Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Programy » Program poprawy efektywności kształcenia na lata szkolne 2013/2014-2015/2016

Program poprawy efektywności kształcenia na lata szkolne 2013/2014-2015/2016

Program poprawy efektywności kształcenia

w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie

w latach 2013/2014 – 2015/2016

 

I. Wstęp

   I. 1. Podstawy konstruowania programu

            Podstawą do opracowania „Programu poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie w latach 2013/2014 - 2015/2016” była „Pogłębiana analiza i interpretacja wyników sprawdzianu zewnętrznego klasy szóstej przeprowadzonego przez OKE w Warszawie w dniu 4 kwietnia 2013r. wraz z propozycją wykorzystania tych wyników do poprawy efektywności kształcenia w roku szkolnym 2013/2014 i w latach następnych” przyjęta przez Radę Pedagogiczną w dniu 11 września 2013r. (Uchwała Rady Pedagogicznej nr V/XII/2013/2014) oraz Raport z ewaluacji wewnętrznej z dnia 24 kwietnia 2013r. z realizacji wymagania: 1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

 I.2. Wnioski z analizy wyników sprawdzianu szóstoklasistów

          Porównanie wyników sprawdzianu dla klas szóstych z ostatnich trzech lat: 2007/2008 – 2009/2010 przedstawia się następująco:

 

Tabela 1. Porównanie skali staninowej

Rok szkolny

Wynik średni

uzyskany przez szkołę

Stanin

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego

2010/2011

24,38

5

średni

nie dotyczy

2011/2012

21,74

5

średni

utrzymanie

2012/2013

17,92

2

bardzo niski

spadek

 

Tabela 2. Porównanie wskaźników łatwości

Rok szkolny

Wskaźnik łatwości dla umiejętności

Wskaźnik łatwości umiejętności dla całego arkusza

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego dla całego ark.

czytanie

pisanie

rozumow.

wyk. wiedzy

w prakt.

korzyst. z inf.

2010/2011

0,79

0,56

0,60

0,48

0,57

0,61

nie dotyczy

2011/2012

0,57

0,59

0,47

0,45

0,71

0,54

utrzymanie

2012/2013

0,60

0,54

0,35

0,21

0,53

0,45

spadek

 

Wnioski:

  1. Wnioski z analizy trzyletnich wyników:

a)      szkoła niższe wyniki uzyskiwała od trzech lat:

- 2011r. stanin „średni”;

- 2012r. stanin „średni”;

- 2013r. stanin „bardzo niski”;

      b) wskaźnik łatwości umiejętności dla całego arkusza spadła corocznie z 0,61 do 0,45.

      c) szkoła na przestrzeni ostatnich trzech lat legitymowała się najlepiej opanowaną umiejętnością „czytania” i najsłabiej opanowaną umiejętnością „wykorzystywania wiedzy w praktyce”.

  1. Wnioski z analizy wyników sprawdzianu w 2013r.:

a)      szkoła uzyskała średni wynik na sprawdzianie w staninie ,,2’’, tj. ,,bardzo niskim”;

b)      szkoła odnotowała wynik słabszy niż w roku ubiegłym, kiedy uzyskała stanin ,,5’’, tj. ,,średni”;

c)      szkoła uzyskała wynik średni niższy niż średnie wyniki szkół w gminie, powiecie, na wsi w województwie, w województwie, na wsi w kraju i w kraju;

d)     37,4% uczniów w szkole napisało sprawdzian w strefie wyników niskich, 54,2% uczniów w strefie wyników średnich, a tylko 8,4% uczniów w strefie wyników wysokich;

e)      w szkole wynikiem środkowym dzielącym grupę piszących na dwie części był wynik 18/19 pkt, przy medianie w województwie 26 pkt;

f)       w szkole nie było jednego wyniku najczęściej występującego, gdyż największa ilość uczniów (po 3. uczniów z grupy 24. uczniów) otrzymała 11pkt i 20 pkt przy dominancie (modalnej) w województwie 32pkt;

