum) i nie poddawania się emocjom upośledzającym zdolność myślenia;

-          umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych emocji;

-          umiejętność empatii – odczytywania nastrojów i emocji innych osób (poprzez ich „mowę ciała”);

-          umiejętność podejmowania decyzji;

-          umiejętność adekwatnej samooceny;

-          umiejętność radzenia sobie ze stresem;

-          zdolność zachowania optymizmu na przyszłość.

 • wśród umiejętności społecznych posiada:

-          umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z presją mediów i rówieśników (rozumienie mechanizmów nacisku społecznego);

-          asertywność;

-          umiejętność rozwiązywania konfliktów;

-          umiejętność dobrego komunikowania się z innymi;

-          umiejętność tworzenia sojuszy (poszukiwania i udzielania wsparcia i pomocy);

-          umiejętność akceptacji i tolerancji wobec innych osób.

 

Rodzice:

 • mają świadomość, iż silna ich więź emocjonalna z dzieckiem stanowi najważniejszy czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi u dzieci (natomiast zerwanie i osłabienie tej więzi staje się głównym czynnikiem ryzyka, torującym drogę poważnym zaburzeniom);
 • mają świadomość wartości nauki i potrzeby uczenia się przez całe życie oraz wartości własnej roli w kształtowaniu tej świadomości u swojego dziecka;
 • znają ryzyko palenia papierosów i picia alkoholu oraz najważniejsze powody, dla których dziecko sięga po te używki;
 • znają ryzyko, związane ze stosowaniem środków psychoaktywnych, znają najważniejsze powody, dla których dziecko sięga po te środki oraz potrafią rozpoznać objawy, świadczące o ich stosowaniu;
 • znają ryzyko związane ze stosowaniem przemocy psychicznej i fizycznej, brakiem tolerancji wobec innych osób;
 • znają ryzyko uzależnienia od komputerów, Internetu, telefonów komórkowych, gier i telewizji;
 • mają świadomość, że stanowią wzorzec zachowań dla własnych dzieci;
 • znają postawy efektywnej komunikacji z dzieckiem;
 • mają świadomość wagi, jaką posiada stawianie dzieciom granic, przekazywanie reguł zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz ustalanie właściwego stopnia kontroli i dyscypliny;
 • mają motywację do podnoszenia swoich kompetencji wychowawczych;
 • chcą współpracować ze szkołą w zakresie realizacji szkolnego programu profilaktyki;
 • dbają o obowiązek uczęszczania swoich dzieci do szkoły.

 

Nauczyciele:

 • mają świadomość,  że stanowią wzorzec zachowań dla wszystkich dzieci szkolnych;
 • mają świadomość swojej roli w kształtowaniu u dzieci świadomości wartości nauki i potrzeby uczenia się przez całe życie;
 • ugruntowali wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej (znają prawidłowości rozwojowe i główne problemy na różnych etapach rozwoju dziecka);
 • posiadają wiedzę na temat występowania i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci;
 • pogłębiają swoje umiejętności profesjonalne wychowawcy, takie jak:

-          umiejętności rozumienia, obejmujące: słuchanie, prowadzenie, odzwierciedlanie,

podsumowanie, konfrontowanie, interpretowanie i informowanie;

-          umiejętności zapewniania komfortu i postępowania w sytuacji kryzysu,

obejmujące: wspieranie, interweniowanie w kryzysie, skupianie się i kierowanie;

-          umiejętności pozytywnego działania, obejmujące: rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji oraz zmienianie zachowania wychowanka;

 • świadomie budują zespół wychowawczy w  atmosferze wzajemnego wsparcia, zaufania, otwartości, pomocy, akceptacji i tolerancji;
 • dbają o rozwój uczniów.

 

7. Ewaluacja

Program podlega ciągłemu monitorowaniu i ewaluacji, w tym obowiązkowej ewaluacji po I okresie.

Ewaluacja celów będzie się odbywać przez:

 • widoczne efekty wychowawcze (osiągnięcia, sukcesy lub porażki);
 • obserwację lekcji i zajęć pozalekcyjnych;
 • analizę dokumentacji wychowawców klas;
 • sprawozdanie z przeprowadzonych programów profilaktycznych;
 • ankiety, sondaże kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

 

8. Uwagi o opracowaniu i zatwierdzaniu programu

 

1)      sposoby diagnozowania:

Diagnozę czynników ryzyka przeprowadza dyrektor szkoły we współpracy z Zespołem Wychowawczym i wychowawcami klas.

Diagnozę przeprowadza się w środowisku:

-          uczniów;

-          rodziców;

-          nauczycieli;

-          pracowników szkoły;

-          lokalnym, w tym samorządzie gminnym;

-          instytucji współpracujących ze szkołą.

Sposoby diagnozowania:

-          obserwacje;

-          rozmowy;

-          wywiady;

-          analiza danych;

-          analiza dokumentacji;

-          ankietowanie;

-          prowadzenie sondażu.

2)      sposoby opracowania i zatwierdzania programu:

            Projekt programu profilaktyki opracował dyrektor szkoły we współpracy z Zespołem Wychowawczym i przedstawicielami Rady Rodziców w oparciu o przeprowadzoną diagnozę czynników ryzyka. Zaopiniował powyższy projekt Sejmik Uczniowski.

           Program profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu Radą Pedagogiczną.

            Zmiany w programie profilaktyki występować mogą po jego ewaluacji wg tych samych procedur co jego uchwalenie.

 

9. Uwagi o realizacji programu

 

 1. Działanie:

Program profilaktyki uzupełnia Program Wychowawczy.

            Program profilaktyki realizowany będzie na dwóch poziomach:

                        - ogólnoszkolnym;

                        - klasowym i w świetlicy szkolnej.

            Program profilaktyki realizowany będzie na wszystkich zajęciach edukacyjnych, w tym ścieżkach edukacyjnych oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

            Program profilaktyki realizowany będzie w oparciu o roczne plany wychowawcze uwzględniające zadania niniejszego programu.

            Reagowanie w sytuacjach krytycznych odbywać się będzie wg określonych procedur obowiązujących w szkole.

 

2. Dokumentowanie i zatwierdzanie :

            Zadania wynikające z Programu profilaktyki opracowują w postaci załączników do:

                 - projektu planu wychowawczego oddziału - wychowawca klasy;

                 - planu pracy świetlicy - wychowawca świetlicy.

            Mogą mieć one dowolną strukturę, ale powinny zawierać diagnozę wychowawcy klasy i uwzględniać:

              - adresatów;

              - czynniki ryzyka;

              - sposób realizacji;

              - osoby realizujące;

              - termin realizacji;

              - sposób monitorowania.

            Zadania wynikające z Programu profilaktyki ujęte w załączniku do planu wychowawczego oddziału na rok szkolny uchwala Rada Oddziałowa w porozumieniu z wychowawcą klasy.

            Zadania wynikające z Programu profilaktyki i ujęte w planie pracy świetlicy na dany rok szkolny ustala wych. świetlicy.

            Zmiany w planach dokonywane są zgodnie z procedurami ustalonymi do ich uchwalenia.

3. Zmiana programu:

W przypadku niskiej skuteczności niniejszego programu dyrektor szkoły we współpracy z Zespołem Wychowawczym dokonuje oceny przyczyn i przedstawia je Radzie Pedagogicznej. Jednocześnie przedstawia projekt programu alternatywnego, szczególnie w zakresie działań. Projekt programu alternatywnego wymaga porozumienia z Radą Rodziców i zaopiniowania przez Sejmik Uczniowski.

Program alternatywny uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców.

Wszystkie zmiany w szkolnym programie profilaktyki następować mogą po jego ewaluacji wg tych samych procedur co jego uchwalenie.

           

 

 

 

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Program profilaktyki Szkoły na rok szkolny 2013/2014

Data utworzenia

2013-09-20

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2017-02-10] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2017-02-10] Utworzenie dokumentu przez Admin
 • [2013-09-20] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2013-09-20] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

755 razy