g)      z 12- letniej analizy przeprowadzonych sprawdzianów wynika, że szkoła co 3 lata uzyskiwała najsłabsze wyniki (rok 2004, 2007, 2010, 2013);

h)      ubiegłoroczna tendencja utrzymania wyników na poziomie co najmniej średnim nie potwierdziła się;

i)        realizacja ,,Programu poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie w latach szkolnych 2010/2011 – 2012/2013” w roku 2013 nie potwierdziła zakładanego efektu, gdyż wynik sprawdzianu nie był satysfakcjonujący dla szkoły;.

j)        najlepiej ze sprawdzanych umiejętności wypadły następujące umiejętności:

-        czytanie – łatwość dla szkoły 0,60 (w r. ub. na miejscu trzecim z łatwością 0,57);

-        pisanie – łatwość dla szkoły 0,54 (w r. ub. na tym samym miejscu z łatwością 0,59);

k)      najsłabiej ze sprawdzanych umiejętności wypadły następujące umiejętności:

-        rozumowanie – łatwość dla szkoły 0,35 (w r. ub. na tym samym miejscu z łatwością 0,47);

-        wykorzystywanie wiedzy w praktyce – łatwość dla szkoły 0,21 (w r. ub. na tym samym miejscu z łatwością 0,45);

l)        uczniowie z większą łatwością niż w roku ubiegłym poradzili sobie tylko z czytaniem. Pozostałe umiejętności sprawiły im znacznie większą trudność;

m)    uczniowie uzyskali z umiejętności polonistycznych wskaźnik łatwości 0,56, który był niższy o 0,19 od wskaźnika wojewódzkiego;

n)      uczniowie uzyskali z umiejętności matematycznych wskaźnik łatwości 0,38, który był niższy o 0,20 od wskaźnika wojewódzkiego.

   I.3. Przyczyny uzyskania słabego wyniku sprawdzianu szóstoklasistów

      Należy stwierdzić , że przyczyny bardzo niskiego wyniku sprawdzianu szóstoklasistów to       
      przede wszystkim:

            - brak motywacji uczniów do nauki;

            - niskie zdolności intelektualne uczniów;

- akceptacja rodziców w zakresie wkładania niskiego wysiłku w naukę, a tym                                 

              samym uzyskiwania słabych ocen;

- duża liczebność klasy (26 uczniów);

- duża liczba uczniów z dysfunkcjami w klasie.

 II. Cele programu

  II.1. Cel główny

            Poprawa efektywności kształcenia w szkole:

               - poprawa wyników nauczania;

               - poprawa wyniku sprawdzianu szóstoklasisty.

  II.2. Cele szczegółowe:

  - doskonalenie efektów procesu dydaktycznego we wszystkich standardach badanych       

     podczas sprawdzianu;

  -  doskonalenie umiejętności kluczowych;

  - korelowanie działań uwzględniających podstawę programową, program nauczania,   

    standardy wymagań i umiejętności kluczowe;

  - dostosowanie metod i form pracy do potrzeb uczniów (indywidualizacja procesu         

    nauczania);

   - zwiększenie liczby uczniów uzyskujących wysokie wyniki na sprawdzianie;

   - zmniejszenie liczby uczniów uzyskujących bardzo słabe wyniki na sprawdzianie;

   -  przygotowanie uczniów do sprawdzianu wg nowej formuły od 2015r.

III. Założenia programu

 - zintegrowanie i zintensyfikowanie działań wszystkich podmiotów szkoły: dyrektora szkoły,

   nauczycieli, rodziców i uczniów;

- systematyczna analiza wyników nauczania;

- motywowanie uczniów do nauki;

- indywidualizacja procesu kształcenia;

- wdrażanie nowych programów i metod mających na celu poprawę efektów kształcenia;

- współdziałanie nauczycieli w zespołach przedmiotowych;

- ewaluacja programu i umiejętność wyciągania wniosków, które służą do konstruowania

  jego kolejnych etapów.

 

IV. Treści programu

       Treści niniejszego programu rozłożone są na działania:

            - dyrektora,

            - nauczycieli;

            - uczniów;

            - rodziców.

 

Działania dyrektora:

Nazwa zadań

Treści zadań

zadania w stosunku do siebie

- organizowanie czasu pracy pozwalającej na

  bezpośredni kontakt z nauczycielami, uczniami i

  rodzicami;

-analizowanie i rozliczanie wniosków przyjętych przez Radę Pedagogiczną lub wynikających z nadzoru pedagogicznego;

- analizowanie pogłębionej analizy i interpretacji wyników sprawdzianu zewnętrznego pod kątem własnego doskonalenia;

zadania w stosunku do nauczycieli

- troska o życzliwą atmosferę;

- wspieranie Rady Pedagogicznej w zakresie

  doskonalenia metod pracy nauczycieli;

- wspieranie pracy zespołów przedmiotowych Rady

  Pedagogicznej i zespołów nauczycieli uczących w

  klasach IV – VI;

- wspieranie działań nakierowanych na promowanie      

  wartości edukacji i uczenie się przez całe życie;

- zapewnienie nauczycielom możliwości podnoszenia

  kwalifikacji;

-  wykorzystanie pogłębionej analizy i interpretacji wyników sprawdzianu zewnętrznego w nadzorze pedagogicznym;

- sprawowanie nadzoru pedagogicznego skierowanego

  na podnoszenie efektywności kształcenia;

- informowanie nauczycieli o warunkach organizowania sprawdzianu wg rocznych zasad od 2015 roku

zadania w stosunku do uczniów

- organizowanie pracy szkoły sprzyjającej podnoszeniu

  efektywności kształcenia:

      - dostosowanie planów pracy do możliwości i

        zainteresowań uczniów;

      - uwzględnianie w tygodniowym planie zajęć zasad

        bhp;

      - wypełnienie czasu oczekiwania dzieci na odwóz

        poprzez umożliwienie im udziału w różnych

       obszarach aktywności pozalekcyjnej (w kołach

       zainteresowań, w zajęciach specjalistycznych, w

       pracy biblioteki, w zajęciach świetlicowych);

     - stosowanie nagród i kar motywujących do

       wytężonej nauki;

     - informowanie o wynikach kształcenia;

- wspomaganie uczniów z rodzin gorzej sytuowanych ;

- organizowanie działań nakierowanych na promowanie

   wartości edukacji i uczenie się przez całe życie;

- informowanie uczniów o warunkach organizowania   

  sprawdzianu wg nowych zasad od 2015r.  

zadania w stosunku do rodziców

- umożliwianie kontaktów rodziców z dyrektorem

  szkoły i nauczycielami;

- zapoznanie rodziców z WSO i ze standardami

  wymagań;

- organizowanie szkoleń rodziców w zakresie poprawy

  efektywności kształcenia, organizacji czasu dziecka i

  możliwości pomocy;

- organizowanie wspólnego spotkania rodziców z

  uczniami i wychowawcą klasy nt. wyników  

  sprawdzianu szóstoklasisty;

- pomaganie rodzicom w nawiązaniu współpracy z

  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w

  Sochaczewie w zakresie diagnozy uczniów i udzielania

  im pomocy;

-promowanie wartości edukacji i uczenia się przez całe życie wśród rodziców i środowiska;

- informowanie rodziców o warunkach organizowania sprawdzianu wg nowych zasad od 2015r.;

 

 

Działania nauczycieli:

Nazwa zadań

Treści zadań

zadania w stosunku do siebie

- analizowanie programów nauczania pod kątem realizacji

  podstawy programowej poprzez:

    - znajomość aktualnej podstawy;

    - planowanie pracy z uwzględnieniem podstawy

      programowej (a w roku szkolnym 2013/2014 także standardów wymagań);

    - dobór odpowiednich metod aktywizujących uczniów;

- określenie zasad współpracy między nauczycielami

  uczącymi w danej klasie;

- dzielenie się doświadczeniem między sobą w obszarze

  poprawy efektywności kształcenia;

- dzielenie się doświadczeniami w ramach prac zespołów

  przedmiotowych Rady Pedagogicznej;

- ciągłe analizowanie stosowanych metod pod kątem

  optymalizacji procesu dydaktycznego w szkole;

- stosowanie metod aktywizujących;

- konsekwentne przestrzeganie wymagań edukacyjnych i

  kryteriów oceniania;

- pełne wykorzystywanie bazy szkoły;

-ciągłe doskonalenie własnego warsztatu pracy;

- analizowanie i rozliczanie przyjętych wniosków przez Radę Pedagogiczną oraz zadań nałożonych przez dyrektora szkoły;

- współdziałanie w organizacji i sprawdzaniu próbnych

  sprawdzianów szóstoklasistów;

- wspólne analizowanie przykładowych sprawdzianów szóstoklasisty obowiązujących od 2015 roku

zadania w stosunku do uczniów

- zapoznanie uczniów z WSO;

- organizowanie procesu dydaktycznego nastawianego na

  poprawę efektywności  kształcenia poprzez:

    - przeprowadzenie wstępnej diagnozy wiedzy i

       umiejętności uczniów klasy I;

    - przeprowadzenie wstępnej diagnozy wiedzy i

        umiejętności uczniów klasy IV;

    - koncentrowanie działań ukierunkowanych na

       kształcenie umiejętności ucznia sprawdzanych na

       sprawdzianie szóstoklasisty, w tym obowiązujących od  

      2015 roku;

    - systematyczne diagnozowanie wiedzy uczniów na

      lekcjach i przyczyn niepowodzeń szkolnych;

- dostosowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach

  edukacyjnych poprzez:

      - pracę z uczniem zdolnym;

      - pracę z uczniem wymagającym pomocy;

      - różnicowanie poziomu trudności zadań dających

         uczniowi szansę na odniesienie sukcesu;

      - wspieranie rodziców w pracy z uczniem zdolnym i

         mającym trudności;

- dbanie o dobre relacje z uczniami i między uczniami;

- motywowanie do pracy poprzez stosowanie systemu

  nagród i kar;

- organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów, którzy

  mają trudności w nauce;

- wspieranie dzieci, które nie mogą liczyć na pomoc

  rodziców;

- dbanie o wysoką frekwencję na zajęciach lekcyjnych

  poprzez:

      - systematyczną kontrolę uczęszczania na zajęcia

         lekcyjne;

      - przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły w

         zakresie usprawiedliwiania nieobecności uczniów na

         zajęciach lekcyjnych;

  

zadania w stosunku do rodziców

- ustalenie czytelnych zasad komunikowania się z

  wychowawcą klasy i nauczycielami;

- wspomaganie rodziców w procesie wychowania dzieci

  poprzez:

      - wspieranie rodziców w indywidualnej pracy z

        dzieckiem w domu;

     - doskonalenie przepływu informacji między szkołą a

       rodzicami;

     - pedagogizację rodziców ukierunkowaną na poprawę      
      efektywności kształcenia;

    - udzielenie porad i wskazówek dotyczących

      możliwości skorzystania przez rodziców z diagnozy i

      pomocy w przezwyciężaniu trudności u uczniów w

      Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w

     Sochaczewie i  w innych poradniach

     specjalistycznych;  

- przekazywanie informacji o obowiązującej formule   

  sprawdzianu szóstoklasisty od 2015r. i wymaganiach  

  objętych sprawdzianem;

 

 

 

 

Działania uczniów:

  Nazwa zadań

Treści zadań

zadania w stosunku do siebie

- wdrażanie do samooceny;

- wdrażanie do uczenia się przez całe życie;

- koncentrowanie działań ukierunkowanych  

  na podniesienie poziomu umiejętności w

  zakresie swoich słabych stron;

- wspomaganie nauczycieli w procesie  

  dydaktycznym poprzez:

     - aktywny udział w zajęciach lekcyjnych;

     - udzielanie pomocy słabszym kolegom;

     - systematyczne uczęszczanie na zajęcia  

       lekcyjne;

- uczenie się organizacji czasu

  pozalekcyjnego;

zadania w stosunku do nauczycieli i dyrektora szkoły

- zgłaszanie swoich oczekiwań;

- zgłaszanie ciekawych pomysłów pracy w

  szkole;

    

Działania rodziców:

Nazwa zadań

Treści zadań

zadania w stosunku do siebie

- organizowanie własnych zajęć w ten

  sposób, aby mieć czas na rozmowę i pracę z

  dzieckiem;

- podnoszenie własnej świadomości w

  zakresie wpływu higienicznego stylu życia

  na sukcesy w nauce;

zadania w stosunku do własnych dzieci

- ukierunkowywanie dzieci do uczenia się przez całe życie;

- motywowanie dziecka do systematycznej nauki;

- koncentrowanie działań ukierunkowanych

 na rozwój dziecka, szczególnie w zakresie

 jego słabych stron;

- opracowanie (najlepiej wspólnie z

  dzieckiem) planu czasu wspólnego i czasu  

  na naukę;

- kontrolowanie uczęszczania dzieci na

  zajęcia;

- nie dopuszczanie do opuszczania zajęć z

  błahego powodu np. zakupów;

- organizowanie miejsca nauki dziecka   

  wolnego od nikotyny i hałasu;

zadania w stosunku do wychowawców klas i nauczycieli

- wspomaganie w zakresie pracy

  dydaktyczno – wychowawczej poprzez:

    - nie podważanie autorytetu nauczyciela;

    - systematyczne kontaktowanie się z

      wychowawcą;

    - kontaktowanie się z nauczycielem w

      miarę potrzeb;

    - udzielanie informacji zwrotnej

      nauczycielom;

- wspólne motywowanie uczniów do bieżącej nauki;

- wspólne motywowanie uczniów do uczenia się przez całe życie;

zadania w stosunku do dyrektora szkoły

- współdziałanie w sprawach

  organizacyjnych, bezpieczeństwa i

  wychowawcy;

 

V. Monitoring podejmowanych działań:

     Monitorowanie podejmowanych działań odbywać się będzie poprzez:

         - obserwację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

         - analizę przeprowadzanych sprawdzianów;

         - analizę wyników sprawdzianów szóstoklasisty;

         - przegląd dokumentacji nauczycielskiej;

         - przegląd dokumentacji zespołów przedmiotowych;

         - kontrolę zeszytów uczniowskich;

         - sprawozdania wychowawców klas i nauczycieli z wyników nauczania;

VI. Przewidywane osiągnięcia, ewaluacja:

         - poprawa wyników sprawdzianu szóstoklasisty, wejście do następnego staninu;

         - utrzymanie co najmniej dotychczasowego odsetka promowanych;

         - wzrost świadomości uczniów i rodziców w zakresie wartości edukacji;

        - dostrzeżenie  w życiu codziennym uczniów użyteczności wiedzy nabytej w szkole.

 

 

„Program poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie w latach 2013/2014 – 2015/2016” został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu  18 września 2013r. (uchwała nr III/XXXV/2013/2014).

 

 

 

 

           

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Program poprawy efektywności kształcenia na lata szkolne 2013/2014-2015/2016

Data utworzenia

2013-09-26

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

Brak informacji

Dokument wyświetlono

829 razy